Prof. dr. Aušra Navickienė

p2 1289381587navickieneKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
vedėja, profesorė

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų komiteto pirmininkė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 501 kab.

Tel. (8 5) 236 6116
El. paštas

 

 

p2 1289381587navickieneKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
vedėja, profesorė

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų komiteto pirmininkė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 501 kab.

Tel. (8 5) 236 6116
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Lietuviškos knygos raida 1795–1864 metais“ apginta 1993 m., docentės vardas suteiktas 2000 m., profesorės vardas suteiktas 2015 m.

Mokslo interesai

 • dokumentinės komunikacijos mokslų istorija
 • leidybos medijų istorija ir kultūra
 • rankraštinis ir spausdintinis paveldas (tyrimo ir vertės aspektai)
 • knygotyros teorija ir metodologija

Mokslinė veikla

 Mokslinės monografijos

 • NAVICKIENĖ, Aušra. Besikeičianti knyga XIX a. pirmosios pusės Lietuvoje: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 384 p.: iliustr. 

Studijos

 • NAVICKIENĖ, Aušra. Joachimas Lelewelis ir jo Dvejetas bibliografinių knygų. Iš LELEWELIS, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 3: studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė. Studijos autorė Aušra Navickienė; anotuotą asmenvardžių rodyklę sudarė Vidas Račius, Viktorija Vaitkevičiūtė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė. Vilnius: Versus Aureus, 2016, p. 13–114, 475–484.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygos mokslo teoretikas Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius. // BOHATKIEWICZIUS, Aleksandras Viktoras. Veikalas apie visuotinę bibliografiją / Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas; parengė Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 10–65. (Recenzija: MIGOŃ, K. Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius: veikalas apie visuotinę bibliografiją / parengė Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 270 p. Roczniki Biblioteczne, 2006, t. 50, s. 288. Lenk.).
 • NAVICKIENĖ, Aušra; ZMROCZEK, Jan. Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 1998, t. 25, p. 249–289; [tęsinys]. Knygotyra, 1997, t. 33, p. 114–153.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • NAVICKIENĖ, Aušra; BRAZIŪNIENĖ, Alma; CICĖNIENĖ, Rima; KAUNAS, Domas; MISIŪNAS, Remigijus; PETREIKIS, Tomas. History of publishing in Lithuania // Oxford research encyclopedia of literature. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISBN 9780190201098. p. [1-65].
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Eduardas Volteris ir XX a. pradžios knygos mokslo institucionalizacija. // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2019, Vol. 73, p. 230–263. ISSN 0204–2061. eISSN 2345-0053. DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.39.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Publishing in national languages in the 19th century: the case of the Baltic region. Kultura książki w humanistyce współczesnej / Bożena Koredczuk, Kamila Augustyn (red.). Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2018, p. 163–173. ISSN 0239-6661. ISBN 9788322935965.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Формирование наук о книге и Вилeнский университет в первой трети XIX в. = Formation of book sciences and Vilnius University in the begining of the 19th century // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 7. Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу : vitae parallelae : зб. навук. прац, прысвеч. 500-годдзю беларускага кнігадрукавання / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; склад.: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк. Мінск : БДУКМ, 2017. p. 52–74. ISBN 9789855221945.
 • NAVICKIENĖ, Aušra; VAIČEKONYTĖ, Rita (vert.). “Contrafaction” in Lithuanian book publishing in the first two – thirds of the nineteen th century: The publication of Apej brostwą blaivystes. Lingua Franca: The History of the Book in Translation [interaktyvus]: The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP, 2016, Issue 2 (Eastern Europe and the Baltic States), [p. 1–18]. ISSN 2475-1367. Prieiga per internetą: http://www.sharpweb.org/main/wp-content/uploads/2016/06/Navickiene_Paper.pdf
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų leidybos apimčių dinamika XIX a. pirmoje pusėje: lyginamoji analizė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2016, t. 67, p. 7–22.
 • NAVICKIENĖ, Aušra . Third level publishing studies: Lithuania, a case study. Libellarium [interaktyvus], 2015, Vol. 8, iss. 1, p. 101–112. Prieiga per internetą: <http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/218/331>.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyros ir dokumentotyros mokslų doktorantūros studijos Vilniaus universitete 1991‒2014 metais. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2014, t. 63, p. 236–265.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Leidybos verslo modelis XIX a. Lietuvoje: profesionalaus leidėjo požiūris. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2014, t. 62, p. 233–244.

 • NAVICKIENĖ, Aušra; PACEVIČIUS, Arvydas. Repressive Censorship, Underground Publishing, and the Distribution of Lithuanian Books in the Northwest Region of the Russian Empire (1795–1904). In Behreds, Jan. C.; Lindenberger, Thomas (eds.) Underground Publishing and the Public Sphere: Transnational Perspectives. Wien: Lit Verlag, Berlin: Lit Verlag, 2014, p. 75–95. Wiener Studien zur Zeitgeschichte, bd. 6.

 • NAVICKIENĖ, Aušra. Changing relationships between authors and publishers: Lithuania Major in the first half of the 19th century. Libellarium: [interaktyvus], 2013, Vol. 6, No.1–2, p. 29–42. Prieiga per internetą: http://ozk.unizd.hr/libellarium/index.php/libellarium. ISSN 1846-9213

 • NAVICKIENĖ, Aušra. The Development of the Lithuanian Book in the First Half of the Nineteenth Century ‒ A Real Development? Good Book, Good Library, Good Reading: Studies in the History of the Book, Libraries and Reading from the Network HIBOLIRE and its Friends / Aušra Navickienė, Ilkka Mäkinen, Magnus Torstensson and others (eds). Tampere University Press, 2013, p. 76‒107.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Joachimas Lelewelis – knygotyros ir kai kurių kitų komunikacijos ir informacijos mokslų kūrėjas Lietuvoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2013, t. 60, p. 33–62.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Senųjų lietuviškų knygų rinkinys Suomijos nacionalinėje bibliotekoje Helsinkyje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2011, t. 56, p. 185–201.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Intelektinę nuosavybę reglamentuojantys teisiniai dokumentai XIX a. pirmosios pusės carų valdomoje Lietuvoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2009, t. 53, p. 198–216.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. The Research of the History of the Book in Lithuania: Historical Evolution and Contemporary Status. Library History, 2008, Vol. 25, no. 3, p. 189–199.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Pirmieji XIX a. emigracinės spaudos paminklai. Paryžiuje išėjusios Kiprijono Juozapo Zabičio-Nezabitauskio knygelės. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2008, t. 50, p. 97–113.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Nowe fakty dotyczące życiorysu teoretyka nauki o książce Aleksandra Wiktora Bohatkiewicza. In: Between past and future: book, library, information science – social functions over the centuries = Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społecznie na przestrzeni wieków. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007, p. 119–129.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. XIX amžiaus lietuviškų knygų unikumas: J. G. Weisso elementoriaus Naujas pibelis egzempliorius Britų bibliotekoje Londone. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2007, t. 49, p. 101–109.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Vilniaus universiteto Bibliologijos katedra 1940–1943 metais. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2007, t. 48, p. 22–37.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyros raida Lietuvoje: periodizacija ir chronologija. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2006 t. 46, p. 9–35.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Kontrafakcija XIX a. pirmosios pusės lietuviškų knygų leidyboje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2005, t. 44, p. 60–71.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygos nuosavybės ženklai knygotyros šaltinių klasifikacijoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2004, t. 42, p. 39–49.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Der bibliophilenklub Martynas–Mažvydas in Litauen. Librarium, 2003, heft 2, p. 125–128.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. XIX a. Lietuvos knyga kaip Lietuvos knygos muziejaus ekspozicijos objektas. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2003, t. 40, p. 101–109.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Martyno Mažvydo bibliofilų klubo veikla atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2002, t. 38, p. 147–163.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygos muziejus bibliotekoje: nuo istorijos link teorijos. Iš Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos. Konferencija'99 / Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka. Panevėžys, 2000, p. 60–70.
 • NAVICKIENĖ, Aušra; ZMROCZEK, Janet. The Collection of Old Lithuanian Books at the British Library: Highlights from the Lithuanian Language Collection and the Collection of Imprints from the Grand Duchy of Lithuania. Iš Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского ХVI века / Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Дом Юргиса Балтрушайтиса, Российская Академия Наук, Институт славяноведения, редактор Павел Лавринец. Вильнюс–Москва: Baltos lankos, 1999 [išėjo 2000], p. 194–216.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Senasis Vilniaus universitetas – knygotyros studijų ir mokslo pradininkas Lietuvoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2000, t. 36, p. 9–24.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Book Trade in Lithuania in the First Half of the 19th Century. Acta Universitatis Scientarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A. 16. Humaniora. Book Unites / edited by L. Aarma. Tallin, 1999, p. 56–67. (Navickienė, A. Book Trade in Lithuania in the First Half of the 19th Century. InfoFoorum, 1998, number 4.

Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • Book Science Conference in Vilnius [Elektroninis išteklius] / Inga Liepaitė, Aušra Navickienė. Helsinki, 2010. Angl. Kreipties būdas: World Wide Web. URL: htttp:// www.bookhistoryupnorth.blogspot.com/.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Naujas leidinys apie knygos kultūros istoriją ir jos kūrėjus. Žemaičių bibliofilas, 2009 m. vasario 12 d., p. 7.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Nauja monografija apie XIX a. bibliografijos mokslą: Gabrielis Étienne’as Peignot ir jo Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802‒1804). Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2007, t. 48, p. 295–299.
 • ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries / Compiled by [Aušra Navickienė (and others)]. Springer, 2006. Vol. 31: publications of 2000. 696 p. Osvaldo Janonio ir Aušros Navickienės parengta medžiaga 0,8 aut. lanko apimties.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyra. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2006, t. 10, p. 308–309.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Leidinys apie šiuolaikinę knygą, knygos mokslą ir meilę knygoms. Tarp knygų, 2006, nr. 3, p. 21–22.
 • Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė. 1961–2005, t. 1–45 = Указатель содержания научных трудов Вильнюсского университета „Knygotyra“ (<<Книговедение>>), 1961–2005 гг, т. 1–45 = Index of the contents of Vilnius University scholarly journal „Knygotyra“ (“Book Science”). 1961–2005, Vol. 1–45 / sudarė Osvaldas Janonis; redaktorių kolegija Alma Braziūnienė, Domas Kaunas (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė. Vilnius, 2005. 137 p.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Dworzeco spaustuvė. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2004, t. 5, p. 258.
 • Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas; sudarytojas Osvaldas Janonis; techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė ... [et al.] Vilnius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 skaitmeninė plokštelė (CD-ROM). Turinyje Aušros Navickienės parašyti straipsniai: Aramavičius Viktoras Julijonas; Blumowičius Samuilas; Bohatkiewiczius Aleksandras; Daukantas Simonas; Glosienė Audronė; Glücksbergas Krystianas Teofilis; Groddeckas Godfriedas Ernestas; Ivinskis Laurynas; Kirkoras Adamas Honoria; Marcinowskis Antonis, Pliateris Jurgis; Rafalovičius Rubenas; Syrkinas Abelis; Sokolovskis Šaja; Stanevičius Simonas Tadas; Valančius Motiejus; Zawadskis Adamas; Zawadzkis Józefas. 0,9 aut. lanko apimties.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Pirmoji lietuvių išeivių knygos istorijos monografija. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2004, t. 42, p. 294–297.
 • ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries / Compiled by [Aušra Navickienė (and others)]. Dortrecht; Boston; Kluwer Academic Publishers, 2003. Vol. 30: publications of 1999. 615 p. Osvaldo Janonio ir Aušros Navickienės parengta medžiaga 0,9 aut. lanko apimties.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Blumowicziaus spaustuvė. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 3, p. 300.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Diecezijos spaustuvė. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 4, p. 741.
 • ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries / Compiled by [Aušra Navickienė (and others)]. Dortrecht; Boston; Kluwer Academic Publishers, 2001. Vol. 29: publications of 1998. 659 p. Osvaldo Janonio ir Aušros Navickienės parengta medžiaga 0,7 aut. lanko apimties.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Vilnius University Library. Iš: International Dictionary of Library Histories / Editor Dawid H. Stam. Chicago, London, 2001, t. 2, p. 925–927.
 • ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries / Compiled by [Aušra Navickienė (and others)]. Dortrecht; Boston; Kluwer Academic Publishers, 2000. Vol. 28: publications of 1997. 601 p. Osvaldo Janonio ir Aušros Navickienės parengta medžiaga 0,8 aut. lanko apimties.
 • Knygotyros katedra, 1940–1990–2000: informacinis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarytojas Domas Kaunas, redaktorių kolegija: Osvaldas Janonis (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė, Julija Zinkevičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 145, [ 1 ] p.: iliustr. Turinyje A. Navickienės straipsniai: Katedros ir jos dėstytojų kuruojamos studijų programos, p. 21–30; Dėstomi kursai, p. 31–62; Knygotyros seminarai, p. 88–97; Tarptautinis seminaras apie knygotyros mokslą ir studijas Lietuvoje, p. 98–101.
 • ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries / Compiled by [Aušra Navickienė (and others)]. Dortrecht; Boston; Kluwer Academic Publishers, 1999. Vol. 27: publications of 1996 and editions from the preceding years. 533 p. Osvaldo Janonio ir Aušros Navickienės parengta medžiaga 4 aut. lankų apimties.
 • Komunikacijos fakultetas 1998 metais: informacinis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarė G. Geleževičius, R. Gudauskas, D. Kaunas, E. Macevičiūtė, A. Navickienė. Vilnius, 1999. 81 p. Turinyje Aušros Navickienės straipsnis: Studijos, p. 19–31.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Tarptautinė knygotyros konferencija Vilniaus universitete. Iš: Knygotyros katedra Lietuviškos knygos metais: informacinis leidinys. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarytoja Julija Zinkevičienė, ats. redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 36–40.

Šaltiniotyros ir tekstologijos darbai

 • NAVICKIENĖ, Aušra; PACEVIČIUS, Arvydas. Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2017, t. 69, p. 216–252.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Intelektinę nuosavybę reglamentuojantys teisiniai dokumentai XIX a. pirmosios pusės carų valdomoje Lietuvoje. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2009, t. 53, p. 198–216.       
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Mikalojaus Akelaičio laiškai Adamui Zawadzkiui. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2007, t. 49, p. 188–213.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Dokumentai, teikiantys faktų apie knygos mokslo teoretiko Aleksandro Wiktoro Bohatkiewicziaus gyvenimą. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2005, t. 45, p. 210–229.
 • BOHATKIEWICZIUS, Aleksandras Viktoras. Veikalas apie visuotinę bibliografiją / Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas; parengė Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 268 p.

Kitos autorinės publikacijos

 • NAVICKIENĖ, Aušra (aut., imant. inter.); KAUNAS, Domas (aut., duod. inter.). Pokalbis su ilgamečiu „Knygotyros“ redaktoriumi akademiku Domu Kaunu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 73, p. 7–15. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.73.31.
 • NAVICKIENĖ, Aušra (aut., imant. inter.); KAUNAS, Domas (aut., duod. inter.). Interview with long-term editor-in-chief of Knygotyra, Professor Domas Kaunas (full member of the Lithuanian Academy of Sciences) // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 73, p. 16–25. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.73.32.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Profesoriaus akademiko Domo Kauno 70 metų sukaktį pažymint. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2019, t. 72, p. 7–11.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. In Commemoration of Professor Domas Kaunas 70th Anniversary. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2019, t. 72, p. 12–16.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Naujas pasaulinės autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugijos mokslinis žurnalas. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2017, t. 69, p. 302–305.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyros ir dokumentotyros institutas Vilniaus universitete 1940–2015 m. m. Iš: Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 m. / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidykla, 2017. p. 17–39. ISBN 9789955337171.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. The Institute of book science and documentation at Vilnius University in 1940–2015. Iš: Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 m. = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidykla, 2017. ISBN 9789955337171. p. 40-64.
 • JELNIKOVAS, M. P. Knygos metodologija: (Teorinis-gnoseologinis aspektas) / vertė J. Gorbaniova  ir A. Navickienė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2011, t. 57, p. 7–36.

 • JELNIKOVAS, M. P. Knygos fenomenas (Teorinis-gnoseologinis aspektas) / vertė J. Gorbaniova ir A. Navickienė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 2006, t. 46, p. 36–52. Aušra Navickienė. Iš: Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 96–98.
 • MÄKINEN, I. Teisinga ar klaidinga Rolfo Engelsingo teorija apie intensyvų ir ekstensyvų skaitymą? / vertė A. Navickienė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 1999 [išėjo 2000], t. 35, p. 23–29.
 • DARNTON,  Robert. Kas yra knygos istorija? / vertė R. Kriaučiūnienė ir A. Navickienė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. 1998 [išėjo 1999], t. 34, 134–154.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Literatūra apie knygotyros katedrą. Iš: Knygotyros katedra Lietuviškos knygos metais: informacinis leidinys Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarytoja Julija Zinkevičienė, ats. redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 47–50.

Atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautoris, sudarytojas, rengėjas ir redaktorius

 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197–206. – ISBN 978-9955-33-717-1.
 • LELEWELIS, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 3: studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė / Studijos autorė Aušra Navickienė; anotuotą asmenvardžių rodyklę sudarė Vidas Račius, Viktorija Vaitkevičiūtė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė. Vilnius : Versus Aureus, 2016. 486 p. ISBN 9789955346517.
 • Knygos ir bibliofilijos kultūra: svarstymai ir mintys / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas; redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Kristina Gudavičienė, Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius), Daiva Narbutienė, Aušra Navickienė, Gediminas Zemlickas. Vilnius: Versus aureus, 2005. 239, [1] p.: iliustr.
 • BOHATKIEWICZIUS, Aleksandras Viktoras. Veikalas apie visuotinę bibliografiją / Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas; parengė Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 268 p.: iliustr. (Recenzija: MIGOŃ, K. Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius: Veikalas apie visuotinę bibliografijją. Roczniki Biblioteczne, 2006, t. 50, s. 288.)

Publikuota literatūra ir šaltiniai apie mokslininką ir dėstytoją

 • Navickienė Aušra. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Papildymai A–Ž. Vilnius, 2015, p. 247.
 • Navickienė Aušra. Iš: Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas; sudarytojas Osvaldas Janonis; techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė ... [et al.] – Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 skaitmeninė plokštelė (CD-ROM).
 • Navickienė Aušra. Iš: Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas, Knygotyros katedra; redaktorių kolegija : Stanislovas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė, redaktorius Feliksas Jukna. Vilnius : Alma littera, 1997, p. 271. Stonienė, Vanda. Naujas žodis knygotyroje. Tarp knygų, 1993, balandis, p. 32.

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas „Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ leidyba“, (Nr. LIP– 16087), vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą; projekto vadovė 2016–2018 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas: Parama mokslo renginiui: Tarptautinė knygotyros konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“ (Nr. MOR-15028/2015); projekto vadovė, 2015 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas: Parama mokslo renginiui: Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. patirtys ir perspektyvos“ (Nr. MOR-025/2013/LSS-160000-1063); projekto vadovė, 2013 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas: Parama mokslo renginiui: Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai (Knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“ (Nr. MOR-009/2012/L11-260000-2004); projekto vadovė, 2012 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas Tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“ pagal nacionalinę Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą (Nr. MOR-007/2010/L11-240000-2031); projekto vadovė, 2010 m.
 • Nordforsk finansuojamas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE)“; projekto vykdymo grupės narė, koordinatorė Lietuvai, 2006–2010 m.
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas projektas „XIX a. knygos mokslų istorijos šaltinio, A.W. Bohatkiewicziaus „Veikalo apie visuotinę bibliografiją“ parengimas spaudai ir leidyba“, projekto vadovė, 2004 m.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • ESF finansuojamas projektas „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas" (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016); projekto vykdymo grupės narė, 2012 m.

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

 • Ataskaita Lietuvos mokslo tarybai apie mokslinio projekto „Tarptautinė knygotyros konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“ (Nr. MOR-15028/2015) rezultatus, 2015 m.
 • Ataskaita Lietuvos mokslo tarybai apie mokslinio projekto „Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“ (Nr. MOR-025/2013/LSS-160000-1063) rezultatus, 2013 m.
 • Ataskaita Lietuvos mokslo tarybai apie mokslinio projekto „Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai (Knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“ (Nr. MOR-009/2012/L11-260000-2004) rezultatus, 2012 m.
 • Ataskaita Lietuvos mokslo tarybai apie mokslinio projekto „Tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“ pagal nacionalinę Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą (Nr. MOR-007/2010/L11-240000-2031) rezultatus, 2010 m.
 • Report submitted to Nordforsk about results of international cooperation project „The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE)“, 2008 m.

 • Ataskaita Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui apie projekto „XIX a. knygos mokslų istorijos šaltinio, A. W. Bohatkiewicziaus „Veikalo apie visuotinę bibliografiją“ parengimas spaudai ir leidyba“ rezultatus, 2004 m.

Dalyvavimas konferencijų organizaciniuose komitetuose

 • Books and Screens and the Reading Brain. Tarptautinė mokslinė konferencija. Europos šalių mokslininkų Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse tinklas (COST), Pasaulinė autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugija (SHARP), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2017 m. rugsėjo 27–29 d. Vietinio organizacinio komiteto pirmininkė.
 • „Kultura kiążki w humanistyce współczesnej“. Mokslinė konferencija. 2016 m. lapkričio 23–24 d. Informacijos ir bibliotekininkystės mokslų institutas, Vroclavo universitetas (Lenkija). Konferencijos programos rengimo komiteto narė.
 • Tarptautinių Komunikacijos fakulteto tęstinių konferencijų „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“ organizacinio komiteto narė, 2011, 2014, 2016 m.

 • Tarptautinės knygotyros konferencijos „The Minority Book: Historical Experiences and Modern Expressions in the Global World“ (Vilnius, 24–25 September, 2015) (Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of Book Science and Documentation; Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences; Society for the Authorship, Reading and Publishing, SHARP; HIBOLIRE) organizacinio komiteto pirmininkė.

 • Tarptautinių Vilniaus Knygotyros konferencijų organizacinio komiteto pirmininkė, 2012, 2013, 2015 m.

 • Tarptautinių Vilniaus Knygotyros konferencijų organizacinio komiteto narė arba pirmininko pavaduotoja, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 m.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • „Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugijos“ (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP) mokslinis periodinis leidinys „Lingua Franca:The History of the Book in Translation“, nuo 2016 m. redaktorių kolegijos narė. 
 • Vilniaus universiteto mokslinis periodinis leidinys „Knygotyra“, 2000–2018 m. – vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, nuo 2019 m. – vyriausioji redaktorė.

 • Vilniaus universiteto mokslinis periodinis leidinys „Knygotyra“, 1998‒2000 m. redaktorių kolegijos narė.

 • Tarptautinė duomenų bazė Book History Online (BHO), 2001–2009 m. redaktorių kolegijos narė (www.kb.nl/bho).

 • Tarptautinis tęstinis leidinys „ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries“, 1999–2000 m. redaktorių kolegijos narė ir viena sudarytojų.

Mokslininkų rengimas

Parengti  mokslininkai

 • Fausta Kepalienė. „Lietuvos mokslininkų atvirosios prieigos leidybinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“. Disertacija apginta 2021 m. balandžio 21 d.
 • Arūnas Gudinavičius. „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“. Disertacija apginta 2012 m. gruodžio 18 d.
 • Daiva Lukšaitė. „Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė“. Disertacija apginta 2005 m. gruodžio 20 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Ingridos Kisieliūtės disertacijos „Naujosios ekonominės kritikos taikymo strategijos. F. Dostojevskio atvejis“ gynimo tarybos narė, 2020 m. rugsėjo 30 d.
 • Inos Kažuro disertacijos „Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m.“ gynimo tarybos pirmininkė, 2019 m. birželio 20 d.
 • Kšištofo Tolkačevskio disertacijos „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ gynimo tarybos narė, 2016 m. gruodžio 9 d.
 • Tomo Petreikio disertacijos „Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu“ gynimo tarybos pirmininkė, 2014 m. spalio 1 d.
 • Vinco Grigo disertacijos „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ gynimo tarybos narė, 2013 m. gruodžio 13 d.
 • Ingos Liepaitės disertacijos „Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu“ gynimo tarybos pirmininkė, 2013 m. vasario 15 d.
 • Rimos Cicėnienės disertacijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės)“ gynimo tarybos pirmininkė, 2011 m. birželio 30 d.
 • Nijolės Bliūdžiuvienės disertacijos „Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese“ gynimo tarybos narė, 2010 m. birželio 19 d.

 • Almos Braziūnienės disertacijos „Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis“ gynimo tarybos narė, 2006 m. lapkričio 30 d.

Disertacijų oponavimas

 • Žyginto Būčio disertacijos „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ oponentė, 2012 m. gruodžio 21 d.
 • Arvydo Pacevičiaus disertacijos „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795‒1864 m.“ oponentė, 2001 m. gegužės 31 d.

Mokslinių paskaitų organizavimas 

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja: privalomas dalykas „Mokslinio tyrimo metodika“, 9 kreditai; privalomas dalykas „Universitetinė didaktika“ (praktinė dalis), 8 kreditai; pasirenkamas dalykas „Dokumentinis (spaudos ir rankraštinis) paveldas tapatumo sklaidoje“, 7 kreditai; pasirenkamas dalykas „Dokumentotyra“, 7 kreditai; pasirenkamasis dalykas „Knygotyros istorija“, 7 kreditai; pasirenkamasis dalykas „Knygotyros teorija“, 7 kreditai; pasirenkamas dalykas „Komunikacijos ir informacijos istorija: spausdintinių medijų istorijos paradigmos“, 7 kreditai.
 • Paskaitos ir konsultacijos Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos doktorantams.

Mokslinių seminarų organizavimas

 • Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d., organizacinio komiteto narė.
 • Paskaita „What is book history and what research models and methods do book historians use?“ tarptautiniame NORSLIS (The Nordic Research School in Information Studies) seminare informacijos mokslų tyrimų metodų ir metodologijos klausimais. Vilnius, 2011 m. lapkričio 14‒18 d.
 • Kaip konsultantės dalyvavimas tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje (The Summer School of the Doctoral Students of The Nordic–Baltic–Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading, HIBOLIRE) “Books as material objects, books in space, books in movement”, Tamperės universitetas, 2009 m. birželio 4–5 d.
 • Kaip kviestinės lektorės dalyvavimas tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje (The Summer School of the Doctoral Students of The Nordic–Baltic–Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading, HIBOLIRE) “History of the Books, Libraries and Reading in the Baltic Sea Region”, Talino universitetas, 2006 m. birželio 8–10 d.

Dėstomi dalykai

 • Visuotinė leidybos istorija
 • Komunikacijos ir informacijos teorijos (Knygotyros teorija)
 • Leidybos tyrimai
 • Paveldo tyrimų metodika ir šaltiniotyra
 • Mokslinio tyrimo metodika 

Studijoms skirti leidiniai

 • NAVICKIENĖ, Aušra. Rankraštinių ir spausdintinių medijų istorija: mokomoji metodinė priemonė [elektroninis išteklius]. Vilnius, 2015. 78 p.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyros mokslas ir studijos. Iš: Knygotyra: vadovėlis. 2-asis leidimas. Vilnius, 2007, p. 25–54. (Pirmasis leidimas. Vilnius, 2006, p. 25–54.)
 • MISIŪNAS, Remigijus; NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyra: pratybų medžiaga. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 22 p.
 • NAVICKIENĖ, Aušra. Lietuviška knyga XIX a.: mokomasis leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 35 p.
 • MISIŪNAS, Remigijus; NAVICKIENĖ, Aušra. Knygotyra: pratybų medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 15 p. 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • „Professional publishing and Lithuanian books in Lithuania in the first half of the 19th century: The case of the Zawadzki firm“. International Jubilee Conference on the 65th Anniversary of the Institute of Information and Library Science of the University of Wrocław "The Book and the Reader". Wrocław, 19–20 April, 2021.
 • „Knygos mokslai Lietuvoje 1918–2018 m.“ Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV“. Vilnius, 2018 m. birželio 14–15 d.
 • Joachim Lelewel, rightfully a historian of publishing? Case study, "Two Bibliographic Books", published 1823‒1826, Vilnius. 5th International Conference on Publishing Trends and Contexts. Zadar, 20–21 October, 2017.
 • "What “Languageˮ Did Book Historians Speak in 19th Century Lithuania? The Case of Joachim Lelewel and His Two Books on Bibliography". The 24th annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP) "Languages of the Book". Paris, 18–22 July, 2016.
 • “Dynamics of the publishing of Estonian, Latvian and Lithuanian books in the 19th century: a comparative analysis”. International Book Science Conference “The Minority Book: Historical Experiences and Modern Expressions in the Global World”. Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of Book Science and Documentation; Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences; SHARP; HIBOLIRE. Vilnius, 24–25 September, 2015.
 • “Third Level Publishing Studies: Lithuania, a Case Study”. 2nd International Conference “Publishing – Trends and Contexts” (invited speaker). Pula, 8–9 December, 2014.
 • “The Struggle for the Modernity: The Publishing of Religiuos Books in Lithuania in the First Half of 19th Century”. The 22nd annual conference of the Society for History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP) Conference “Religions of the Book”. Antwerp, 17‒21 September, 2014.
 • “The System of Publishing Studies in Lithuania”. International Conference “By the Book: the Book and the Study of its Digital Transformation, Publishing Studies Conference”. Florence, 23‒24 May, 2014.
 • “Publishing Business Model: the 19th Century Professional Publisher‘s View” (invited speaker). International conference “Publishing – trends and contexts”. Pula, 6–7 December, 2013.
 • „Juozapas Zavadzkis (1781–1838) – leidybos verslo  pradininkas Lietuvoje“. „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26–27 d.
 • „Joachimas Lelewelis – dokumentinės komunikacijos mokslų kūrėjas Lietuvoje“. „Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27–28 d.
 • „XIX a. pirmosios pusės lietuviškos knygos paminklai Suomijos nacionalinėje bibliotekoje Helsinkyje“. „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.
 • “The changes in book history research in Lithuania during last two decades”. Konferencja naukowa „Książka w kulturze i społeczeństwie polskich regionów: stan i perspektywy badań historychnych“. Kalisz, 25–27 listopada, 2010.
 • “Changing Relationship between Lithuanian Book Authors and Publishers in the first half of the 19th century”. “Book Culture from Below”. The 18th Annual SHARP Conference. Helsinki, 17–20 August, 2010.
 • “The Stages of the development of Lithuanian Book Science”, International Conference “Book and Media Science: research, researchers, communication”, Vilniaus University, Vilnius, 22–23 October, 2009.
 • “Concept of Book History in Research of Lithuanian Scholars: Formulations and Changers of Research Problems”, International Conference “Martynas Jankus: the press of national renaissance and the workers of press”, Vilnius University, 25–27 September, 2008.
 • “Lithuanian Emigrants’Community and their Lithuanian printings in 19th century Paris”, International Conference “Published Words public Pages – SHARP Copenhagen: A Nordic Conference of International Print Culture”, Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, 10–12 September, 2008.
 • „Pirmieji XIX a. emigracinės spaudos paminklai. Kiprijono Juozapo Nezabitauskio-Zabičio Paryžiaus leidiniai“, tarptautinė konferencija „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27–28 d.
 • “The Research of the History of the Book in Lithuania: Historical Evolution and Contemporary Status”, International Conference “Making Connections between Library, Book, Reading and Information History”, Leeds Metropolitan University, Leeds, 7–8  June,  2007.
 • “Peculiarities of Production and Distribution of Lithuanian Books in the “North West Region” of Russian Empire”, International Conference  “Underground Publishing and the Public Sphere: Comparative and Transnational Perspectives”, Berlin, 27–29  June, 2006.
 • „Knygotyros institucionalizacija Lietuvoje 1803–2005 m.“, tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai: raidos tendencijos“, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2005 m. spalio 15 d.
 • “The Theory of the Book Science: Lithuanian Approach”, International Book Science Seminar, Viljandi (Estonia), 22 April, 2005.
 • „Kontrafakcija XIX a. pirmosios pusės lietuviškų knygų leidyboje“, tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuviška knyga ir viešojo žodžio kultūra: nuo draudimo iki demokratijos ramsčio“, Vilniaus universitetas, 2004 m. lapkričio 18–19 d.
 • „Knygos nuosavybės ženklai knygotyros šaltinių klasifikacijose“, tarptautinė knygotyros konferencija „Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas“, 2003 m. rugsėjo 18–19 d.
 • „XIX a. knyga kaip Lietuvos knygos muziejaus ekspozicijos objektas“, tarptautinė knygotyros konferencija „Knygos muziejus: būklė ir raidos tendencijos“, 2002 m. rugsėjo 26–27 d.
 • „Martyno Mažvydo bibliofilų klubo veikla atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“, tarptautinė knygotyros konferencija „Bibliofilija“, Vilniaus universitetas, 2001 m. rugsėjo 20–22 d.
 • “The First Lithuanian Medical Books“, tarptautinė SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) konferencija, Londonas, 2000 m. liepos 10–13 d.
 • “The Development of Books in National Languages in Latvia and Lithuania in the first half of the 19th century: comparative analysis”, International Conference “Latvian Book and libraries, 1525–2000”, Riga, 8–11 November,  2000.
 • „Senasis Vilniaus universitetas – knygotyros studijų ir mokslo pradininkas Lietuvoje“, tarptautinis knygotyros seminaras „Knygotyra Lietuvoje: studijos ir mokslas“, Vilniaus universitetas, 1999 m. spalio 7–8 d.
 • “Book Museum: from the History towards the Theory”, International Conference “Written Communication Problems”, Tallinn Pedagogical University, 28 April–1 May, 1999.
 • “The Collection of Old Lithuanian Books and Manuscripts in the British Library in London”, Международная конференция „Литовский просветитель Мартинас Мажвидас и книжная культура Великого княжества Литовского его времени“, Mосква, 18–21 ноября, 1998.

Nacionalinėse

 • „Dynamics of Publishing of Estonian, Latvian and Lithuanian Books in the first half Nineteenth Century: a Comparative Analysis“. Vroclavo universiteto (Lenkija), Informacijos ir bibliotekininkystės mokslų instituto konferencija „Kultura kiążki w humanistyce współczesnej“, 2016 m. lapkričio 23–24 d.
 • „Komunikacijos ir informacijos mokslai Lietuvoje: būklė ir raidos tendencijos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“, 2013 m. balandžio 23–25 d.

Seminaruose

 • „Knygos mokslų istorijos šaltinių publikavimas Lietuvoje: patirtys ir būklė“. Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d.
 • „Martyno Mažvydo bibliofilų klubas atgavus Lietuvos nepriklausomybę“. Martyno Mažvydo bibliofilų klubui ‒ 40. Vilniaus universiteto biblioteka, 2010 m. birželio 2 d.
 • “New books on book and library history from Lithuania”. “The Good Book, the Good Library and the Good Reading”. HIBOLIRE seminar in Sweden, 17‒19 May, 2010.
 • „Informacijos apie knygą sistema Lietuvoje“, VU Knygotyros katedros ir Lietuvos leidėjų asociacjos organizuotas seminaras, Vilniaus universitetas, 1998 m. balandžio 16 d.
 • „Lietuviškos knygos Upsalos universiteto bibliotekoje“, knygotyros seminaras, skirtas knyginiams ryšiams, Vilniaus universitetas, 1998 m. spalio 15 d. 

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose 

 • Vroclavo universitetas (Lenkija), 2007 m. birželio 11 d. – liepos 3 d.
 • Krokuvos Jogailos universitetas, su išvyka į Tarptautinę bibliologų konferenciją „Žinios apie knygą moksle ir didaktikoje“ Varšuvoje ir į Vroclavo universiteto Bibliotekininkystės institutą (Lenkija), 1999 m. lapkričio 16–24 d.
 • Stokholmo universiteto biblioteka (Švedija), 1999 m. kovo 2–27 d.
 • Lundo Universitetas (Švedija), 1998 m. lapkričio 21–28 d.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Mokymai Vilniaus universitete “3D laser scanning with FARO Edge Arm and Laser Line Probe”, 2014 m. balandžio 10 d.
 • Seminaras Vilniaus universitete „Studijų kokybės gerinimas dalijantis geriausia praktika“, 2011 m. gruodžio 9 d.
 • Mokymai Vilniaus universitete „Modulinių studijų koncepcija ir jos įgyvendinimas Vilniaus universitete“, 2011 m. gegužės mėn.
 • Mokymai Vilniaus universitete „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): socialinių mokslų šaltiniai“, 2010 m. spalio 12‒13 d.
 • Mokymai Vilniaus universitete „E. mokymo(si) ištekliaus kūrimas ir valdymas, kompiuterinio vertinimo įrankių naudojimas“, 2010 m. lapkričio 19 d.

Mokslo populiarinimas

 • Domo Kauno monografijos Kristijono Donelaičio atminties paveldas sutiktuvių moderatorė Vilniaus knygų mugėje, 2017 m. vasaris (renginį filmavo LRT).
 • Domo Kauno monografijos Kristijono Donelaičio atminties paveldas sutiktuvių moderatorė, Lietuvos mokslų akademija (Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius; Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas), 2016 m. gruodžio 13 d.
 • Speciali Lietuvos nacionalinio radijo programos „Gyvoji istorija“ laida, skirta tarptautinei knygotyros konferencijai „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“, 2015 m. spalio 9 d. (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1011993257/gyvoji_istorija_2015-10-09_16_03).
 • Diskusija apie tarptautinę knygotyros konferenciją „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“ tiesioginėje Lietuvos nacionalinio radijo programos „Ryto allegro“ laidoje, 2015 m. rugsėjo 25 d. (http://www.lrt.lt/mediateka/).
 • Viešo VU KF renginio VU Senato salėje ‒ Vlado Žuko monografijos „Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška“ sutiktuvės ir mokslinė diskusija (2012 m. gruodžio 7 d.) moderatorė.
 • Diskusijos dėl šaltiniotyros darbų būklės ir perspektyvų Lietuvoje Lietuvos mokslų akademijoje (2012 m. gruodžio 6 d.) dalyvė.
 • Domo Kauno knygos apie Jurgį Platerį „Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka ‒ Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“ pristatymų (KF 2012 m.; Lietuvos mokslų akademijoje, 2012 m. spalio 25 d.; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2013 m. sausio 23 d.; Vilniaus knygų mugėje, 2013 m. vasario 21 d. (renginį filmavo LRT ir vėliau transliavo per LRT Klasikos kanalą) dalyvė.
 • Vieša paskaita „XIX amžiaus knygos kultūra: kas, kaip ir kodėl leido ir spausdino lietuviškas knygas?“ renginyje „Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ‒ mokslo žinių skleidėjas“, kuris vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 2012 m. vasario 14 d.  

Ekspertinė ir kita veikla

 • Komunikacijos fakulteto tarybos narė (nuo 1998 m.)
 • Komunikacijos fakulteto Studijų komisija, narė nuo 2011 m.
 • Komunikacijos fakulteto Mokslo komisija, narė nuo 2008 m.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komitetas, pirmininko pavaduotoja nuo 2011 m.
 • Leidybos magistro studijų programos komitetas, pirmininkė nuo 2011 m.
 • Leidybos bakalauro studijų programos, Archyvistikos bakalauro studijų programos, Leidybos magistro studijų programos, Paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų programos komitetų narė.
 • Pasaulinės mokslininkų organizacijos „Autorystė, skaitymo ir leidybos istorijos draugija“ (Society for history of authorship, reading and publishing, SHARP), atstovė Baltijos šalims (Regional Liason Officer) nuo 2016 m.
 • Pasaulinė mokslininkų organizacija „Autorystė, skaitymo ir leidybos istorijos draugija“ (Society for history of authorship, reading and publishing, SHARP), narė nuo 2000 m.
 • Tarptautinės organizacijos „Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos knygos, bibliotekų ir skaitymo istorijos tinklas (Nordic–Baltic–Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE)“, vienijančios minėtų šalių knygos, bibliotekų ir skaitymo istorikus, mokslinės tarybos narė; (nuo 2006 m.)
 • Tarptautinis mokslininkų tinklas „Knygos ir komunikacijos istorijos Europos tinklas“ (Book and Communication History European Network), narė nuo 2009 m.
 • Vilniaus universiteto Mokslo komitetas, pirmininko pavaduotoja 2010–2014 m.
 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, ekspertė 2013 m.
 • Komunikacijos fakulteto Studijų komisija, pirmininkė 2003–2008 m.
 • Vilniaus universiteto Studijų komitetas, narė 2000–2006 m.
 • Tarptautinės duomenų bazės Book History Online (BHO) redaktorių kolegijos narė (2001–2009 m.) (http://www.kb.nl/bho/)
 • Talino universiteto mokslininkų atestacinės komisijos kviestinė narė/ekspertė 2011 m. ir 2016 m.

Profesinė, socialinė ir kultūrinė veikla

 • Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narė (nuo 1993 m.), klubo valdybos narė (1997–2001 m.). 

Apdovanojimai

 • VU Rektoriaus premija už mokslo laimėjimus (2011 m.)
 • Pirmoji premija ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas už vadovėlį Knygotyra (2006, 2-asis leid. 2007), kartu su autorių kolektyvu (2008 m.)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos