Doc. dr. Lina Murinienė

Komunikacijos fakultetoAlessios Maggiore nuotrauka
docentė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai

Tel. (8 5) 219 3039
El. paštas

 

 

Komunikacijos fakultetoAlessios Maggiore nuotrauka
docentė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai

Tel. (8 5) 219 3039
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Docento pedagoginis vardas –  2012 m.
 • Humanitarinių mokslų (filologijos) daktaro laipsnis – 2000 m.

Mokslo interesai

 • Retorika
 • Kalbos pragmatika
 • Geolingvistika
 • Kalbos politika
 • Kalbos norminimas ir kodifikacija

Mokslinė produkcija

Mokslo monografija

 • MURINIENĖ, L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, 304 p.

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

 • MURINIENĖ, L. Sintaksės norminimo klausimu. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika, 2014, t. 16, nr. 1, p. 81–86.
 • MURINIENĖ, L. Veiksmažodžio „skatinti“ vartosena verstiniuose Europos Sąjungos dokumentuose. – Kalbos kultūra, 2012, nr. 85, p. 103−112.
 • MURINIENĖ, L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema: mitai ir tikrovė. – Baltistica, 2010, XLV (1), p. 55–63.
 • MURINIENĖ, L. Verstinių Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų pavadinimų sandaros tipai. – Kalbos kultūra, 2008, nr. 81, p. 151–165.
 • MURINIENĖ, L. Jungtukų ir jungiamųjų žodžių vartojimo dažnis sakytinėje kalboje. – Kalbos kultūra, nr. 78, p. 162–170.
 • MURINIENĖ, L. [kartu su A. Girdeniu]. Kirčio atitraukimo į proklitiką savitumai rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje. – Baltistica, 2001, XXXVI (1), p. 87–102.

Straipsniai Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 • MURINIENĖ, L. Akmenės apylinkių šnekta. – Akmenės apylinkių tekstai (kartu su kompaktine plokštele). Tarmių tekstynas. Sudarė Lina Murinienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, p. 18–57.
 • MURINIENĖ, L. Taisyklingumas kaip kodifikacijos kriterijus lietuviškuose meninio stiliaus tekstuose (Grammatical Accuracy as a Codification Criterion in Lithuanian Fiction Texts). – Valoda-2014: Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XXIV), Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014. p. 274–278.
 • MURINIENĖ, L. Žemaičių tarmės tyrimų apžvalga (tradicijos ir naujovės). – Žemaičių kultūros savastys II: Epochų jungtys, Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2013, p. 58–62.
 • МУРИНЕНЕ, Л. О некоторых проблемах стандартизации литовской грамматики: конкуренция падежей. – Глагольные и именные категории в системе функциональной грамматики. Сборник материалов конференции 9-12 апреля 2013 г. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013, с. 188-192.
 • MURINIENĖ, L. Lithuanian Language Etiquette: Inherited and Borrowed Greetings and Farewell Formulas. – Valoda-2012: Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XXII), Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2012, p. 303–311.
 • МУРИНЕНЕ, Л. Отношение молодежи к литовским формулам прощания 'viso gero' (всего хорошего) и 'sudiev' (с богом). – Рациональное и эмоциональное в русском языке: Международный сборник научных трудов, Москва: МГОУ, 2012, с. 345–349.
 • MURINIENĖ, L. Valodas normēšanas un normu izkliedes problēmas globalizācijas kontekstā. – Valoda-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XVI), Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2006, p. 36–40.
 • MURINIENĖ, L. Patskaņa e asimilācija Akmenes izloksnē. – Valoda-2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XV), Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2005, p. 53–57.
 • MURINIENĖ, L. Akmenės šnektos balsinių fonemų klasifikacija ir jų diferencinių požymių hierarchija. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika, 2002, t. 1 (4), p. 22–29.

Sudaryti mokslo leidiniai

 • Akmenės apylinkių tekstai (kartu su kompaktine plokštele). Tarmių tekstynas. Sudarė Lina Murinienė. ISBN 9786094112225. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 190 p.

 • Administracinės kalbos aktualijos. Sudarė Lina Murinienė ir Rasuolė Vladarskienė. Vyr. redaktorė Rasuolė Vladarskienė. El. leidimas: Lietuvių kalbos institutas, 2014. Prieiga internete http://administracinekalba.lki.lt.

Mokslo pranešimų tezės (per pastaruosius 5-erius metus)

 • MURINIENĖ, L. Names of Legal Entities and Their Linguistic Normality – 26th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige, Lithuania, Vilnius, 3–4 October 2019. E-book of Abstracts. Editors Agnė Aleksaitė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2019, p. 60–61. ISBN 978-609-411-236-2 (e-book). http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf.

 • MURINIENĖ, L. Liberalesnės kalbos politikos link – 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“ (Referātu tēzes). Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 2019, p. 12.–13. ISBN 978-9934-8387-6-7.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto. LEU Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros ir Lituanistinių tyrimų centro III tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2016 m. rugsėjo 15 d., organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. MRU, LEU, LKI tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26–27 d., organizacinio komiteto narė.

Projektinė veikla

Projektų vadovė

 • 2016–2017 m. LEU projekto „Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai (GR/2016-1) pagal VLKK Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vadovė.
 • 2012–2014 m. LEU projekto „Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas“ (K-2/2012) pagal VLKK Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vadovė.

Dalyvavimas projektuose

 • 2020–2021 m. VU KF projekto „Jungiančioji skaitmeninė atmintis paribiuose: kultūrinės tapatybės, paveldo komunikacijos ir skaitmeninės kuratorystės praktikų soc. tinkluose tyrimas“ pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamą Valstybės profesorių programą vykdytoja.
 • 2017 m. LKI projekto „Tarmių tekstynas“ pagal VLKK Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdytoja.
 • 2016–2017 m. LEU projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004) vykdytoja – LEU mokslo žurnalo „Žmogus ir žodis“ („Didaktinė lingvistika“, „Literatūrologija“, „Svetimosios kalbos“, „Filosofija“) vyriausioji redaktorė.
 • 2012–2015 m. LEU projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ pagal nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo derinimas ir prieinamumo užtikrinimas“ veiklą „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“ vykdytoja.
 • 2011–2013 m. LKI projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007 priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ vykdytoja.
 • 2011–2012 m. LKI projekto „Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas“ pagal VLKK Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdytoja.

Mokslininkų rengimas

Daktaro disertacijų gynimo tarybų narė

 • Rasos Kurkauskienės daktaro disertacijos „Šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo sistema“ gynimo tarybos narė, Lietuvos edukologijos universitetas, 2018.
 • Evaldo Švagerio daktaro disertacijos „Lietuvių ir latvių tarmių monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė“ gynimo tarybos narė, Vilniaus universitetas, 2016.
 • Lauros Geržotaitės daktaro disertacijos „Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu“ gynimo tarybos narė, Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016.

Doktorantams skaitomos paskaitos

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalyko Argumentacinė retorika (7 kreditai) konsultantė ir egzaminuotoja.

Darbas redakcinėse kolegijose

 • LEU mokslo žurnalo „Žmogus ir žodis“ („Didaktinė lingvistika“, „Literatūrologija“, „Svetimosios kalbos“, „Filosofija“) vyriausioji redaktorė (2016–2017).
 • Mokslo straipsnių rinkinio „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“ (sudarė Ona Petrėnienė, Jurga Trimonytė Bikelienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2014) redaktorių kolegijos narė.
 • Mokslo straipsnių rinkinio „Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai“ (sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2014) atsakingoji redaktorė.
 • Mokslo straipsnių rinkinio „Kristijonas Donelaitis ir jo epocha“ (sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2014) atsakingoji redaktorė.
 • Mokslo straipsnių rinkinio „Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos“ (sudarė Ona Petrėnienė, Irena Smetonienė, Vilnius: Edukologija, 2013) redaktorių kolegijos narė.

Dėstomi dalykai

 • Komunikacinės kompetencijos ugdymas
 • Žiniasklaidos kalba ir stilius (I ir II d.)
 • Retorika ir balso lavinimas

Studijoms skirti leidiniai

 • MURINIENĖ, L. Svetimų kalbų asmenvardžių vartojimo pagrindai. Metodinė priemonė, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015, 3,5 sp. l.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. gegužė – stažuotė Maskvos valstybiniame M. V. Lomonosovo universitete.
 • 2012 m. balandžio–gruodžio mėnesiais pagal LEU įgyvendinamą projektą „Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (SFMIS numeris VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014) dalyvauta universiteto ir jo akademinių padalinių tarybų narių mokymuose tobulinant specialiąsias kompetencijas.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse (per pastaruosius 5-erius metus)

 • Juridinių asmenų pavadinimai ir jų kalbinis normiškumas. 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, Vilnius, 2019 m. spalio 3–4 d.
 • Tarmėtyra ir gyvoji istorija: Karpėnų atvejis. 5-asis tarptautinis lituanistų kongresas, Vroclavas, 2019 m. gegužės 16–17 d.
 • Akmeniškių šnektos latviškumo bruožai ir latvių kultūros samprata. Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto 8-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“, Šiauliai, 2019 m. kovo 28–29 d.
 • Liberalesnės kalbos politikos link. Latvijos universiteto 55-oji Arturo Ozolo konferencija „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“, Ryga, 2019 m. kovo 18 d.

Nacionalinėse (per pastaruosius 5-erius metus)

 • Mąstau, vadinasi, kalbu, arba kaip tapti iškalbos lyderiu. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir VU Komunikacijos fakulteto Retorikos katedros mokslinė-praktinė konferencija „Gyvu žodžiu pamokyti“, Dusetos, 2019 m. gruodžio 6 d.
 • Antano Salio kalbos patarimai: kriterijai ir strategijos šiandienos aktualijų kontekste. Imbarės seniūnijos ir Salantų gimnazijos respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Antanas Salys – mūsų kraštietis“, Salantai, 2017 m. gruodžio 15 d.
 • Mokslinio tyrimo projekto „Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai“ rezultatų apibendrinimas [pranešimas rengtas kartu su projekto dalyviais]. LEU Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros mokslinis seminaras, Vilnius, 2017 m. rugsėjo 27 d.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė
 • Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė
 • Mokslo žurnalų „Acta Linguistica Lithuanica“, „Taikomoji kalbotyra“, „Žmogus ir žodis“ ir kt. straipsnių recenzentė
 • Mokslo darbų, mokomųjų knygų recenzentė, mokslinė redaktorė

Narystė su profesine veikla susijusiose institucijose

 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) narė nuo 2012 m.
 • VLKK Vadovėlių vertinimo pakomisės narė nuo 2012 m., pirmininkė nuo 2017 m.
 • VLKK Laikinosios „Vertimo vadovo“ pakomisės narė nuo 2011 m.
 • VLKK Projektų pakomisės narė nuo 2021 m.
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos terminijos komisijos narė, 2018–2019 m.
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos terminijos komisijos narė nuo 2019 m.

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos ir kalbos seminarai (per pastaruosius 5-erius metus)

 • 2020 m. rugpjūčio 19 d. Akmenės krašto muziejuje skaityta paskaita „Akmenės šnekta anksčiau ir dabar“. Tikslinė auditorija – Akmenės krašto bendruomenė.
 • 2019 m. gegužės 9 d. Ateities visuomenės institute vestas kalbos praktikos seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“. Tikslinė auditorija – kalbos tvarkytojai, mokytojai, vertėjai, redaktoriai, stilistai.
 • 2018 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vestas Ateities visuomenės instituto kalbos praktikos seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“. Tikslinė auditorija – kalbos tvarkytojai, mokytojai, vertėjai, redaktoriai, stilistai.
 • 2018 m. lapkričio 16 d. VDU Švietimo akademijoje vestas kalbos praktikos seminaras „Aktualūs akademinio raštingumo klausimai“. Tikslinė auditorija – VDU Švietimo akademijos dėstytojai ir doktorantai.
 • 2018 m. balandžio 12 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vestas Ateities visuomenės instituto kalbos praktikos seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“. Tikslinė auditorija – kalbos tvarkytojai, mokytojai, vertėjai, redaktoriai, stilistai.
 • 2017 m. gegužės 24 d. leidykloje „Alma littera“ vestas kalbos redagavimo seminaras. Tikslinė auditorija – „Šviesos“ ir „Alma litteros“ redaktoriai.
 • 2017 m. gegužės 17 d. Mykolo Romerio universitete vestas kalbos praktikos seminaras „Akademinių rašto darbų kalba“. Tikslinė auditorija – MRU dėstytojai ir doktorantai.
 • 2017 m. balandžio 11, gegužės 9, lapkričio 16 ir gruodžio 5 d. Ateities visuomenės institute vesti mokymų ciklo „Lietuvių kalbos linksniai: tradicinis ir naujas požiūris į vartosenos normą“ seminarai kalbos tvarkytojams, redaktoriams ir stilistams.

Paskaitos ir seminarai užsienyje

 • 2019 m. lapkričio 12 d. Europos Komisijoje vestas seminaras „Recent changes of norms and rules of the Lithuanian language and their impact on translation and revision“, Liuksemburgas. Vaizdo ryšys su Briuseliu. Seminare dalyvavo ES institucijų vertėjai ir skyrių vadovai.
 • 2019 m. spalio 30 d. Stokholmo universitete vestas seminaras „Language policy in Lithuania“. Seminare dalyvavo sociolingvistiką studijuojantys magistrantai ir doktorantai.
 • 2014 m. gegužės 13–31 d. Belcio valstybiniame Alecu Russo universitete (Moldova) vesti intensyvūs lietuvių kalbos ir šalityros kursai.
 • 2013 m. gegužės 13–18 d. Maskvos valstybiniame M. V. Lomonosovo universitete, Baltistikos centre skaitytos lietuvių kalbos kultūros ir stilistikos paskaitos.

Interviu                                         

 • Tarnystė gimtajai kalbai. Vardai iš krašto enciklopedijos. Parengė Leopoldas Rozga. Vienybė (Akmenės rajono laikraštis), 86(7677), 2013 m. spalio 30 d., p. 6.

Profesinė ir organizacinė veikla

Narystė su profesine veikla susijusiose organizacijose

 • Baltiškųjų studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies), JAV, narė
 • Lietuvių kalbos draugijos narė

Profesinė patirtis

 • 2012–2017 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisės narė.
 • 2011–2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja, Lituanistikos fakulteto tarybos narė, Lietuvių filologijos programos bakalauro studijų komiteto pirmininkė.
 • 2013–2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistinių tyrimų centro vadovė.
 • 2007–2011 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėja.
 • 2007–2010 m. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Liuksemburge nacionalinė ekspertė.
 • 2004–2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, Kalbos konsultacijų banko grupės vadovė.
 • 2002–2004 m. UAB vertėjų biuro „Magistrai“ redaktorė.
 • 1997–2006 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos katedros lektorė.
 • 1995–1999 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo vyriausioji kalbos konsultantė.

Kita profesinė, organizacinė veikla

 • VU Kalbų politikos gairių rengimo darbo grupės narė, 2020–2021.
 • VU žurnalistikos studijų krypties savianalizės darbo grupės narė, 2020.
 • VU Akademinės etikos komisijos narė, nuo 2017 m.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintam Tarmių metų priemonių planui vykdyti narė, 2013.
 • „Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovo“ rengimo darbo grupės Europos Komisijoje, Liuksemburge, koordinatorė; grupės atstovė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įsteigtoje Laikinojoje „Vertimo vadovo“ pakomisėje, 2007–2010.

Apdovanojimai

 • VU Rektoriaus premija geriausiai Komunikacijos fakulteto dėstytojai, 2020 m.
 • Krašto kalbos ambasadorė. „Akmenė – mažoji kultūros sostinė“, Akmenės krašto bendruomenės įvertinimas, 2020 m.

 • Geriausia Lituanistikos fakulteto dėstytoja. LEU Studentų atstovybės nominacija, 2016 m.
 • Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už lietuvių kalbos tarmių paveldo puoselėjimą, 2013 m.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos