Mokslo tyrimai

Fakulteto strateginis tikslas – vykdyti aukšto lygio, visas komunikacijos ir informacijos mokslų (KIM) šakas aprėpiančius mokslinius tyrimus, kurie atitiktų Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus, plėstų KIM tyrimų problematikos lauką ir sukurtų pamatą šios (KIM) krypties studijoms.

Šiandien fakultetas vienija didžiausią KIM krypties mokslininkų kolektyvą Lietuvoje. Šakiniuose padaliniuose tyrėjai atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, kurie atitinka tris Vilniaus universiteto ilgalaikes mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas – Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra; Informacija ir komunikacija tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse ir Paveldo tapsmas ir komunikacija.

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS

INFORMACIJOS MOKSLŲ IR BIBLIOTEKININKYSTĖS INSTITUTAS

  • „Bibliotekų veiklos ir informacijos organizavimas sumanios visuomenės ir sumanaus valdymo sąlygomis" (vadovė – doc. dr. Regina Varnienė-Janssen).
  • „Skaitmeninių medijų panaudos būdų, kontekstų bei poveikio skirtingais lygmenimis (visuomenės, organizacijų ir individų) fundamentiniai ir taikomieji tyrimai" (vadovas – doc. dr. Andrius Šuminas).

KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAS

KŪRYBINIŲ MEDIJŲ INSTITUTAS

  • „Medijų, kultūros, politikos ir piliečių aktyvumo konvergencijos Lietuvoje ir globaliame pasaulyje (vadovė – doc. dr. Renata Šukaitytė).
  • „Korporatyvinės komunikacijos kaitos tyrimai Lietuvoje: reputacijos, pasitikėjimo, tvaros diskursų analizė" (vadovė – doc. dr. Renata Matkevičienė).
  • „Paveldo komunikacijos, muziejaus ir muzealumo reikšmė socialinei sanglaudai ir ekonominiam augimui Lietuvoje (vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas).

ŽURNALISTIKOS INSTITUTAS

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami fakulteto rengiamuose tęstiniuose mokslo darbų žurnaluose, recenzuojamuose monografiniuose, periodiniuose ir kituose Lietuvos ir užsienyje leidžiamuose leidiniuose, pristatomi nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose.