Doc. dr. Ilona Michailovič

Dr. Ilona Michailovič Lyčių studijų centro
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 420 kab.

Tel. (8 5) 219 3028
El. paštas:

 

Dr. Ilona Michailovič Lyčių studijų centro
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 420 kab.

Tel. (8 5) 219 3028
El. paštas:

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • 2001 m. – daktaro disertacija Vilniaus universitete (teisė).
 • 1989–1994 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas.

Moksliniai interesai

 • Socialinė kultūrinė lytis ir teisė
 • Smurtas lyties pagrindu
 • Diskriminacija ir žmogaus teisės

 • Viktimologija
 • Atkuriamasis teisingumas
 • Baudžiamoji teisė     

Mokslo produkcija

Monografijos

 • Michailovič, I.; Bikelis, S.; Čepas, A.; Dobrynina, M.; Simaitis, R.; Šneideris, D.; Ūselė, L.; Venckevičienė, J. (2014). Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 978-609-430-235-0 (LTI).

Straipsniai DB Scopus

 • Michailovič, I.; Jarutienė, L. (2017). Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ Decisions on Parole Application in Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, 10(1), 236–265. ISSN 2029-0454 Prieiga: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf (LTI).
 • Michailovič, I. (2016). Problems of mediation in domestic violence cases Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 10(2),  280–288. ISSN 1996-7756. (LTI).

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

     • MICHAILOVIČ, Ilona. Įkyrus persekiojimas ir jo aukos // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2018, t. 82, p. 86-96.

     • Michailovič, I. Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė. Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto Mokslo darbai, 2017/80, p. 50-60.
      DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11671
     • Michailovič, I. (2017). Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje priėmus nuosprendį. Iš: Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Red. Sakalauskas, G. Vilnius: Žara, p. 233-250. ISBN 978-9986-34-328-8. Prieiga: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf (VU TF).
     • Michailovič, I.; Giedrytė-Mačiulienė, R. (2016). Policy and Practice dealing with Domestic Violence Cases in Lithuania. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 76(3), p. 13-22. ISSN 1407-2971 (LTI).
     • Michailovič, I.; Girdauskas, M. (2016). Socialinio tyrimo išvada nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. p. 417-436. ISBN 978-609-459-668-1 (PDF) ISBN 978-609-459-669-8 (spausdintinis) (LTI).
     • Michailovič, I. (2015). Możliwości realizacji sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu karnym na Litwie. Mediator, 68(1), p. 4-13. 1508-6410. (VU TF ir LTI).
     • Michailovič, I. (2014). Moterų nusikalstamo elgesio problematika. Teisė, 93, p. 82-94. ISSN 1392-1274. (VU TF).
     • Michailovič, I. (2014). Kai kurie smurto artimoje aplinkoje aspektai socialinės kultūrinės lyties požiūriu. Kriminologijos studijos,  2, p. 154-171. ISSN 2351-6097. (LTI).
     • Michailovič, I. (2014). Восстановительное правосудие и особенности медиации в Литве. Вестник Орловского государственного университета, 38(3), p. 43-46. ISSN 1997-9878. (VU TF ir LTI).
     • Michailovič, I. (2014). Atkuriamojo teisingumo galimybės baudžiamojoje justicijoje. Iš: Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Aut. kolektyvas, Švedas, G. (vyr. moksl. red.). p. 77-90. ISBN 978-9955-30-131-8. (VU TF ir LTI).
     • Michailovič, I. (2013). Issues of the Victimisation Experience and Fear of Crime in Lithuania in the Context of Restorative Justice. In: Proceedings. Estonian Academy of Security Sciences,12, p. 189-208. ISSN 1736-8901; ISBN 978-9985-67-228-0 (VU TF ir LTI).
     • Michailovič, I. (2012). Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika. Teisės problemos, 77(3), p. 53-71. ISSN 1392-1592. (VU TF ir LTI).
     • Michailovič, I. (2012). Niektóre zagadnienia problematyki poczucia bezpieczeństwa i strachu przed przestępczością. In: Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Red. Kardas P., Sroka T., Wróbel W., Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2, p. 1431-1445. ISBN 978-83-264-3923-0. (VU TF).
     • Michailovič, I. (2012). Šiuolaikinio miesto gyventojų saugumo jausmas ir nusikalstamumo baimės prevencija. Iš: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Švedas, G. (Vyr. moksl. red.), p. 567-581. ISBN 978-609-95407-0-2 (VU TF).
     • Michailovič, I. (2012). Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai. Teisė. Mokslo darbai, 82, p. 26-40. ISSN 1392-1274. (VU TF).
     • Michailovič, I. (2009). Kriminalinės viktimizacijos tyrimų aktualijos. Teisė, 70, p. 20-35.
     • Michailovič, I. (2008). Problematyka pozycji ofiary w procesie karnym z perspektywy prawa litewskiego. In: Pozycja ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo krajowe / pod redakcją Tadeusza Cieleckiego, Joanny Beaty Banach-Gutierrez, Arlety Suchorskiej (61-67). Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Sczytnie.
     • Michailovič, I. (2007). Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis [Combating Corruption with the Measures of Criminal Law]. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 20(2), p. 42-54.  Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6036/4944 [žiūrėta 2018-01-29].
     • Michailovič, I. (2007). Wybrane zagadnienia zwalczania korupcji w litewskim prawie karnym. In: Księga poświęcona zagadnieniom polskiego i litewskiego prawa karnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
     • Michailovič, I. (2006). Korupcijos tyrimo problematika. Teisė. Mokslo darbai, 60, p. 68-84.
     • Michailovič, I. (2005). Korupcijos apibrėžimo problematika. Teisė. Mokslo darbai, 54, p. 110-121.
     • Michailovič, I. (2004). Kwestie realizacji mediacji na Litwie. Mediator, 28(1), p. 43-48.
     • Michailovič, I. (2004). Проблематика коррупции по литовскому уголовному кодексу с учетом требований международных  документов // Право Беларуси: истоки, традиции, современность. Новополоцк (Baltarusija), p. 266-268. (Korupcijos problematika pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą remiantis tarptautinių dokumentų reikalavimais).

     • Michailovič, I. (2004). Korupcija pagal Europos Sąjungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai.Teisė. Mokslo darbai, 50, p. 106-112. Prieiga per  internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367189885069/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

     • Birmontienė, T.; Michailovič, I.  (2004).  Teisės mokslas. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sudarytojas G. Viliūnas. p. 255-261.
     • Michailovič, I. (2003). Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, p. 89-96. ISBN 1506-1817.
     • Michailovič, I. (2003).  Восстановительное правосудие и институт примирения в литовском уголовном законодательстве. Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на современном этапе (p. 224-232). Университет Гродно.

     • Michailovič, I. (2002). Apie knygą: Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik „Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań“. Teisė. Mokslo darbai, 44, p. 147-150.
     • Michailovič, I. (2001). Laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio problemos. Teisė. Mokslo darbai, 41, p. 113-123.
     • Michailovič, I. (2001). Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje. In: Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis (p. 85-102). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
     • Michailovič, I. (2001). Atkuriamasis teisingumas: genezė ir raida. Teisės problemos, 4, p. 50-62.
     • Michailovič, I. (2001). Laisvės atėmimu nuteistų nepilnamečių resocializacija. Kryžkelė, 1, p. 21-23. 

     • Michailovič, I. 

      (2000). 

      Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje.Teisės problemos, 3–4, p. 92–108.
     • Michailovič, I. (2000). Institucijų, atsakingų už vaikų ir jaunimo užimtumą ir nusikaltimų prevenciją funkcijų ir veiklos analizė bei tobulinimo kryptys. In: Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Situacijos analizė ir metodinės rekomendacijos (p.

87–99). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.

   • Michailovič, I. (2000). Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje. Teisė. Mokslo darbai,  35, p. 69–79.
   • Michailovič, I. (1999). Nuteistų nepilnamečių socialinė demografinė ir teisinė charakteristika (kriminologinis tyrimas). Teisė. Mokslo darbai, 33(4), p.

   • 58–64.

   • Michailovič, I. et al. (1998). Baudžiamųjų sankcijų darna. Sistemos sukūrimo prielaidos. Vilnius: Teisės institutas, Matematikos ir informatikos institutas.
   • Michailovič, I. (1998). Nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje. Kryžkelė, 1(3), p. 23–24.

   • Michailovič, I. (1998). Istorinės nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje. In: Nepilnamečių justicija Lietuvoje (p. 10-13). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
   • Michailovič, I. (1998). Nepilnamečių teisių apsaugos faktinė situacija ir jos problemos. In Nepilnamečių justicija Lietuvoje (p. 39–41). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.

 

 • Michailovič, I. (1997). Istorinė nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės Lietuvoje patirtis (XIV–XX a.) // Lietuvos teisės tradicijos: Mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 1997 m. sausio 10 d. Justitia, 1997, p. 154–164.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. Vaiko teisių apsauga // Šeimos ir vaikai Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinis komitetas ir Jungtinių Tautų vystymo programa, 1996, p. 77–82.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. (1996). The Protection of Child Rights. Families and Children in Lithuania. Vilnius, p. 94–101.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. (1996). Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. Žmogaus teisės Lietuvoje. Teoriniai ir praktiniai aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimo institutas, p. 111–124.
 • Michailovič, I. (1995). Nepilnamečių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės ypatumai: įstatymų naujovės, jų taikymo problemos. Teisės problemos, 1, p. 5–11.

Mokymo priemonė

 • Švedas, G.; Michailovič, I.; Namavičius, J.; Veršekys, P.; Prapiestis, D.; Levon, J. (2014). Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius: VĮ Registrų centras. ISBN 978-9955-30-160-8 (VU TF).
 • Drakšienė, A.; Michailovič, I. (2008). Kriminologijos žinynas. Vilnius: Eugrimas. ISBN 978-9955-790-11-2 (VU TF).
 • Michailovič, I. (2007). Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius: TIC. (VU TF).

 • Michailovič, I. (2001). Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 9986-19-451-2. (VU TF).

Tyrimai

 • Michailovič, I.; Giedrytė, R.; Lankauskas, M.(2014). Pareigūnų, prokurorų ir teisėjų nuostatų tyrimas (LTI) Iš: Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į artimųjų smurto aukas. Adutavičiūtė, M. ir kt. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Prieiga per internetą: https://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Tyrimas_auku-teisiu-direkt_1.pdf

 Įstatymų komentarai

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, specialioji dalis (99-212 straipsniai). Abramavičius, A.; Aliukonienė, R.; Baranskaitė, A.; Bieliūnas, E.; Drakšienė, A.; Fedosiuk, O.; Ivoška, G.; Nocius, J. Z.; Mickevičius, D.; Michailovič, I.; Mockevičius, R.; Valatkevičius, D.; Prapiestis, J.; Sakalauskas, G.; Sinkevičius, E.; Stasiulis, D.; Švedas, G. Vilnius : Registrų centras, 2009. ISBN 978-9955-30-054-0.   

Moksliniai projektai

 • Michailovič, I. (projekto vadovė), Bikelis, S.; Čepas, A.; Dobrynina, A.; Simaitis, R.; Ūselė, L.; Žukauskaitė, J.; Šneideris, D. Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas, Nr. MIP-016/2013.
 • VU Filosofijos fakulteto ES struktūrinių fondų projektas „Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete“, įgyvendintame pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmoniškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18 sutarties (Nr. ESF/2004/2/5.0-03-405/BPD-176/ParS-12500-597), 2007–2008.
 • Dalyvavimas rengiant Atkuriamojo teisingumo sistemos Lietuvoje koncepciją ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektą pagal 2007 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 806 patvirtintą Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007–2009 metų įgyvendinimo priemonių planą.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-01-13 įsakymu Nr. 16 „Dėl valstybės stipendijų mokslininkams skyrimo“ paskirta ir Vilniaus universiteto rektoriaus 2004-01-29 įsakymu Nr. P-224 patvirtinta mokslininko valstybės stipendija 2004 metams.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, 2019 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/
 • Nacionalinė mokslinė konferencija „Lyčių studijoms Lietuvoje 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos“. Vilniaus universitetas, 2017 m. kovo 31 d. Organizacinio komiteto narė.

Mokslininkų rengimas

 • Mykolo Romerio universiteto doktorantės Laimos Vaigės disertacijos gynimo komiteto narė. Disertacija anglų kalba „Violence against Women under International law: Filling the gaps at international, regional and national levels“, 2017.
 • Mykolo Romerio universiteto doktoranto Simono Nikarto disertacijos „Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje“ oponentė, 2012.
 • Mykolo Romerio universiteto doktoranto T. Mackevičiaus disertacijos „Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija“ oponentė, 2006.
 • Vilniaus universiteto doktoranto A. Gorbatkovo disertacijos „Kontrabandos tyrimas“ oponentė, 2005.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose

 • "Are perpetrator programmes an important part of response to domestic violence?" Tarptautinė mokslinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, Vilniaus universitetas, 2019 m. lapkričio 21–23 d.
 • „Įkyrus persekiojimas ir jo aukos“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018", 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • „Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė“ nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lyčių studijoms Lietuvoje 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos“. Vilniaus universitetas, 2017 m. kovo 31 d.
 • „Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų: atlikto tyrimo įžvalgos“ mokslinėje praktinėje konferencijoje „Resocializacija be įkalinimo: poreikis pažeidėjų elgesio korekcijos sistemos reinvesticijai“. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2017 m. lapkričio 9 d.
 • Michailovič, I.; Liesis, M. „Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje Lietuvoje“ VU nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Teisės mokslo pavasaris. Baudžiamosios justicijos tyrimai“. Vilnius, 2017 m. vasario 6 d.
 • „Victim-Offender Reconciliation in Domestic Violence Cases in Lithuania“ tarptautinėje 16-oje metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje „Crime and Crime Control. Structures, Developments and Actors“ 2016 m. rugsėjo 21–24 d. Miunsteryje (Vokietijoje).
 • Michailovič, I.; Jarutienė, L. „Lygtinio paleidimo teorijos ir praktikos peripetijos“ Lietuvos kriminologų konferencijoje „Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika“ Vilniuje 2016 m. balandžio 8 d.
 • „Restorative Justice and mediation in Lithuania“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The positive criminology and positive victimology“ Bar-Ilano universitete (Ramat Ganas, Izraelis), laimėjus Lietuvos mokslų tarybos finansinę paramą. 2016 m. sausio 12–13 d.
 • „Mediacijos veiksmingumo vertinimo kriterijai“ Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuotame seminare-diskusijoje „Probacijos veiksmingumo vertinimas ir jo kriterijai“, Vilnius, 2015 m. rugsėjo 15 d.
 • „Mediation in domestic violence cases“ Europos kriminologų asociacijos XIV-oje kasmetinėjė konferencijoje Prahoje 2014 m. rugsėjo 10–13 d. „Criminology of Europe: Inspiration by Diversity“.
 • „Mediacijos galimybės smurto artimoje aplinkoje atvejais“ Lietuvos kriminologų asociacijos nacionalinėje konferencijoje „Kriminologija gali“ 2013 m. birželio 28–30 d. Druskininkuose.
 • „Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Strengthening of Police Capabilities Aimed at Prevention of Juvenile Delinquency through the Implementation of the Restorative Justice Model“ Trakuose 2013 m. kovo 25–26 d.
 • „Mediacijos galimybės smurto artimoje aplinkoje atvejais“ Lietuvos kriminologų asociacijos nacionalinėje konferencijoje „Kriminologija gali“ 2013 m. birželio 28–30 d. Druskininkuose.
 • „Mediacija kaip atkuriamojo teisingumo forma globalizacijos sąlygomis“. Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Mediacija kaip teisinės kultūros tobulinimo instrumentas“. 2013 m. lapkričio 14 d. Vilnius, Mykolo Romerio universitete.
 • „Sprawiedliwość naprawcza a demokracja uczestnicząca“ (Atkuriamasis teisingumas ir dalyvaujamoji demokratija) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The Processes of Transnational Governance“ Varšuvos universitete 2013 m. spalio 7 d.
 • „Some Issues of the feeling of safety and fear of crime“. Baltijos kriminologų seminaras „The Challenge of Crime in the Globalized World“, 2012 m. balandžio 12–13 d., Talinas.
 • Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika. Nacionalinė mokslinė konferencija „Ar egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?“ Lietuvos kriminologų asociacija. Druskininkai, 2012 m. birželio 29–30 d.
 • „Atkuriamojo teisingumo problematika Lietuvoje“ („Problems of the restorative justice in Lithuania“). Tarptautinė konferencija Latvijoje „Atkuriamasis teisingumas vs nepilnamečių nusikalstamumas: Baltijos valstybės Europos dimensijoje“ („Restorative Justice vs Juvenile Delinquency: The Baltic States in European Dimension“), 2009 m. lapkričio 25–27 d., Ryga.
 • „Problematyka pozycji ofiary w procesie karnym z perspektywy prawa litewskiego“. Tarptautinė konferencija užsienyje „Aukos pozicija baudžiamajame procese – Europos standartai ir nacionalinė teisė“ („Pozycja ofiary w postępowaniu karnym – standardy europejskie a prawo krajowe“). 2008 m. gegužės 6–7 d. Opolė (Lenkija).
 • „Opferrechte in Litauen“. Tarptautinė konferencija Vengrijoje „Aukų teisės Europos Sąjungos ir gretimose valstybėse“ („Opferrechte in den Staaten der EU und benachbarten Staaten“), Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondas, 2008 m. spalio 5–9 d. Budapeštas.
 • „Mediacijos ir atkuriamojo teisingumo galimybės Lietuvoje“. Tarptautinė konferencija Lenkijoje „Rytų ir Centrinės Europos šalių bendradarbiavimas mediacijos ir atkuriamojo teisingumo srityje“, 2006 m. sausio 21–22 d., Atviros Lietuvos fondas, Lenkijos mediacijos centras, Varšuva.
 • „Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis“. Tarptautinė Baltijos kriminologų konferencija „Kriminologija ir valdžia“, 2006 m. spalio 27–28, Vilnius.
 • „Kai kurie korupcijos prevencijos klausimai pagal Lietuvos baudžiamąją teisę“. Tarptautinė konferencija skirta Lietuvos ir Lenkijos baudžiamosios teisės aktualijoms. 2005 m. balandis, Lodzė, Lenkija.
 • „Tarpdisciplininis korupcijos vertinimams“. Tarptautinė konferencija „Teisinis požiūris į korupciją Lietuvoje“. 2004 m. birželio 17–20 d. Švedija, Umėjos universitetas (Hemavan).
 • „Atkuriamojo teisingumo ir mediacijos galimybės pagal Lietuvos baudžiamuosius įstatymus“. „Teisės mokslas Baltarusijoje šiuolaikiniu etapu“. Gardino universitetas, Baltarusija, 2003 m., balandis.
 • „Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej“). Krokuvos universiteto tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės Lietuvos ir Lenkijos baudžiamosios teisės tendencijos“, 2002 m. birželio 21–22 d. Krokuva (Lenkija).
 • „Laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio problemos“. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje konferencijoje „Lietuvos ir Lenkijos baudžiamųjų įstatymų reforma“ 2001 m. gegužės 25–26 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

 

 • Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo mokymai. VU „Aktyvaus mokymo metodai“ 2017/2018 m. spalis–lapkritis, pažymėjimo Nr. 15200-SP-77.
 • Viešasis kalbėjimas. Vilniaus universitete, 2017/2018 m. rudens semestre, registracijos Nr. 17180.

 • Vilniaus universiteto dėstytojų kvalifikacijos kėlimas. VU Užsienio kalbų institutas. Modulis „Paskaitų rengimas anglų kalba“ (40 ak. val.). 2015 m. pavasario semestre.
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai VU „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtros mokymuose“. „Dialogo metodas“, 8 akad. val. 2013 m. pavasario semestre.

Mokslinės stažuotės 

 • 2017 m. rugsėjo 26–29 d. mokslinė stažuotė Milano universiteto (ital. Università degli Studi di Milano), Socialinės ir kultūrinės lyties ir lygybės tyrimų bei mokslo centre (angl. Centre for Gender & Equality in Research and Science. Laimėjus Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos suteiktą stipendiją.
 • 2017 m. liepos 10–14 d. Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universitetas (Vokietija).
 • 2010 m. kovo–balandžio mėn. Weiser Professional Development Fellow, 2010. Violent conflict and its legal regulation from a gendered perspective; host advisor prof. Catharine MacKinnon. Michigan University (USA). Prieiga: https://www.ii.umich.edu/wcee/people/weiser-fellows/2010-weiser-fellows.html
 • 2016 m. sausio–vasario mėn. Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakulteto Alternatyvaus ginčų sprendimo centras, laimėjus Švietimo mainų paramos fondo valstybinę stipendiją užsienyje, Mokslinės stažuotės užsienyje sutarties Nr. AM-PL-2015-LT-1342.
 • 2014 m. birželio mėn. Varšuvos universiteto Baudžiamosios teisės institutas, laimėjus Švietimo mainų paramos fondo valstybinę stipendiją užsienyje, Mokslinės stažuotės užsienyje sutarties Nr. AM-PL-2013-LT-1041.
 • 2011 m. spalio mėn. Krokuvos Jogailos universitetas, Karalienės Jadvygos fondo stipendija (Lenkija).
 • 2011 m. liepos mėn. Maxo-Plancko tarptautinės ir užsienio šalių baudžiamosios teisės institutas Freiburge. Erasmus mokymosi vizitas (Vokietija).
 • 2005 m. spalio–gruodžio mėn. Maxo-Plancko tarptautinės ir užsienio šalių baudžiamosios teisės instituto stipendija, Freiburgas, Vokietija.
 • 2004/2005 m. Lane Kirkland (Fulbright) Programm, Varšuvos universitetas, Lenkija.
 • 2004 m. balandžio–gegužės mėn. Baselio universiteto programa „Žmogaus teisės baudžiamajame procese ir bausmių vykdyme“ (Straniak-Programm, Baselis, Šveicarija).
 • 2000 m. gegužės mėn. HEUNI institute scholarship, Helsinki, Finland.
 • 1998/1999 m. Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakulteto Baudžiamosios teisės katedra (Lenkija).

 

Mokslo populiarinimas

 

 • Dalyvavimas Švedijos ambasados Lietuvoje organizuotame renginyje #WikiGap Edit-a-thon for Gender Equality stiprinant lyčių lygybę Vilniuje 2018 m. kovo 8 d.
 • Vieša paskaita kartu su doc. dr. Lijana Stundže „Seksualinis priekabiavimas ar flirtas: kur yra ribos?“ 2018 m. vasario 26 d. 
 • Viešosios diskusijos apie seksualinį priekabiavimą „#ThatsHarassment: pakalbėkime atvirai” moderavimas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete 2017 m. gruodžio 7 d. Informacija internete: https://lt.usembassy.gov/lt/ambasadores-hall-kalba-diskusijos-thatsharrasment-atidaryme/ ir
  https://www.facebook.com/vilnius.usembassy/photos/pcb.10159720709180582/10159720701390582/?type=3&theater
 • Viešoji paskaita „Discrimination, Violence and Human Rights“ Milano universiteto (ital. Università degli Studi di Milano) Socialinės kultūrinės lyties ir lygybės tyrimuose bei moksle centre (angl. Centre for Gender & Equality in Research and Science), 2017 m. rugsėjo 27 d.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos kriminologų asociacijos narė
 • Europos kriminologų asociacijos narė 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos