Priėmimas vyksta pagal 2023 m. priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete taisykles

 Priėmimas vyksta pagal 2023 m. priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete taisykles

Priėmimas į 2023 m. KIM krypties doktorantūrą

Priėmimas į Komunikacijos ir informacijos mokslų (toliau – KIM) krypties doktorantūrą susideda iš 5 etapų.

1. Pirmame etape 2023 m. gegužės 3 d. – birželio 25 d. (iki 24:00 val.)1 vyksta stojančiųjų prašymų registracija ir dokumentų teikimas. Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu, prisijungus prie VU internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.login

Stojantieji turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rektoriui adresuotą prašymą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • magistro arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo su jo priedais (jeigu ISAS nėra duomenų apie jūsų pažymių vidurkį) kopiją;
 • dviejų tos mokslo krypties, į kurią stojama, mokslininkų rekomendacijas;
 • mokslo darbų (jeigu tokių turi) sąrašą ir jų kopijas. Sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu;
 • dokumentas, įrodantis sumokėtą €15 stojimo įmoką (Swedbank mokėjimo kvitas, SEB mokėjimo kvitas). Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas asmuo. Tokiu atveju mokėjimo dokumentuose turi būti nurodytas asmens už kurį mokama vardas, pavardė, gimimo metai ir mokėjimo paskirtis;
 • pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu jos paprašė Universitetas) kopiją*;
 • kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie įvairių kursų baigimo pažymėjimus ar doktorantūros lygio išlaikytus egzaminus ir pan.;
 • pavardės keitimą liudijančio dokumento kopiją;
 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete (patvirtinama sistemoje pateikiant priėmimo dokumentus).

1Prašymų ir priėmimo dokumentų pateikimas stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo institucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento vykdomas 2023 m. gegužės 3 d. – birželio 11 d. (iki 24:00 val.). Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą vykdo Universitetas. Reikiamus dokumentus kvalifikacijos pripažinimui prašome atsiųsti el. paštu adresu . Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo stojantysis taip pat gali savarankiškai kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt).

2. Antrame etape nuo 2023 m. gegužės 3 d. iki 2023 m. birželio 19 d. (imtinai) stojantieji atsiunčia mokslinį projektą, tema iš patvirtintų priėmimo į doktorantūrą disertacijos tematikų sąrašo:

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties disertacijų tematikų sąrašas

Moksliniai projektai teikiami PDF formatu el. paštu adresu: . Platesni reikalavimai moksliniam projektui pateikti apačioje.

3. Trečiame etape pretendentai dayvauja parengto projekto gynime ir pokalbyje su priėmimo komisija. Stojamasis egzaminas (mokslinio projekto gynimas ir pokalbis) įvyks 2023 m. birželio 29 d. (ketvirtadienis), 10.00 val., nuotoliniu būdu

4. Ketvirtame etape stojantieji į doktorantūrą informuojami apie preliminarius konkurso rezultatus ISAS sistemoje.

5. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti. Sutarčių su pakviestaisiais į doktorantūrą pasirašymas vyks identifikuojantis per banką arba atvykus tiesiogiai į Vilniaus universiteto doktorantūros ir podoktorantūros skyrių (Universiteto g. 3, 108–109 kab.).

Reikalavimai moksliniam projektui ir jo vertinimo tvarka

Rengiant mokslinį projektą turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai. 

Stojančiųjų vertinimo tvarka

Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai anonimiškai vertinami mažiausiai dviejų recenzentų. Recenzentai kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo recenziją, kurioje įvertina mokslinį projektą ir pasiūlo projekto lygį ir perspektyvą atspindintį įvertinimą 10 balų sistemoje.

Su recenzijomis pretendetas būna supažindinamas stojamojo pokalbio su priėmimo komisija metu. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento motyvaciją bei pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą, komisija atsižvelgia į recenzentų balus bei pateiktas mokslininkų rekomendacijas.

Stojančiojo į doktorantūrą konkursinio balo sandarą sudaro:

Mokslo kryptis, kodas

Komunikacija ir informacija, S 008

Atrankos procedūra

Mokslinis projektas ir pokalbis

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

0,2 x (SV)

0,6 x (MPP)

0,2 x (MD)

Minimalus balas

6

 

Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, KIM krypties doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.

Apie priėmimą į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą daugiau teiraukitės

 

 • KIM krypties doktorantūros komiteto sekretoriate, el. paštu ;  tel. (8 5) 236 61 04;
 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto pirmininkės prof. dr. Aušros Navickienės tel. (8 5) 236 61 16; el. paštas -

Apie mokslinius projektus, Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijas ir disertacijos rengimą išsamesnę informaciją teikia:

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto pirmininkė prof. dr. Aušra Navickienė, el. paštu; ;
 • Vilniaus universiteto Doktorantūros skyriaus darbuotojai.

Kontaktai

 

KIM krypties doktorantūros komiteto sekretoriatas 

el. p. ;

tel. (8 5) 236 61 04;

KIM krypties doktorantūros komiteto pirmininkė prof. dr. Aušra Navickienė

el. p.

tel. (8 5) 236 61 16;

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos