Doc. dr. Tomas Petreikis

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedrosmini Dr. Tomas PetreikisDr. Tomas Petreikis.
V. Juozaičio nuotr.

docentas, daktaras

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narys.

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

 

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedrosmini Dr. Tomas PetreikisDr. Tomas Petreikis.
V. Juozaičio nuotr.

docentas, daktaras

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narys.

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Mokslo interesai

 • Knygos istorija
 • Kultūros istorija
 • Regionalizmo raiška knygos kultūroje

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • PETREIKIS, Tomas. Šiaulių leidėjų patirtys atgavus lietuvišką spaudą (1904–1915 metais). Iš Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai: mokslo straipsnių rinkinys. Šiauliai, 2019, p. 37–74.

 • PETREIKIS, Tomas. Tarptautinių daugiakalbių lietuviškųjų periodinių leidinių leidyba (1904–1940). Knygotyra, 2019, t. 72, p. 233–254. Prieiga internetu: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/13130

 • PETREIKIS, Tomas. Profesionalioji lietuvių periodika: leidybos ir raidos 1823–1940 m. istorija. Iš Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 18231940 = Lithuanian Serials 1823–1940.  D. 1: Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. K. 1: A–N. Vilnius:  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018, p. 15–47. ISBN 978-609-405-172-9. Taip pat leidinyje pakartota ir anglų kalba: „Professional Lithuanian serials: the history of the development of publishing and printing in 1823–1940“, p. 48–83.

 • PETREIKIS, Tomas. Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidiniai. Iš Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940  = Lithuanian Serials 1823–1940.  D. 1: Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. K. 2: M–Ž. Vilnius:  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018, p. 11–16. ISBN 978-609-405-174-6. Taip pat leidinyje pakartota ir anglų kalba: „Publications of the national retrospective bibliography“, p. 17–21.

 • PETREIKIS, Tomas. Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys. Iš Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste. Vilnius, 2018, p. 15–32. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/bibliotheca-lituana/article/view/11764
 • PETREIKIS, Tomas. Istoriografiniai amžininkų tekstai apie Lietuvos valstybės atkūrimą kaip lokalinės galvosenos raiškos vieta (Panevėžio apskrities atvejis). Iš: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. Vilnius, 2017, p. 147–168. Prieiga internetu: http://www.aleidyba.lt/books/Bibliotheca_Lituana_IV_internet_version.pdf
 • PETREIKIS, Tomas. Žemaitijos žydų dokumentinio paveldo praradimai Pirmojo pasaulinio karo metais. Knygotyra, 2017, t. 68, p. 83–106. Prieiga internetu: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2017.68.10715
 • PETREIKIS, Tomas. Aušrininko Andriaus Vištelio archyvo likučiai. Knygotyra, 2016, t. 67, p. 64–89. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10177/8044
 • PETREIKIS, Tomas. Etnografinių regionų metų informacijos sklaida informacinėje erdvėje. Informacijos mokslai, 2016, t. 76, p. 61–81. Prieiga internetu:https://doi.org/10.15388/Im.2016.76.10382
 • PETREIKIS, Tomas. Regionalizmo raiška šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidyboje: tarminės knygos. Knygotyra, 2016, t. 66, p. 213–230. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/download/10025/7882

 • PETREIKIS, Tomas. Aušrininko Andriaus Vištelio rankraštinio palikimo kelias į Lietuvą. Knygotyra, 2015, t. 65, p. 66–93. Prieiga internetu: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2015.65.8453

 • PETREIKIS, Tomas. Į gyvenimo kelią palydint (gimnazisto Mykolo Jankausko atminimų albumas). Iš: Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: straipsnių rinkinys. Panevėžys, 2015, p. 22–50. ISBN 978-9955-659-69-3.
 • PETREIKIS, Tomas. Regioniniai knygos kultūros tyrimai Lietuvoje. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 125–147. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/download/1370/772
 • PETREIKIS, Tomas. Siraičių kryžiaus mitologinės ir istorinės prasmės. Žemaičių kultūros savastys, 2013, [t.] II(2), p. 30–41. ISSN 2029-9818.
 • PETREIKIS, Tomas. Egodokumentai knygų paraštėse. Iš: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje: straipsnių rinkinys. Vilnius, 2013, p. 307–324. ISBN 978-609-459-198-3.
 • PETREIKIS, Tomas. Viekšnių Biržiškos Žemaičių knygos kultūroje. Iš: Viekšniai: istorija ir kultūra. Vilnius, 2013, p. 687–715. ISBN 978-609-447-096-7.
 • PETREIKIS, Tomas. Dabarties žemaitiškoji knyga. Žemaičių kultūros savastys, 2012, t. I(1), p. 17–34. ISSN 2029-9818.
 • PETREIKIS, Tomas. Lauryno Ivinskio metskaitliai Žemaičiuose: regioninės knygos kultūros aspektas. Iš: Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 2012, p. 67–136. ISBN 978-609-411-086-3.
 • PETREIKIS, Tomas. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Vaclovo Biržiškos senųjų spaudinių paieškos Žemaitijoje. Knygotyra, 2012, t. 58, p. 61–79. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1469/857
 • PETREIKIS, Tomas. Žemaitijos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė XX a. I pusėje. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 85–108. Prieiga internetu: http://www.llti.lt/failai/09_Petreikio.pdf
 • PETREIKIS, Tomas. Marginalijos kaip knygos istorijos šaltinis: istoriografinis aspektas. Knygotyra, 2011, t.  57, p. 57–85. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1489/877
 • PETREIKIS, Tomas. Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius – sodininkas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. 35, p. 29–58. Prieiga internetu: http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXV/T_35-29-58.zip
 • PETREIKIS, Tomas. Endriejavo valstietiškoji knygos kultūra: XIX a. vidurys–1944 metai. Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija, 2010, 05 17, [nr.] 20. 28, [10] p. Prieiga internetu: http://www.llt.lt/pdf/endriejavas/endriejavas_knyga.pdf Pakartota: Endriejavas. Vilnius, 2010, p. 283–309. ISBN 978-9955-589-16-7.
 • PETREIKIS, Tomas. Vaclovo Biržiškos žemaitiškosios knygos koncepcija. Knygotyra, 2010, t. 55, p. 126–139. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/download/3488/2548
 • PETREIKIS, Tomas. Regioninės knygos apibrėžtis ir samprata (Žemaitijos knygos pavyzdžiu). Knygotyra, 2009, t. 53, p. 85–111. Prieiga internetu: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001 :J.04~2009~1367167220281/DS.002.0.01.ARTIC
 • PETREIKIS, Tomas. Leidybinė „Šaltinio“ draugija. Knygotyra, 2008, t. 51, p. 46–56. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/download/7889/5762

Šaltiniotyros ir tekstologijos darbai

Sudaryti, parengti ir redaguoti leidiniai

 • Jaunimas istorijos skersvėjuose: Lietuvos jaunimo spauda 1918–1940 metais: monografija / Žiedūnė Zaveckienė; Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas; [mokslinis redaktorius ir parengėjas Tomas Petreikis]. Vilnius : Akademinė leidyba: Vilniaus universitetas, 2018. 343, [1] p.: iliustr., portr., faks. Bibliogr. išnašose. Santr. angl. Asmenvardžių r-klė: p. 326–339. Vietovardžių r-klė: p. 340–343. ISBN 978-9955-33-728-7.
 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197-206. ISBN 978-9955-33-717-1.

 • Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: straipsnių rinkinys / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis. Panevėžys: [Amalkeros leidyba]: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. 158, [1] p.: iliustr., faks., portr. ISBN 978-9955-659-69-3.

Recenzijos

Dėstomi dalykai

 • Dokumentinių medijų istorija
 • Dokumentinių medijų istorija ir kultūra
 • Leidybos pradmenys
 • Informacijos tvarkyba ir ieška
 • Taikomoji knygotyra
 • Leidinių platinimas

Studijoms skirti leidiniai

Pranešimai mokslinėse konferecijose

Tarptautinėse 

 • PETREIKIS, Tomas. „Creating a Book Industry in Independent Lithuania (1918–1940)“. Latvijos nacionalinė biblioteka. Tarptautinė mokslinė konferencija: Baltic Books 1918–1940. 2019 m. kovo 14 d. Ryga, Latvija.
 • PETREIKIS, Tomas. „Senosios lietuvių periodikos tarptautiškumas (iki 1940 m.)“. VU Komunikacijos fakultetas, LR Kultūros ministerija. Tarptautinė mokslinė konferencija: Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV. 2018 m. birželio 14–15 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Aušrininko Andriaus Vištelio archyvo likučiai“. VU Komunikacijos fakultetas. Tarptautinė mokslinė konferencija: Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III. 2016 m. birželio 9–10 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Regionalizmo raiška 1990–2014 m. Lietuvos knygų leidyboje: tarmės pasirinkimas“. VU KF Knygotyros ir dokumentotyros institutas; LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Tarptautinė mokslinė konferencija: Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje. 2015 m. rugsėjo 24–25 d. Vilnius.

 • PETREIKIS, Tomas. „Regioninės knygos kultūros tyrimai Lietuvoje“. Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Tarptautinė mokslinė konferencija: Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra). 2012 m. rugsėjo 27–28 d. Vilnius.

Nacionalinėse

 • PETREIKIS, Tomas. „Publikacijų atranka: iššūkiai ir galimi sprendimai“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka. Metodinis seminaras. 2019 m. gegužės 7 d. Vilnius.

 • PETREIKIS, Tomas. „Juozo Tumo-Vaižganto leidybinė veikla Žemaitijoje“. Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Konferencija: Juozo Tumo-Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje. 2019 m. gegužės 3 d. Plungė.

 • PETREIKIS, Tomas. „Šiaulių leidėjų patirtys atgavus lietuvišką spaudą 1905–1915 m.“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir Lietuvos istorijos institutas. Mokslinė-praktinė konferencija: Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai. 2019 m. balandžio 25 d. Šiauliai. (Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=MwrFxH2ZDNQ&fbclid=IwAR2cqRUrgE9uv9n9om3pfb168yQLBSksY58k66qI29gxXqUxOzjm7H5rE78)

 • PETREIKIS, Tomas. „Romantiškoji Andriaus Vištelio nepriklausomos Lietuvos vizija (tautinės, konfesinės ir socialinės takoskyros)“. Lietuvos istorijos institutas. Mokslinė konferencija: Moderni visuomenė ir Lietuvos valstybė. 2017 m. lapkričio 9 d. Vilnius.

 • PETREIKIS, Tomas. „Senosios lietuvių periodikos kultūrinės tapatybės: šrifto ir kalbų pasirinkimai“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Nacionalinė konferencija: Sakytinė tradicija ir rašto kultūra: nuo sankirtų iki tyrimų trajektorijų. 2017 m. spalio 18–19 d. Vilnius.

 • PETREIKIS, Tomas. „Aukštaitijos knygos kultūros metmenys“. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; VU Komunikacijos fakultetas. Nacionalinė konferencija: Egodokumentinka Aukštaitijos knygos kultūros kontekste. 2017 m. kovo 22 d. Panevėžys.
 • PETREIKIS, Tomas. „Atsiminimai apie Lietuvos valstybės atkūrimą kaip lokalinės galvosenos raiškos vieta (Panevėžio apskrities atvejis)“. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; VU Komunikacijos fakultetas: Nacionalinė konferencija: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų. 2015 m. spalio 7 d. Panevėžys.

 • PETREIKIS, Tomas. „Aušrininko Andriaus Vištelio privačios erdvės atodangos rankraštiniame palikime“. VU Komunikacijos fakultetas. Nacionalinė konferencija: Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių. 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius.

 • PETREIKIS, Tomas.  „Į savarankišką gyvenimo kelionę palydint (Panevėžio gimnazisto Mykolo Jankausko atminimų albumėlis)“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Nacionalinė XV mokslinė konferencija: Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus. 2014 m. spalio 15 d. Panevėžys.
 • PETREIKIS, Tomas. „Žemaitijos regiono leidyba ir tarmės problema: Lauryno Ivinskio metskaitliai (1846–1852 ir 1855–1865 m.)“. Raseinių krašto istorijos muziejus. Nacionalinė mokslinė konferencija: Ant Upes tarp Vidukles ir Eržvilka. 2013 m. birželio 7 d. Raseiniai.
 • PETREIKIS, Tomas. „Vaclovo Biržiškos santykiai su Žemaitijos atminties institucijomis“. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Lietuvos bibliotekininkų draugija. Mokslinė konferencija: Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien. 2011 m. gruodžio 2 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Žemaitijos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė XX a. I pusėje“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Mokslinė konferencija: Regioniškumas praeities ir dabarties folkloro kontekstuose. 2011 m. spalio 20–21 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Lauryno Ivinskio „Metskaitliai“ Žemaičiuose“. Lietuvių kalbos institutas. Nacionalinė mokslinė konferencija: Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200–osioms gimimo metinėms. 2010 m. lapkričio 25–26 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Marginalijos kaip knygos istorijos šaltinis“. Lietuvos mokslų akademija. Mokslinis seminaras: Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai. 2011 m. balandžio 19 d. Vilnius.
 • PETREIKIS, Tomas. „Motiejus Valančius sodininkas“. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Mokslinė konferencija: „Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei“ (A. Merkelis) skirta Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 210–osioms gimimo metinėms. 2011 m. gegužės 13 d. Kūlupėnai (Kretingos r.).
 • PETREIKIS, Tomas. „Egodokumentai knygų paraštėse“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos fakultetas. Tarptautinė mokslinė konferencija: Lietuvos egodokumentinis paveldas Europoje: tyrimai, interpretacijos, sklaida. 2011 m. rugsėjo 29–30 d. Vilnius.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • Nuotoliniuose mokymuose „verslokursai.lt“ išklausyti lyderystės, darbo planavimo ir organizavimo, konfliktų valdymo, aptarnavimo, bendravimo ir etiketo moduliai (iš viso 26 paskaitos). 2017 m. balandžio 28 d. – gruodžio 1 d.
 • Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos „Bendrųjų kompetencijų gebėjimų mokymai". Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos ir komunikacijos centras (MKIC). 2016 m. spalio 17–21 d.

 • Vilniaus universiteto bibliotekos vykdytuose kursuose „Web of Science“ duomenų bazės citavimo rodikliai, skirti mokslo vertinimui. Vilniaus universiteto I rūmai. 2015 m. birželio 22 d.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ kursai: Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Humanitarinių mokslų šaltiniai. Vilniaus universiteto biblioteka. 2014 m. lapkričio 26–27 d.

 • Vilniaus universiteto Personalo direkcijos vykdytuose kursuose išklausyta Naujai priimtų VU darbuotojų (akademinio personalo) įvadinė programa. Vilniaus universiteto Centriniai rūmai. 2014 m. lapkričio 24 ir 27 d.

Mokslo populiarinimas

Straipsniai

 • Nacionalinės bibliografijos navigacija veikia!? : [diskusija] / parengė Ernesta Keinienė ir Tomas Petreikis. Aut.: Nijolė Bliūdžiuvienė, Jolanta Budriūnienė, Rima Cicėnienė, Violeta Černiauskaitė, Aurelijus Gieda, Remigijus Misiūnas, Danguolė Narkevičienė, Tomas Petreikis, Dainius Vaitiekūnas, Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, Ramunė Tamulėnienė, Zita Tiukšienė, Vilma Žaltauskaitė // Colloquia. ISSN 1822-3737. 2020, nr. 43, p. 146–164.
 • PETREIKIS, Tomas. Juozo Tumo-Vaižganto leidybinė veikla Žemaitijoje. Žemaičių saulutė, 2019, rugpjūčio 30, p. 4, 6.

 • PETREIKIS, Tomas. Ištikimas tėvynės sargas. Tarp knygų, 2019, spalis (nr. 10), p. 22–24.

 • PETREIKIS, Tomas. Tylieji knygų vandalai: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos pėdsakas. Žemaičių bibliofilas, 2019, lapkričio 23 (nr. 9), p. 17.

 • PETREIKIS, Tomas; RIAUBIENĖ, Arida. Raamatud ja nende kirjastamine Leedus aastatel 1918–1940 = Grāmatas un grāmatu izdošana Lietuvā no 1918. līdz 1940. gadam = Knygos ir knygų leidyba Lietuvoje 1918–1940 metais = Books and book publishing in Lithuania, 1918–1940. Keelu alla!. Rīga : National Library of Latvia, 2019, p. 12–15, 22–25, 32–35, 42–45.

 • PETREIKIS, Tomas. Simonas Daukantas ir Sankt Peterburgo cenzoriai. Žemaičių bibliofilas, 2018, gruodžio 6 (nr. 8), p. 9–10, 18.

 • PETREIKIS, Tomas. Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje: tarptautinė mokslinė konferencija. Knygotyra, 2016, t. 67, p. 291–294. Prieiga internetu: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10191/8229
 • PETREIKIS, Tomas. Lietuvos valstybės kūrėjų žemaičių bibliotekos ir jų likimai. Žemaičių žemė, 2016, nr. 2, p. 30–36. Prieiga internetu: http://www.samogit.lt/ZZ_2016_2/ZZ_2016_2_30_36.pdf
 • PETREIKIS, Tomas. Mažumų knygos pasauliai. Lietuvos mokslų akademijos žinios, 2015, nr. 4, p. 14.
 • PETREIKIS, Tomas. Švėkšnos grafų Pliaterių valdos Pirmojo pasaulinio karo metais. Žemaičių žemė, 2015, nr. 4, p. 64–65. Prieiga internetu: http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2015_4/ZZ_2015_Nr4_64_65.pdf
 • PETREIKIS, Tomas. Antologijos „Žemaičiai“ (1938) įdomybės. Žemaičių bibliofilas, 2014, lapkričio 8 (nr. 6), p. 15.
 • PETREIKIS, Tomas. In memoriam: Vladas Žukas (1925 04 18–2014 03 26). Tarp knygų, 2014, nr. 5, p. 36–37.
 • KOLPAKOVAITĖ, Aurika; PETREIKIS, Tomas. Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Mokslo Lietuva, 2013, gruodžio 19, p. 2–3.
 • PETREIKIS, Tomas. Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje: 23-oji tarptautinė knygotyros konferencija. Tarp knygų, 2013, nr. 10 (spalis), p. 24–25.
 • PETREIKIS, Tomas. Apgintos knygotyros disertacijos. Knygotyra, 2013, t. 61, p. 352–357.
 • PETREIKIS, Tomas. Knygotyra 2011–2012 m. konferencijose. Knygotyra, 2012, t. 59, p. 311.
 • PETREIKIS, Tomas. Lemtingas Helenos Šmidt sprendimas, arba „Titaniko“ nesužavėta panelė iš Raseinių. Žemaičių žemė, 2012, nr. 4, p. 71–72.
 • PETREIKIS, Tomas. Atsigręžta į knygotyros mokslo kūrėjus: tarptautinė mokslinė konferencija. Mokslo Lietuva, 2012, lapkričio 15 (nr. 20), p. 11–12.
 • PETREIKIS, Tomas. Knygotyros mokslo kūrėjai: tarptautinė konferencija. Universitas Vilnensis, 2012, lapkritis (nr. 6), p. 3.
 • PETREIKIS, Tomas. Studijuokime marginalijas, kad nevirstume marginalais /  kalbino Stanislovas Kairys. Atgimimas, 2011, spalio 7, p. 3.
 • PETREIKIS, Tomas. Prie Lietuvos Raudonosios knygos ištakų: Tarptautinė knygotyros konferencija. Mokslo Lietuva, 2010, spalio 7 (nr. 17), p. 12.
 • PETREIKIS, Tomas. Svarstymai apie Žemaitijos knygos gaires. Žemaičių bibliofilas, 2009, vasario 12 (nr. 5), p. 1.
 • PETREIKIS, Tomas. Kas yra Žemaitijos knyga? Svarstymų metmenys. Mokslo Lietuva, 2008, gruodžio 25 (nr. 22), p. 5.
 • PETREIKIS, Tomas. Žemaitukų veislės likimas XX amžiuje – iki 1945 metų. Iš: Lietuviški žirgai. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 77–84. Perspausdinta: Lithuanian horses. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 77–84.

Mokslo leidinių apžvalgos

 • PETREIKIS, Tomas. Šiaulių knygos kultūros žinynas. Gimtasai kraštas, 2020, nr. 18, p. 64-65.
 • PETREIKIS, Tomas. Skvarbus žvilgsnis į senąją lietuvių periodiką: periodinės spaudos bibliografijos rodyklę pasitinkant. Voruta, 2019, vasario 23 (nr. 2), p. 3.

 • PETREIKIS, Tomas. Skvarbus žvilgsnis į senąją Amerikos lietuvių periodiką: periodinės spaudos bibliografijos rodyklę pasitinkant. Draugas. Mokslas, menas, literatūra, 2019, vasario 16 (nr. 7), p. 2, 8.

 • PETREIKIS, Tomas. Išėjo lietuvių periodinės spaudos bibliografija. Žemaičių bibliofilas, 2018, gruodžio 6 (nr. 8), p. 13.

 • PETREIKIS, Tomas. Knygnešių atminimo blyksniai ir properšos. Žemaičių bibliofilas, 2017, spalio 27 (nr. 7), p. 7.

 • PETREIKIS, Tomas. Dzūkijos spaudos istorijos apybraiža. Žemaičių bibliofilas, 2014, lapkričio 8 (nr. 6), p. 17.
 • PETREIKIS, Tomas. Apie žemaičių bajorą Jurgį Platerį ir jo biblioteką. Žemaičių bibliofilas, 2014, lapkričio 8 (nr. 6), p. 18–19.
 • PETREIKIS, Tomas. Jurgis Plateris naujų tyrimų šviesoje. Tarp knygų, 2013, sausis (nr. 1), p. 14–15.
 • PETREIKIS, Tomas. Kazys Varnelis bibliofiliniu žvilgsniu. Tarp knygų, 2009, vasaris (nr. 2), p. 15–17.
 • PETREIKIS, Tomas. Du nauji bibliofiliniai knygų katalogai. Žemaičių bibliofilas, 2009, vasario 12 (nr. 5), p. 4.

Televizijos laidos

Viešos paskaitos

 • „Simonas Daukantas: tarp įsipareigojimų tarnybai ir galimybės veikti“. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus (Vilnius), 2018 m. spalio 30 d.

 • „Etnografinių regionų metų žinių sklaidos informacinėje erdvėje patirtys“. Bitėnai (Pagėgių r. savivaldybė), 2016 m. balandžio 22 d.
 • „Panevėžio gimnazisto Mykolo Jankausko 1923–1925 m. atminimų albumėlis" (Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=IoX5uPGn6Eg)
 • „Pirmasis pasaulinis karas Plungėje ir jos apylinkėse“. Žemaičių dailės muziejus (Plungė), 2015 m. spalio 9 d.
 • „Žemaitiškosios knygos išlikimo drama XX–XXI a.“ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2014 m. balandžio 11 d.

 

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 

 • Vilniaus universiteto mokslo darbai „Knygotyra“ (Book Science) redaktorių kolegijos narys (nuo 2019 m.)
 • Tęstinio mokslo leidinio „Bibliotheca Lituana“ redaktorių kolegijos narys (nuo 2017 m.)
 • Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redaktorių kolegijos narys (nuo 2016 m.)

 • Mokslo darbų, kultūros apžvalgos tęstinio rinkinio „Žemaičių kultūros savastys“ atsakingasis sekretorius (nuo 2013 m.)

Profesinė, socialinė ir kultūrinė veikla

 • Vilniaus universiteto Leidybos komisijos narys (nuo 2017 m.)
 • Žurnalo „Žemaičių žemė“ redkolegijos narys (2016 m.).
 • UAB „Papyrus Lietuva“ knygos meno konkurso komisijos narys (nuo 2014 m.)

 • Martyno Mažvydo bibliofilų klubo pirmininkas (2014–2018 m.), narys (nuo 2009 m.).

Pripažinimas

 • Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narys (nuo 2019 m.)

Apdovanojimai

 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) konkurso „Geriausios disertacijos 2014“ laureatas. Įteiktas LJMS diplomas ir LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštas.

 • Magistro baigiamasis darbas „Žemaitijos knygos kultūra“ Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos 2011 m. pripažintas geriausiu 2010 m. humanitarinių mokslų srities darbu Lietuvoje. 

Pomėgiai

 • Bibliofilija
 • Šachmatai 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos