PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto senato
2016 m. lapkričio 22 d.VILNIAUS UNIVERSITETO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Komunikacijos fakultetas (toliau – Fakultetas) yra kamieninio akademinio padalinio statusą turintis vidinis organizacinis Universiteto darinys, kuriame vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Fakultetas turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato šie nuostatai. Fakulteto pavadinimas kartu su Universiteto pavadinimu naudojamas mokslinių publikacijų ir kitų su moksline veikla susijusių dokumentų prieskyrose. Fakulteto santrumpa – VU KF.
 2. Fakultetą steigia ir likviduoja bei jo nuostatus Universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) teikimu tvirtina Universiteto senatas (toliau – Senatas).
 3. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi Universiteto statutu (toliau – Statutas), Mokslo, meno ir studijų reguliaminu (toliau – Reguliaminas), šiais nuostatais, kitais Senato, Universiteto tarybos, Rektoriaus bei Fakulteto valdymo organų, atsižvelgiant į kompetenciją priimamais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
 4. Fakulteto veikla finansuojama iš valstybės skiriamų asignavimų, Universiteto nuosavybės teise valdomų bei kitų teisėtai gautų lėšų.
 5. Fakultetas turi Senato patvirtintą Fakulteto vėliavą, blanką, logotipą („pranešimo“ ženklą) ir antspaudą, kurie atitinka Universiteto tradicijas ir stilių. Fakulteto blankas ir antspaudas naudojamas veiklos dokumentuose, kurie priskiriami Fakulteto kompetencijai.
 6. Fakulteto savivaldą įgyvendina Fakulteto taryba (toliau – Taryba), sudaroma Statuto, Senato bei šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.
 7. Fakultetui vadovauja ir už jo veiklą atsako Fakulteto dekanas (toliau – Dekanas), renkamas ir skiriamas Statuto, Senato bei šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.
 8. Fakulteto struktūrą sudaro Fakulteto valdymo organai  – Taryba ir Dekanas – bei vidiniai organizaciniai administracinio padalinio teisių neturintys dariniai, sudaromi šių Nuostatų nustatyta tvarka. Fakultete nėra administracinio padalinio teises turinčių šakinių padalinių.
 9. Įstatymuose ir Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka Fakultetas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl viešųjų pirkimų, vykdyti juos, turėti atskirą biudžeto eilutę pirkimams, savarankiškai sudaryti pirkimo sutartis ir remiantis jomis iš savo biudžeto atlikti mokėjimus.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Fakulteto veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais, Fakulteto veiklos plane numatytais prioritetais. Fakulteto veiklos tikslai: rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus; plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros, meno kūrybos bei inovacinę veiklą; užtikrinti mokslo ir studijų vienovę, mokslinių tyrimų, meno kūrybos ir studijų kokybę; dalyvauti inovacinėje veikloje ir prisidėti prie aukštųjų technologijų verslo plėtros; ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius.
 2. Fakulteto uždaviniai:

11.1. Inicijuoti, organizuoti ir atlikti mokslinius socialinių mokslų srities, komunikacijos ir informacijos mokslų krypties bei tarpdalykinius tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės, socialinės, kultūrinės, technologinės plėtros, meno kūrybos ir inovacinę veiklą, rūpintis mokslo, meno ir technologijų pasiekimų sklaida nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;

11.2. Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti visų pakopų bei neformaliąsias studijas, stažuotes po doktorantūros, dalyvauti rengiant pedagogus ir vykdyti šviečiamąją, kūrybinę arba mokymo (dėstymo) veiklą;

11.3. Jungtis į tarptautinius mokslinių tyrimų ir meno tinklus ir institucijas, inicijuoti / formuoti pažangią kitų universitetų veiklos praktiką mokslinių tyrimų, menų ir studijų organizavimo srityje;

11.4. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo, menų, studijų, švietimo programose ir projektuose, atsižvelgiant į jų aktualumą Fakulteto plėtojamoms veiklos kryptims;

11.5. Kurti modernią mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos infrastruktūrą, paremtą atviros prieigos principais;

11.6. Skatinti ir plėtoti mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą diegiant inovacijas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, mokslo ir verslo institucijomis, socialiniais partneriais bei alumnais, atstovauti Universitetui šalyje ir pasaulyje;

11.7. Vykdyti ir plėtoti paslaugų teikimo, konsultavimo ir ekspertinę veiklą;

11.8. Puoselėti Universiteto vertybes ir ilgametes tradicijas, skatinti Fakulteto bendruomenės narius dalyvauti bendroje universitetinėje veikloje, skatinti socialiai atsakingą jų elgesį ir savanorystę.

 1. Fakulteto tikslus ir uždavinius įgyvendina Fakulteto bendruomenė.
 2. Fakultetas kuria ir įgyvendina savo veiklos planą, kuriame numatyti prioritetai, įgyvendinimo priemonės, terminai, rodikliai, ištekliai ir už priemonių parinkimą atsakingi asmenys. Fakulteto veiklos planas sudaromas 3 metams, vadovaujantis strateginiu Universiteto veiklos planu, Fakulteto tikslais ir uždaviniais.

 

III. TARYBA

 1. Taryba – kolegialus Fakulteto savivaldos organas, sudaromas 4 metams.
 2. Tarybos narius, išskyrus Tarybos narį pagal pareigas bei Fakulteto visų studijų pakopų studentų atstovus, deleguojamus Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Fakulteto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – rinkėjai).
 3. Tarybą sudaro 15 narių:

16.1. 4 Fakultete dirbantys, Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai;

16.2. 3 Fakultete dirbantys, Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai;

16.3. 3 kiti Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai;

16.4. 3 Fakulteto studentų atstovai, atitinkantys Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus;

16.5. 1 Fakulteto socialinių partnerių arba alumnų organizacijos atstovas;

16.6. Dekanas (narys pagal pareigas).

 1. Bendrieji Tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos reikalavimai nustatomi Senato patvirtintame Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos apraše. Tarybos narį išrinkęs ar paskyręs subjektas gali atšaukti Fakulteto tarybos narį dėl jo padaryto nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo, administracinio teisės pažeidimo, drausminio ar tarnybinio nusižengimo, šiurkštaus Statuto, Reguliamino, Akademinės etikos kodekso pažeidimo ar kito teisės ar moralės normų pažeidimo, nederančio Fakulteto tarybos nario pareigoms. Papildomus studentų atstovų atšaukimo iš Tarybos narių pagrindus ir tvarką gali nustatyti Universiteto studentų atstovybė.
 2. Tarybos rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) ir jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Fakulteto rinkimų komisijos sudėtį Dekano teikimu tvirtina ir jos pirmininką skiria Centrinė rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatai į Tarybos narius. Tarybos nariai – studentų atstovai – skiriami (renkami) Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, laikantis Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimų.
 3. Taryba iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką. Pirmininko teikimu Taryba tvirtina pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti renkamas Dekanas, jo pavaduotojas (prodekanas), studentų atstovas. Tarybos pirmininkui negalint eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.
 4. Tarybos veiklos forma – posėdžiai. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Vykdydama savo įgaliojimus, Taryba priima nutarimus. Tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiuose nuostatuose ar Tarybos darbo reglamente nustatytas kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimas.
 5. Taryba:

21.1. Tvirtina savo darbo reglamentą;

21.2. Renka Dekaną ir teikia jį skirti Rektoriui;

21.3. Reiškia nepasitikėjimą Dekanu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių, arba paprasta balsų dauguma sprendžia dėl Rektoriaus pareikšto nepasitikėjimo Dekanu;

21.4. Vykdo pakartotinius Dekano rinkimus, jei Rektorius motyvuotu sprendimu nepaskiria Tarybos išrinkto Dekano;

21.5. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto veiklos planą;

21.6. Svarsto ir tvirtina Dekano pateiktas metines Fakulteto veiklos ataskaitas ir teikia Rektoriui išvadą dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo;

21.7. Jei Taryba nepatvirtina metinės Fakulteto veiklos ataskaitos, suteikiamas vieno mėnesio terminas, per kurį Dekanas turi ataskaitą pataisyti ir (arba) patikslinti bei pateikti Tarybai pakartotinai svarstyti. Jei Taryba pakartotinai nepatvirtinta Fakulteto veiklos metinės ataskaitos, ji balsuoja dėl nepasitikėjimo Dekanu pareiškimo ir nedelsdama apie tai informuoja Rektorių; šiuo atveju nepasitikėjimą Dekanu gali pareikšti ir Rektorius;

21.8. Dekano teikimu nustato jo pavaduotojų – prodekanų skaičių, tvirtina prodekanų kandidatūras ir funkcijas, Dekano teikimu priima sprendimus dėl jų nušalinimo;

21.9. Dekano teikimu steigia ir likviduoja administracinio padalinio teisių neturinčius organizacinius darinius;

21.10. Dekano teikimu svarsto ir siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti Fakulteto nuostatų pakeitimus;

21.11. Dekano teikimu tvirtina metinę Fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatą ir jų įvykdymo ataskaitas;

21.12. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto mokslinių tyrimų kryptis, aprobuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūros ir technologijų plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos programas;

21.13. Siūlo Rektoriui tvirtinti komunikacijos ir informacijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtį ir pirmininką, mokslo krypties doktorantūros reglamentą;

21.14. Svarsto ir Universitete nustatyta tvarka teikia Senatui tvirtinti studijų programas;

21.15. Sudaro Fakulteto įgyvendinamų studijų programų komitetus ir teikia Senatui tvirtinti jų pirmininkus, išklauso šių komitetų ataskaitas ir priima susijusius sprendimus;

21.16. Svarsto Dekano siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;

21.17. Dekano teikimu tvirtina mokslinį Fakulteto darbą ir studijas reglamentuojančias taisykles bei darinių veiklos ir/arba mokslinius planus;

21.18. Vertina atliktų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūros ir technologijų plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos, studijų rezultatus ir viso Fakulteto veiklos kokybę bei lygį;

21.19. Svarsto Dekano teikimus Rektoriui:

21.19.1. Skelbti konkursus į profesoriaus bei vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas;

21.19.2. Dėl kandidatų, kuriems siūloma suteikti Universiteto Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatuose numatytus vardus (statusą);

21.20. Tarybos pirmininko teikimu sudaro šias Fakulteto komisijas:

21.20.1. Akademinės etikos komisiją ir skiria jos pirmininką;

21.20.2. Ginčų nagrinėjimo komisiją ir skiria jos pirmininką;

21.20.3. Mokslo komisiją, nagrinėjančią Fakulteto mokslo pasiekimus ir teikiančią rekomendacijas Tarybai;

21.21. atlieka kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas, taip pat vykdo teisės aktuose tiesiogiai nenurodytus įgaliojimus, susijusius su Statuto 28 straipsnio 3 dalyje ir šių nuostatų 6 punkte apibrėžta Tarybos paskirtimi.

 

IV.  DEKANAS

 1. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.
 2. Dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai bei Rektoriui. Pagal pareigas dekanas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. Fakulteto ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui (toliau – kancleris).
 3. Dekanas renkamas 5 metams vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.
 4. Konkursą Dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai Dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau, nei baigiasi terminas dėl kitų priežasčių.
 5. Konkursą Dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatai į Dekano pareigas.
 6. Dekaną iš savo kandidatūrą iškėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.
 7. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja du pirmame balsavimo ture daugiausia ir nevienodai balsų gavę kandidatai arba visi daugiausia ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei pasibaigus pakartotiniams balsavimams Dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Dekano pareigoms eiti.
 8. Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje. Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri, išnagrinėjusi skundą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, rinkimų rezultatus gali palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Jei rinkimai pripažįstami negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.
 9. Įvykusių Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną Fakulteto rinkimų komisija raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Dekano rinkimus. Kol bus išrinktas Dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusio Dekano pavaduotojų – prodekanų (dirbusių visu etatu).
 10. Tas pats asmuo Dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekano pareigas ėjo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 11. Dekanas turi pavaduotojų – prodekanų, iš kurių vienas atsakingas už Fakulteto studijų organizavimą. Kiekvienas prodekanas yra pavaldus ir atskaitingas Dekanui. Prodekanų kandidatūras ir funkcijas Dekano teikimu tvirtina ir sprendimus dėl prodekanų nušalinimo priima Taryba. Prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su Dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus Dekaną, baigiasi kadenciją baigusio Dekano pavaduotojų – prodekanų – įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas Dekanas Tarybai gali teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusio Dekano pavaduotojų (prodekanų) įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji prodekanai.
 12. Dekanas atsako:

33.1. Už vadovavimą Fakultetui ir už Fakulteto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaudamasis Universiteto strateginiu veiklos planu;

33.2. Už tai, kad Fakulteto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, jų įgyvendinamuosius ir Universiteto teisės aktus;

33.3. Už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Fakulteto veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų eksperimentinės, socialinės, kultūros ir technologijų plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos programų sąsają ir tarpdalykinius šių programų ryšius;

33.4. Už tarptautinius Fakulteto ryšius;

33.5. Už Fakulteto viešuosius pirkimus, jei Fakultetas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimų ir savarankiškai juos vykdyti.

 1.   Dekanas teikia Tarybai:

34.1.  Tvirtinti parengtą Fakulteto veiklos planą ir kasmetes plano pataisas; parenka priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Fakulteto veiklos planą; stebi, kontroliuoja, reguliuoja plano vykdymą ir atsako už plano įgyvendinimo kokybę;

34.2.  Svarstyti Fakulteto veiklos metinę ataskaitą;

34.3.  Tvirtinti prodekanų skaičių, jų kandidatūras ir funkcijas;

34.4.  Siūlymus:

34.4.1 dėl administracinio padalinio teisių neturinčių darinių steigimo arba likvidavimo;

34.4.2 dėl Fakulteto nuostatų pakeitimų.

34.5.  Tvirtinti metinę Fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatą, jų įvykdymo ataskaitas;

34.6.  Tvirtinti studijas ir mokslinį darbą Fakultete reglamentuojančias taisykles.

 1. Dekanas teikia Rektoriui:

35.1.  Tarybai pritarus, siūlymus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūros ir technologijų plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos programų;

35.2.  Tarybai pritarus, siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;

35.3.  Tarybai pritarus, skelbti konkursus profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti;

35.4.  Siūlymus dėl Fakulteto vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžio ir kitų Fakulteto teikiamų paslaugų kainų;

35.5.  Siūlymus priimti į darbą ir atleisti iš darbo Fakulteto darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas.

 1. Dekanas:

36.1.  Užtikrina Fakulteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

36.2.  Organizuoja ir užtikrina teisėtą ir taupų Fakulteto lėšų ir priskirto turto naudojimą;

36.3.  Koordinuoja sutarčių, reikalingų Fakulteto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą ir užtikrina Fakulteto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;

36.4.  Vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.

 1. Įgyvendindamas Fakulteto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Dekanas, atsižvelgdamas į kompetenciją, leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus vykdyti nurodymus akademinės Fakulteto bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.
 2. Veiklos organizavimo klausimais Dekanui pataria nuolat veikianti kolegija – dekanatas. Į dekanato sudėtį įeina prodekanai, bei administracinio padalinio teisių neturinčių darinių vadovai  ir Universiteto studentų atstovybės padalinio Fakultete pirmininkas. Dekanato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami Dekano sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Dekanato posėdžiams pirmininkauja Dekanas arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas.
 3. Dekanas gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius.
 4. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei Dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.

 

V. STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

 1. Fakultete sudaromi administracinio padalinio teisių neturintys dariniai.
 2. Administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių pagrindinė veikla – moksliniai tyrimai, meno kūryba, studijos. Administracinio padalinio teisių neturintis organizacinis darinys, turintis katedros statusą, gali turėti nuostatus, parengtus remiantis Fakulteto nuostatais ir patvirtintus Tarybos.

 

VI. MOKSLAS IR STUDIJOS

 1. Fakultete vykdomi aukšto tarptautinio lygio socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslų krypties bei tarpdalykiniai moksliniai tyrimai, eksperimentinės, socialinės, kultūros ir technologijų plėtros, meno kūrybos bei inovacinė veikla. Prioritetai nustatomi veiklos plane.
 2. Vadovaujantis šių nuostatų 42 punktu, organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus sudaromi administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai: katedros, mokslo centrai, laboratorijos arba sukuriamos mokslininkų grupės, arba kiti katedros statusą turintys dariniai.
 3. Katedros statusą turinčiam dariniui vadovauja vedėjas, centrui – direktorius arba vadovas, laboratorijai – vedėjas, mokslininkų grupei – vadovas. Juos iš Fakultete dirbančių profesorių arba docentų trejiems metams Dekano teikimu tvirtina Taryba. Katedros (katedros statusą turinčio darinio), centro, laboratorijos, mokslininkų grupės veiklai būtinas su finansais ir organizacija susijusias sąlygas užtikrina Dekanas.
 4. Administracinio padalinio teisių neturinčio organizacinio darinio vadovas:

46.1.  Koordinuoja mokslinę darinio veiklą;

46.2.  Siūlo Fakulteto mokslinių tyrimų kryptis;

46.3.  Teikia Tarybai tvirtinti darinio trejų metų mokslinių tyrimų temą ir metų mokslinės veiklos planus;

46.4.  Apibendrina informaciją apie šių nuostatų 49.3 punkte nurodytų planų vykdymą ir teikia ją Dekanui;

46.5.  Šaukia darinio posėdžius, organizuoja pasitarimus bei jiems vadovauja;

46.6.  Organizuoja Universiteto ir Fakulteto priimtų teisės aktų įgyvendinimą darinyje;

46.7.  Teikia siūlymus Dekanui dėl Tarybos tvirtinamų mokslinį darbą ir studijas Fakultete reglamentuojančių taisyklių priėmimo ar tobulinimo.

 1. Administracinio padalinio teisių neturinčio organizacinio darinio vadovo pareigos nelaikomos pareigybėmis. Už šių pareigų atlikimą gali būti mokama priemoka Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Dekano įsakymu Fakultete ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali būti sudaryti tarpšakiniai mokslinių tyrimų organizaciniai dariniai, neturintys administracinio padalinio teisių. Šie dariniai gali būti steigiami ir remiantis tarpšakiniu ar tarpkatedriniu, o esant susitarimui su kitu akademiniu padaliniu – ir tarpfakultetiniu pagrindu. Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiami tarpinstituciniai mokslo ir tyrimų dariniai.
 3. Įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka Fakultete vykdomos trijų pakopų – pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros ir specialiosios profesinės), trečiosios (doktorantūros) –  studijos. Organizuojamos nuolatinės, ištęstinės ir neformaliosios studijos.
 4. Pirmosios ir antrosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja prodekanas, atsakingas už studijų organizavimą bei Dekanui pavaldus Fakulteto Studijų skyrius.
 5. Pirmosios, antrosios pakopų studijų programas koordinuoja, prižiūri jų vykdymą ir atsiskaito Tarybai atitinkamos studijų programos komitetas. Studijų programų komitetai sudaromi ir veikia Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.
 6. Fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai ir Universiteto studentų atstovybės deleguotas asmuo sudaro studijų kolegiją, kuri pataria Fakulteto prodekanui, atsakingam už studijų organizavimą.
 7. Organizuoti doktorantūros studijas ir vykdyti jas teisės aktuose nustatyta tvarka sudaromas ir Rektoriaus tvirtinamas mokslo krypties doktorantūros komitetas, skiriamas jo pirmininkas ir mokslo krypties doktorantūros reglamentas. Taip pat gali būti steigiamos doktorantūros mokyklos.

 

VII. FAKULTETO LĖŠOS IR KITAS TURTAS

 1.  Fakulteto valdomas ir naudojamas lėšas sudaro:

54.1.  Universiteto gaunamų valstybės asignavimų dalis, teisės aktuose nustatyta tvarka skirta finansuoti pirmosios ir antrosios pakopų studijas Fakultete, finansuoti doktorantūrą ir mokslą, atskaičius Universitete nustatytas lėšas bendroms Universiteto reikmėms;

54.2.  Savos ir pavedimu Fakultete gautos lėšos už studijas ir mokymo paslaugas bei už vykdomą mokslinę, inovacinę veiklą bei technologijų plėtrą, atskaičius Universitete nustatytas lėšas bendroms Universiteto reikmėms;

54.3.  Lėšos, gautos kaip parama Fakultetui, ir kitos teisėtai įgytos lėšos, atskaičius Universitete nustatytas lėšas bendroms Universiteto reikmėms.

54.4.  Fakulteto turtą sudaro Universiteto turto dalis, Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka skirta užtikrinti šiuose nuostatuose nustatytą veiklą. Fakulteto turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka.

 

VIII. FAKULTETO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Finansinės ir ūkinės Fakulteto veiklos kontrolę atlieka kancleris ar jo įgalioti darbuotojai Universitete nustatyta tvarka.
 2. Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Rektorius, remdamasis Tarybos Rektoriui teikiama išvada.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Fakulteto nuostatai keičiami Statute nustatyta tvarka, išdėstant juos nauja redakcija.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos