Komunikacijos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA:
Komunikacijos fakulteto Tarybos posėdyje
2018 m. kovo 5 d.,
protokolo Nr. 160000-TP-2

 

KF logotipas juodas 150x163

 

VILNIAUS UNIVERSITETO
KOMUNIKACIJOS FAKULTETO
KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Komunikacijos skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) apibrėžiamas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Komunikacijos fakulteto (toliau – Fakultetas) Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) tikslas, uždaviniai, funkcijos, teisės, veiklos organizavimo forma ir struktūra.
 2. Skyrius yra Fakulteto organizacinis darinys, funkcionuojantis neadministracinio padalinio teisėmis, pavaldus Fakulteto dekanui.
 3. Plėtodamas savo veiklą, Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vilniaus universiteto statutu, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Vilniaus universiteto senato ir tarybos nutarimais, Vilniaus universiteto rektoriaus ir kanclerio įsakymais bei potvarkiais, Fakulteto nuostatais, Fakulteto dekano įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 4. Skyriaus tikslas yra koordinuoti išorinę bei vidinę Fakulteto komunikaciją ir rinkodarą, siekiant formuoti vientisą Fakulteto prekės ženklą, teigiamą Fakulteto įvaizdį ir prisidėti prie Fakulteto reputacijos gerinimo.
 5. Skyriaus uždaviniai:

  5.1.  Vykdyti su išorine Fakulteto komunikacija bei rinkodara susijusią veiklą.
  5.2.  Koordinuoti Fakulteto mokslo padalinių, studijų programų komitetų ir kitų padalinių vykdomą komunikacinę ir rinkodaros veiklą.
  5.3.  Vykdant komunikacinę ir rinkodaros veiklą Fakultete bendradarbiauti su Vilniaus universiteto centrine administracija ir kitais Universiteto padaliniais,.
  5.4.  Pagal kompetenciją reprezentuoti Fakultetą ir atstovauti jam renginiuose, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

 6. Siekdamas tikslų ir įgyvendinamas uždavinius Skyrius atlieka šias funkcijas:

  6.1.  Rengia ir Fakulteto dekanui teikia metinius Fakulteto komunikacijos ir rinkodaros planus bei metines veiklos ataskaitas.
  6.2.  Stebi, analizuoja ir apibendrina viešojoje informacinėje erdvėje bei Fakultete vykstančius aktualius procesus, tendencijas, atvejus ir teikia atitinkamų siūlymų dėl komunikacijos Fakulteto dekanui.
  6.3.  Renka informaciją apie Fakulteto mokslo, studijų ir administracinių padalinių planuojamą komunikacinę bei rinkodaros veiklą ir derina ją su Fakulteto komunikacijos ir rinkodaros planu.
  6.3.  Koordinuoja Fakulteto naujienų srautą, teikia tikslią ir nešališką informaciją apie Fakulteto veiklą suinteresuotosioms tikslinėms grupėms, atstovauja Fakultetui renginiuose. Teikia žiniasklaidai rašytinę informaciją, suderintą su ją pateikusiu Fakulteto darbuotoju.
  6.5.  Administruoja informacinius Fakulteto kanalus: Fakulteto svetainę internete, jo profilį socialiniuose tinkluose, mokomąjį leidinį „Universiteto žurnalistas“, radiją „Start FM“, ir koordinuoja jų veiklą.
  6.7.  Atlieka informacijos žiniasklaidoje stebėseną ir, esant poreikiui, apibendrinimą pateikia KF administracijai.
  6.8.  Teikia siūlymų dėl informacijos ir medžiagos apie Fakultetą kūrimo ir sklaidos, taip pat dėl atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių kūrimo, įsigijimo ir naudojimo; organizuoja bei koordinuoja šią veiklą.
  6.9.  Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vilniaus universiteto centrinės administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi, kitais struktūriniais Universiteto padaliniais bei kitomis institucijomis.
  6.10.  Organizuoja Fakulteto mokslininkų, dėstytojų ir tikslinių grupių atstovų susitikimus, kuriuose pristatoma Fakulteto mokslinė veikla, studijos ir partnerystė.
  6.11.  Planuoja ir koordinuoja Fakulteto alumnų veiklą.
  6.12.  Administruoja informacinę ir komunikacinę Fakulteto infrastruktūrą.
  6.13.  Stebi ir analizuoja, kaip KF aprūpinamas reikiama technine ir programine įranga, siekia tai užtikrinti, garantuoja tos įrangos priežiūrą.
  6.14.  Užtikrina naudojimąsi informacine ir komunikacine KF infrastruktūra bei informaciniais KF kanalais studijų tikslais taip, kaip tai apibrėžta studijų programų ir studijuojamų dalykų programų aprašuose.
  6.15.  Pagal kompetenciją konsultuoja Fakulteto darbuotojus.
  6.16.  Fiksuoja svarbiausius Fakulteto įvykius fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose.
  6.17.  Inicijuoja ir vykdo Fakulteto komunikacijos ir rinkodaros projektų paraiškų rengimą bei projektinę veiklą.
  6.19.  Pagal kompetenciją Skyrius atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir KF dekano bei prodekanų pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

 7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi teisę:

  7.1.  Visą reikiamą informaciją ir duomenis gauti iš Fakulteto padalinių, komisijų, komitetų, darbo grupių.
  7.2.  Pagal kompetenciją Fakulteto dekanui teikti pasiūlymų Skyriaus veiklos klausimais.
  7.3.  Pagal kompetenciją koordinuoti ir kontroliuoti kitų KF padalinių vykdomą komunikacinę ir rinkodaros veiklą.
  7.4.  Fakulteto darinių vadovams pritarus, pasitelkti šių darinių darbuotojus, jei jų dalyvavimas ar pagalba yra būtina siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir atlikti nurodytas funkcijas.
  7.5.  Tobulinti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją.

 8. Skyriui gali būti suteikta ir kitų teisės aktuose numatytų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 9. Skyriuje dirba Skyriaus pareigybių sąraše numatytų pareigybių darbuotojai. Skyriaus pareigybių (etatų) sąrašas bei aprašai tvirtinami teisės aktuose nustatyta tvarka.
 10. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kurį Fakulteto dekano teikimu skiria ir atleidžia Vilniaus universiteto kancleris.
 11. Skyriaus vadovas:

  11.1.  Atsako už šiuose nuostatuose apibrėžtos veiklos, numatytos siekiant Skyriaus tikslo, įgyvendinant uždavinius ir atliekant priskirtas funkcijas, planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę.
  11.2.  Planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, skiria užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų atlikimą, užtikrina darbo drausmę.
  11.3.  Dalyvauja konkurso eiti Skyriaus darbuotojų pareigas komisijoje.
  11.4.  Atsiskaito Fakulteto dekanui už Skyriaus veiklos rezultatus.
  11.5.  Fakulteto dekanui teikia pasiūlymų dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo ir skaičiaus, Skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, taip pat skatinimo, tarnybinių patikrinimų organizavimo, kvalifikacijos kėlimo.
  11.6.  Vykdo kitas Skyriaus vadovo pareigybės apraše ir kituose teisės aktuose bei KF dekano pavedimuose, susijusiuose su Skyriaus funkcijomis, numatytas funkcijas.

 12. Nesant Skyriaus vadovo, jo funkcijas atlieka Fakulteto dekano įsakymu laikinai paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.
 13. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Fakulteto dekanui ir atsako už jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei pavedimų vykdymą.
 14. Skyriaus darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatoma darbuotojų pareigybių aprašuose, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 15. Skyriaus nuostatai keičiami išdėsčius juos naujoje redakcijoje.
 16. Su šiais nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos