Prof. habil. dr. Domas Kaunas

mini Domas Kaunas

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
prof. emeritas habil. dr. vyr. mokslo darbuotojas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 505 kab.

Tel. (8 5) 236 6112
Mob. (8 616) 18 970
El. paštas

Fakultete dirba nuo 1975 m.

mini Domas Kaunas

Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
prof. emeritas habil. dr. vyr. mokslo darbuotojas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 505 kab.

Tel. (8 5) 236 6112
Mob. (8 616) 18 970
El. paštas

Fakultete dirba nuo 1975 m.

Administracinė, darbinė ir kita veikla Vilniaus universitete

 • Senato pirmininkas, 2010–2014 m.
 • Komunikacijos fakulteto dekanas, 2002–2007 m.
 • Komunikacijos fakulteto mokslo prodekanas, 1999–2002 m.
 • Istorijos fakulteto Mokslinės informacijos katedros asistentas, vyr. dėstytojas, docentas 1975–1990 m.,  Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėjas docentas 1990–1993 m., nuo 1993 m. – Knygotyros katedros vedėjas profesorius, nuo 2003 m. ‒ Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorius, nuo 2012 m. ‒  Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesorius ir Medijų tyrimo laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2017 m. ‒ Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros vyriausiasis mokslo darbuotojas.

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys, 1993–2021 m.

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Istorijos mokslų kandidatas, disertacija „Klaipėdos krašto lietuvių spaudos būklė Vokietijos valdymo metais (iki 1919 m.)“, apginta 1979 m., docento pedagoginis vardas suteiktas 1985 m.

Istorijos mokslų habilituotas daktaras, po nostrifikacijos – Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (istorija), disertacija „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais“ apginta 1990 m., profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas 1993 m.

Mokslo interesai

 • Knygotyra: istorija, teorija ir metodologija
 • Knygos istorija
 • Knygos kultūra
 • Rankraštinis ir spausdintinis kultūros paveldas ir biblioteka

 • Bibliofilija
 • Biografistika ir genealogija
 • Mažosios Lietuvos kultūros istorija

Mokslinė produkcija

Domas Kaunas. Bibliografijos rodyklė

Mokslinės monografijos

 • KAUNAS, Domas. Martynas Jankus. Tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas: monografija. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 880 p.: iliustr., portr. Santr. angl. p. 802–807, vok. p. 808–813. Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės: p. 836–879. ISBN 978-609-07-0630-5. – Tiražas 650 egz., 57,8 aut. lankų.
 • KAUNAS, Domas. Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka ‒ Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas; [recenzavo: socialinių m. dr. prof. Aušra Navickienė, humanitarinių m. dr. doc. Aleksandras Žalys]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.  296 p. : iliustr. ‒ Santr. angl. k. ‒ Pavardžių rodyklė ; Vietovardžių rodyklė.  – Tiražas 700 egz. – ISBN 978609-081-128-8.
 • KAUNAS, Domas. Knygos kultūros karininkas / [Mažosios Lietuvos fondas ; recenzavo :  humanitarinių m. habil. dr. prof. Leonas Gudaitis ir humanitarinių m. dr. doc. Arvydas Pacevičius].  – Vilnius : Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2004. – 203, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. k. – R-klės: p. 189–203. – Bibliogr.: p. 181–182. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9986-18-128-3.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida, 1547–1940 / [Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukak­ties minėjimo valstybinė komisija ; Mažosios Lietuvos fondas ; recenzavo prof. dr. Audronė Kaukienė, dr. Algirdas Matulevičius ;  dailininkas Eugenijus Karpavičius]. – [Vilnius] : Baltos lankos, [1996]. – 764, [2] p. : iliustr. – Šaltiniai ir literatūra, p. 674–709 [1396 pavad.] ; Pavardžių rodyklė / [sudarė Teresė Gužauskienė] ; Vietovardžių rodyklė / [sudarė Teresė Gužauskienė] ; Das Buch in Kleinlitauen. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-813-28-Х.
 • KAUNAS, Domas. Aušrininkas : tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas / [Mažosios Lietuvos fondas ; recenzavo humanitarinių m. dr. Rimantas Vėbra ir humanitarinių m. dr. Jonas Bulota] – Vilnius : Kultūra, 1996. – 245, [1] p. : iliustr. – Turinyje: Šaltiniai ir literatūra, p. 198–210 [188 pavad.] ; Zusammenfassung ; Pavardžių rodyklė ; Vieto­vardžių rodyklė. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-435–03-X.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos bibliotekos : (iki 1940 metų) / [recenzavo: istorijos m. k. prof. Levas Vladimirovas ir istorijos m. k. Žiedūnė Zaveckienė]. – Vilnius : LTSR valst. resp. b-ka, 1987. – 257, [1] p., 6 iliustr. lap. – Turinys: Pratarmė ; Bibliotekos feoda­lizmo epochoje : (iki 1807 m.) ; Bibliotekos kapitalizmo stiprėjimo epochoje (1808–1919 m.) ; Bibliotekų veikla po Klaipėdos krašto atskyrimo (1919–1940 m.) ; Baigiamosios pastabos ; Šaltinių ir li­teratūros sąrašas, p. 205–240 [1013 pavad.] ; Pavardžių rodyklė ; Vietovardžių rodyklė. – Tiražas 3000 egz.

 • KAUNAS, Domas. Iš lietuvių knygos istorijos : Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 metų /  [recenzavo istorijos m. dakta­ras Vytautas Merkys]. – Vilnius : Mokslas, 1986. – 190, [2] p., 8 iliustr. lap. – Turinys: Įvadas ; Visuomeninės, politinės ir kultūrinės sąlygos XIX a.–XX a. pradžioje ; Klaipėdos knyga ir jos veikėjai ; Priekulės knyga ir jos veikėjai ; Šilutės knyga ir jo veikėjai ; Marty­nas Jankus ir knyga ; Apibendrinamosios pastabos ; Резюме ; Zu­samenfassung ; Pavardžių rodyklė ; Vietovardžių rodyklė. – Tiražas 3000 egz.

 Studijos

 • „Aš esu Etmės Evė“. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose :  simonaitistikos šaltinių publikacija / Liudijimus užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas. Vilnius : VšĮ Akademinė leidyba, 2017. p. 330, [2] p. : iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Kristijono Donelaičio atminties paveldas: studija. Vilnius: VšĮ Akademinė leidyba, 2016. 472 p.: iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knygų link: dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija. Vilnius: Vilniaus universi­teto leidykla, 2013. 279  p.: iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Knygos kultūra ir kūrėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai. Vilnius:  Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 408 p
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 76 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai. Vilnius: Pradai, 1999. 328 p.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • NAVICKIENĖ, Aušra, BRAZIŪNIENĖ, Alma, CICĖNIENĖ, Rima, KAUNAS, Domas, MISIŪNAS, Remigijus, and PETREIKIS, Tomas. “History of Publishing in Lithuania.” In Oxford Research Encyclopedia of Literature. Oxford: Oxford University Press, 2015–. Article published January 22, 2021. p. [1–65]. ISBN 9780190201098. DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.276
 • KAUNAS, Domas; REKAŠIŪTĖ, Kotryna; STRUNGYTĖ-LIUGIENĖ, Inga. Zur geistigen Bildung, Schrift- und Buchkultur der Angehörigen der Gemeinschaftsbewegung Preußisch-Litauens // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Bonn : Annaberger Annalen. 2019, Nr. 27, p. 26–61. ISSN 1614-2608. Prieiga per internetą: <http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2019/5_Surinkimininkai_AA27.pdf>.
 • KAUNAS, Domas. Kristupas Sturys (Christoph Sturies) Preußisch-litauischer Pfarrer zwischen Amt und nationaler Identität // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Bonn: Annaberger Annalen. 2018, no. 26, p. 184–206. ISSN 1614-2608.
 • KAUNAS, Domas. Adamo Honory’io Kirkoro knygų leidyba lietuvių kalba Rusijos imperijos įvesto lietuviškosios spaudos draudimo laikais. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 71, p. 71–102. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Rašytojos Ievos Simonaitytės 120-metis: atmintis, paveldas ir komunikacija. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 70, p. 219–261. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Leonas Panavas (1942–2011): asmenybė, knygos kultūra ir knygrišystė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2017, t. 68, p. 161–225. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Ar Kristijonas Donelaitis turėjo asmeninę biblioteką? Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2015, t. 64, p. 44–62. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Archyviniai knygotyrinės lituanikos dokumentai. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 63, p. 266–287. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus leidybinė veikla iki spaustuvės įkūrimo (1879–1889). Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 62, p. 245–272. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus tekstai ir kontekstai Jono Šliūpo knygoje „Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai“. Knygotyra, 2013, t. 61, p. 299–324. – ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Tautinio atgimimo lietuviškosios spaudos istorijos naratyvai Martyno Jankaus atsiminimuose: knygotyrinės šaltiniotyros aspektas // Knygotyra, 2013, t. 60, p. 63–83. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų knygų kontrabandą: pirmasis bandymas // Knygotyra, 2012, t. 59, p. 220–235. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Sovietmečio Lietuvos mažatiražės knygų savilaidos paveldas: publikacija // Knygotyra, 2012, t. 58, p. 196–246. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Jurgio Platerio biblioteka – knygos kultūros ir mokslo paminklas // Knygotyra, 2011, t. 56, p. 252–273. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Knygos istorijos šaltiniai // Knygotyra, 2010, t. 54, p. 19–43. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Rankraštinė lietuviška knyga Wolfenbüttelio Postilė // Knygotyra, 2009, t. 53, p. 198–216. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje // Knygotyra. 2009, t. 52, p. 7–37. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija // Knygotyra. 2008, t. 50, p. 59–84. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Senosios knygos praeities pabiros // Knygotyra, 2007, t. 49, p. 244–258. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla // Knygotyra, 2007, t. 48, p. 187–238. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Die erste litauisch – deutsche Ausgabe des Poems „Das Jahr in vier Gesängen“ von Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818 // Marginalien (Vokietija), 2006, 1 (181. Heft), p. 42–53.
 • KAUNAS, Domas. Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai // Knygotyra, 2006, t. 46, p. 65–90. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda // Knygotyra, 2005, t. 45, p. 25–37. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Tautinio atgimimo lietuviškos spaudos istorija ir jos kūrėjas: subjektyvioji versija // Knygotyra, 2005, t. 44, p. 20–49. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Das Kulturhistorische Erbe Kleinlitauens im Spannungsfeld von Werten und Interessen // Annaberger Annalen (Vokietija), 2004, nr. 12, p. 45–77.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su Georgu Sauerweinu: publikacija // Knygotyra, 2004, t. 42, p. 262–280. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Die Rolle Koenigsbergs in der Geschichte des litauischen Buches. Kn.: Buch – und Bibliotheksgeschichte. Koeln, Weimar, Wien: Boehlau Verlag, 2004, p. 157–167. – Straipsnis paskelbtas ir atspaudu.
 • KAUNAS, Domas. Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą Mažosios Lietuvos spaudoje // Knygotyra, 2004, t. 43, p. 169–182. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Georg Sauerwein‘s Lithuanian Publications and their Significance for the Lithuanian National Movement. Kn. : III. Internationales Sauerwein – Symposion in Dovre 9.–12. August 2000 / Redigiert von Oskar Vistdal. Dovre (Norvegija), 2003, p. 209–222.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas Lietuvos knygos muziejuje : projekto bandymas // Knygotyra, 2003, t. 40, p. 62–77. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Orientalistinis pėdsakas misionieriaus Kristupo Lokio gyvenime ir publikacijose // Knygotyra, 2003, t. 41, p. 102–115. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Uebersetzungen deutscher Literatur in die litauische Sprache in Kleinlitauen // Jahrestagung 2002 Suvažiavimo darbai / Lietuvių kultūros institutas. – Litauisches Kulturinstitut. Lampertheim (Vokietija), 2003, p. 11–27.
 • KAUNAS, Domas. Bibliofilo bibliotekos katalogas // Knygotyra, 2002, t. 35, p. 27–46. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys „Pagalba“ valdant kaizerinei Vokietijai (iki 1919 m.) // Knygotyra, 2002, t. 39, p. 34–44. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis „Prasta giesmele“ (1816) // Archivum Lithuanicum, 2001, t. 3, p. 207–212.
 • KAUNAS, Domas. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais // Knygotyra, 2001, t. 37, p. 184–209. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Vilniaus universiteto Knygotyros katedros pedagoginė ir mokslinė veikla 1990–1999 metais // Knygotyra, 2000 [išėjo 2001], p. 195–203. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Karaliaučiaus vaidmuo lietuviškos knygos istorijoje // Knygotyra, 1999 [išėjo 2000], t. 35, p. 99–106. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Švedijos lituanica. Kn.: Praeities baruose. Vilnius: Žara, 1999 [išėjo 2000]. p. 331–351.
 • KAUNAS, Domas. Kaunas, Domas; Masalskis, Hans. Paskutinis Lietuvių literatūros draugijos narių sąrašas // Knygotyra, 1998 [išėjo 1999], t. 34, p. 176–210. ISSN 0204-2061.

Kiti moksliniai straipsniai

 • KAUNAS, Domas. Martynas Jankus als Vorsitzender des Obersten Ausschusses zur Rettung des Memelgebietes 1922–1923: [Monografijos „Martynas Jankus“ (Vilnius, 2021) skyriaus „Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas“ (p. 220–252) vertimas. Vertė ir žurnalo redakcijos vardu pratarmę (p. 8) parašė Arthur Hermann // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Bonn; Lampertheim, 2021, Nr. 29, p. 8–42. – portr.– ISSN 1614-2608. eISSN 2566-767X.

 • KAUNAS, Domas. Paskutinis Mažosios Lietuvos baltistikos profesorius // Metai, 2007, Nr. 6, p. 115–117.

 • KAUNAS, Domas. The History of a Book : Division into Periods. The Border Between Ancient and Modern Books Kn.: Books and Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century. – Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Editet by Lea Koiv, Tiiu Reimo. Tallinn, 2006, p. 121–126.
 • KAUNAS, Domas. Georgas Sauerweinas lietuvių tautiniame sąjūdyje : klaipėdietiškasis laikotarpis. Kn. : Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautinis atgimimas XIX a. pabaigoje : IV tarptautinis G. Sauerweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 15–31.
 • KAUNAS, Domas. Knygos istorijos periodizacija // Bibliografija 2001: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė biblioteka, 2002, p. 52–57. ISSN 1392-1991.
 • KAUNAS, Domas. Stanislovo Dagilio redaguotas Biržų „Giesmynas“ ir jo evangelikų reformatų knygų istoriografinė apžvalga. Kn. : Panevėžio krašto spauda : leidyba ir sklaida / sudarė Genovaitė Astrauskienė. Panevėžys, 2001, p. 32–43.
 • KAUNAS, Domas. Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga (p. 7–35); First biography book of Georg Sauerwein (p. 307–313); Die erste Biographie von Georg Sauerwein (p. 315–321). Kn.: Basanavičius, Jonas. Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įžangos straipsnius ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2001. 339 p.
 • KAUNAS, Domas. Georgo Sauerweino lietuviškosios knygos // Metai, 2001, Nr. 10, p. 111–119.
 • KAUNAS, Domas. Autografija: spindesys ir kasdienybė. Kn.: Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos: Konferencija "99 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Panevėžys, 2000, p. 28–36.
 • KAUNAS, Domas. Prazdnik 450-letnego jubilieja pervoj litovskoj knigi. Kn.: Martynas Mažvydas i duchovnaja kultura Velikogo kniažestva Litovskogo XVI veka / Posolstvo Litovskoj Respubliki v Rossiskoj Federaciji, Rossiskaja akademija nauk, Institut slavianovedenija; red. Pavel Lavrinec. Vilnius, Moskva: Baltos lankos, 1999 [išėjo 2000]. p. 21–27.
 • KAUNAS, Domas. Bibliofilija kaip kūryba // Metai, 1999, Nr. 8–9, p. 140–153.

 Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • KAUNAS, Domas. Traušio spaustuvė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. P. 98–99. ISBN  978-5-420-01733-3.
 • KAUNAS, Domas. Vaikinio spaustuvė, Vaikinio ir KO spaustuvė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. p. 516. ISBN 978-5-420-01733-3.

 • KAUNAS, Domas; KŠANIENĖ, Daiva; MATULEVIČIUS, Algirdas. Vanagaitis Jonas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. p. 640. ISBN 978-5-420-01733-3.

 • Knygos kalendorius. 2010-ieji / sudarytojas Domas Kaunas. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. [30 p.]. – Kalendoriuje taip pat: Braziūnienė, Alma. Bibliofilija: senųjų knygų trauka. [p. 30].
 • Mažosios Lietuvos spaudos paveldas: parodos iš Domo Kauno rinkinio katalogas. Vilniaus universiteto bibliotekos retų spaudinių skyrius, P. Smuglevičiaus salė, 2009 m. balandžio 21 d. – gegužės 7 d. / pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė Domas Kaunas. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 105 p.
 • KAUNAS, Domas. Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“: Alban J.; Albreghs Karl; Ambrazaitis, Ambrozaitis, Ambrasatis, Ambrassat Frizas; Ašmutaitis, Ašmutatis Martynas; Axt Hilmar Johannes; Bajoraitė Lidija; Baltris Ansas; Bartsch Christian; Behrendt Johann, Berentas Jonas; Šulskis Vytautas // Knygotyra, 2008, t. 51, p. 233–237, 242. ISSN 0204-2061.
 • Visos Vydūno knygos: katalogas / sudarė Domas Kaunas. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. 53 p.
 • Hermannas Sudermannas savo ir mūsų knygose. Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos išleistų rašytojo knygų parodos katalogas / pagal asmeninį rinkinį parengė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2007. 33, [2] p.
 • Knygotyros katedra, 1940–1990–2000: informacinis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarytojas Domas Kaunas, redaktorių kolegija: Osvaldas Janonis (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė, Julija Zinkevičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 145, [ 1 ] p.: iliustr. – Turinyje D. Kauno straipsniai: Pratarmė. – p. 5–6; Dvigubos sukakties sulaukus. – p. 7–9; Doktorantūra ir doktorantai. – p. 63–65; Mokslo tiriamasis darbas. – p. 67–70.
 • Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis: dokumentai, bibliografija, kronika / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; parengėjai: Rasa Būdvytytė, Petronėlė Grybauskienė, Danutė Sipavičiūtė, sudarytojas – redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Pradai, 1998. 525 p. : iliustr.
 • Knygotyra: enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas, Knygotyros katedra; redaktorių kolegija: Stanislovas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė, redaktorius Feliksas Jukna. Vilnius: Alma littera, 1997. 413 p.: iliustr. – D. Kauno parašyto teksto apimtis 6,5 aut. lanko.
 • Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. Papildymai / sudarytojai Alma Daugaravičienė, Dalia Gargasaitė, Loreta Gelombickienė, Domas Kaunas, Violeta Mateikienė, Rasa Rudzkytė, Renata Šutovaitė, Virginija Urbelionienė. Vilnius: Mintis, 1990 [išėjo 1992]. 152 p.
 • Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2: 1862–1904 / sudarytojai Eleonora Binkytė, Dalia Gargasaitė, Genovaitė Juodpalytė, Domas Kaunas, Nijolė Kišūnienė, Regina Pugžlienė, Aurelija Rabačiauskaitė, Albertas Ruzgas, Juozas Tumelis, Antanas Ulpis, Meilutė Zulonienė.

              Kn. 1: A–P. Vilnius: Mintis, 1985. 957 p. : iliustr.

              Kn. 2: R–Ž. Vilnius: Mintis, 1988. 854 p. : iliustr.

  Atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautoris, sudarytojas, rengėjas ir redaktorius

 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197–206. – ISBN 978-9955-33-717-1.
 • Lelewelis, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 3: studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė / Studijos autorė Aušra Navickienė; anotuotą asmenvardžių rodyklę sudarė Vidas Račius, Viktorija Vaitkevičiūtė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė. Vilnius : Versus Aureus, 2016. 486 p. ISBN 9789955346517.
 • Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje: Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas / sudarė Domas Kaunas; parengė Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 272 p. ISBN 9786094596032.
 • Lelewelis, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 2 : Antrosios bibliografinės knygos / Joachimas Lelewelis ; parengė Alma Braziūnienė; iš lenkų kalbos vertė Aldona Baliulienė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė; komentarų autorius Vidas Račius. Vilnius: Versus Aureus, 2015. 448 p., [12] sulankst. iliustr. lap.: faks. ISBN 9789955343400.
 • Vladas Žukas: bibliografijos rodyklė, 1950–2014 / parengė Salomėja Peciulkienė, Eglė Akstinaitė-Veličkienė, Dalia Valikonytė, Žiedūnė Zaveckienė; sudarė Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 196 p. ISBN 9786094594892.
 • Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: straipsnių, parengtų konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 397 p.
 • Knygos ir bibliofilijos kultūra: svarstymai ir mintys / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas; redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Kristina Gudavičienė, Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius), Daiva Narbutienė, Aušra Navickienė, Gediminas Zemlickas. Vilnius : Versus aureus, 2005. 239 p.
 • Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka: katalogas / Kauno technologijos universiteto biblioteka; parengė Nijolė Lietuvninkaitė; redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas), Alma Braziūnienė, Genė Duobinienė, Arvydas Pacevičius, spec. redaktorė Virginija Savickienė. Kaunas: Technologija, 2004. 271, [1] p.
 • Jakštas, Petras. Tilžės bažnyčios. Kuršiai ir jų kalba / sudarė ir „Pratarmę“ (p. 3–5) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2003. 63 p.
 • Jakštas, Petras. Knygos / parengė, įvado straipsnį „Knygos“ ir jų autorius“ (p. 7–17), pristatomąjį straipsnį „About the manuscript „Books“ („Knygos“) and its author“ (p. 157–161)  ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : UAB „Petro ofsetas“, 2003. 169 p.
 • Motiejus Valančius Žemaičiuose. Plungės bažnyčios vizitacija 1850 metais / iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalionienė, iš lotynų – Ona Daukšienė; sudarė, parengė ir įvado straipsnį „Rankraštis iš „Vilniaus senovės antikvariato“ (p. 5–17) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2002. 79 p.
 • Basanavičius, Jonas. Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įvado straipsnius „Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga“ (p. 7–35), „First biography book of Georg Sauerwein“ (p. 307–313), „Die erste Biographie von Georg Sauerwein“ (p. 315–321) ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2001. 339 p.
 • Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 143 p.
 • Bury, Richard de. Philobiblon, arba Apie meilę knygoms / vertėja Irena Jackevičienė, redaktorė Ona Daukšienė, projekto kuratorius ir str. „Knyga apie didžiąją knygų meilę ir išmintį; „Philobiblono“ leidimai“ autorius Domas Kaunas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 1–23.
 • Lietuviškoji knyga: Istorijos metmenys / Audronė Glosienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė. Vilnius: AB „Vilspa“, 1996. 226 p. – D. Kauno parašyti skyriai: „Įžangos žodis“ (p. 5–7), „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos tyrinėjimai“ (p. 9–19), „Lietuviškoji knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (p. 30–86).
 • Vladimirovas, Levas. Pranciškus Skorina. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas / mokslinis redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Žurnalistų draugijos leidykla, 1992. 82 p.
 • Steponavičius, Juozapas. „Ryto“ akcinė bendrovė, Klaipėda: informacinis leidinys, skiriamas įmonės įkūrimo septyniasdešimtmečiui / spaudai parengė ir pratarmę „Pastabos neskelbtam rankraščiui“ (p. 5–12) parašė Domas Kaunas. Klaipėda: Rytas, 1991. 47 p.
 • Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio: Iš Mažosios Lietuvos XIX a.–XX a. pradžios lietuvių poezijos  /  tekstus parengė, įvadą „Lietuvininkų eilėraštis nuo K. Milkaus iki I. Simonaitytės“ ( p. 5–30) ir paaiškinimus (p. 378–400) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Vaga, 1986. 426, [1] p., [16] iliustr. lap. – (Poezijos biblioteka „Versmės“; red. komisija : Just. Marcinkevičius (pirm.) ir kt.).

Kitos autorinės publikacijos

 • KAUNAS, Domas. Kokį vardą teiksime Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filialui? // Šilutės naujienos, 2021, spal. 15, Nr. 77, p. 6 : iliustr.
 • NAVICKIENĖ, Aušra (aut., imant. inter.); KAUNAS, Domas (aut., imant. inter.); RAGUOTIENĖ, Genovaitė (aut., duod. inter.). Interview with associate professor Genovaitė Raguotienė, first editor-in-chief and a long-standing member of the editorial board of Knygotyra // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 76, p. 17–26.
 • NAVICKIENĖ, Aušra (aut., imant. inter.); KAUNAS, Domas (aut., imant. inter.); RAGUOTIENĖ, Genovaitė (aut., duod. inter.). Pokalbis su pirmąja „Knygotyros“ vyriausiąja redaktore ir ilgamete redaktorių kolegijos nare docente Genovaite Raguotiene // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 76, p. 7–16.
 • KAUNAS, Domas. Leono Panavo asmeninis knygų įrišių rinkinys: katalogas. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Medijų tyrimo laboratorija; sudarė ir parengė Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 112 p. ISBN 9786094596957.
 • KAUNAS, Domas. „Nidos mokyklos kronika“: praėjusio laiko metmenų knyga. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 67, p. 226–253. ISSN 0201-2061.
 • KAUNAS, Domas. Friedhilde Krause: 1928 08 18–2014 09 13. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 63, p. 352–355. ISSN 0201-2061.
 • KAUNAS, Domas. Vladas Žukas: 1925 04 18–2014 03 26. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 62, p. 307–309. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAS, Domas. Atminimui: Vanda Stonienė (1932–2008) // Knygotyra, 2009, t. 51, p. 296–300. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Kuresarės atvirukai // Tarp knygų, 2009, kovas, Nr. 3, p. 15–16: iliustr. ISSN 0868-8826.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos lietuviai – Lietuvių mokslo draugijos nariai // Mokslas ir gyvenimas, 2009, nr. 3, p. 30–33.
 • KAUNAS, Domas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas sukaktuvių metais // Tarp knygų, 2007, kovas, Nr. 3, p. 6–8. ISSN 0868-8826.
 • KAUNAS, Domas. Periodiniai leidiniai šiandieninėje mokslo sistemoje. Iš Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei nacionalinė strategija. Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo sesija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2006, p. 27–29.
 • KAUNAS, Domas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Apdovanoti 2004 metų Lietuvos mokslo premijų laureatai // Literatūra ir menas, 2005, kovo 11, nr. 10, p. 15.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas // Lietuvos mokslų akademijos žinios, 2005, nr. 5–6, p. 9–10.
 • KAUNAS, Domas. Profesorius ir laikas: Mintijimai asmenybės tema. Iš Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės... : Atsiminimai apie Levą Vladimirovą / sudarytoja Audronė Glosienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 157–164.
 • KAUNAS, Domas. Leibnico draugija: susipažinkime išsamiau: interviu / parengė Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva, 2003, rugs. 11 (nr. 15), p. 8–9; rugs. 25 (nr. 16), p. 12–13; gruod. 4 (nr. 21), p. 17; gruod. 18 (nr. 22), p. 9, 15.
 • KAUNAS, Domas. Knygos pabarėse // Tarp knygų, 2001, nr. 2, p. 21–22. ISSN 0868-8826.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios”, 2000. 440 p.
 • KAUNAS, Domas. Bažnyčios ir tautos problema // Metai, 2000, nr. 11, p. 137–141.

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Projekto „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuviškos spaudos kūrėjas“ (Nr. P-LIP-18-138) vadovas. Projekto trukmė 2018–2021 m.
 • Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Leidybos projekto „Donelaičio atminties paveldas (Nr. LIP-044/2016) vadovas. Projekto trukmė 2016 m.

 • Donelaičio atminties paveldas. 2016 m. liepos 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. Finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, projekto finansavimo sutartis Nr. LIP-044/2016.
 • Lietuvos Kultūros ministerijos finansuojamo Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančio projekto „Konferencija „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ (2014-02-13 Nr. ISA 14/4/ LSS-160000-252 2014-02-18). Projekto trukmė: 2014 m. Projekto vadovas.
 • Nacionalinė lituanistikos plėtros 2013–2015 metų programa. Sklaidos projektas. Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra” leidyba (Nr. LIT-7-41). Projekto trukmė: 2013–2015 m. Projekto vadovas.
 • Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Sklaidos projektas Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų „Knygotyra“ rengimas ir leidyba (Nr. LIT_2-64). Projekto trukmė: 2010–2012 m. Projekto vadovas.
 • Projekto BPD2004-ESF-2.4.0-03-05 / 0051 „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“ valdymo grupės narys.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Knygotyra. Mokslo darbai / Vilniaus universitetas. 1878–1990 m. – atsakomasis sekretorius, 1990–2018 m. – vyriausiasis redaktorius, nuo 2019 m. – vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 
 • Latvijos universiteto mokslo žurnalo “Latvijas universitātes zinātniskie raksti = Acta universitatis Latvien­sis” nuo 2000 m. ir „The National Library of Latvia Research Papers“ redaktorių kolegijų narys nuo 2009 m. iki šiol.
 • „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" mokslinės redakcinės tarybos narys 2004–2015 m.
 • Bibliografija: mokslo darbai / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [redaktorių kolegija: habil. dr. prof. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas. ir kt.]. – Vilnius, 1996–2011. – ISSN 1392-1991. Redaktorių kolegijos narys 1996–2011 m.

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Kažuro Ina. Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m. Disertacija apginta 2019 m. birželio 20 d.
 • Tolkačevskis Kšištofas. Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu. Disertacija apginta 2016 m. gruodžio 9 d.
 • Petreikis Tomas. Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu. Disertacija apginta 2014 m. spalio 1 d.
 • Liepaitė Inga. Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu. Disertacija apginta 2013 m. vasario 21 d.
 • Cicėnienė Rima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės). Disertacija apginta 2011 m. birželio 30 d.
 • Braziūnienė Alma. Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis. Disertacija apginta 2006 m. lapkričio 30 d.
 • Lietuvninkaitė Nijolė. Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais. Disertacija apginta 2002 m. spalio 17 d.
 • Pacevičius Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais. Disertacija apginta 2001 m. gegužės 31 d.
 • Narbutienė Daiva. LDK lotyniškoji knyga XVI–XVII amžiais. Disertacija apginta 2001 m. birželio 30 d.
 • Citavičiūtė Liucija. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžiuje. Disertacija apginta 2001 m. gruodžio 20 d.
 • Černiauskaitė Violeta. Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904–1914 metais. Disertacija apginta 2000 m. gegužės 26 d.
 • Misiūnas Remigijus. Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m. Disertacija apginta 1996 m. lapkričio 5 d.
 • Navickienė Aušra. Lietuviškos knygos raida 1795–1864 metais. Disertacija apginta 1993 m. vasario 17 d.

 

Doktorantams skaitomos paskaitos

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantas ir egzaminuotojas:

 • Archyvistika
 • Biografistika
 • Dokumentinis (spaudos ir rankraštinis) paveldas tapatumo sklaidoje
 • Dokumentotyra
 • Knygos kultūra
 • Knygotyros istorija
 • Knygotyros teorija
 • Lietuvos knygos istorija
 • Mokslinio tyrimo metodika

Studijoms skirti leidiniai

Vadovėlis

 • Knygotyra: vadovėlis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius), Remigijus Misiūnas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. – D. Kauno parašyti skyriai: Pratarmė (p. 11– 22), Leidinių tipologija (p. 67–87), Skaitmeninė knyga (p. 171–184),  Knygos kultūros bibliofiliniai aspektai (p. 307–327).

Mokomosios knygos

 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija : Mokomasis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas. ‒Vilnius : VU l-kla, 2011. ‒ 64 p., [4] iliustr. p., [1] žemėlap. – Dail. Audronė Uzielaitė. – Tiražas 200 egz. ISBN 978-9955-33-648-8.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija: seminarų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 32 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygotyros istoriografija: Knygotyros magistrantūros studijų kurso programa ir kolokviumų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 24 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygotyra: kurso programa. Vilnius: Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, 2000. 20 p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / parengė Domas Kaunas ; Vilniaus universitetas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – [Vilnius] : VU 1-kla, 1997. – 45, [1] p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / Vilniaus universitetas ; [parengė prof. Domas Kaunas ; recenzavo: doc. A. Glosienė, doc. V. Stonienė, doc. I. Valikonytė]. – [Vilnius] : VU 1-kla, 1995. – 45, [1] p.

 • KAUNAS, Domas. Knygotyros pagrindai: kurso programa. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. 12 p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuviškosios knygos istorija : studijų priemonė / Domas Kaunas ; Vilniaus universitetas ; [recenzavo: prof. V. Žukas, doc. V. Stonienė, dėst. A. Glosienė]. – Vilnius : VU l-kla, 1992. – D. 1, Mažosios Lietuvos knyga. – 130 p.
 • KAUNAS, Domas; STONIENĖ, Vanda. Knygos istorija: seminarų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1991. 20 p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos lietuvių bibliotekos, 1920–40 m. : mokomoji priemonė / Domas Kaunas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo viduriniojo mokslo ministerija, Vilniaus ... universitetas. – Vilnius, 1984. – 125, [2] p. – „Šaltinių ir literatūros sąrašas“, p. 104–124 (311 pavad.).
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos bibliotekos : (1879–1919 m. Mažosios Lietu­vos lietuvių bibliotekų istorinė apžvalga) : mokomoji priemonė / Domas Kaunas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo viduriniojo mokslo ministerija. Leidybinė redaktorių taryba, Vilniaus ... uni­versitetas ; [recenzentai: prof. L. Vladimirovas, doc. Ž. Zaveckienė; redaktorė A. Venskevičienė]. – Vilnius, 1983. – 110, [2] p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1923 m.): metodiniai nurodymai Knygos istorijos kurso klausytojams, SMD knygotyriniams būreliams. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1979. [2], 8, [62] p.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Nelegaliai išleistas atvirukas kovoje su nacionaline priespauda. Tarptautinė virtuali mokslinė-praktinė konferencija „Informacija beveidė – knyga individuali“ (“Информация безлика — Книга индивидуальна”), Sankt Peterburgas,  2020 m. lapkričio 26–27 d. 
 • Šiuolaikinės knygrišystės meistras Leonas Panavas (1942–2011): asmenybė ir paveldas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Vilnius, 2016 m. birželio 9–10 d.
 • Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas. „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ („Book culture of the life-time of Kristijonas Donelaitis in the multicultural society of Prussia“). Tarptautinė mokslinė konferencija. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija (LMA). Vilnius, 2014 m. rugsėjo 25–26 d.
 • Pirmieji Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimai Prūsijoje (iki Pirmojo pasaulinio karo). „Donelaitis ir jo epocha“ („Der preussisch-litauische Dichter Donelaitis / Donalitius und seine Zeit“). Tarptautinė mokslinė konferencija. Lietuvių kultūros institutas (LKI). Hiutenfeldas (Vokietija), 2013 m. spalio 11–13 d.
 • Martyno Jankaus leidybinė veikla iki spaustuvės įsteigimo (1889 m. kovo 15 d.). „Tradicinė ir skaitmeninė knyga mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Šaltiniotyrinio naratyvo tradicija Martyno Jankaus atsiminimuose apie lietuvių spaudos draudimo veikėjus. „Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Jurgio Platerio lituanistikos kolekcija – knygos paminklas. „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.
 • Knygos istorijos šaltiniai: klasifikacijos projektas. „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija”. Skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui ir Vilniaus universiteto įkūrimo 430 metinėms. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2009 m. spalio 22–23 d.
 • Martynas Jankus epochos perspektyvoje. „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“. Skirta Martyno Jankaus 150-mečiui. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas Vilnius, 2008 m. rugsėjo 25 d. Šilutė-Pagėgiai-Bitėnai 26–27 d.
 • Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija. Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27–28 d. 
 • Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija. Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27–28 d.  
 • Viliaus Gaigalaičio (1870–1945) knygotyrinės nuostatos ir veikla. Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2006 m. rugsėjo 29–30 d.
 • Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Mokslinė konferencija. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius, Klaipėda, Šilutė, Pagėgiai. 2005 m. rugsėjo 22–24 d.
 • „Knygotyros“ vadovėlio lietuviškas projektas. Informacija, komunikacija, visuomenė. Tarptautinė konferencija. Talino universitetas. Talinas (Estija), 2005 m. spalio 7–8 d.
 • Georgo Sauerweino sąlyčio su lietuvių tautiniu sąjūdžiu ištakos: klaipėdietiškasis laikotarpis. Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a, pabaigoje. Tarptautinė mokslinė konferencija. Klaipėdos universitetas, Baltoskandijos akademija. Klaipėda, 2004 m. lapkričio 12 d.
 • Tautinio atgimimo lietuviškosios spaudos istorija ir jos kūrėjas : subjektyvioji versija. Lietuviškos knygos ir viešo žodžio kultūra : nuo draudimo iki demokratijos ramsčio. Tarptautinė konferencija, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, Kudirkos Naumiestis, 2004 m. lapkričio 18–20 d.
 • Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas : išsaugojimo ir aktualizavimo reikmės. XII mokslo ir kūrybos simpoziumas. Lemont, Ill. (JAV), 2003 m. gegužės 21–25 d.
 • Karininko knygos ženklai: Petras Jakštas. Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas. Knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2003 m. rugsėjo 18–19 d.
 • Knygos istorijos periodizacija. Knygos ir bibliotekos Baltijos šalių kultūros regione XVI–XVIII amžiuje. Tarptautinė konferencija, skirta pirmosios Talino savivaldybės bibliotekos 450-mečiui. Estijos akademinė biblioteka, Talino miesto archyvas. Talinas (Estija), 2002 m. balandžio 3–6 d.
 • Mažosios Lietuvos spaudiniai Lietuvos knygos muziejuje: projekto bandymas. Knygos muziejus : būklė ir raidos tendencijos.  Knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, Kaunas, 2002 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Mažosios Lietuvos vokiečių literatūros vertimai į lietuvių kalbą. Vokiečių ir lietuvių literatūrų santykiai. Mokslinė konferencija, surengta kaip Frankfurto knygų mugės programos dalis. Lietuvių kultūros institutas, Deutsch-Litauische literarische Gesellschaft. Bonna  (Vokietija), 2002 m. spalio 4–6 d.
 • Karaliaučiaus leidinys malda (1539 arba 1540). Bendraautorius Arthur Hermann. Reformacija ir reforma. Tarptautinė mokslinė konferencija. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Vilnius, 2002 m. lapkričio 8 d.
 • Bibliofilo asmeninės bibliotekos katalogas ir jo funkcijos. Bibliofilija. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, Plungė, 2001 m. rugsėjo 20–22 d.
 • Stanislavo Dagilio evangelikų reformatų raštijos istoriografinė apžvalga Biržų „Giesmyne“. Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2000 m. kovo 23 d.
 • Georgo Sauerweino knygos lietuvių kalba ir jų reikšmė lietuvių tautiniam sąjūdžiui. Trečiasis tarptautinis Sauerweino simpoziumas. Dovre (Norvegija), 2000 m. rugpjūčio 9–12 d.
 • Ar estiškai spausdinta Klaipėdoje? Mokslinė konferencija, skirta pirmosios estų knygos išleidimo 475-osioms metinėms. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Estijos akademinė biblioteka, Estijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje. Vilnius, 2000 m. gegužės 4 d.
 • Studijos ir mokslas ties tradicijų ir naujovių sankirta.  Bibliografija: studijos ir mokslas. Tarptautinis knygotyros seminaras, skirtas Knygotyros katedros ir prof. Vlado Žuko sukaktuvėms. Vilniaus universiteto biblioteka, 2000 m. rugsėjo 28–29 d.

Nacionalinės

 • Pirmosios A. H. Kirkoro knygos lietuvių kalba. Mažoji konferencija „Su meile, Lietuvai", skirta kultūros ir mokslo veikėjo, spaustuvininko, leidėjo, publicisto, archeologo, etnografo ir istoriko Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886) 200-osioms gimimo metinėms. Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. 2018 m. birželio 13 d., Vilnius.
 • Mažosios Lietuvos lietuviai – Lietuvių mokslo draugijos nariai. Lietuvių mokslo draugija šimtmečio perspektyvoje. Lietuvos mokslų akademija. Druskininkai, 2007 m. lapkričio 23 d.
 • Knygų leidyba Plungėje pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Konferencija „Žemaičių knyga – 2“. Simono Daukanto bibliofilų klubas, Žemaitijos nacionalinis parkas, Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Plateliai, 2000 m. rugsėjo 16 d.

Seminarai

 • „Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos istorijos tyrimų šaltinių ištekliai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve Berlyne“. Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo  institucijose / centruose

 • Karališkoji Švedijos literatūros, istorijos ir senienų akademija (Švedija). 2003 m. vasario 3–16 d.
 • Vroclavo universitetas (Lenkija). 2001 m. gruodžio 8–14 d.
 • Krokuvos Jogailos universitetas, su išvyka į Tarptautinę bibliologų konferenciją „Žinios apie knygą moksle ir didaktikoje“ Varšuvoje ir į Vroclavo universiteto Bibliotekininkystės institutą (Lenkija). 1999 m. lapkričio 16–24 d.
 • Oksfordo Brookes universitetas (Didžioji Britanija). 1999 m. gruodžio 5–12 d.
 • Hanoverio aukštoji profesinė mokykla (Vokietija). 1998 m. balandžio 27 – gegužės 23 d.
 • Berlyno Humboldtų universitetas. Nuo 1992 m. keliskart.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Projekto pavadinimas: Periodinių mokslo leidinių leidyba. Projekto kodas: VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė 2010–2014 m.  Ekspertų komisijos pirmininkas.
 • Projekto pavadinimas:  Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas. Projekto kodas: 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto trukmė 2016–2019 m.  Ekspertų komisijos pirmininkas. 
 • Lietuvos mokslo premijų komisijos Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos pirmininkas ir Premijų komisijos mokslinis sekretorius 2009–2015 m.
 • Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos narys 2009–2015 m.
 • Nacionalinės pažangos premijos komiteto narys 2008–2011 m.
 • Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ir tradicinį valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ir kitus valstybės heraldikos objektus komisijos narys 2008–2010 m.
 • Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (nuo 2007 m.)
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos pirmininkas.
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos narys (nuo 2006 m.)
 • Vilniaus universiteto emeritūros komisijos narys 2005–2013 m.
 • Estijos ir Latvijos universitetų profesūros teikimo tarptautinės ekspertų komisijų narys nuo 2004 m.
 • Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys (nuo 2003 m.)

Pripažinimas

 • Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narys ekspertas 1996‒2007 m.
 • LMA narys korespondentas 2007‒2011 m.
 • LMA tikrasis narys nuo 2011 m. iki šiol.
 • LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius 2009–2013 m.
 • LMA viceprezidentas 2013‒2018 m.
 • Vokietijos Leibnico mokslo draugijos (Leibniz-Sozietät e. V., Berlin) narys 2003–2015 m.
 • Pagėgių savivaldybės garbės pilietis, 2015 m.

Apdovanojimai

 • Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis „Lietuvos mokslų akademija“, 2019 m.
 • Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už knygą „Aš Esu Etmės Evė“, 2019 m.
 • Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka už indėlį kuriant ir leidžiant „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, 2014 m.
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už indėlį pažymint Kristijono Donelaičio jubiliejų Lietuvoje ir užsienyje, 2014 m.
 • Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu, už svarų indėlį minint literatūros klasiko Kristijono Donelaičio
  300-ąsias metines, įteiktas apdovanojimas už Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo programos parengimą, 2013 m.
 • Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius (Croix de la reconnaissance), 2011 m.
 • Švietimo ir mokslo ministro atminimo medalis už nuopelnus rengiant ir leidžiant keturių tomų „Mažosios Lietuvos enciklopediją“, 2010 m.
 • Lauryno Ivinskio premija už parengtą geriausią metų kalendorių, 2010 m.
 • Kartu su autorių kolektyvu už „Knygotyros“ vadovėlį apdovanotas pirmąja premija ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu, 2008 m.
 • Suteiktas Vilniaus universiteto 2007 metų dėstytojo vardas.
 • Vilniaus universiteto Rektoriaus premija už pasiektus rezultatus akademinėje, mokslinėje ir mokslo organizacinėje veikloje, 2005 m.
 • Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininko padėka už surengtą konferenciją „Lietuviškos knygos ir viešo žodžio kultūra“, 2004 m. 
 • Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo ministerijų 1998 metų Martyno Mažvydo premija už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus, 1999 m.
 • Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už knygas „Klaipėdiškė“ ir „Mažosios Lietuvos knyga“, 1998 m.
 • Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvninkų vilties“ premija, 1998 m.
 • Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 1997 m.
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1995-02-07 potvarkiu Nr. 58 paskirta aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija 1995 ir 1996 metams.
 • Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija, 1995 m.
 • Lietuvos Respublikos mokslo premija už darbų ciklą „Mažosios Lietuvos spaudos istorija (1986–1993)“, 1994 m.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos