Studijų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA:
Komunikacijos fakulteto Tarybos posėdyje
2018 m. kovo 5 d.,
protokolo Nr. 160000-TP-2

 

KF logotipas juodas 150x163

 

VILNIAUS UNIVERSITETO
KOMUNIKACIJOS FAKULTETO
STUDIJŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studijų skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) nustatomas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Komunikacijos fakulteto (toliau – KF) studijų skyriaus (toliau – Skyrius) tikslas, uždaviniai, funkcijos, Skyriaus darbuotojų teisės ir pareigos.
 2. Skyrius yra vidinis organizacinis KF struktūrinis darinys, kurio veiklos tikslas – kokybiškai organizuoti ir efektyviai administruoti KF studijų procesą.
 3. Plėtodamas savo veiklą Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Vilniaus universiteto statutu, Universiteto senato, tarybos, rektoriaus ir kanclerio teisės aktais, KF nuostatais, KF dekano įsakymais, kitais KF teisės aktais ir šiais nuostatais.
 4. Skyrius yra pavaldus KF dekanui. Skyriaus veiklą neperžengdamas savo kompetencijos kuruoja KF studijų reikalų prodekanas.
 5. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, viešumo, efektyvumo, skaidrumo, geranoriško bendravimo, konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitais Universiteto padaliniais, atsakomybės už priimtus sprendimus, inovatyvumo ir atvirumo principais, jo darbuotojų kompetencija, operatyvumu ir kita gerąja dalykine praktika.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1.  Teikti su studijų vykdymu susijusias administracines, organizacines  paslaugas KF studentams, klausytojams, dėstytojams ir KF valdymo organams.
  6.2.  Administruoti KF studentų ir klausytojų studijas bei tvarkyti studijų duomenis Universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS); esant poreikiui teikti šiuos apibendrintus duomenis KF valdymo organams.
  6.3.  Konsultuoti KF studentus akademiniais klausimais;
  6.4.  Rengti su KF studijų veikla susijusias ataskaitas.
  6.5.  Administruoti KF dėstytojų pedagoginį krūvį.
  6.6.  Teikti su studijomis KF susijusią informaciją Komunikacijos skyriui ir kitiems, už komunikaciją atsakingiems universiteto padaliniais viešinant KF studijas.
 7. Skyrius, įgyvendindamas užsibrėžtus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. Administruoja priėmimo į studijas KF procesą:

7.1.1. Organizuoja ir administruoja stojamuosius egzaminus bei motyvacijos vertinimą, reikalingą stojant į KF studijų programas (jei tai numatyta).
7.1.2. Stojamųjų egzaminų, motyvacijos vertinimo rezultatus, pažymius įveda į Universiteto internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (VU ISAS).
7.1.3. Renka elektronines stojančiųjų į KF studijų programas išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas ir saugo jas.
7.1.4. Pakviestiesiems studijuoti į padalinio studijų programą studento ar klausytojo statusu sudaro sąlygas laiku pasirašyti studijų sutartis.
7.1.5. Stojančius ir kitus suinteresuotus asmenis informuoja bei konsultuoja priėmimo į KF studijas klausimais.
7.1.6. Formuoja priimtų studentų srautą, skirsto studentus į grupes.
7.1.7. Sudaro sąlygas nesuvėluotai studentų registracijai į studijas.

7.2. Administruoja studijų procesą KF:

7.2.1. Esant poreikiui, su studijomis KF susijusią informaciją įvairiomis informavimo priemonėmis teikia KF studentams, klausytojams, KF administracijai, dėstytojams, Komunikacijos skyriui, kitiems Universiteto darbuotojams ir suinteresuotiems asmenims.
7.2.2. Rengia, tvarko ir saugo su studijų organizavimu bei administravimu susijusius KF dokumentus ir studijų duomenis.
7.2.3. Skyriaus specialistai rengia studijų programų komitetų posėdžių protokolus.
7.2.4. Tvarko studentų ir klausytojų duomenis bei studijų įrašus VUSIS.
7.2.5. Administruoja su studentų ir klausytojų studijomis susijusių prašymų bei apeliacijų pateikimo procesą.
7.2.6. Tikrina skirtingo tipo studentų (norinčių gauti stipendijas, skolininkų, išbrauktųjų, pasirašančių už diplomą ir t. t.) sąrašų tikslumą VUSIS.
7.2.7. Administruoja studentų ir klausytojų finansinių įsipareigojimų Universitetui vykdymą.
7.2.8. Administruoja studentų reitingavimą pagal studijų rezultatus ir studentų rotaciją.
7.2.9. Koordinuoja studijų pasiekimų rezultatų įforminimą.
7.2.10. Rengia dokumentus, susijusius su studijų dalykų (modulių) įskaitymu.
7.2.11. Rengia elektroninius studijų tvarkaraščius, egzaminų ar įskaitų laikymo ir perlaikymo tvarkaraščius, koordinuoja pokyčius juose.
7.2.12. Administruoja neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą KF.
7.2.13. Administruoja studentų praktiką, konsultuoja studentus dėl praktikos galimybių.
7.2.14. Rengia studentų ir partnerių apklausas praktikos klausimais ir apibendrina šių apklausų rezultatus.
7.2.15. Administruoja tarptautines sutartis, susijusias su dėstytojų ir studentų mainais, koordinuoja jų įgyvendinimą.
7.2.16. Koordinuoja ryšius su socialiniais partneriais, darbdaviais ir rūpinasi jų plėtra.
7.2.17. Konsultuoja studentus dėl praktikos galimybių.
7.2.18. Vykdo studentų ir absolventų karjeros stebėseną, teikia informaciją KF absolventų duomenų bazei.
7.2.19. KF dekano ir / ar studijų reikalų prodekano pavedimu atlieka KF akademinio personalo studijų veiklos planų bei pasiektų rezultatų analizę ir rengia ataskaitas.

7.3. Organizuoja ir administruoja studijų baigimo KF procesą:

7.3.1. Administruoja studentų baigiamojo studijų etapo įrašus VUSIS ir tvarko su studijų baigimu susijusią dokumentaciją.
7.3.2. Koordinuoja baigiamųjų darbų įkėlimą į Elektroninio sutapimų atpažinimo sistemą (ESAS).
7.3.3. Rengia, registruoja ir saugo KF įsakymus dėl pasirinktų baigiamųjų darbų temų bei vadovų tvirtinimo ir kitą baigiamųjų darbų (egzaminų) organizavimui reikalingą dokumentaciją.
7.3.4. Parengia ir išduoda nustatytos formos diplomų priedėlius, pažymėjimus, pažymas dėl esamų ir buvusių KF studentų bei klausytojų studijų, dokumentų nuorašus, išrašus, kopijas.
7.3.5. Tikrina, ar studijas baigę studentai neturi finansinių ir kitų įsiskolinimų, prižiūri, kad jie pasirašytų diplomų registracijos žurnale.
7.3.6. Sutikrina studijas baigusių studentų surinktus / turimus kreditus ir tvarko dokumentaciją, jei yra neatitikimų su studijuotos programos apimtimi kreditais.

7.4. Administruoja vidinį ir išorinį KF vykdomos studijų krypties (esant poreikiui – programos) vertinimą:

7.4.1. Bendradarbiaudamas su KF vykdomų studijų programų komitetais, koordinuoja naujų programų aprašų parengimą ir vykdomų studijų programų duomenų, remiantis studijų krypties vertinimo rodikliais, surinkimą, padeda rengti vykdomų studijų programų tobulinimo planus.
7.4.2. Dalyvauja organizuojant išorinio KF studijų vertinimo vizitus.
7.4.3. Organizuoja KF studentų ir dėstytojų apklausas, KF valdymo organams pateikia apibendrintus duomenis bei teikia siūlymų dėl studijų administravimo ir vykdymo tobulinimo.

7.5. Rengia su studijomis KF susijusią informaciją, įskaitant studijų KF viešinimo poreikius, bet jais neapsiribojant.
7.6. Remdamasis dėstytojų krūvio apskaitos planais ir įgyvendinimo ataskaitomis, atlieka KF dėstytojų krūvio apskaitą.
7.7. Administruoja neformaliojo švietimo programų rengimą ir vykdymą.
7.8. Vykdo kitas KF dekano ir studijų reikalų prodekano pavestas užduotis, atitinkančias Skyriaus tikslą ir KF strateginės raidos plano uždavinius.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJAI

 1. Skyrių sudaro Skyriaus vadovas – vedėjas ir KF darbuotojai, atsakingi už Skyriaus  užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimą. Darbuotojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
 2. Skyriui vadovauja skyriaus vadovas – vedėjas. Skyriaus vadovas yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus KF dekanui. Kai Skyriaus vadovas negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo funkcijas atlieka KF dekano įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.
 3. Skyriuje įdarbinami Universiteto nustatytos kompetencijos akademiniai darbuotojai dėstyti KF studijų programose numatytus dalykus pagal valandinę sutartį.
 4. Skyriaus darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatoma KF darbuotojų pareigybių aprašuose, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais, KF nuostatais ir kitais universiteto teisės aktais.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

 1. Skyrius atsako už tinkamą studijų apskaitą: duomenų, susijusių su studentais ir darbuotojais, studijų rezultatais, tvarkymą, pateikimą ir visų nuostatuose suformuluotų funkcijų atlikimą, įstatymuose / įstatymais nustatyta tvarka.
 2. Skyriaus vedėjas atsako už skyriaus koordinatoriams, remiantis šiais nuostatais, pavestų darbų atlikimą. Kartą per metus Skyriaus vedėjas atsiskaito KF dekanui arba studijų prodekanui.
 3. Kiekvienas Skyriaus darbuotojas atsako už jo kompetencijai priskirtų uždavinių vykdymą, funkcijų atlikimą ir vadovavimąsi pareiginėmis nuostatomis.
 4. Skyriaus vadovas ir darbuotojai atsako už patikėtos ir konfidencialia laikomos KF ir / ar Vilniaus universiteto informacijos saugojimą neribotą laikotarpį.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus tikslas, uždaviniai, funkcijos, atsakomybė, teisės, struktūra ir veiklos organizavimas keičiamas KF tarybos sprendimu.
 2. Su nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos