Sesijos tvarkaraščiai

2016 / 2017 m. m. PAVASARIO semestro BAIGIAMŲJŲ kursų egzaminų sesija:
2017 m. gegužės 11–22 d. 

2016 / 2017 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesija:
2017 m. birželio 1–30 d.

2016 / 2017 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesijos perlaikymai:
2017 m. rugsėjo 2–15 d.

 

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2016 / 2017 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesija:
2017 m. birželio 2 ir 9 d.

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2016 / 2017 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesijos perlaikymai:
2017 m. rugsėjo 7 ir 14  d.


BAKALAURO studijų

MAGISTRANTŪROS studijų

BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ dalykų

 

Bendra informacija


Sesijos tvarką reglamentuoja Vilniaus universiteto Vilniaus universiteto studijų nuostatai.

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą.
 • Studentai, 2016 / 2017 m. m. pavasario semestre kartoję dalykų studijas, iki pavasario sem. egzaminų sesijos pabaigos (t. y. iki 2017 m. birželio 30 d.) turi atsiskaityti už pakartotus dalykus. Šių dalykų egzaminus (įskaitas) studentai turi laikyti pagal skelbiamą bendrąjį egzaminų sesijos tvarkaraštį.
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios (rudens semestro pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., tad egzaminų sesija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.).
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą:

  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Informologijos, Kultūros informacijos ir komunikacijos, Leidybos, Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos, Žinių ir inovacijų vadybos ir Žurnalistikos bakalauro studijų programas bei KF  bendrųjų universitetinių  studijų dalykus,  el. paštu  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti. , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programą, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti., tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Darnaus vystymosi komunikacijos,  Informacijos sistemų vadybos,  Komunikacijos mokslų,  Paveldo informacijos ir komunikacijos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.) ir Žinių  vadybos ir lyderystės  magistrantūros studijų programas, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti., tel. 236 61 06;
  • Indrei Petrauskaitei, atsakingai už  Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) magistrantūros studijų programą, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad galėtumėte jį peržiūrėti., tel. 236 61 08.
 • Studentas, nesutinkantis su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas

Apeliacijos pateikimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu: http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

2016 / 2017 m. m. pavasario semestro egzaminų sesijos egzaminų (įskaitų) perlaikymai vyks 2017 m. RUGSĖJO 2 -15 d. Egzaminų (įskaitų) perlaikymui bus sudaromas tvarkaraštis, kuris bus paskelbtas fakulteto svetainėje iki rudens semestro pradžios (t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.).

 • Akademinė skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).
 • Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į fakulteto dekaną su prašymu leisti pakartoti atitinkamų dalykų studijas ir tęsti studijų programos vykdymą. Prašymus dėl dalykų kartojimo reikia pateikti į Studijų skyrių (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) iki 2017 m. RUGSĖJO 29 d. 14.00 val.
 • Kurso pakartojimo mokestis: už dalyko pakartojimą Studentas privalo sumokėti papildomą įmoką, numatytą studijų sutartyje. Mokestis mokamas semestre, kuriame vyksta kurso kartojimas.
 • Studentai, pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, šalinami iš Universiteto.

 


Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2017 / 2018 m. m. RUDENS semestro egzaminų sesija:
2018 m. sausio 5 ir 12 d.

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2017 / 2018 m. m. RUDENS semestro egzaminų sesijos perlaikymai:
2018 m. vasario 9 ir 15 d.