Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje yra daug diskutuojama apie mūsų fakultetą. Esame gavę ne vieną laišką, raštą, kreipimąsi, kurių visų esmė panaši. Nusprendėme atsakymą, parengtą reaguojant į Lietuvos žurnalistų sąjungos raštą,  paskelbti viešai, taip deklaruojant fakulteto oficialią poziciją.

VU Komunikacijos fakulteto atsakymas į Lietuvos žurnalistų sąjungos raštą

                 Atsakydami į Jūsų gautą raštą užtikriname, kad Komunikacijos fakultete (toliau – Fakultetas), kaip ir visame Vilniaus universitete (toliau – Universitetas), yra gerbiamas kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo pozicijos, amžiaus, laikomasi Universiteto vertybių, asmens žodžio laisvės ir akademinės laisvės principų. Universiteto veikla ir santykiai tarp bendruomenės narių yra grindžiami dėstymo laisvės, dorovės, bendruomenės narių solidarumo, bendradarbiavimo ir pagarbos bei kitais Universiteto veiklos principais, kurie įtvirtinti Vilniaus universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos 1990 m. birželio 12 d. įstatymu Nr. I-281 (Lietuvos Respublikos 2021 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. XIV-579 redakcija) 6 straipsnyje. Labai svarbus aspektas, kad bet kuris Universiteto veiklos principas, neišskiriant kūrybos ir dėstymo laisvės principo, negali būti aiškinamas kaip sudarantis teisinį pagrindą Universiteto bendruomenės nariui savo mokslines pažiūras skleisti ar saviraišką įgyvendinti nukrypstant nuo Universiteto misijos, veiklos tikslų, principų ar uždavinių, t. y. Universitete puoselėjama akademinė laisvė ir nuomonės įvairovė neturėtų prieštarauti Universiteto misijai, tikslams, principams ir uždaviniams. Todėl jei kyla klausimai, abejonės – bandoma ieškoti sprendimų kartu, siekiant išsiaiškinti skirtingas nuomones, pozicijas. Jei nepavyksta išsiaiškinti dėl trūkstamų kompetencijų, kreipiamasi į atitinkamus Universiteto organus dėl išaiškinimo. Šiuo konkrečiu atveju iškilus klausimui dėl doc. dr. J. Mažylės pasisakymų viešoje erdvėje ir jų suderinamumo su Universiteto vertybėmis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komitetas nusprendė pasinaudoti galimybe kreiptis į Vilniaus universiteto Centrinę akademinės etikos komisiją, kad būtų išaiškinta, ar tam tikra akademinės bendruomenės nario veikla dėl santykio su trečiąja šalimi nekenkia Universiteto reputacijai, nes Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksas, patvirtintas Vilniaus universiteto senato 2018 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. S-2018-4-4 „Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. SPN-54 redakcija) (toliau – Akademinės etikos kodeksas), nustato, kad bendruomenės nariai privalo laikytis aukščiausių etikos standartų veikdami Universitete ir už jo ribų.             

                 Fakultete veikiantys studijų programų komitetai atsako už studijų kokybę, jų posėdžių metu yra aptariami studijų programos dalykai, diskutuojama dėl siekiamų suteikti kompetencijų, analizuojamas studentų grįžtamasis ryšys (apklausų anketų pagrindu) ir vertinama studijų kokybė. Studijų programų komitetuose aktyviai dalyvauja dėstytojai, dirbantys studijų programose, socialiniai partneriai, studentų atstovai. Posėdžių metu vyksta gyva diskusija, išsakomos įvairios nuomonės. Pažymėtina, kad Universiteto akademinės etikos kodeksas garantuoja Universiteto bendruomenės nariams akademinę laisvę, kuri reiškia bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti požiūrį į dėstymą, studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, išreikšti savo kritines pastabas, todėl vien faktas, kad tokia situacija buvo svarstoma studijų programų komitete ir bendru sutarimu buvo nutarta kreiptis į Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisiją, negali būti vertinamas kaip mobingas doc. dr. J. Mažylės atžvilgiu. Priešingai, draudimas Studijų programos komitetui inicijuoti diskusijas ir kreiptis į Universiteto akademinės etikos komisiją, būtų laikomas akademinės laisvės suvaržymu. Todėl susipažinus su Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto posėdžių vaizdo įrašais ir atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, šio komiteto narių elgesys negali būti vertinamas kaip bandymas susidoroti su doc. dr. J. Mažyle.

                 Taip pat pažymėtina, kad ir Fakulteto vadovybė geranoriškai sprendė susidariusią situaciją, kai doc. dr. Jolanta Mažylė kreipėsi į Fakulteto dekanę, informuodama, kad ji nenori tęsti darbo studijų komiteto kuruojamoje studijų programoje. Su docente visada buvo palaikomi kolegiški santykiai, kalbantis, išklausant ir stengiantis kartu rasti geriausią sprendimą susidariusioje situacijoje, todėl šių metų vasario 21 d., po Fakulteto dekanės susitikimo su docente, buvo tenkintas doc. dr. Jolantos Mažylės prašymas sudaryti sąlygas nedirbti atitinkamoje studijų programoje ir jos dėstymo krūvis minėtoje studijų programoje buvo perduotas kitai dėstytojai. Apie šį sprendimą informuota pati doc. dr. Jolanta Mažylė, studijų programos komiteto pirmininkas doc. dr. Andrius Gudauskas, studijų prodekanė dr. Ingrida Girnienė. Doc. dr. Jolantai Mažylei buvo sudarytos darbo sąlygos, kurios suderintos su pačia dėstytoja, siekiant sukurti palankią jai darbo aplinką, perduodant jos vedama paskaitas Žurnalistikos bakalauro studijų programoje pavasario semestre kitai dėstytojai, o doc. dr. J. Mažylei paliekant dėstyti Analitinės žurnalistikos magistrantams. Daugiau prašymų iš doc. dr. J. Mažylės gauta nebuvo, todėl minėtos aplinkybės tik patvirtina, kad į visus jos prašymus buvo atsižvelgta, Fakulteto vadovė veikė aktyviai, neignoravo susiklosčiusios situacijos ir docentės prašymo, todėl tai niekaip negali būti siejama su jos diskriminavimu ar mobingu.  

                 Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad studijų programų komitetų posėdžiai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai komitetai nusprendžia kitaip. Posėdžiai įrašomi, o šių įrašų pagrindu yra rengiami posėdžių protokolai. Tačiau posėdžių įrašai nėra vieši, ir neturėtų būti viešinami, nes įrašai daromi ne dėl posėdžių sklaidos, bet siekiant tinkamai parengti posėdžio protokolą. Studijų programos komiteto posėdžio įrašas yra rengiamas pagal Komunikacijos fakulteto nustatytą vidinę tvarką ir yra naudojamas tik fakulteto darbo reikmėms. Viešoje erdvėje platinamame Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio vaizdo ir garso įraše yra matomi Vilniaus universiteto darbuotojai ir studentai, kurie nėra laikomi viešaisiais asmenimis pagal Visuomenės informavimo įstatymą, todėl tai pažeidžia jų teisę į atvaizdą ir kitas asmens teises. Komiteto posėdžiuose dalyvavę darbuotojai ir studentai nebuvo informuoti, kad posėdžio vaizdo ir garso įrašas gali būti perduotas tretiesiems asmenims ir rodomas viešoje erdvėje, todėl mūsų vertinimu šis įrašas yra viešinamas ir platinamas neteisėtai. Posėdžių įrašai buvo suteikti doc. dr. Jolantai Mažylei pačiai prašant susipažinti su jų turiniu, nes posėdžio metu buvo minima jos pavardė. Suteikiant įrašus, buvo nurodyta, kad dokumentai perduodami susipažinti, tačiau jų negalima kopijuoti, platinti ar perduoti tretiems asmenims. Reaguodami į Jūsų rašte nurodytą informaciją, kad Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba priėmė sprendimą informuoti ir kitas atitinkamas organizacijas apie vykdomą galimą mobingą doc. dr. J. Mažylės atžvilgiu ir imsis kitų viešumo priemonių, prašytume toliau neplatinti ir neviešinti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžių, vykusių 2022 m. gruodžio 14 d., 2023 m. sausio 18 d. ir 2023 m. sausio 30 d., vaizdo įrašų. Kitu atveju būsime priversti kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir kitas institucijas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos