Doc. dr. Marija Stonkienė

marija stonkiene

Korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro
docentė

Komunikacijos fakulteto
docentė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos pirmininkė

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas  

 

 

 
 

marija stonkiene

Korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro
docentė

Komunikacijos fakulteto
docentė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos pirmininkė

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas  

 

 

 
 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas“ apginta 1996 m. spalio 15 d.

Mokslo interesai

 • Informacijos ir komunikacijos teisinis reglamentavimas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • Mokslo komunikacija
 • Vartotojų komunikacija

Dėstomi dalykai

 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Viešosios komunikacijos įgūdžiai

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Iš: Informacijos ir žinių vadyba  verslo organizacijoje: Monografija / Z. O. Atkočiūnienė, E. Janiūnienė, R. Matkevičienė, R. Pranaitis, M. Stonkienė. Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 347–422.
 • STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; MATKEVIČIENĖ, Renata. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų  kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės  nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 352. ISBN 9789955333944.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • MAŽYLĖ, Jolanta; STONKIENĖ, Marija. The Ethical Dimension Of Journalistic Professionalism: Views of Lithuanian Journalists // Media Studies and Applied Ethics. Faculty of Philosophy, University of Nis. 2021, vol. 2, no. 2, p. 7–18. ISSN 2683-5355.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija. University teachers training during Covid19: knowledge sharing behaviour in a community of practice at Vilnius University // ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation, 9th-11th November 2020, Seville (Spain) : proceedings. Seville : IATED Academy, 2020. ISBN 9788409242320. p. 2656–2664. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 21125/iceri.2020.0618.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinės nuosavybės teisės kūrybinėje muziejų veikloje // Modernaus muziejaus veiklos gairės / Sudarytojas Arūnas Puškorius. Vilnius: Akademikai, 2020. ISBN 9786099607146. p. 124–147. (Muziejininkystės studijos, ISSN 2351-5104; t. 5).
 • STONKIENĖ, Marija; JANIŪNIENĖ, Erika. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2020, t. 88, p. 46–65.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Public interest in the Lithuanian media: protection of human rights initiated by individual as a case of the public interest in the Lithuanianian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga: Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 95–129.
 • STONKIENĖ, Marija; ŠUPA, Maryja; JANIŪNIENĖ, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186–232.
 • STONKIENĖ, M.; ŠUPA, M.; JANIŪNIENĖ, E. Populiariausių Lietuvos Interneto žiniasklaidos portalų auditorijos į(si)traukimo į turinio kūrimą ir sklaidą galimybės. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018,  nr. 84, p. 8–27. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 82, p. 36–49. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 

 • STONKIENĖ, Marija. The dimension of social participants in university education quality // Educational alternatives. Burgas: Science Events Ltd., 2018, Vol. 16, p. 178–193. ISSN 1314-7277.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the national higher education system‘s competitiveness: Theoretical model. Competitiveness Review: An International Business Journal, 2016, vol. 26, no. 2, p. 116–131. ISSN 1059-5422.
 • STONKIENĖ, Marija. Modernios akademinių bibliotekų paslaugos: akademinių bibliotekų veiklos kaitos užtikrinimas autorių teisės normomis. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje=Studies in Modern Society, 2016, p. 310–318.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Trečiosios universitetų misijos poveikis mokslo žinių sklaidai universitetinėse studijose. Socialinių mokslų studijos. 2014 m. nr. 3, p. 611–632. ISSN 2029-2236.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, t. 70, p. 104–121. ISSN 1392-0561. 
 • STONKIENĖ, Marija. Informacija internete apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, teikiamas studijuoti naudojant informacijos ir ryšių technologijas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, t. 69, p. 59–73. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai.  Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, t. 63, p. 65–82. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mišriajam mokymuisi: darbo su virtualia mokymosi aplinka „Moodle“ ypatumai į studentą orientuotame mokymesi. Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika). Vilnius, 2013, Nr. 1 p. 36–54. ISSN 2335-2493. [Interaktyvus] Prieiga per internetą: <http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/6>.
 • STONKIENĖ, Marija. Skaitmeninis informacinis  raštingumas  į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją. Iš:  Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice: Collection of Article (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012, p. 133–153. ISBN 978-609-459-030. [Interaktyvus] Prieiga per internetą: < http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/14>.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Iš Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius, 2011, p. 72–84. ISBN 9789986342687.
 • STONKIENĖ, Marija; JANIŪNIENĖ, Erika; MATKEVIČIENĖ, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“: kiekybinis tyrimas. Knygotyra, 2010, t. 54, p. 320–338. ISSN 0204–2061.
 • STONKIENĖ,  Marija; ATKOČIŪNIENĖ,  Zenona Ona; MATKEVIČIENĖ,  Renata. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai, 2009, t. 48, p. 9–22. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ,  Marija. Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 7–23. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 98–106. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai. Iš: Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: mokslinių straipsnių rinkinys [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 1–7. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • STONKIENĖ, Marija. Žinių nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 40, p. 81–95. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Teorinės  informacijos teisės apibrėžtys žinių visuomenės kontekste: dvi informacijos teisės tapatybės. Informacijos mokslai, 2006, Nr. 39, p. 93–103. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Kokybės informacija vartotojų kokybės komunikacijoje. Informacijos mokslai, 2003, Nr. 27, p. 64–74. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams. Informacijos mokslai, 2003, Nr. 25, p. 81– 94. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Komunikacinė paradigma teisės sampratoje. Informacijos mokslai, 2002, Nr. 23, p. 22-–25. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisinis informacijos reglamentavimas Lietuvoje: situacijos apžvalga. Informacijos mokslai, 2001, Nr. 17, p. 85–98. ISSN 1392-0561. 
 • STONKIENĖ, Marija. Darbo pasiūlos / paklausos informacijos srautas Lietuvos rajoniniuose laikraščiuose. Informacijos mokslai,  1997, Nr. 1 (6), p. 65–73. ISSN 1392-0561.

Kiti moksliniai straipsniai

 • STONKIENĖ, Marija. Information About E-learning Studies In Higher Education Institutions In Lithuania In The Context Of Ensuring Accessibility To Higher Education. Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, Informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2014 (1), p. 1–11. ISSN 2335-2493.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education Systemʼs Competitiveness Theoretical Model. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business The Future of Entrepreneurship:  Book of Proceedings, 2014, p. 1543–1556. ISBN 978-9963-711-27-7.
 • STONKIENĖ, Marija. Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mišriajam mokymuisi: darbo su virtualia mokymosi aplinka „Moodle“ ypatumai į studentą orientuotame mokymesi. Electronic learning, information and communication: theory and practice, 2013, nr. 1,  p. 36–54.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария. Изменения академической этики в  университетaх Литвы: влияние нового управления высшим образованием в Литве. Iнформацйно-документальнi комункацii в глобалiзованому суспiльствi= Information and documentary communications in globalized society: матерiали мiжнародноi наукого-практичноi  конференцii, 21–22 березня 2013,  м. Киiв, Украiна. Киiв: НАУ, 2013, p. 163–165. ISBN 978-966-598-805-2.
 • STONKIENĖ, Marija. Skaitmeninis informacinis  raštingumas  į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją. Iš:  Electronic learning, information and communication: theory and practice: collection of article (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012, p. 133–153. ISBN 978-609-459-030-6.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Iš: Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius, 2011, p. 72–84.  ISBN 9789986342687.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария.  Правовые  проблемы  открытого  доступа  к  эллектронным  ресурсам    обучения  в  университетах. Управление в социальных и экономических системах: материалы ХX международной научно-практической  конференции, Минск, 20 мая 2011 года. Минск: Изд-во МИУ, 2011, p. 253–255.

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, projekto dalies vadovė, VP1-3.2-ŠMM-V-02-003, 2011–2014 m.
 • Mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“, projekto vadovė, 2008 m. gegužė–gruodis.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • „2014 m. Lietuvos studijų būklės apžvalga“, projekto veiklų vykdytoja, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Vilnius, 2014 m.
 • „Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius“, ekspertė, VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008, 2013–2015 m.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projekto „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (Nr. St22/8, 2013 m.) vykdytoja, 2013 m.
 • „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, ekspertė, VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016/LSS-13600-1541, 2011–2013 m.
 • „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimo skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP) studijos“, vykdytoja, VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-012, 2010–2013 m.
 • BSR INTERREG III B projektas „Baltic Sea Virtual Campus“ (BSVC), vykdytoja, 2006–2009 m.
 • BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081 projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra“, vykdytoja, 2007–2008 m.
 • BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001-02 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“, vykdytoja, 2005–2007 m.
 • JAV Demokratijos komisijos projektas „Demokratiniai procesai regioninėje spaudoje, žurnalistų laisvė ir piliečių teisė į objektyvią informaciją“, vykdytoja, 2005–2006 m.
 • LiedM projektas „Atviro ir nuotolinio mokymosi magistrantūros programa“, vykdytoja, 2003–2004 m.
 • Atviros Lietuvos fondo (ALF) projektas „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“ (http://www.osf.lt/lt/main.htm), vykdytoja, 2002 m.

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

 • Mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“, projekto vadovė, 2008 m. gegužė–gruodis.
 • Atviros Lietuvos fondo (ALF) projektas „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“ (http://www.osf.lt/lt/main.htm), vykdytoja, 2002 m.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija) organizacinio komiteto narė.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, organizacinio komiteto narė, Vilnius, 2013 m.
 • Mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, organizacinio komiteto narė, Vilnius, 2008 m.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, organizacinio komiteto narė, Vilnius, 2007 m.
 • Mokslinės praktinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, organizacinio komiteto narė, Vilnius, 2006 m.
 • Mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos“, organizacinio komiteto narė, Vilnius, 2005 m.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Mokslo leidinio Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice = „Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika“ redkolegijos pirmininkė, nuo 2013 m. iki šiol.
 • Mokslo leidinio „Informacijos mokslai“ redaktorių kolegijos narė, nuo 2007 m. iki 2021 m.

Mokslininkų rengimas

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose ir oponavimas

 • Justo Gribovskio disertacijos „Žinių valdymo įtaka organizacijos procesų pridėtinės vertės kūrimui“ gynimo tarybos narė, 2021 m. birželio 22 d.
 • Linos Tamutienės disertacijos „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“ gynimo tarybos narė, 2019 m. gegužės 10 d.
 • Jūratės Kuprienės disertacijos „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ (humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H) gynimo tarybos narė, 2012 m. gruodžio 21 d. 
 • Sauliaus Jastiugino „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atvejis“ (humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H) oponentė, 2012 m. gruodžio 20 d.

Studijoms skirti leidiniai

 • STONKIENĖ,  Marija. Konkurencingumas ir jo vertinimo prieigos: teorinis požiūris į konkurencingumą ir konkurencingumą lemiančius veiksnius. Rinkos santykiai aukštajame moksle: akademinis kapitalizmas, naujoji viešoji vadyba ir verslūs universitetai. Verslūs universitetai kaip aukštojo mokslo sektoriaus „įmonės“. Aukštojo mokslo rezultatų savitumų poveikis aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinimui. Tarptautiškumo ir globalizacijos poveikis aukštojo mokslo konkurencingumui. Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo poveikis nacionalinių aukštojo mokslo sistemų plėtotei: aukštojo mokslo sistemų   konkurencingumo didinimas. Aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksniai. Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimo modelis. Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas ir didinimas. Iš: Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė (2014). Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2014. ISBN 978-9955-9334-0-3 (p. 14–54, 61–127, 280–325, 360–371 iš 465 p.; 5,5 a. l).
 • STONKIENĖ,  Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; MILIŠAUSKAITĖ, Inga. Europos Sąjungos ir EAME aukštojo mokslo socialinis matmuo (aukštojo mokslo prieinamumas): Europos Sąjungos ir EAME strateginių nuostatų analizė. Strateginės nacionalinės 2009–2011 m. studijų socialinio matmens (aukštojo mokslo prieinamumo) nuostatos ir jų atitiktis Europos Sąjungos, EAME aukštojo mokslo socialinio matmens strateginėms nuostatoms. Lietuvos aukštojo mokslo socialinio matmens (aukštojo mokslo prieinamumo) priemonės ir jų įgyvendinimo 2009–2011 m. veiksmingumas. Iš: Lietuvos studijų politikos ir  EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės  ataskaita (studija). Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2014. ISBN 978-9955-9334-1-0 (p. 91–131, 159–19-, 218–242 iš 373 p.; 2,3 a. l.).
 • STONKIENĖ,  Marija. Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos taikymas studijų reformai vertinti ir tobulinti (MTEP darbo ataskaita: http://mtep.mita.lt/perziura.php?id=9), 2014 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai muziejų veiklos aspektai: komunikacijos funkcija. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 54–77. ISSN 2351-5104.

 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą registruotiems vartotojams:< http://vma.esec.vu.lt/vma/enrol/index.php?id=255>.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos teisė. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą registruotiems vartotojams:  <http://vma.esec.vu.lt/vma/enrol/index.php?id=62>.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo komunikacija: bendrieji pagrindai. Iš Mokslo komunikacija / STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; NEVINSKAITĖ, Laima ir kt. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą: <http://vma.esec.vu.lt/vma/course/view.php?id=1016>.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė nuosavybė: Autorių teisė: mokomoji knyga. V. Petro ofsetas, 2011, p. 278. ISBN 9786094202018.
 • STONKIENĖ, Marija. Elektroninė komercija ir elektroniniai sandoriai; Intelektinė nuosavybė komerciniuose sandoriuose. Iš: Komerciniai sandoriai / GRIGALIŪNIENĖ, Rūta; KAPOČIENĖ, Aušra; STONKIENĖ, Marija. Kaunas, LieDM serveris, 2007, [interaktyvus] prieiga per internetą: <http://www.liedm.lt/cms/liedm/app?service=external/ComLiedmCoursesView&p=6480&sp =250>.
 • STONKIENĖ, Marija. International information law: e. course. Hamburg, 2010.
 • ATKOČIŪNIENĖ Zenona; STONKIENĖ, Marija; JANONIS, Osvaldas. Rašto darbų metodiniai nurodymai: Mokomoji metodinė knyga, Vilnius, 2007, p. 120. ISBN 978-9955-33-140-7.
 • STONKIENĖ, Marija. Vartotojai kokybės komunikacijoje. Atkočiūnienė, Z.; Markevičiūtė, L.; Matkevičienė, R.; Stonkienė, M. Kokybės komunikacija ir informacija: Mokomoji knyga, VU leidykla, 2004,  p. 34–80.  ISBN 9986-19-656-6.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • STONKIENĖ, Marija. The impact of the legal definition of a social business enterprise on its organizational communication / Socialinio verslo įmonės teisinės apibrėžties poveikis jos organizacinei komunikacijai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).
 • STONKIENĖ Marija, MAŽYLĖ Jolanta, JANIŪNIENĖ, Erika. Legal and Ethical aspects of Social Media Regulation: Views of Lithuanian media Regulatory and Self-Regulatory Institutions. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Media and Challenges of Modern Society 2021“, 2021 gruodžio 17-18 d., University of Niš, Serbia.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija. University teachers training during Covid19: knowledge sharing behaviour in a community of practice at Vilnius University // ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation, Sevilija (Ispanija), 2020 m. lapkričio 9–11 d.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Public interest in the Lithuanian media: how citizens protect their rights and what role media take in that process? XX international scientific conference "Human values in the digital age", Turiba University, 2019 m. balandžio 25–27 d., Ryga, Latvija.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinių bibliotekų funkcionalumo pokyčiai kintančioje mokslo komunikacijos sistemoje. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III,  2016 m. birželio 9–10 d., Vilnius (organizatorius Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas).
 • STONKIENĖ, Marija. Atsakinga autorystė: akademinės etikos ir autorių teisės normų sąveika Lietuvos universitetų akademinės etikos kodeksuose [pranešimas VI-oje tarptautinėje konferencijoje Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities Europai], Kaunas, 2015 m. lapkričio 26 d. (organizatorius Vytauto Didžiojo universitetas, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras).
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness: Theoretical Model. 7th Annual conference of  the  Euromed academy of business The Future of Entrepreneurship, Kristiansandas (Norvegija), 2014 m.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария. Изменения академической этики в  университетaх Литвы: влияние нового управления высшим образованием в Литве. [pranešimas rusų kalba konferencijoje Iнформацйно-документальнi комункацii в глобалiзованому суспiльств i= Information and documentary communications in globalized society] 21–22 березня 2013, м. Киiв, Украiна. Organizatorius: Nacionalinio aviacijos universiteto Humanitarinio instituto Istorijos ir dokumentotyros katedra, Diplomatijos akademijos prie Ukrainos URM Diplomatinės ir konsulinės tarnybos katedra, Rusijos valstybinio humanitarinio universiteto Dokumentotyros katedra.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария.  Teisinės universitetų e. mokymosi išteklių atvirosios prieigos problemos = Правовые  проблемы  открытого  доступа  к  эллектронным  ресурсам    обучения  в  университетах [pranešimas rusų kalba]. Управление в социальных и экономических системах: ХX международная  научно-практическая  конференция, Минск, 20 мая 2011 года. Minskas (Baltarusija), 2011 m. Organizatorius: Minsko vadybos institutas (Minsk institute of management).
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai žodinės istorijos skaitmeninimo aspektai [pranešimas].  Tarptautiniame seminare „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“. Vilnius, 2011 m. vasario 8–9 d. Organizatorius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
 • STONKIENĖ,  Marija.  Plagiato specifika informacinėje epochoje [pranešimas].  Tarptautinė mokslinė konferencija  Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas, Vilnius, 2011 m. birželio  28–30 d. (organizatorius: MRU).
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė elektroninių mokymosi išteklių nuosavybė Lietuvos aukštojo mokslo institucijose [pranešimas].   Tarptautinėje konferencijoje „e-Education: Science, Study and Business: Conference Proceedings“,  Vilnius, 2010 m. lapkričio 25 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Atvirosios prieigos prie elektroninės mokslinės informacijos tradicija Lietuvoje [pranešimas]. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Innovation and Creativity in e-Learning“, Kaunas, 2009 m.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ,  Marija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto medijų tyrėjų dokumentinė komunikacija [pranešimas]. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“, Vilnius, 2009 m.

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose

 • STONKIENĖ, Marija. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: naujųjų medijų naudojimas asmeninės mokymosi erdvės kūrimui (kartu su doc. dr. Erika Janiūniene). Pranešimas konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 2019 m. kovo 29 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: teisėtas intelektinės nuosavybės objektų naudojimas [pranešimas konferencijoje Ar Lietuvos teisinė bazė pakankama kovai su piratavimu. Organizatorius: klasteris Clear Digital World], Vilnius, 2015 m. liepos 9 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: kitas požiūris į intelektinės nuosavybės apsaugą. [Pranešimas konferencijoje Technologijos ir visuomenė. Nauda ir žala, už ir prieš. Kas lieka už kadro, organizatorius: klasteris Clear Digital World], Vilnius, 2015 m. gegužės 25 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. Pranešimas konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, Vilnius, 2015 m. kovo 19 d. Organizatorius: VU KF Informacijos ir komunikacijos institutas.
 • STONKIENĖ, Marija. Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai. Pranešimas konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, Vilnius, 2012 m. gruodžio 14 d. Organizatorius: VU KF Informacijos ir komunikacijos katedra.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo institucijos, mokslininkai ir mokslo kūrinių intelektinė nuosavybė: iššūkiai atvirajai prieigai. Pranešimas diskusijoje „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje“, Vilnius,  2012 m. spalio 26 d. Organizatorius: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė nuosavybė ir atviroji prieiga. Pranešimas seminare „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, Vilnius, 2012 m. spalio 9 d. Organizatorius: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Pranešimas konferencijoje „Mokslas ir etika“, Vilnius, 2011 m. gruodžio 10 d. Organizatorius: Lietuvos mokslininkų sąjunga.
 • STONKIENĖ, Marija. Plagiato specifika informacinėje epochoje. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“, Vilnius, 2011 m. birželio  28–30 d. Organizatorius: MRU.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisinės atvirosios prieigos  prie mokslo kūrinių problemos  Lietuvoje. Pranešimas nacionalinėje konferencijoje „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: Istorija, tendencijos ir perspektyvos“, Vilnius, 2010 m. gruodžio 11 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai skaitmeninių archyvų veiklos aspektai: intelektinė skaitmeninių objektų nuosavybė. Pranešimas seminare „Besikeičiantys archyvai: skaitmeninimo projektų patirtis ir perspektyvos“, Vilnius, 2010 m. lapkričio 10 d.
 • STONKIENĖ, Marija. Autorių teisės ir šaltinių citavimas. Pranešimas praktinėje konferencijoje „Tinklaraščių techninė (ne)konferencija T*nklas“, Vilnius, 2009 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo komunikacijos kaita [pranešimas]. Mokslinėje konferencijoje „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, Vilnius, 2008 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, Vilnius, 2007 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Žinių nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Pranešimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, Vilnius, 2006 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos teisės naratyvas: informacijos ir komunikacijos mokslo konceptai teisės doktrinoje. Pranešimas konferencijoje „Komunikacijos ir informacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos“, Vilnius, 2005 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje. Diskusija „Žiniasklaida – lytiškumo cenzorė“ konferencijoje „Lyčių montažas: posovietinės erdvės paradigmos“, Vilnius, 2003 m.

Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Mokymosi siekiniai ir jų vertinimas (8 val.). Pažymėjimas (VU) NS Nr. 020424, 2011 m. gruodžio 5 d.
 • Bendravimo psichologija (8 val.). Pažymėjimas (VU) NS Nr. 020398, 2011 m. gruodžio 5 d.
 • Modulinių studijų koncepcija ir jos įgyvendinimas Vilniaus universitete (8 val.). Pažymėjimas (VU) Ns Nr.019180, 2011 m. birželio 6 d.
 • Imitaciniai žaidimai, Oratorystės menas, Darbas su didelėmis auditorijomis, Atvejų metodo taikymas, Klasteriai, Kaučingo metodas, Probleminio moymo metodas, Kokybinių tyrimų metodologija (16 val.). Pažymėjimas (UAB „Bankinės konsultcijos“) Nr. 11/79, 2011 m. vasario 28 d. – 2011 m. kovo 1 d.
 • Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas darnaus vystymosi srityje (30 val.). Pažymėjimas (KTU) Nr. 79, 2008 m. balandžio 22 d.
 • Mokymo ir mokymosi organizavimas (32 val., 2 kr.). Pažymėjimas (VU) Nr.008399, 2007 m. birželio 19 d.
 • Atvirojo ir nuotolinio mokymo kursų kūrimas ir diegimas (32 val., 2 kr.). Pažymėjimas (VU) Nr.1186, 2006 m., lapkričio 3 d.
 • Komercinių paslapčių ir veiklos dokumentų apsauga (seminaras). Pažymėjimas (Fizinės apsaugos centras), 2006 m. gegužės 11 d.
 • Autorinių sutarčių sudarymo praktika ir problemos (6 val.). Pažymėjimas (Lietuvos juriskonsultų asociacija, Kvalifikacijos ir konsultacijų centras), 2005 m. spalio 25 d.
 • Autorių teisės ir biblioteka (kursai). Pažymėjimas (LMBA, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), 2004 m. balandžio 15 d.
 • Asmens duomenys versle. Apsauga, naudojimas, atsakomybė (seminaras). Pažymėjimas (Verslo tyrimų ir teisinės analizės centras) Nr. 03-142, 2003 m. liepos 16 d.

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos

Apdovanojimai

 Geriausia VU dėstytoja, 2011 m.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos