Doc. dr. Nijolė Bliūdžiuvienė

N. BliudziuvieneKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros

docentė, daktarė

 

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kb.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

Fakultete dirba nuo 2008 m.

 

N. BliudziuvieneKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros

docentė, daktarė

 

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kb.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

Fakultete dirba nuo 2008 m.

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Aukštos kvalifikacijos bibliotekininkės bibliografės diplomas (1989 m.).
 • Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties disertacija „Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese“. 2010 m. birželio 19 d. suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Mokslo interesai

 • Leidybos ir dokumentinio paveldo duomenys
 • Dokumentinės komunikacijos terminologija ir terminografija
 • Standartizacija dokumentinės komunikacijos ir atminties institucijose

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai / SCOPUS duomenų bazės leidiniuose

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Černiauskaitė, Violeta. Terminologinių duomenų tvarkybos modelis: bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas. Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2021, t. 77, p. 306–330.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Budriūnienė, Jolanta; Cicėnienė, Rima; Černiauskaitė, Violeta; Gieda, Aurelijus; Misiūnas, Remigijus; Narkevičienė, Danguolė; Petreikis, Tomas; Šeina - Vasiliauskienė, Viktorija; Vaitiekūnas, Dainius; Tamulėnienė, Ramunė; Tiukšienė, Zita; Žaltauskaitė, Vilma; Keinienė, Ernesta (sudaryt.). Nacionalinės bibliografijos navigacija veikia!? : Diskusija // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 2019, 43, p. 146–164. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Nacionalines%20146-164.pdf>.

Recenzuoti moksliniai straipsniai / Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuvos spaudos statistika: situacija ir perspektyvos = Lithuanian publishing industry statistics: present situation and perspectives // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2018, t. 70, p. 177–192. DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.70.11814.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Nacionalinės bibliografijos ištekliai kaip šalies dokumentinio paveldo liudijimas = The national bibliography resources as a reflectionof the documentary heritage // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 68, p. 237–253. DOI: 10.15388/Knygotyra.68.10722.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Geroji terminologinė bibliotekų patirtis = Best library practice in terminology // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2016, Nr. 23, p. 196–206.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Dokumentinės komunikacijos lietuviškieji terminologiniai ištekliai // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2012, nr. 19, p. 70–83.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinės knygotyros konferencijos mokslo komunikacijos požiūriu // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2012, t. 59, p. 161–179. DOI: 10.15388/kn.v59i0.1113.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuvos knygos paminklų standarto rengimo galimybės ir perspektyva = Potentiality and perspectives of drafting a standard for Lithuanian book monuments // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 56, p. 7–17. DOI: 10.15388/kn.v56i0.1514.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Žymaus lenkų knygotyrininko bibliografijos rodyklė // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 235–238. DOI: 10.15388/kn.v57i0.1479.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės aplinkos kūrimas: standartizacijos aspektas = Standardization dimension in building an integrated digital cultural heritage environment // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 190–206. DOI: 10.15388/kn.v57i0.1483.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacija dokumentinės komunikacijos institucijose rinkos požiūriu = Standardization in documentary institutions in the market environment // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 53, p. 185–197. DOI: 10.15388/kn.v53i0.7812.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacija: samprata ir rezultatai = Standardization: concept and results // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, t. 51, p. 192–211. DOI: 10.15388/kn.v51i0.7898.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinių ir Europos informacijos ir dokumentavimo standartų perėmimas Lietuvoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2004, t. 43, p. 87–95.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The role of soviet librarians in terminology // The Baltic countries under occupation: Soviet and Nazi Rule 1939–1991 / Anu Mail Kõll (ed.). Stockholm : Stockholm University, 2003. ISBN 9122020497. p. 287–292. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, ISSN 0282-5066 ; vol. 23.

Kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Dvidešimt septyni skaitmeninės kolekcijos kūrimo principai // Muziejinių vertybių skaitmeninimas, 2016 / [sudarytoja Dalia Sirgedaitė]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus. 2016, p. 4–14.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Socialinės komunikacijos galimybės informacijos ir dokumentavimo standartizacijos veikloje = Social communication opportunities within standartization activities in the field of information and documentation // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2011/2012 : [tęstinis straipsnių rinkinys]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2015, p. 135–143.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Atminties institucijų standartizacinė integracija: nacionalinis lygmuo // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718. p. 68–79.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Buckienė, Liubovė. Стандартизационная интеграция в области информации и документации в Литве // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып.9. Киев : Междунар. ассоц. акад. наук. 2011, c. 187–200.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Buckienė, Liubovė. International standards in practice: the Lithuanian approach // Latvijas arhivi. Riga : Latvia State Historical Archives. ISSN 1407-2270. 2008, vol. 2, p. 12–18.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Keletas bibliotekininkystės sąvokų: samprata ir aiškinimas // Bibliotekos: fondai, skaitymas, sąveika = Libraries: collections, reading, interaction / sudarytojas Vytautas Rimša ... [et al.]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002. ISBN 9955541113. p. 53–57. (Bibliotekininkystė : bibliotekininkystės mokslo darbai).

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuviškasis bibliotekininkystės terminų žodynas: samprata ir rengimo programa // Bibliotekininkystė 2000: Bibliotekų fondai ir skaitytojai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1392-544X. 2001, p. 70–74.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Bibliotekų fondų terminija Lietuvoje // Bibliotekininkystė 1997: Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminologija. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1392-544X. 1998, p. 39–43.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliotekininkystės sąvokos Vaclovo Biržiškos redaguotose enciklopedijose. // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. eISSN 2669-2198. 1998, Nr. 5, p. 147–151.

Kiti straipsniai recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Оформление выходных сведений изданий: опыт и перспективы применения стандартов в Литве // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности : к 285-летию основания Академической типографии в России Ж материалы V международной научной конференции (Москва, 24-26 октября 2012 г.). Том второй : Научная книга и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ. Москва : Наука, 2012. ISBN 9785020375536. с. 53–57.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartization activity structural model // Standards for development : 16th EURAS annual standartization conference : proceedings, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania / edited by Vladislav Fomin, Kai Jakobs. [Kaunas : Vytauto didžiojo universitetas. 2011, p. 37–47.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Международные книговедческие конференции как разновидность социальной коммуникации // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы международной научной конференции. Минск : Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси. ISSN 9785-0203. 2011, p. 57–61.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Šiuolaikinės atminties institucijų standartizavimo kryptys = Contemporary standardization trends in memory institutions // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4–5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 263–269.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian library terminology dictionaries // Latviešu grāmata un bibliotēka--1525-2000 : starptautiska konference. Riga : Latvijas Nacionālā biliotēka. 2000, vol. 2, p. 214–221.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Цензура библиотек: терминологический аспект // Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas: starptautiska konference, Rīga, 14.10.-17.10.1998: konferences materiālu krājums. Riga : Latvijas Nacionālā Biblioteka. 1998, p. 221–228.

Taikomieji mokslo darbai

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Valiukėnas, Vytautas Jonas. Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas = Lithuanian-English dictionary of librarianship, information and book science (LIBS) : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. 548 p. eISBN 9786094052200.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Rimša, Vytautas. Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas. Sąs. 4: Bibliotekos fondai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1999. 199 p. ISBN 9986530598.
 • LST ISO 5127:2019 „Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2017)LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2001).

Recenzijos / SCOPUS duomenų bazės leidiniuose

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuviškasis informacijos ir dokumentavimo terminologijos standartas // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 77, p. 398–404. DOI: 10.15388/Knygotyra.2021.77.102.

Mokslo sklaidos publikacijos

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinė knygos kultūros konferencija Maskvoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2013, t. 61, p. 358–360. DOI: 10.15388/kn.v61i0.1948.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Ekspertų požiūris į informacijos ir dokumentavimo srities standartizacijos veiklą. Tarp knygų, 2013, nr. 2,  p. 4–10.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. ICABS − IFLA ir CDNL bibliografijos standartų aljansas. Šiandien aktualu, 2005, nr. 1 (32), p. 175−189. ISSN 1392-1428.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Knygotyros ir dokumentotyros instituto ir LISPA projekto „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“, įgyvendinamo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ekspertė-mentorė.
 • 2015–2019 m. „The Edward Blank YIVO Vilna Online Collections project” projekto vadovė. Prieiga per internetą: https://vilnacollections.yivo.org/Staff-Bios. Projektą sutelktinėmis lėšomis finansavo Žydų mokslinis tyrimų institutas Niujorke (YIVO).

 • 2017–2018 m. projekto „Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcija“ koordinatorė. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros ministerijos lėšomis.

 • 2018 m. projekto „Institucija: Nacionalinė biblioteka – potencialas ir galimybės“ ekspertė. Projektas finansuotas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Mokslinis žurnalas «Вестник Казанского  государственного университета культуры и искусств». Redakcinės kolegijos narė.
 • Bibliografija 2010–2012: mokslo darbai. Redakcinės kolegijos narė.

Dėstomi dalykai

 • Leidybos informacijos analitika ir tvarkyba
 • Socialinės medijos leidyboje
 • Vartotojų elgsena

Studijoms skirti leidiniai

 • Atkočiūnienė, Zenona Ona; Bliūdžiuvienė, Nijolė; Gudauskas, Andrius; Laužikas, Rimvydas; Martišius, Mantas; Matkevičienė, Renata; Rudžionienė, Jurgita; Stonkienė, Marija; Vaišnys, Andrius; Girnienė, Ingrida; Grigas, Vincas; Mažylė, Jolanta; Petreikis, Tomas; Petrikas, Martynas. Rašto darbų metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] / pirmąją laidą rengė dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, dr. Andrius Gudauskas, dr. Rimvydas Laužikas, dr. Mantas Martišius, dr. Renata Matkevičienė, dr. Jurgita Rudžionienė, dr. Marija Stonkienė, dr. Andrius Vaišnys; atnaujino ir pakeitė dr. Ingrida Girnienė, dr. Vincas Grigas, dr. Jolanta Mažylė, dr. Tomas Petreikis, dr. Martynas Petrikas (darbo grupės pirmininkas), dr. Marija Stonkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 53 p. eISBN 9786090700716.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomoji knyga. 2-oji laida. Vilnius : Akademinė leidyba, 2015. 63 p. ISBN 9789955336747.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomasis leidinys. Vilnius : Akademinė leidyba, 2014.  63, [1] p. ISBN 9789955336716.
 • Bibliografinis studijų rašto darbo apipavidalinimas. Iš Komunikacijos krypčių studijas reglamentuojantys dokumentai. Vilnius, 2012, p. 74–97.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse konferencijose

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standards as an intelligent technology for knowledge organization / Standartai kaip žinių organizavimo intelektinė technologija. Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lithuania‘s Experience in International Standardization of Information and Documentation for Memory Institutions. Tarptautinė konferencija „The Interoperability of Cultural-Heritage Institution Data in the Digital Space: Terminological Aspects“, Ryga, 2021 m. spalio 8 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Informacijos ir dokumentavimo terminų standartizacija. 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, Vilnius, 2019 m. spalio 17–18 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian information and documentation terminology resources. Tarptautinė mokslinė konferencija „Terminology of Library Science and Related Fields: Historical and Contemporary aspect. Ryga, 2018 m. spalio 5 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties disertacijos kaip terminijos išteklius. Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo 2-ojoje tarptautinė mokslinė konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Vilnius, 2017 m. birželio 1–2 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. How to interpet The Lithuanian Book Industry Statistics. International Scientific Conference „Books and Screens and the Reading Brain“. Vilnius, 2017 m. rugsėjo 27–29 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Nacionalinė bibliografija kaip dokumentinio paveldo paliudijimas. Tarptautinė mokslinė konferencija "Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III". Vilnius, 2016 m. birželio 9–10 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Archyvinio paveldo tapsmas Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilnius, 2014 m. birželio 19 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The National Archival Fund of Published Documents: Challenges to Preserve and Access. Tarptautinė konferencija BAAC 2014 „Safe and reusable: ideals versus real life”. Ryga, 2014 m. rugsėjo 17–19 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Privalomasis egzempliorius: leidėjo pareiga, atsakomybė ir nauda. Tarptautinė konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Оформление выходных сведений изданий: опыт и перспективы применения стандартов в Литве. Tarptautinė mokslinė konferencija „Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России“ Мaskva, 2012 m. spalio 24–26 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Dokumentinės komunikacijos terminologinių išteklių kūrėjai Lietuvoje. Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai  (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacijos veikla – savita bibliotekų komunikacijos erdvė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis“ skiriama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-ečiui. Vilnius, 2012 m. gegužės 3–4 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Международные книговедческие конференции как разновидность социальной коммуникации. Tarptautinė mokslinė konferencija „Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов“. Мinskas, 2011 m. gegužės 25–26 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standardization activity structural model. 16th EURAS Annual Standardization Conference – Standards for Development. Kaunas, 2011 m. birželio 8–10 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Knygotyros konferencijos – mokslininkų tarptautinės komunikacijos dėmuo. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilnius, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuvos knygos paminklų standartas: rengimo galimybės ir perspektyva. Tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. Vilnius, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizuotas leidybinis įforminimas: reikalavimai ir praktinė reikšmė. Tarptautinė knygotyros konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“. Vilnius, 2009 m. spalio 22–23 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Šiuolaikinės atminties institucijų standartizavimo kryptys. Tarptautinė mokslinė konferencija „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika“. Vilnius, 2007 m. spalio 4–5 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė; Buckienė, Liubovė. International Standards in Practice:Lithuanian Approach. Seminar „Sharing Information and Resources: Cooperation of Museums, Archives and Libraries in the Field of Standardization“ April 20, 2007.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminijos raida ir kaita. Tarptautinė mokslinė konferencija „Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija, 2006 m. spalio 11–13 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian Dictionary of Library and Bibliography Terms as a source of the librarians training. 6th Congress of Baltic Libraries „Library as Information Gateway to the New Millenium“. Vilnius, 2000 m. spalio 5–6 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian terminology dictionaries. International Conference "The Latvian book and Libraries: 1525-2000". Ryga, 2000 m. lapkričio 8–11 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian Dictionary of Library and Bibliography Terms. International Conference „Selection, arrangement and presentation of lexicographic material“. Liublijana, 2000 m. birželio 28–29 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Some General Librarianship Terms: Genesis and Evolution. 3rd Conference on Baltic Studies in Europe „The Baltic Countries Under Occupation: Soviet and Nazi Rule 1939-1991“. Stokholmas, 1999 m. birželio 17–20 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Цензура библиотек: терминологический аспект. Tarptautinė konferencija „Varda Briviba, Cenzūra, Bibliotekas“. Ryga, 1998 m. spalio 14–17 d.

Kiti konferencijose skaityti pranešimai

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Nacionalinės bibliografijos reikšmė. Konferencija „Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui“. Vilnius, 2017 m. spalio 12 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Valstybinė bibliografinė apskaita ir leidyba. Konferencija-diskusija „Biblioteka – leidėjui, leidėjas – bibliotekai“. Vilnius, 2015 m. spalio 27 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Kraštotyros bibliografinė informacija Nacionalinės bibliografijos duomenų banke. Nacionalinė mokslinė konferencija „V. Biržiškos skaitymai 2015 m.: Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija“. Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Birštono viešoji biblioteka. Birštonas, 2015 m. gruodžio 2 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Archyvistikos bakalauro studentų kompetencijų ugdymas studijų procese. Konferencija „Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Vilnius, 2013 m. birželio 10 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacijos veikla tarpinstitucinio bendradarbiavimo požiūriu. „Kitokia biblioteka“, Vilnius, 2012 m. spalio 5 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė Tarptautinių standartų perėmimas ir taikymas informacijos ir dokumentacijos srityje. Archyvai Lietuvos tūkstantmečio kontekste: konferencija, skirta Tarptautinei archyvų dienai paminėti. Vilnius: Archyvarų asociacija, 2009 m. birželio 9 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartinta terminija – privalumas ir perspektyvos globalizacijos sąlygomis. Vaclovo Biržiškos skaitymai. Šešioliktasis seminaras. Šilutė, 2006 m. gruodžio 7–8 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinių standartų perėmimas Lietuvoje. Tryliktieji Vaclovo Biržiškos skaitymai. Seminaras. Vilnius, 2003 m. gruodžio 2 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Implementation of International standardization organization standards in Lithuanian libraries. Seminar of the national libraries of the Baltic states LiLaEst'2003 „The national Library in the State Library Network“. Agluona, 2003 m. birželio 1–5 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Some reflections on the Lithuanian library terminology. Seminar of the national libraries of the Baltic states LiLaEst'2001 „National Libraries in the Electronic Environment: The Mission Statement in the Information Society“. Sangaste, 2001 m. birželio 26–29 d.

 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Программа разработки литовского толкового терминологического словаря по библиотечному делу и библиографии. Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių bibliotekų seminaras LiLaEst'99 „Nacionalinė biblioteka: pasikeitimų laikotarpis“. Pakretuonė, 1999 m. birželio 15–17 d.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliotekininkystės sąvokos Vaclovo Biržiškos redaguotose enciklopedijose. Septintieji Vaclovo Biržiškos skaitymai. Seminaras. Šiauliai, 1997 m. gruodžio 2 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Nuotoliniai metodologiniai mokymai „Apklausose naudojamų instrumentų vertimo ypatumai“. Kaunas, VDU. 2021 m. balandžio 15 d.

 • Mokymų seminaras „Įvadas į socialinių tyrimų duomenų valdymą“. Kaunas, 2020 m. lapkričio 24–25 d.

 • Projektų valdymo mokymai. Vilnius, 2020 m. vasario 7 d.

 • Įmonių socialinė atsakomybė ir komunikacija (T. Staniulis, Person Premier konsultacinė grupė). Vilnius, 2020 m. sausio 21 d.

 • Viešojo kalbėjimo dirbtuvės (doc. dr. M. Stonkienė, VU). Vilnius, 2020 m. sausio 15 d.

 • Skaitmeninių technologijų taikymas humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) tyrimams: VU Komunikacijos fakulteto projektų patirtys (VU prof. dr. R. Laužikas). Vilnius, 2019 m. lapkričio 20 d.

 • Efektyvios vidinės komunikacijos principai: teorijos iššūkiai ir praktikos galimybės (VK ir VDU dėstytoja E. Masiulė). Vilnius, 2019 m. gruodžio 5 d.

 • Klestintys bibliotekininkai: kaip jie naudojasi galimybėmis ir įveikia iššūkius darbe“ (VU doc. dr. Z. Manžuch). Vilnius, 2019 m. lapkričio 29 d.

 • Nuotoliniuose mokymuose verslokursai.lt išklausyti lyderystės, darbo planavimo ir organizavimo, konfliktų valdymo, aptarnavimo, bendravimo ir etiketo moduliai (iš viso 26 paskaitos). 2017 m. balandžio 28 d. – gruodžio 1 d.

 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio „Dialogo metodas“ mokymai, 2013 m. gegužės 14 d., gegužės 21 d.

 • VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro nuotoliniai mokymai „Atvirojo ir e-mokymosi kursų projektavimas ir diegimas“ (3 kr.). 2012 m. birželio 6–27 d.;
 • Projekto VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001 Suaugusiųjų  švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ konferencija „Mokymasis visą gyvenimą: patirtis, požiūriai, perspektyvos“ ir praktiniai užsiėmimai. Vilnius, 2012 m. vasario 22–23 d.;
 • Nacionalinė mokslinė konferencija „Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės“. 2011 m. gruodžio 13 d.

 • Tarptautinė konferencija „Studijų kokybės gerinimas dalijantis geriausia praktika“. 2011 m. gruodžio 9 d. Įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016).

 • Aiming for excellence by sharing the best practice, 2011 m. gruodžio 9 d. Vilniaus universitetas.

 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Paskaita ir seminarai“ (8 val.). 2011 m. lapkričio 3, 10 d.;
 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija“ (2 val.). 2011 m. spalio 19 d.;
 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Mokymosi siekiniai ir jų vertinimas“ (8 val.). 2011 m. spalio 10, 13 d.;
 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Bendravimo psichologija“ (8 val.). 2011 m. spalio 4, 6  d.;
 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Atvejo metodas“ (8 val.). 2011 m. rugsėjo 20, 23 d.
 • Projekto „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“ ekspertų ir mentorių mokymai. 2011 m. sausio 13–14 ir 27–28 d.

 • VU Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  2-ojo lygmens seminaras – E. mokymo(si) veiklų organizavimas ir valdymas kompiuterinio valdymo įrankių grįžtamojo ryšio analizė. 2010 m. lapkričio 22 d.
 • VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro VU virtualios mokymosi aplinkos 1-ojo lygmens seminaras – E. mokymo(si) ištekliaus kūrimas ir valdymas, kompiuterinio vertinimo įrankių naudojimas. 2010 m. lapkričio 15 d.
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos kursai „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Socialinių mokslų šaltiniai“ (6 a. v.). 2010 m. spalio 12–13 d.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros mokymai „Tarptautinių programų paraiškų vertinimo patirtis“, vykdomi pagal ES struktūrinių fondų projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (8 a. v.). 2010 m. rugsėjo 22 d.
 • VU nuotolinių studijų centro paskaitos  „Elektroninio mokymosi ekonominiai aspektai bei VNSC paslaugos akademiniams padaliniams“, „Įvadas į atvirojo ir e-mokymosi kursų projektavimą ir diegimą“; „Virtualios mokymosi aplinkos Blackboard Vista WebCT ir Moodle“ (4 a. v.) 2008 m. spalio mėn. 
 • Lietuvos HSM duomenų archyvo LiDA  metodologinis seminaras „Apklausų duomenų analizė“, 2010 m. sausio mėn.

Dalyvavimas mokslo ir studijų tobulinimo konferencijose klausytojo teisėmis

 • Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje (SAVE 2013), 2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir VU biblioteka.
 • Virtuali mokymosi aplinkos Moodle pažengusiems, 2013 m. lapkričio 26 d. VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras.
 • Invest in researchers: better training and careers using new funding opportunities,2013 m. lapkričio 14–15 d. Lietuvos mokslų akademija.
 • DLM (DLM – angl. Documents Life Cycle Management) forumo narių susitikimas ir konferencija. 2013 m. spalio 10–11 d. DLM Forum Foundation.
 • 28-oji Europos nacionalinių archyvarų tarybos (EBNA) konferencija ir 15-asis Europos archyvų grupės (EAG) susitikimas, 2013 m. spalio 8–9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.
 • Ready for Tomorrow? Culture as an Agent for Social and Economic Transformation, 2013 m. spalio 1–2 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
 • Seminaras plagiato aptikimo ir apklausų rengimo sistemų temomis, 2013 m. gegužės 14 d.   VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras.
 • Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2013 „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“, 2013 vasario 28 d. – kovo 1 d. Projektas „Lyderių laikas 2“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001.
 • Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje: projektų patirtys ir perspektyvos (SAVE 2012), 2012 m. gruodžio 17 d. Vilniaus universiteto biblioteka. Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas.
 • Aiming for excellence by sharing the best practice, 2011 m. gruodžio 9 d. Vilniaus universitetas.
 • Tarptautinė konferencija Muziejus XXI a. – iššūkiai ir galimybės, 2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos muziejų asociacija. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyrius.
 • Tarptautinė konferencija „Studijų kokybės gerinimas dalijantis geriausia praktika“, 2011 m. gruodžio 9 d. Įgyvendinat ESF finansuojamą projektą „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016).
 • Konferencija „Mokslas ir etika“. 2011 m. gruodžio 10 d.
 • Nacionalinė mokslinė konferencija „Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės”. 2011 m. gruodžio 13 d.
 • Mokslinė konferencija „Biržiškos skaitymai 2011: Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien“. 2011 m. gruodžio 2 d.
 • Tarptautinė knygotyros konferencija „Dokumentinio paveldo tapsmas ir komunikacija“, 2011 m. lapkričio 24–25 d.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos egodokumentinis paveldas“. 2011 m. rugsėjo 29 d
 • Seminaras-diskusija „Autorių teisių turėtojo paieškos ir identifikavimo sistemos poreikis skaitmeniniame amžiuje“ 2011 m. rugpjūčio 30 d.
 • Nacionalinė mokslinė konferencija „Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės”. 2011 m. gruodžio 13 d.
 • Konferencija „Mokslas ir etika“. 2011 m. gruodžio 10 d.
 • Tarptautinė konferencija „Studijų kokybės gerinimas dalijantis geriausia praktika“. 2011 m. gruodžio 9 d. Įgyvendinat ESF finansuojamą projektą „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016).

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO/TC 46/AHG 2 Terminology Coordination Group deleguota ekspertė nuo 2021 m.

 • Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO/TC 46/WG 4 „Terminology of information and documentation“ deleguota ekspertė (2019–2021).

 • Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas, Lietuvių terminologijos forumo dalyvė (2011– iki dabar).

 • Standartizacijos technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ pirmininkė (2006–2018).

 • Standartizacijos technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ deleguota narė (2003 – iki dabar).

 • Tarpinstitucinės Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo darbo grupės narė (2019–2021).

 • Standartizacijos technikos komiteto LST TK 37 „Terminologija“ ekspertė (2004–2009 m.).

 • Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) Standartų komiteto narė (2017–2019).

 • Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redaktorių kolegijos pirmininko pavaduotoja (2014–2021).

 • Nacionalinės bibliografijos leidinių atsakomoji redaktorė (2015–2021).

 • Archyvarų asociacijos valdybos narė 2012–2018.

 • Archyvarų asociacijos narė (2012– iki dabar).

 • VU Komunikacijos fakulteto Akademinės etikos komisijos narė nuo 2021 m.

 • VU Komunikacijos fakulteto Rinkimų komisijos pirmininkė nuo 2021 m.

 • VU Komunikacijos fakulteto tarybos narė 2010–2013 m.

 • VU Komunikacijos fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkė 2013–2015 m.

 • VU Komunikacijos fakulteto darbo grupės atnaujinti rašto darbų metodinius nurodymus narė, 2012.

 • VU Komunikacijos fakulteto Erasmus studentų atrankos darbo grupės narė 2009–2012.

 • VU Komunikacijos fakulteto Archyvistikos bakalauro studijų programos savianalizės rengimo grupės pirmininkė, 2012 ir 2015 m.

 • Mokslo leidinių ir mokslo publikacijų recenzentė.
 • Lietuvos standartų rengimo grupių ekspertė.
 • Nacionalinės bibliografijos ir Lietuvos leidybos statistikos leidinių atsakomoji redaktorė (2014–2021).

Pripažinimas

 • Nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo garbės ženklas (2013).

 • Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus padėka 2011-04-22.

 • VU Komunikacijos fakulteto dekano padėka 2011-06-18.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos