Doc. dr. Lijana Stundžė

Komunikacijos fakultetoFoto KF
mokslo reikalų prodekanė

Lyčių studijų centro
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 518 kab.

Tel. (8 5) 236 6019
El. paštas

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2003 metų.

 

Komunikacijos fakultetoFoto KF
mokslo reikalų prodekanė

Lyčių studijų centro
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 518 kab.

Tel. (8 5) 236 6019
El. paštas

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2003 metų.

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Disertacija „Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas“ apginta 2000 m. balandžio 24 d.

Skaitomi dalykai

 •  Organizacinė komunikacija
 • Komunikacinės kompetencijos ugdymas
 • Viešojo komunikavimo įgūdžiai
 • Lytis, kalba, kultūra
 • Lyčių studijos
 • Lyties aspektas komunikacijoje
 • Lygios galimybės ir nediskriminavimas

Mokslo interesai

 • Organizacinė komunikacija
 • Lyties aspektas komunikacijoje
 • Lyčių studijos
 • Lygių galimybių politika

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • STUNDŽĖ, Lijana; NOVELSKAITĖ, Aurelija. Sexuality education in school and family: communicational aspects. In M. Kawińska, O. Kotowska-Wójcik, (eds.), Gender (in)equality in the public sphere /(Nie) równość płci w sferze publicznej. 2021. P. 189-208. ISBN978-83-8102-349-8.

 Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • STUNDŽĖ, Lijana. Seksualinio priekabiavimo diskursas delfi.lt naujienų portale: 2017-2018 //  Informacijos mokslai.Vilnius: Vilniaus uiversiteto leidykla. 2021 (92), p. 28-45. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana; Siudikienė, Daiva. Moterų vaidmens reprezentavimo ypatumai ir jų kaita moterims skirtuose žurnaluose: žurnalo  „Moters“ atvejo analizė //Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2021 (straipsnis priimtas spaudai).
 • STUNDŽĖ, Lijana. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: lyginamoji analizė = The science communication of formal gender studies: a comparative analysis // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017, t. 80, p. 105–118. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Lyčių studijų mokslo komunikacija 1992–2012 metų periodinių leidinių straipsniuose. Informacijos mokslai.  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016 (74), p. 111–125. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija  socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. Informacijos mokslai.  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2015 (72), p. 7–20. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: mokslo leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai“ atvejo analizė. Lyčių studijos ir tyrimai. Šiaulių universitetas. Šiauliai: BMK leidykla. 2014, Nr. 12, p. 46–58. ISSN 1822-6310.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014 (68), p. 63–76. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010 (53), p. 63–85. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Lytis ir organizacija: komunikacinis aspektas. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2009 (49), p. 99–117. ISSN 1392-0561.
 • STUNDŽĖ, Lijana; LISAUSKIENĖ, Eginta. Regioninių tikslinių grupių duomenų analizė ir interpretavimas: nacionalinio projekto patirtis // Moterys, darbas, šeima: lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: sociokultūrinis aspektas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p.130-145.
 • STUNDŽĖ, Komunikacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: lyties aspektas // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955330950. p. 82-84.
 • STUNDŽIENĖ (STUNDŽĖ), Lijana. Stereotipų įtaka lyčių komunikacijai  // Feminizmas, visuomenė, kultūra : straipsnių rinktinė. ISSN 1648-1585. 2002, p. 11-16.

Kiti moksliniai straipsniai (apžvalginiai, informaciniai)

 • STUNDŽĖ, Lijana. Įvadinis žodis // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. ISSN 1392-0561. 2017, T. 80, p. 7-9.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje [monografijos apžvalga]. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014 (69), p. 159–163. ISSN 1392-0651.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Komunikacijos ir informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika [konferencijos apžvalga] // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 52, p. 109-113.
 • STUNDŽĖ, Lijana. Mokslo žinių atvirumo įžvalgos // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 48, p. 140-143.

Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • Parengti 2 straipsniai, sąvokų lyčių komunikacijos teorijos, moterų ir vyrų komunikacijos paternai aprašymai Šiaulių universiteto parengtuose leidiniuose „Lyčių studijos ir tyrimai: sąvokų žodynas”, „Lyčių studijos ir tyrimai: teminis straipsnių rinkinys“. Sudarytojos dr. V. Šidlauskienė, dr. L. Stundžė. Šiauliai, 2006 (2). 118 p. ISSN 1822-6310. (Programą remė Valstybinis mokslo ir studijų fondas).

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • HORIZON2020 projektas „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research 2019 - 2022“, SPEAR, No. 824544 (H2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2018-1) – vykdytoja.
 • "Stebėsenos metodikos sukūrimas ir projekto tikslinių priemonių poveikio įvertinimas" įgyvendinant projektą "Savivaldybės sekmės kodas- lyčių lygybė" (07.3.4-ESFA-V-425-01-0001) - vykdytoja.
 • 2014 m. „E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir  E. mokslo vartų sukūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-022 –  vykdytoja.
 • 2012–2013 m. „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ (LYMOS) – vykdytoja.
 • 2011–2012 m. „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ – vykdytoja.
 • 2009–2011 m. – tarptautinio projekto „Frames on Gender (FRAGEN): data base of core feminist texts“ – vykdytoja.
 • 2008 m. liepos–lapkričio mėn. projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos“ rengimo darbo grupės narė (darbo grupė patvirtinta Rektoriaus įsakymu).
 • 2007 m. „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas, įkuriant Vilniaus universiteto Egzaminavimo centrą“ – dalyvė.
 • 2006–2008 m. „Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo sferoje: plataus tyrimo ir monitoringo sistema“ (projektą remia ESF agentūra) – koordinatorė ir vykdytoja.
 • 2002–2005 m. projektas  „Moterų istorija Lietuvoje. Socializmas moterų atmintyje“ (projektą rėmė ALF)  – vykdytoja.
 • 2003 m. Vasaros mokykla „Smurto prevencijos strategijos mokyklose" (projektą rėmė ALF ir Amerikos centras) – koordinatorė.
 • 1999–2003 m. tarptautinis projektas „Informational and Communication Technology, Transnational Democracy and Gender“ – vykdytoja.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, 2019 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius, organizacinio komiteto pirmininkė, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/
 • VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro nacionalinė mokslinė konferencija „Lyčių studijoms Lietuvoje – 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos“. 2017 m. kovo 31 d., organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 23 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.
 • Tarptautinė konferencija „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“, 2012 m. lapkričio 15–16 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.
 • „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2011 m. gruodžio 16 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Žurnalo „Lyčių studijos ir tyrimai“ Vilnius: BMK leidykla, ISSN 1822-6310, redkolegijos narė.

Studijoms skirti leidiniai

 • STUNDŽĖ, Lijana. Lyties ir komunikacijos sąsajos: mokymo priemonė. Elektroninis išteklius. 2016, 80 p. ISBN 978-609-459-685-8 (PDF).
 • ZINKEVIČIENĖ, Julija; STUNDŽĖ, Lijana. Bakalauro studijų praktikos nuostatai / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 33 p. ISBN 9789955331988.

Mokslo leidinių recenzavimas

 • Žvinklienė, Alina et al. Patikėję demokratija: gyventojų nuostatos ir socialinė patirtis lygių galimybių užtikrinimo srityje: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2018. 144 p. (recenzentė). file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/33539349.pdf
 •  Rašto darbų metodiniai nurodymai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 53 p. (recenzentė). https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Rasto_darbu_metodiniai_nurodymai.pdf
 • Tereškinas, Artūras. Esė apie skirtingus kūnus. Vilnius: Apostrofa, 2007. 288 p.  (recenzentė).
 • Lyčių studijos ir tyrimai / sudaryt. Virginija Šidlauskienė, Lijana Stundžė. 2006 (2). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 118 p. ISSSN 1822-631

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Moterų vaidmenų reprezentavimas moterims skirtuose žurnaluose: žurnalo „Moteris“ atvejo analizė / Representation of women‘s roles in women‘s magazines: case study of magazine „Woman“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, Vilniaus universitetas, 2019 m. lapkričio 21–23 d.     http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/programme/.
 • Interplay between sexuality education and gender studies: communicational trajectories in Lithuania and other countries. VI tarptautinė konferencija „Masculinity and femininity: towards gender complementarity“. 2019 m. balandžio 10 d., Varšuva, Lenkija.
 • Gender and ICT in Lithuania. Tarptautinis seminaras „The Use of Information and Communication Technologies in Women‘s Studies“, 2002 m. gruodžio 13–15 d., Lulea University, Švedija.

Nacionalinės

 • Komunikacijos ypatumai lytiškumo ugdyme bendrojo lavinimo mokyklose (kartu su doc. dr. Aurelija Novelskaite). Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Seksualinio priekabiavimo komunikacija naujienų portaluose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija. Nacionalinė mokslinė konferencija „Lyčių studijoms Lietuvoje – 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos“, 2017 m. kovo 31 d.

 • Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių ir humanitarinių mokslų srities mokslo žurnaluose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius.
 • Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Vilnius.
 • Moterų ir vyrų žodinės komunikacijos raiškos: interneto straipsnių komentarų analizė. Nacionalinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos  vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d., Vilnius.
 • Moterys mokslininkės VU: lyginamoji analizė. Seminaras „Moterys Lietuvos akademiniame gyvenime: seni ir nauji stereotipai“, 2009 m. rugsėjo 24 d., Vilnius.
 • Komunikacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: lyties aspektas. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“. 2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius.
 • Ar mes skiriamės? Moterų ir vyrų komunikacijos įgūdžiai. Nacionalinė mokslinė konferencija „Lytis ir tapatybė“, 2005 m. birželio 3 d., Vilnius.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose/centruose

 • Mokslinis seminaras Sodertorno universitete (Švedija) "Gender studies in Lithuania", 2019 m. gruodžio 10–11 d.
 • Second Mutual Learning Workshop of GENDERACTION organized by Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research in Vienna, 7–8 March, 2019.
 • Training on Monitoring and Evaluation of GENDERACTION organized by Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research in Vienna, 7 March, 2019.
 • Moterų studijų centras, Oslas (Norvegija). 1994 m. sausio–birželio mėn.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Praktinė improvizacijos treniruotė VU darbuotojams su Povilu Plūku, 2021 m. kovo 4 d.
 • VMA Moodle ir Teams naudojimosi mokymai dėstytojams, 2020.
 • Mokymo programa „Bendravimo įgūdžiai: bendravimo ir konfliktų teorijos, aktyvaus klausymo įgūdžių teorija ir pratybos“ (4 val.), (pažymėjimo Nr. 16200-SP-321, 2019 m. gegužės 2 d.).
 • Mokymo programa „Vadovavimas baigiamiesiems (rašto) darbams“ (3 val.), (pažymėjimo Nr. 16200-SP-361, 2019 m. gegužės 6 d.).
 • Mokymo programa "Studentų motyvavimas: mokymo(si) kliuvinių atkodavimas" (8 val.), (pažymėjimo Nr. 16200-SP-133, 2018 m. lapkričio 20 ir 27 d.).
 • Projekte „Pagauk verslumo vėją“ 64 val. mokymai: „Verslumo ugdymas“, „Kūrybingumo ugdymo, inovacijų kūrimo ir problemų sprendimo metodai“, „Komandinio darbo metodai“, „Inovacijų taikymas ugdymo procese“, „Talentų ir lyderystės ugdymas“ (pažymėjimo Nr. 181110, 2018 m. lapkričio 28 d.).
 • Mokymo programa „Aktyvaus mokymosi metodai“ (15 val.): (Aktyvaus mokymosi metodai (5 val.), Formuojančio vertinimo metodai (5 val.), Metodų taikymo praktika (5 val.), (pažymėjimo Nr. 15200-SP-48, 2018 m. birželio 5 d.).
 • Mokymo programa „Viešas kalbėjimas“ (Oratoriaus asmenybė ir kalbėjimo stilius (4 akad. val.); Temos išskleidimas ir struktūra (4 akad. val.); Auditorijos valdymo metodai ir atsakymas į klausimus (4 akad. val.) (pažymėjimo Nr. 17121, 2017 m. gruodžio 15 d.).
 • Seminaras „Savianalizės suvestinės rengimas – teorija ir praktika“ (organizavo Studijų kokybės vertinimo centras), (pažymėjimo Nr. 8ESF3-59, 2017 m. balandžio 20 d. (5 val.).

 • Mokymai „Veiklos vertinimas“ (6 val.) 2017 m. sausio 10 d. Mokymus vedė dr. R. Rekašiūtė-Balsienė.
 • Inovatyvūs nuotolinio mokymo kursai „Mokslinių tyrimų populiarinimas“, vykdant projektą „Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius“ (VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008) – 16 val. (pažymėjimo Nr. 030129, 2015 m. balandžio 13–17 d.).
 • Mokymai mokslininkams ir tyrėjams „Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“, vykdant projektą „Duomenų bazė „Lituanistika“ (VP 1-3,1-ŠMM-02-V02-003) – 8 val. (pažymėjimo Nr. LIT-1.3.1-15-08, 2014 m. sausio 30 d.)
 • 2012 m. birželio mėn. dalyvavimas projekto „7 jūrų kapitonai“ I etapo „Išaugink idėją“ mokymuose.

Mokslo populiarinimas

 • 2019 m. lapkričio 9 d. seminaras  Baltarusijos mokslininkams “Gender studies in Vilnius University” (organizavo Raoul Wallenberg institutas (RWI) Lunde (Švedija).

 • STUNDŽĖ, Lijana. Kada kovo 8-oji ne pseudošventė? 2019-03-08. Prieiga internete: https://naujienos.vu.lt/lijana-stundze-kada-kovo-8-oji-ne-pseudosvente/

 • 2018 m. vasario 26 d. vieša paskaita kartu su doc. dr. Ilona Michailovič „Seksualinis priekabiavimas ar flirtas: kur yra ribos?“

 • 2017 m. gruodžio 14 d. vieša paskaita „Kaip įveikti viešojo kalbėjimo baimę“ Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos moksleiviams.
 • 2017 m. gruodžio 7 d. vieša paskaita „Kaip įveikti viešojo kalbėjimo baimę“ Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleiviams.
 • 2017 m. lapkričio mėn. vieša paskaita apie Komunikacijos fakulteto studijų programas Gabijos gimnazijos moksleiviams. Paskaita vyko MKIC.
 • 2017 m. spalio 23 d. diskusija „Kiek ir kodėl jums svarbi jūsų išvaizda“ (apie lyčių stereotipus reklamoje bei jų poveikį paaugliams) Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete.
 • 2017 m. kovo 1 d. vieša paskaita „Kaip prisijaukinti viešo kalbėjimo baimę“ Baltosios Vokės E. Ožeškovos ir „Šilo“ gimnazijų moksleiviams.
 • 2016 m.  lapkričio 15 d. vieša paskaita / seminaras mokytojams (4 val.) „Kūno kalba viešajame kalbėjime“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.
 • 2016 m. balandžio 14 d. vieša paskaita „Lyčių studijų mokslo komunikacija“, Lyčių studijų centre.
 • 2016 m. vasario 24 d. paskaita „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“, skirta bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidėjams. Ugdymo plėtotės centre, paskaitos trukmė 4 akad. val. (pažymos nr. V7-176 (1.17).
 • 2016 m. vasario 19 d. vieša paskaita „Mano mylimos medijos komunikacijos lauke, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje ir Klaipėdos  apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
 • 2015 m. lapkričio 25 d. filmo „Football under cover“ peržiūra ir diskusija apie sportą lyčių lygybės tema VU Sveikatos ir sporto centre.

 • 2015 m. balandžio 30 d. studentų viešojo kalbėjimo forumo žiuri komisijos narė.
 • 2014 m. gruodžio 4 d. Filmo peržiūra ir diskusija „Privatus smurtas“ – diskusijos moderatorė. http://naujienos.vu.lt/diskusijos-taikiklyje-smurto-pries-moteris-problema/

 • 2014 m. rugsėjo  17 d. vieša paskaita „Lygios galimybės: mitas ar tikrovė?“, Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 2014.
 • 2010 m. rugsėjo 24 d. KF „Tyrėjų nakties 2010“ informacinio kiosko komunikacijos įgūdžių ekspertė.
 • 2009 m. lapkričio 17 d. skaityta radijo paskaita (LRT) „Socializacijos proceso įtaka lyčių komunikacijai“. Prieiga: http://www.lrt.lt/news.php?strid=5087&id=5323239

Ekspertinė ir kita veikla

 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko edukacinio projekto „Moterys, kūrusios ir kuriančios valstybę“, vertinimo komisijos narė (2020 m. sausio 27 d.).
 • Darbo grupės „Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams gerinimas“ narė (Rektoriaus įsakymas  Nr.R-602, 2018 m. lapkričio 7 d.).
 • Ekspertė VU darbo grupėje „Seksualinio priekabiavimo prevencija“ (Rektoriaus įsakymas  Nr. R-142,  2018 m. kovo 13 d.)
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos konsultantė nuo 2015 m.
 • Šiaulių kolegijos studijų programos „Organizacijų komunikacijos vadyba“ ekspertė (kartu su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto doc. D. Rasimavičiene). 2011 m.  Užsakovas – Studijų kokybės vertinimo centras.
 • Konsultantė-ekspertė leidinyje Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2002–2003 m.: žinios, informacija, technologijos ir žmogaus socialinė raida. Vilnius, 2003. ISBN 9955-449-53-5.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos