Prof. dr. Asta Mikalauskienė


a.mikalauskiene

Informacijos ir žinių vadybos centro
profesorė

Komunikacijos fakulteto
profesorė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.

Tel. (8-687) 58140
El. paštas

 

 

 


a.mikalauskiene

Informacijos ir žinių vadybos centro
profesorė

Komunikacijos fakulteto
profesorė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.

Tel. (8-687) 58140
El. paštas

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Rinką imituojančių klimato kaitos švelninimo priemonių Lietuvos energetikoje vertinimas“ apginta 2009 m. birželio 5 d.

Skaitomi dalykai

 • Darnaus vystymosi paradigma ir politika
 • Ekonominiai ir socialiniai darnaus vystymosi aspektai
 • Elgsenos ekonomika ir įvaizdžio formavimas (KF)

Mokslinė veikla

Moksliniai straipsniai

Leidiniuose, įrašytuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą:

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Analysis of possible geological storage of CO2 and nuclear waste in Lithuania. Renewable and sustainable energy reviews. 2010, Vol. 14, Iss. 6, p. 1600–1607. ISSN 1364-0321.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; PUŠINAITĖ, Rasa. Comparison of geological disposal of CO2 and nuclear waste technologies in Lithuania // Transformations in Business and Economics. 2010, Vol. 9, No 3(21), p. 119–128. ISSN 1648-4460.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; BARAKAUSKAITĖ-JAKUBAUSKIENĖ, Neringa. Sustainability assessment of policy scenarios. // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, Vol. 10, no. 2 (23), p. 168–184.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ČIEGIS, Remigijus; PUŠINAITĖ, Rasa. Application of Environmental Policy Instruments in the Implementation of Sustainable Energy Development: Climate Change Mitigation. Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. 2012, p. 111–123. ISSN 1648–4460.
 • ŠTREIMIKIENĖ, D.; MIKALAUSKIENĖ, A. Green growth and use of EU structural funds in Baltic States, Czech Republic and Slovakia. E&M Economics and Management. Liberec : Technicka Univerzita v Liberci. 2016, Vol. 19, No. 2. p. 55–72.
 • QINGYOU, Yan; YOUWEI, Wan; MIKALAUSKAS, Ignas; MIKALAUSKIENĖ, Asta. Smart Grids for Renewable Energy: Costs and Benefits. Transformations in Business and Economics. 2017, Vol. 16, No 3C (42C), p. 430–440. ISSN 1648-4460.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIS, Justas; MIKALAUSKAS, Ignas; STANKŪNIENĖ, Gintarė; DAPKUS, Rimantas. Comparative Assessment of Climate Change Mitigation Policies in Fuel Combustion Sector of Lithuania and Bulgaria. Energies. 2019, 12, 529. DOI: 10.3390/en12030529.
 • ŠTREIMIKIENĖ, D.; MIKALAUSKIENĖ, A.; KIAUŠIENĖ, I. The Impact of Value Created by Culture on Approaching the Sustainable Development Goals: Case of the Baltic States. Sustainability. 2019, Vol. 11, Iss. 22.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona. Knowledge management impact on sustainable development // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. 2019, vol. 15, no. 4, p. 149–160. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-4.11.
 • LU, Jintao; REN, Licheng; YAO, Siqin; QIAO, Jiayuan; MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIS, Justas. Exploring the relationship between corporate social responsibility and firm competitiveness. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2020, 33:1. ISSN 1621-1646.

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose:

 • ŠTREIMIKIENĖ, D.; MIKALAUSKIENĖ, A. Sustainable and responsible entrepreneurship for sustainable energy development. Sustainable and responsible entrepreneurship and key drivers of performance / edited by Cristina Raluca Gh. Popescu and Rahul Verma. Hershey, Pennsylvania : IGI Global, 2021, chapter 1. ISBN 9781799879510. eISBN 9781799879534. p. 1-32.
 • KIAUŠIENĖ, I.; MIKALAUSKIENĖ, A. Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis. Informacijos mokslai. 2020, 890, p. 55–72. DOI: 10.15388/Im.2020.89.40.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; NARUTAVIČIŪTĖ-ČIKANAUSKĖ, Raminta; ŠARKIŪNAITĖ, Ingrida; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; ZLATEVA, Rumyana. Social aspect of sustainable development: issues of poverty and food shortage. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. 2018, Vol. 14, no 2, p. 59–78. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-2.4.
 • MIKALAUSKIENĖ, A.; ŠTREIMIKIENĖ, D.; MAZUTAITYTE-CEPANONIENE, E. Employers Openness to Labour Immigrants. Journal of Scientific Papers Economics and Sociology. 2017, Vol. 10, No. 3, p. 25–45. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-3/2.

 • MIKALAUSKAS, Ignas; MIKALAUSKIENĖ, Asta. Cultural Acceptance Differences of Renewable Energy Technologies. International Journal of Culture and History. 2017, Vol. 3, No. 4, p. 270–274. ISSN 2382-6177. DOI: 10.1917/ijch.2017.3.4.11.

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; MIKALAUSKAS, Ignas. Sustainable Energy Development. International Journal of Social Science and Humanity. 2017, Vol. 7, No. 10, p. 667–671. ISSN 2021-3646. DOI: 10.1817/ijsh.2017.V7.904.
 • MIKALAUSKIENĖ, A.; ŠTREIMIKIENĖ, D.; MULAGALEJEVA, K. Assess the impact of globalisation processes by indices. Economics and sociology. Centre of Sociological Research. 2016, Vol. 9, No. 4, p. 82–100. ISSN 2071-789X.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. The main drivers of energy consumption in households. „Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)“, Singapore: IACSIT Press, 2012. Vol. 42. ISBN 978-981-08-9921-9, p. 105–109.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Behavioural changes and GHG emission reductions in Lithuanian households. „Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)“, Singapore: IACSIT Press, 2012. Vol. 42. ISBN 978-981-08-9921-9, p. 110–114.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Integruotų rodiklių taikymas Nacionalinės energetikos strategijos monitoringui. Energetika. 2009, t. 55, Nr. 3, p. 158–166. [INSPEC, IndexCopernicus]. ISSN 0235-7208.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; ZAIKIENĖ, Jūratė. Elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimas, taikant integruotus rodiklius. Energetika. 2011, t. 57, Nr. 3, p. 141–153. ISSN 0235-7208.

Monografijos ir studijos

 • ŠTREIMIKIENĖ, D.; MIKALAUSKIENĖ, A.; ČIEGIS, R. Sustainable development, leadership and innovations. CRC Press Francis & Tailor Group. 2019. Reference - 268 pages. 24 B/W Illustrations. ISBN 9780367369439.
 • MIKALAUSKIENĖ, A.; ŠTREIMIKIENĖ, D. Darnumo vertinimas / monografija. Vilniaus universiteto leidykla. 2018. 312 p.
 • KIAUŠIENĖ, I.; MIKALAUSKIENĖ, A. Ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp gyventojų: lyčių lygybės aspektas. Kolektyvinė monografija. Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015, p. 106–121. ISBN 978-609-449-091-0.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ALEKNAVIČIENĖ, Vilija; BARTKUTĖ, Rasa; BENDORAITYTĖ, Asta; ČIEGIS, Remigijus; ČIULEVIČIENĖ, Vida; DILIUS, Aidas; GRIESIENĖ, Ingrida; GIRDZIJAUSKAS, Stasys; JASINSKAS, Edmundas; JURGELĖNAS, Saulius; KESTAUSKAITĖ, Estela; KIAUŠIENĖ, Ilona; KNIŪKŠTA, Bernardas; LAPĖNIENĖ, Dalia; SARVUTYTĖ-GAILIŪNIENĖ, Miglė; SLAVICKIENĖ, Astrida; ŠIMANSKIENĖ, Ligita; ŠLIOGERIENĖ, Jūratė; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; VIJŪNAS, Mindaugas; VINCIŪNIENĖ, Valerija; VITUNSKIENĖ, Vlada; ŽUPERKIENĖ, Erika. Darnus vystymasis: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Sociokultūrinių tyrimų centras. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 420 p.

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta. Market based climate change mitigation tools in Lithuanian energy. Research and analysis of climate changes in the energy sector // Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publiching, 2010. 118 p. ISBN 978-3-8383-0176-1.

Vadovėliai aukštosioms mokykloms, mokslo taikomieji darbai, mokslo šaltinių publikacijos

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Darnaus vystymosi politikos įgyvendinimo teoriniai pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, 199 p.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Elgsenos ekonomika ir įvaizdžio formavimas: mokomoji knyga. Elektroninė forma. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2011, 160 p. ISBN 978-9955-634-92-8.

Projektai ir konferencijos

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • Multicriteria analysis of climate change mitigation scenarios for Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija „International Conference on Economics and Finance Research“, 2011 m. vasario 26–28 d., Singapūras.
 • The main drivers of energy consumption in households. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)“, 2012 m. birželio 29–30 d., Jeju sala, Pietų Korėja.
 • Behavioural changes and GHG emission reductions in Lithuanian households. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)“, 2012 m. birželio 29–30 d., Jeju sala, Pietų Korėja. 
 • The gender dimension in the pursuit of sustainable development goals / Lyčių dimensija siekiant darnaus vystymosi tikslų (su doc. dr. Ilona Kiaušiene). Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija) mokslinio komiteto pirmininkė.

Visuomeninė veikla

Narystė

 • Tarptautinės Energetikos ekonomikos asociacijos narė.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos