Asist. dr. Rima Cicėnienė

Rima CicėnienėKnygotyros ir leidybos tyrimų katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111

El. paštas

 

 

Rima CicėnienėKnygotyros ir leidybos tyrimų katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111

El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties daktaro disertacija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės)“ (apginta 2011 m.)
 • Nuo 2013 m. VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorė.

Mokslo interesai

 • Rankraštinės knygos istorija
 • Dokumentinis paveldas ir jo vadyba, apsauga, sklaida
 • Archyvistikos teorija ir istorija

Mokslinė veikla

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinė Jano Hevelijaus Selenografija Vilniuje. Knygotyra, 2019, t. 72, p. 34–61. 
 • CICĖNIENĖ, Rima. Мир рукописной и печатной книги Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв.: связи и пересечения = The world of manuscripts and printed books in XVI–XVIIth c. GDL: links and intersections = Rankraštinių ir spausdintinių LDK XVI-XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos // Slavistica Vilnensis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2351-6895. eISSN 2424-6115. 2018, t. 63, p. 59–87. DOI: 10.15388/SlavViln.2018.63.11844.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinių ir spausdintinių LDK XVI–XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos. Knygotyra, 2017, t. 68, p. 7–37.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV-połowie XVI w. Rocznik Lituanistyczny, t. 1 (2015), p. 219–250. Prieiga internetu: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RL/article/view/RL.2016.09
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinė knyga – istorijos šaltinis: vieno LDK kodekso istorija, Knygotyra, 2014, t. 63, p. 99–128.
 • CICĖNIENĖ, Rima. LDK rankraštinės knygos architektonikos raida. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2009/2010. Vilnius, 2013, p. 11–25.

 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Рукописная книга и ее рецепция в Великом княжестве Литовском XIV–середины XVI в. Slavistica Vilnensis (Kalbotyra), 2013, t. 58 (2), p. 58–76.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Egodokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių fonduose. Iš Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje: straipsnių rinkinys. Vilnius, 2013, p. 163–193.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis. Iš Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai. 2012, p. 255–277.
 • CICĖNIENĖ, Rima. LDK rankraštinės knygos mecenatai XIV a. – XVI a. viduryje. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2011, t. 6, p. 13–24.
 • CICĖNIENĖ, Rima. LDK ankstyvoji knygos visuomenė: genezė ir raida (iki XVI a. vidurio). Iš Knygotyra, 2010, t. 55, p. 7–26.
 • CICĖNIENĖ, Rima. LDK rankraštinė knyga XIV a. pradžioje – XVI a. viduryje: sąlygos sklaidai ir funkcionavimui. Knygotyra, 2009, t. 53, p. 7–37.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Исследования Владаса Дремы по книжному искусству в Великом Княжестве Литовском. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології, 2009, вип. 4, 268 с. = Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies, 2009, issue 4. 268 p. http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2009_Vupysk_IV/200-205.pdf
 • CICĖNIENĖ, Rima. LDK rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. pab.). Istoriografijos apžvalga. Iš VU Doktorantūros studijos Filosofijos ir Komunikacijos fakultetuose. Vilnius, 2008, p. 194–210.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Владас Дрема и его исследования в облости рукописной книги. Iš Книга – источник культуры: проблемы и методы исследования: материалы Международной научной конференции (Минск, 25-27 ноября 2008 г.). Москва, 2008, с. 352–358.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Neskelbta istorijos bibliografijos medžiaga K. Jablonskio asmens fonde. Iš Konstantinas Jablonskis ir istorija, Vilnius, 2005, p. 45–54.
 • CICĖNIENĖ, Rima. The private archives of scholars, their accessibility and information in Library of the Lithuanian Academy of Science. Iš: The sciences archives in the European integration: materials of the international conference: Warsaw, Poland, 2–3 XII 1999. Warszawa, 2000, p. 105–110.

Tekstai parodų kataloguose, šaltinių publikacijos, dokumentų sąvadai

 • CICĖNIENĖ, Rima. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo leidimas Vitebsko vaivadai Jonui ir Teodatui Sapiegoms naudotis herbu; Lk ir Ldk Žygimanto Senojo taikos susitarimo tarp Sapiegų giminės Ružanų ir Kodenio linijų patvirtinimas; Lk ir Ldk Žygimanto Augusto leidimas rūmų maršalkai Mikalojui Sapiegai naudotis herbiniais ženklais ir grafo titulu; Lk ir Ldk Žygimantas Vaza skiria Lietuvos pataurininkį Andrių Sapiegą Minsko kaštelionu; Lk ir Ldk Onos Jogailaitės donacija Lietuvos kancleriui Leonui Sapiegai; Lk ir Ldk Jonas Kazimieras Vaza skiria Vitebsko vaivadą Povilą Joną Sapiegą Vilniaus vaivada ir Lietuvos didžiuoju etmonu; Lk ir Ldk Jonas Kazimieras Vaza skiria Ldk rūmų iždininką Joną Kazimierą Sapiegą Lietuvos Brastos (dab. Brestas) seniūnu; Lk ir Ldk Jonas Sobieskis skiria Lietuvos lauko etmoną, Žemaičių seniūną Kazimierą Joną Sapiegą Vilniaus vaivada; Lk ir Ldk Jonas Sobieskis skiria Vilniaus katedros prelatą kantorių Povilą Sapiegą Lietuvos vyriausiuoju sekretoriumi; Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos laiškas pulkininkui Žermenui Berlinkurtui, Bychavo tvirtovės komendantui; popiežiaus Klemenso XII indultas; Opisanie Olkinickiej pharsalij [...], Zrzeczenie się Wolnosci [...]; Sapiegų, arba Žyrovičių, evangelija; popiežiaus Klemenso VIII bulė Vilniaus vyskupui Benediktui Vainai, leidžiantis Lietuvos kancleriui Leonui Sapiegai statyti bažnyčią Liepelio valdose ir padovanoti ją bernardinėms; Lietuvos kanclerio Leono Sapiegos fundacija Ružanų bažnyčiai; Sapiegų laiškas Kijevo, Haličo ir visos Rusios unitų metropolitui Veljaminui Rutskiui prašant leidimo ir palaiminimo atstatant cerkvę Trakų ežero saloje; Naugarduko vaivados Mikalojaus Sapiegos fundacija Seredžiaus bažnyčiai. Iš: Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės ... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai: tarptautinės parodos katalogas, Vilniaus paveikslų galerija, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d. = The Crosses stand for virtue, the Arrow for victory ... The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo ... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy. Vilnius, 2012, p. 277–281, 283–284, 287–290, 292–293, 340–341; 428–431.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Ewangeliarz Sapiehów zwany żyrowickim. Iš: Sapiehowie kolekcjonerzy i mecenasi: katalog wystawy 4 października – 31 grudnia 2011 / [koncepcja i redakcja naukowa katalogu: Stanisław Link-Lenczowska, Joanna Winiewicz-Wolska] ; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. Kraków, 2011, p. 177–178.
 • CICĖNIENĖ, Rima. LK ir Ldk Jogailos privilegija 1387 m. Iš: Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose=Lithuania in Ancient historical sources. Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas. Vilnius, 2009, p. 68.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Evangelija; Šv. Jeronimo biblija; Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai; Paroda „Seniausios rankraštinės Šventojo Rašto ir kitos religinės knygos = Exibition „The oldest manuscripts of Holy Scripture and other religious books“; Archangelsko evangelija; Šv. Jeronimo biblija; Rufino bažnyčios istorija; Mstyžiaus evangelija; Filosofinis bažnytinių dogmų aiškinimas; Sapiegų, arba Žyrovičių, evangelija; Evangelija; Mažesniųjų brolių pranciškonų ordino regula; Kodeksas. Iš: Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia = Sacred art of Lithuania, 11 th – early 20th: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas: paroda skirta Kristaus gimimo jubiliejui bei Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) ir karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai. Vilnius, 2003. T. 5: Dokumentai. Knygos. Parodos kronika, XI–XX a. = Documents. Books. Exhibition chronicle, 11th–20th c. Sudarytojai Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė. 2009, p. 68–69, 75–76, 135–137; 138–143.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Library of the Lithuanian Academy of Sciences = Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. In: Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450–1800. Vol. II: Latvia, Lithuania, the Netherlands. Laiden-Boston, 2007, p. 877–889 (sudarytas dokumentų sąvadas).
 • CICĖNIENĖ, Rima. Laiškai kaip mokslo istorijos šaltinis. K. Jablonskio ir Z. Ivinskio susirašinėjimas. Iš Konstantinas Jablonskis ir istorija, Vilnius, 2005, p. 249–384. (Šaltinių publikacija).
 • Lietuvos Metrika (1528–1547), 6-oji Teismų bylų knyga (16 a. kopija.). Vilnius, 1995, p. 283–337. Mokslinio-informacinio aparato rengėja.

Parodos

 • Iš istorinių Vrublevskių bibliotekos rinkinių. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 2012. Rengėjos Cicėnienė, Rima; Narbutienė, Daiva; Kuliešienė, Erika.
 • Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai. Tarptautinė paroda Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai; 2012, LMAVB grupės vadovė.
 • Kunigaikščiai Sapiegos – meno kolekcininkai ir mecenatai. Tarptautinė paroda Krokuvoje, Vavelio karališkoje pilyje, 2011–2012. LMAVB grupės vadovė.
 • Privilegijos Vilniaus miestui, Vilniaus miesto Rotušė, 2006. Parodos rengėja.
 • „Vita Sancti Casimiri“ , Lietuvos dailės muziejus, 2004, LMAVB grupės narė.
 • Krikščionybė Lietuvos mene ir jos atnaujinimai. Lietuvos dailės muziejus, 1999–2000. LMAVB grupės narė.

Kitos autorinės publikacijos

 • CICĖNIENĖ, Rima; KAIRELIENĖ, Leokadija; NARBUTAS, Sigitas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 19122012. Vilnius, 2012. 36 p.: iliustr.
 • CICĖNIENĖ, Rima; KAIRELIENĖ, Leokadija; NARBUTAS, Sigitas. Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 19122012 / tłumaczenie na język polski Regina Jakubėnas. Vilnius, 2012. 36 p.: iliustr.
 • CICĖNIENĖ, Rima; KAIRELIENĖ, Leokadija; NARBUTAS, Sigitas. The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 19122012 / translated by Ana Venclovienė and Irena Voitechovičienė. Vilnius, 2012. 36 p.: iliustr.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. 100-летний юбилей Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук. Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний журнал, 2012, но. 4 (210), с. 56–58.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Vlado Drėmos tyrimai, skirti LDK rankraštinei knygai. Kultūros barai, 2010, nr. 12, p. 79–83.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių fondų komplektavimo istorijos apžvalga. Tarp knygų, 2010, vasaris, p. 10–16 , kovas, p. 9–13.
 • CICĖNIENĖ, Rima. UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinis registras. Rekomendacijos paraiškos rengėjams. Iš UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ Lietuvoje, Vilnius, 2009, p. 11–13.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Bibliotekoje saugomi dokumentai – nacionaliniame UNESCO registre. Lietuvos mokslų akademijos žinios, 2007, nr. 3, p. 44–45. 
 • CICĖNIENĖ, Rima. Elektroniczny katalog rękopisów Biblioteki Akademii Nauk Litwy. Iš Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2006, p. 30–40.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Bibliofilo Jurgio Elisono korespondencija. Iš Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje, Panevėžys, 2006, p. 100–108.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Skaitmeninimo projektai LMAB Rankraščių skyriuje. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 2003–2004. Vilnius, 2006, p. 122–129.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Susipažinkime: Danutė Labanauskienė. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 2003–2004. Vilnius, 2006, p. 172–193.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Elena Treinienė. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 2003–2004. Vilnius, 2006, p. 208–209. 
 • NAVICKAS, Gediminas; KLIGIENĖ, Nerutė; CICĖNIENĖ, Rima; SAULEVIČIUS, Donatas. Endangered cultural heritage: problems and solutions. Proceedings of the international conference „Information, information technologies and international scientific-technological cooperation“. Riga, 2005, p. 163–175.
 • CICĖNIENĖ, Rima; SAUDARGAS, Povilas. Mokslinių forumų metas. Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2004, nr. 3, p. 37–38.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rimantas Jasas. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 2001–2002, 2004, p. 196–197. 
 • CICĖNIENĖ, Rima. Istoriko akademiko Juozo Jurginio 90-mečiui. Tarp knygų, 1999, nr. 3, p. 36. 

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • Kilnojamoji paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“. KRF-Pr-2013-I-803. Projekto vadovė.
 • Rašytinis paveldas ir Kristijonas Donelaitis. Pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų 2012. Projekto vadovė.
 • Konferencija „Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis“. Kultūros rėmimo fondas, 2012; Nr. KRF-S-378. Projekto vadovė.
 • Vytauto epochos knyga: rankraštinės XV a. pradžios knygos išsaugojimo programa ; 2010; KRF-S-1179. Projekto vadovė.
 • ECH: TOPICC – Įrankiai nykstančios kultūros paveldo išsaugojimui, tyrimui ir intelektinės nuosavybės teisių tvarkymui. Programos EURECA rėmuose, 2002–2005; www.musicalia.lt.
 • Darbo grupės LMAVB vadovė.
 • Papildomos paslaugos programai „Pasaulio Atmintis“ (Value added servines for Memory of the World), bendras projektas su Budapešto technikos ir ekonomikos universiteto Nacionalinio techninės informacijos centru ir biblioteka (BME-OMIKK) 2004–2005. Darbo grupės LMAVB vadovė.
 • Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas, 2002–2003; UNESCO remtas projektas; www.mab.lt/pergamentai. Projekto vadovė.

 

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo mėn. 24–25 d.; konferencijos rengimo komiteto narė.
 • Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis. Tarptautinė konferencija. Vilnius, 2012 m. gegužės mėn. 3–4 d.; komiteto pirmininkė.
 • Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra). Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2012 m. rugsėjo mėn. 27–28 d.; komiteto narė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekos mokslinis periodinis leidinys Рукописна та книжкова спадщина України
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka redaktorių kolegijos narė (nuo 2011 m.)

Dėstomi dalykai

 • Rankraštinis paveldas

 • Archyvinis aprašymas

 • Rankraštinio ir spausdintinio paveldo vadyba

 • Taikomoji archyvistika

 • Mokslo tiriamasis (taikomasis) darbas 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse  konferencijose

 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinių ir spausdintinių XVI–XVII a. LDK knygų pasauliai: sąsajos ir sankirtos. Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo mėn. 24–25 d.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Значимость сотрудничества между Библиотеками Российской академии наук и Литовской академии наук  (Rusijos MA ir Lietuvos MA bibliotekų bendradarbiavimo reikšmė) tarptautinėje mokslinėje  konferencijoje Библиотека академии наук: 300 лет служения науке, vykusioje Rusijos MA bibliotekoje Peterburge 2014-11- 27–28.

 • CICĖNIENĖ, Rima. LMAVB virtuali paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“ bei kiti bibliotekos įgyvendinami kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaidos ir aktualizavimo projektai. Skaitytas Lietuvos dailės muziejaus filialo, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo centro (LM ISC LIMIS) organizuotoje  konferencijoje „Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejų lankytojų skaičių, vykusioje Vytauto Kasiulio dailės muziejuje 2014-11-19.

 • CICĖNIENĖ, Rima. Mokslinė veikla Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje: šiandiena ir ateities perspektyvos. Tarptautinė mokslinė konferencija Bibliotekų vieta ir vaidmuo formuojant nacionalinę informacinę erdvę, Ukrainos nacionalinėje MA V. Vernadskio bibliotekoje, 2014-10-20-23. 

 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinė knyga LDK visuomenės gyvenime XIV–XVI a. viduryje. XXII Lenkijos MA Istorijos mokslų komiteto Lituanistinės komisijos konferencijoje, Varšuvoje, Lenkijoje, 2013-09-24.

 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinės knygos reiškinio recepcija LDK XIV–XVI a. XV Tarptautiniame slavistų suvažiavime, Minske, Baltarusijoje, 2013-08-20-27.

 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinės knygos tyrimas: archeologinis aspektas, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Knygos ir kitų medijų mokslai: tyrimai, mokslininkai, komunikacija (skirtoje Lietuvos knygotyros 200-mečiui, Vilniaus universiteto 430-mečiui), vykusioje 2009-10-22–24.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Владас Дрема и его исследования в области рукописной книги, konferencijoje Книга – источник культуры. Проблемы и методы исследования, kurią rengė Baltarusijos MA biblioteka, 2008-11-25-27, Minske.
 • ЦИЦЕНЕНЕ, Рима. Исследования Владаса Дремы по книжному искусству в Великом Княжестве Литовском, konferencijoje Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність, kuri vyko Lvovo nacionalinio I. Franko universiteto bibliotekoje 2008-10-15-17 dienomis.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraščių tyrinėtojas šiuolaikinėje bibliotekoje, 2008-06-02-05 d. vykusioje Baltijos šalių akademinių bibliotekų konferencijoje Bibliopolis-XXI.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Creating the Digital Archive at the Library of the Lithuanian Academy of Sciences. 8-asis Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas (CoBaL8),Taline, 2007-05-17-19.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rašytinio paveldo apsauga ir sklaida Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Skaitytas LMAB ir Baltarusijos MA J.Kolaso bibliotekos konferencijoje Rašytinis paveldas mokslinėse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir naujovės, Vilnius-Kaunas, 2006-10-17-18 d.
 • KLIGIENĖ, Nerutė; CICĖNIENĖ, Rima. Endangered Cultural Heritage: Problems and Solutions  INFORUM 2005: 11th Conference on Professional Information, Prague (Praha), 2005-05-24-26.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Elektroninis rankraščių katalogas LMAB. Skaitytas bendroje Lenkijos mokslų akademijos archyvo ir LMAB konferencijoje Mokslinių institucijų rankraštynai ir archyvai – moksliniams tyrimams, 2004-09-06-09.

Nacionalinėse konferencijose 

 • CICĖNIENĖ, Rima. Moteris LDK raštijoje: problemos pristatymas. Mokslinis seminaras LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija, Lietuvių kalbos institute, 2013-10-25–26.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: turima patirtis ir žvilgsnis į ateitį. Lietuvos mokslų akademijos dienoje Panevėžyje, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 2012-11-22
 • CICĖNIENĖ, Rima; NARBUTIENĖ, Daiva. Dokumentų skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: patirtis, pamokos, perspektyvos. Konferencijoje Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link, 2010-11-15, Kaune.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Rankraštinė LDK knyga ir jos mecenatai XIV a. pabaigoje – XVI a. viduryje. Konferencijoje Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, VDA Dailėtyros institute, 2010-05-13, Vilniuje.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Skaitmeninimo projektai LMAB Rankraščių skyriuje. Skaitytas Lietuvos mokslų akademijos dienoje Panevėžio mieste, 2005-11-17, sekcijoje Dokumentinio paveldo skaitmeninimo dabartis, perspektyvos, problemos bei patirtis.
 • CICĖNIENĖ, Rima. Elektroninis rankraščių katalogas LMAB. Skaitytas bendroje Lenkijos mokslų akademijos archyvo ir LMAB konferencijoje Mokslinių institucijų rankraštynai ir archyvai – moksliniams tyrimams, 2004-09-06-09.

Seminaruose

 • CICĖNIENĖ, Rima. Asmeninių bibliotekų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose valdymo problemos. Mokslinis-praktinis seminaras „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“.Vilniaus universiteto biblioteka ir Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2016 m. balandžio 6 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Lenkijos MA Centriniame archyve ir Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje, 2014 m. birželio 2–14 d.

 • Rusijos mokslų akademijos ir Rusijos nacionalinėje bibliotekose Peterburge, 2009 m. kovo 15 d. – balandžio 11 d.
 • HIBOLIRE doktorantų vasaros stovykla Tamperėje (Suomija), 2009 m. birželio 3–6 d.

 

Ekspertinė ir kita veikla

 • Dvišalės nuolatinės komisijos prie LR Kultūros ministerijos darbo grupės dėl Marijonų vienuolyno knygų grąžinimo iš nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos archyvų narė (nuo 2014 m. gruodžio 10 d.)
 • Darbo grupės dėl Retų spaudinių ir rankraščių fondo nuostatų rengimo ir kultūros paveldo vertybių įkainojimo bibliotekose prie  LR Kultūros ministerijos narė (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.)

 • Darbo grupės dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemos kūrimo prie LR Kultūros ministerijos narė (nuo 2013 m.)

 • UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto narė (nuo 2003 m.)

 • LABIIMSPP konsorciumo valdybos narė (nuo 2012 m.)
 • Kultūros ministerijos darbo grupės siūlymams už visuomenės poreikiams nusavintų kultūros vertybių kompensavimą narė (2011–2012 m.) 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos