Asist. dr. Kšištof Tolkačevski

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
asistentas, daktaras

Žurnalo „Knygotyra“ mokslinis redaktorius

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas:

 

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
asistentas, daktaras

Žurnalo „Knygotyra“ mokslinis redaktorius

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas:

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ (apginta 2016 m.).
 • Komunikacijos ir informacijos magistras (įgytas 2012 m.)

Mokslo interesai

 • Epigrafika
 • Epigrafinė kultūra
 • Kapinių istorija
 • Pagalbiniai istorijos mokslai
 • Archyvistika
 • Atminties institucijų valdymas
 • Atminties tyrimai

Dėstomi dalykai

 • Taikomoji archyvistika
 • Komunikacijos filosofija
 • Komunikacijos istorija

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Acts of vandalism or memory communication? Some thoughts on the Polish-Lithuanian graffiti writing tradition = Vandalizmas ar atminties komunikacija? Keletas minčių apie lenkų ir lietuvių grafičių rašymo tradiciją // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 0204-2061. 2019, t. 73, p. 62–78. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.73.34.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Keli Rasų kapinių epigrafinės kultūros aspektai // Rasų kapinės Vilniuje: istorija, menas, gamta. Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019. ISBN 9788365548481. p. 549–557. Prieiga per internetą: <https://polonika.pl/upload/2019/inne/ROSSA_LITEWSKA.pdf>.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Kol mirtis mus išskirs...“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose. Iš: LAPINSKIENĖ, Alma; PAŠKEVIČIENĖ, Jolanta (sud.). Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Vilnius, 2019, p. 233–248. ISBN 978-609-425-247-1.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Measuring the Reading of Inscriptions on Tombstones in the Past: Theoretical Approach // Knygotyra. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 70, p. 125–135. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/11811
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Rusiški epigrafiniai memorialiniai XIX amžiaus įrašai  Vilniaus katalikiškose kapinėse // Knygotyra. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 66, p. 281–310. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10028/7885
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje. Senoji Lietuvos literatūra. 2015, t. 39, Vilnius, p. 114–132. Prieiga per internetą: http://www.llti.lt/failai/SLL39_internetui-114-132.pdf

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Stosowanie metod nauk komunikacji i informacji w badančiu źródeł epigraficznych XIX wieku na przykładzie epitafium Leona Borowskiego. Zielonogórskie spotkania źródłoznawcze, T. 1: Na tropie źródła i jego interpretacji. Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2015, p. 282–289. ISBN 9788394023737.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Hieronimo Bohuszo nurodymai dėl antkapinių paminklų įrengimo // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2015, t. 65, p. 343–351. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8470/6340
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Asmens įvaizdis XIX a. Vilniaus kapinių epitafijose: komunikacinis aspektas // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla2013, t. 61, p. 45–83.
 • TOŁKACZEWSKI, Krzysztof. Odzwierciedlenie życia mieszczan w napisach nagrobnych. Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы ; рэдкал. І.В. Соркiна (гал. рэд.) [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2011, с. 207–214.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Mirusiojo atminimas antkapinio paminklo užraše. Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–2010, sud. V. Girininkienė, Vilnius, 2010, p. 199–226.

Sudaryti, parengti ir redaguoti leidiniai

 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197–206. ISBN 978-9955-33-717-1.

Recenzijos

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Naujoji ar ne visai naujoji knygos enciklopedija? // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 72, p. 281–285.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Knyga visada aktuali // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 230–234.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 Tarptautinėse konferencijose

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Vandalizmas ar atminties sklaida: ATR piliečių grafičiai ant užsienio šalių kultūros paveldo objektų. „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“. Tarptautinė mokslinė konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Lietuvos kultūros ministerija. Vilnius, 2018 m. birželio 14–15 d.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Reading Inscriptions on Tombstones in the 19th Century: Theoretical Perspective. International Conference Books and Society in Latvia until 1945. The National Library of Latvia, 24–25 November 2016.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Rusiškieji epigrafiniai memorialiniai įrašai XIX a. Vilniaus katalikiškose kapinėse“. „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Odzwierciedlenie życia mieszczan w napisach nagrobnych z pierwszej połowy XIX w. na cmentarzach w Wilnie. Tarptautinė mokslinė konferencija „Метадалогія даследаванняў і крыніцазнаўчая база ў галіне гістарычнай урбаністыкі “. Valstybinis Jankos Kupalos universitetas. Gardinas, 2011 m. rugsėjo 29 d. – spalio 1 d.

Nacionalinėse konferencijose

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. A. H. Kirkoras ir kapinės: nuo populiarinimo iki amžinojo poilsio. Mažoji konferencija „Su meile, Lietuvai“, skirta kultūros ir mokslo veikėjo, spaustuvininko, leidėjo, publicisto, archeologo, etnografo ir istoriko Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886) 200-osioms gimimo metinėms. Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. 2018 m. birželio 13 d., Vilnius.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Kai mirtis mus išskirs...“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose. Mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus. Vilnius, 2016 m. gruodžio 8–9 d.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Knyga antkapyje: asmens identiteto kūrimas XIX amžiuje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Asmenybių raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių (V. Biržiškos skaitymai 2014). 2014 m. gruodžio 2 d.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje. Mokslinė konferencija „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius, 2013 m. lapkričio 14 d.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Pilietiškumo raiška XIX a. 1-osios pusės prestižinių kapaviečių epigrafiniuose įrašuose. Mokslinis seminaras „Epigrafika arba įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose. Pranešimai, dialogai, kontaktai“.  Lietuvos Mokslų akademija. Vilnius, 2011 m. balandžio 19 d.

Kitų šalių nacionalinėse konferencijose

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Używanie metod nauk Komunikacji i informacji w badaniu źródeł epigraficznych XIX wieku. Uniwersytet Zielonogórski, Lenkijos nacionalinė studentų-doktorantų konferencija „II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza“. 2014 m. balandžio 10–11 d.

Mokslo populiarinimas

 • GIRININKIENĖ, Vida; TOLKAČEVSKI, Kšištof. Atminimo takais: Rasų kapinėms 215 metų: informacinis žinynas. Vilnius: Vilniaus istorinių kapinių draugija „Rasos“. Vilnius, 2016, p. 64: schem. ISBN 978-609-95919-0-2.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Knyga visada aktuali. Knygotyra, 2011, t. 57, p. 230–235. 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos