PATVIRTINTA:
Komunikacijos fakulteto Tarybos posėdyje
2018 m. kovo 5 d.,
protokolo Nr. 160000-TP-2

 

KF logotipas juodas 150x163

 

VILNIAUS UNIVERSITETO
KOMUNIKACIJOS FAKULTETO
MOKSLO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslo skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) apibrėžiamas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (toliau – Fakultetas) Mokslo skyriaus (toliau – Skyrius) statusas, veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, atsakomybė, teisės, veiklos organizavimo forma ir struktūra.
 2. Skyrius yra Fakulteto organizacinis darinys, funkcionuojantis neadministracinio padalinio teisėmis, pavaldus Fakulteto dekanui. Mokslo skyriaus veiklą pagal savo kompetenciją kuruoja Fakulteto mokslo reikalų prodekanas.
 3. Plėtodamas savo veiklą, Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vilniaus universiteto statutu, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Vilniaus universiteto senato ir tarybos nutarimais, Vilniaus universiteto Rektoriaus ir kanclerio įsakymais bei potvarkiais, Fakulteto nuostatais, Fakulteto dekano įsakymais,  kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 4. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, viešumo, efektyvumo, skaidrumo, geranoriško bendravimo, konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitais Universiteto padaliniais, atsakomybės už priimtus sprendimus, inovatyvumo ir atvirumo principais, jo darbuotojų kompetencija, operatyvumu ir kita gerąja dalykine praktika.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 5. Skyriaus tikslas – administruoti mokslinę Fakulteto veiklą ir užtikrinti jos sklandumą, nustatytų uždavinių siekimą, taip pat šios veiklos rezultatų sklaidą, vertinimą bei naujų mokslininkų rengimą.
 6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1.   Administruoti Fakulteto darbuotojų mokslinės veiklos planavimą, rezultatų apskaitą bei vertinimą.
  6.2.   Administruoti už mokslinę veiklą bei doktorantūros studijas atsakingų Fakulteto darinių veiklą.
  6.3.   Fakulteto darbuotojus aprūpinti tokios veiklos plėtojimui reikalinga informacija.
  6.4.   Skleisti informaciją apie mokslinę Fakulteto darbuotojų veiklą bei rezultatus.
  6.5.   Teikti administracinę pagalbą rengiant mokslinių projektų paraiškas bei vykdant tokius projektus, organizuojant mokslinio pobūdžio renginius Fakultete.
 7. Siekdamas tikslų ir įgyvendinamas uždavinius Skyrius atlieka šias funkcijas:
  7.1.   Kaupia ir sistemina duomenis apie akademinio personalo mokslinės veiklos krūvio planus bei pasiektus rezultatus.
  7.2.   Remdamasis Fakulteto darbuotojų pateikta informacija, registruoja Fakulteto akademinio personalo mokslines publikacijas talpykloje eLABA.
  7.3.   Fakulteto dekano ir / ar mokslo reikalų prodekano pavedimu rengia Fakulteto akademinio personalo mokslinės veiklos planų bei pasiektų rezultatų analizes ir ataskaitas.
  7.4.   Bendradarbiaudamas su Fakulteto mokslo reikalų prodekanu bei už mokslo rezultatų apskaitą ir / ar vertinimą atsakingais Vilniaus universiteto padaliniais, kitomis institucijomis, Skyrius rengia informaciją apie mokslinės Fakulteto veiklos rezultatus ir teikia ją Vilniaus universiteto bei nacionalinės mokslinės veiklos vertinimo ataskaitoms, organizuoja mokslinės veiklos vertinimo ekspertų vizitus.
  7.5.   Bendradarbiaudamas su Studijų skyriumi bei pedagoginiu ir moksliniu personalu Skyrius rengia darbuotojų atestacijai reikalingus dokumentus.
  7.6.   Sudaro, kaupia bei tvarko Priėmimo ir atestacijos komisijos dokumentų archyvą.
  7.7.   Rengia dokumentus ir teikia administracinę pagalbą organizuojant Mokslo komisijos, Priėmimo ir atestacijos komisijos, Doktorantūros studijų komiteto bei neadministracinio padalinio teisėmis funkcionuojančių organizacinių darinių (katedrų, centrų, institutų, laboratorijų ir kt.) posėdžius Fakultete, Fakulteto dekano nustatyta tvarka rašo jų protokolus bei išrašus.
  7.8.   Sudaro ir tvarko Mokslo komisijos, Doktorantūros studijų komiteto bei neadministracinio padalinio teisėmis funkcionuojančių organizacinių Fakulteto darinių posėdžių garsinių įrašų archyvą.
  7.9.   Fakulteto mokslo reikalų prodekano pavedimu teikia administracinę pagalbą registruojant periodinius mokslinius Fakulteto leidinius tarptautinėse duomenų bazėse, esant poreikiui atlieka kitas su periodinių mokslinių leidinių administravimu šiose duomenų bazėse susijusias funkcijas.
  7.10.    Teikia administracinę pagalbą rengiant paraiškas moksliniams projektams (įskaitant užsakomųjų mokslinių tyrimų, mokslininkų mobilumo, mokslinio pobūdžio renginių rengimo paraiškas ir kt.) bei įgyvendinant projektus.
  7.11.    Konsultuoja Fakulteto darbuotojus dėl mokslinių projektų paraiškų rengimo, formaliųjų reikalavimų įgyvendinant projektus laikymosi ir projektų ataskaitų formų pildymo.
  7.12.    Teikia administracinę pagalbą organizuojant doktorantų priėmimą į Fakulteto doktorantūrą, egzaminų laikymą, diplomų gynimą.
  7.13.    Rengia Fakulteto disertacijų gynimo tarybos darbui reikalingus dokumentus, organizuoja jos posėdžius.
  7.14.    Tvarko Fakulteto doktorantūros studentų dokumentaciją (įskaitant mobilumo fondo panaudos, atostogų ir komandiruočių prašymus ir kt. dokumentus).
  7.15.    Padeda organizuoti doktorantūros renginius Fakultete (įskaitant mokslo metų pradžios šventę, diplomų įteikimo iškilmes ir kt. renginius).
  7.16.    Konsultuoja Fakulteto doktorantus dėl doktorantūros studijas reglamentuojančių dokumentų ir studijų eigos klausimais.
  7.17.    Kuruoja ir teikia informaciją apie doktorantų studijų plano įgyvendinimą Fakulteto doktorantams bei Doktorantūros komitetui.
  7.18.    Renka, rengia ir platina informaciją apie naujus mokslinę veiklą reglamentuojančius šalies teisės aktus bei Vilniaus universiteto vidaus dokumentus.
  7.19.    Renka, rengia ir Fakulteto bendruomenei platina informaciją apie mokslinės Fakulteto veiklos kryptis atitinkančio projektinio finansavimo galimybes bei kviečia teikti paraiškas.
  7.20.    Atsižvelgdamas į Fakulteto akademinio personalo užklausas, konsultuoja mokslinės produkcijos skelbimo, rezultatų apskaitos bei vertinimo klausimais.
  7.21.    Teikia administracinę pagalbą organizuojant mokslinius renginius Fakultete (įskaitant tarptautines bei nacionalines konferencijas, seminarus, mokslinių leidinių sutiktuves ir kt.).
  7.22.    Bendradarbiaudamas su Komunikacijos skyriumi, Fakulteto svetainėje Skyrius rengia bei atnaujina informaciją apie mokslinę veiklą vykdančių fakulteto darbuotojų publikacijas, mokslinius interesus, pedagoginę, ekspertinę ar kitą aktualią socialinę ir kultūrinę veiklą bei pasiekimus.
  7.23.    Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Vilniaus universiteto padaliniais ir kitomis institucijomis.
  7.24.    Kaupia Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingus duomenis ir dokumentus, juos sistemina ir saugo teisės aktuose nustatyta tvarka.
  7.25.    Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Fakulteto dekano bei mokslo reikalų prodekano pavedimus.
 8. Skyriaus atsakomybė:
  8.1.      Skyriaus vadovas atsako už mokslinės Fakulteto veiklos administravimą, koordinavimą bei kitų darbų, susijusių su nuostatų įgyvendinimu, vykdymą.
  8.2.      Skyriaus darbuotojai atsako už jų kompetenciją atitinkančių mokslinės Fakulteto veiklos administravimo darbų bei funkcijų vykdymą, vadovavimąsi pareigybės nuostatais.
  8.3.      Skyriaus vadovas ir darbuotojai atsako už patikėtos ir konfidencialia laikomos Fakulteto ir / ar Vilniaus universiteto informacijos saugojimą neribotą laikotarpį.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

 9. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, turi teisę:
  9.1.     Iš Fakulteto padalinių, komisijų, komitetų, darbo grupių gauti visą reikiamą informaciją ir Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingus duomenis.
  9.2.     Fakulteto dekanui ir mokslo reikalų prodekanui teikti savo kompetencijos neperžengiančių pasiūlymų Skyriaus veiklos klausimais.
  9.3.     Kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją.
  9.4.     Skyriui gali būti suteikta ir kitų teisės aktuose numatytų teisių.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA

 10. Skyriuje dirba Skyriaus pareigybių sąraše numatytų pareigybių darbuotojai. Skyriaus pareigybių (etatų) sąrašas bei pareigybių aprašai tvirtinami teisės aktuose nustatyta tvarka.
 11. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kurį dekano teikimu skiria ir atleidžia Vilniaus universiteto Rektorius.
 12. Skyriaus vadovas:
  12.1.    Atsako už Skyriaus veiklos, numatytos siekiant šiuose nuostatuose apibrėžtų tikslų, uždavinių ir vykdant priskirtas funkcijas, planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę.
  12.2.    Planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, skiria užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų atlikimą, užtikrina darbo drausmę.
  12.3.    Dalyvauja konkurso eiti Skyriaus darbuotojų pareigas komisijoje.
  12.4.    Atsiskaito Fakulteto dekanui ir mokslo reikalų prodekanui už Skyriaus veiklos rezultatus.
  12.5.    Fakulteto dekanui ir mokslo reikalų prodekanui teikia pasiūlymų dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus, taip pat dėl Skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių patikrinimų organizavimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo.
  12.6.    Atlieka kitas funkcijas, nustatytas Skyriaus vadovo pareigybės apraše ir kituose teisės aktuose bei su Skyriaus funkcijomis susijusiuose Fakulteto dekano pavedimuose.
 13. Nesant Skyriaus vadovo, jo funkcijas vykdo Fakulteto dekano įsakymu laikinai paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.
 14. Skyriaus darbuotojai atsako už savo funkcijų atlikimą bei skirtų pavedimų vykdymą.
 15. Skyriaus darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta darbuotojų pareigybių aprašuose, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 16. Skyriaus nuostatai keičiami išdėsčius juos naujoje redakcijoje.
 17. Su šiais nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos