Prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

peciulisCentre for Journalism and Media Research
Professor

Maironio st. 7, room 7

Tel. +370 5 219 3047
Mob. +370 686 56 776
Email:

 

 

 

peciulisCentre for Journalism and Media Research
Professor

Maironio st. 7, room 7

Tel. +370 5 219 3047
Mob. +370 686 56 776
Email:

 

 

 

Academic Qualification

 • Since 2008 – present, professor of the Institute of Journalism of the Faculty of Communication.
 • 2007, habilitation procedure, presented an overview of the scientific work: Outlines of Systemic Analysis of Television Change Process. 
 • 1994–2008, associate professor of the Institute of Journalism if the Faculty of Communication.
 • 1987 PhD at Vilnius University. The title of dissertation: Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982 [Theater of Lithuanian Television. 1957–1982]. 

Scientific Interests

 • Mass Communication
 • Audiovisual Communication
 • History and Theory of Television
 • Public Communication

Teaching Activity

 Bachelor degree programmes:

 • Audiovisual Media
 • Audio and Video Journalism

 Master degree programmes:

 • Audiovisual Media Discourse
 • Multitascing  Expression

Publications

Books:

 • Bokštą gaubianti paslaptis: TV medijos radimasis Lietuvoje [The Secret Schrouding The Tower. The Emergence of TV Media In Lithuania]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 362 p.
 • Kaip bendrauti su žiniasklaida: principai, patarimai, pavyzdžiai [How to Communicate with Media: Principles, Suggestions and Examples]. Vilnius: Tyto alba, 2014.
 • Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašų [Catching Overnight Butterflies: Notes of the TV Commentator]. Vilnius: Kriventa, 2012.
 • Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną [Before and After Television. A Look at the Phenomenon of Audiovisual Mass Communication]. Vilnius: Versus aureus, 2007.
 • Videoteatras. Lietuviškųjų vaidybinių programų raida (1957–1982) [Video Theatre. The Development of Lithuanian TV Drama (1957–1982)].Vilnius, 1994.

Academic Articles:

 • Televizijos medijos sampratos formavimasis: tiesioginio eterio fenomenas [The Formation of the Concept of Television Media: The Phenomenon of Direct Broadcast]. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2018, t. 29, nr. 3, p. 195-202. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i3.3776.
 • Insights into the television in French sources from 1940 to 1960. ESSACHESS - Journal for Communication Studies, 2018, t. 11, nr. 1 (21), p. 177-195.
 • Digital era: from mass media towards a mass of media. Filosofija. Sociologija, 2016. Vol. 27. No. 3, 238-246.
 • Genesis of Public Broadcaster in Post-Soviet Society. Lithuanian Case. Current Issues of Mass CommunicationIssue 18 (2015), p. 8-21.
 • Politikų įtaka kuriant Lietuvos visuomeninio transliuotojo modelį [Formation and Political Influence of the Lithuanian Public Broadcasting Model]Agora: politinių komunikacijų studijos, 2015, No. 3, 69-91.
 • Lietuvos televizijos vaidybinės programos medijų adaptavimo ir konvergencijos aspektu (1957–1967) [Lithuanian TV Drama Adaptation and the Convergence of the Media Aspect (1957–1967)]Informacijos mokslai, 2015, Vol. 71, 35-49.
 • Vienetiškumas ir tiražas – kūrybos visuomenės paradoksas [Paradoxes of the Creative Society]Filosofija. Sociologija, 2015, Vol. 26, No. 1, 81-85.
 • Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija [Journalism 2.0. Revolution of Evolution]Informacijos mokslai, 2014, Vol. 68, 100-112.
 • Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama [Multiplicity of Soviet Television Discourse: Formality and Sincerity Drama]Informacijos mokslai, 2013, Vol. 63, 113-128.
 • Erdvės ir mobilumo problema audiovizualinėse medijose [Space and the Mobility Problem in Audio-visual Media]. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 2012, Vol. 20,  No. 2, 147-158.
 • Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas [Multienvironmental Collision in Medias: The Technological Development Aspect]. Informacijos mokslai, 2011, Vol. 57, 74-87. 
 • Visuomeninis transliuotojas: nepriklausomumas ir politinės valdžios įtakos problema [Public Service Broadcasting: Independence and the Problem of Political Power Influence]. Informacijos mokslai, 2010, Vol. 54, 73-86.
 • Mission (im)possible. The case of Lithuanian Public Service Broadcasting. Central European Journal of Communication, 2010, Vol. 3, no 1(4), 81-94.
 • Žiniasklaida ir žurnalistika daugiaterpės raiškos eroje [Media and Journalism Facing the Era of Convergent Expression]. Informacijos mokslai, 2009, Vol. 51, 38-54.
 • Realybės stilistika televizijoje: visuomenės transformacijų atspindys [Reality Style on Televizion: Reflection of the Public’s Transformation]. Informacijos mokslai, 2009, Vol. 48, 82-99.
 • Socialiniai realybės šou eksperimentai [Reality Show As Social Experiments]. Problemos, 2007, Vol. 72, 50-58.
 • Technologinių naujovių iššūkiai ir tradicinės televizijos kaita [Challenges of Technological Innovations and Change of Traditional Television]. Informacijos mokslai, 2006, Vol. 36, 83-94.
 • Televizijos vaidmenys visuomenėje: formalusis ir neformalusis instituciškumas [Roles of Television in Society: Formal and Informal Institutionality]. Filosofija. Sociologija, 2005, Vol. 4, 29-34.
 • Medija ir įvykis: realybės transformacijos televizijos naujienose [Media and Event: Reality Transformations in Television News]. Tiltai, 2005, Vol. 4 (33), 93-99.
 • Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai [The Process of Television Transformations: Technological and Communicational Aspects]. Knygotyra, 2005, Vol. 45, 155-167.
 • Viešoji erdvė masinės komunikacijos eroje: audiovizualinės visuomeninės tarnybos idėjos raida [Public Space in the Era of Mass Communication: Development of Audiovisual Public Service Idea]. Politologija, 2005, Vol. 39.
 • Audiovizualinės komunikacijos įgūdžiai: profesionalaus požiūrio formavimas [Skills of Audiovisual Communication: Formation of Professional Attitude]. Informacijos mokslai, 2005, Vol. 33, 110-121.
 • Realybės fenomenas televizijoje: visuomenės transformacijų atspindžiai [Reality Phenomenon in Television: Reflections of Community Transformations]. Informacijos mokslai, 2005, Vol. 32, 64-74.
 • Žodžio dramaturgija televizijoje ir demokratijos procesas [World Dramaturgy on Television and the Democratic Process]. Politologija, 2004, Vol. 4 (36), 59-77.
 • Televizijos žanrų klasifikavimo principai [Principles of Television Genres Classification]. Informacijos mokslai, 2004, Vol. 31, 185-197.
 • Klasikinės ir moderniosios televizijos programavimo technikos [Classical and Modern Programming Techniques of Television]. Informacijos mokslai, 2004, Vol. 29, 58-69.
 • Televizijos interviu žanro tipologijos problemos [The problems of television interview genre typology]. Tiltai, 2004, Vol. 3 (28), 117-123.
 • Žanrinis ir struktūrinis televizijos reportažo polifoniškumas [Genre and Structural Poliphonity of Television Reportage]. Tiltai, 2004, Vol. 4 (29), 131-136.
 • Komunikacijos technologijų apsupty: rašytinės ir audiovizualinės žiniasklaidos sąsajos [In the Midst of Communication Technologies: Interfaces Between Written and Audiovisual Mass Media]. Darbai ir dienos, 2004, Vol. 38, 179-190.
 • Žiniasklaida demokratinėje visuomenėje: cenzūros metamorfozės [Mass Media in Democratic Society: Censorship's Metamorphoses]. Politologija, 2003, Vol. 4 (32), 3-19.
 • Europos visuomeninės televizijos koncepcijos genezė ir perspektyvos [Genesis and Perspectives of Europe's Public Television Conception]. Informacijos mokslai, 2003, Vol. 27, 40-51.
 • Audiovizualinė žiniasklaida komunikacijos technologijų raidos kontekste [Audiovisual Mass Media Communication in the Context of the Development of Technologies]. Informacijos mokslai, 2003, Vol. 25, 44-57.

Conferences

International:

 • Medijos ir komunikacinių patirčių kaita [Changes of Media and Communicative Experiences]. International Scientific Conference “Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“ [Rhetoric and the forms of European culture: from tradition to contemporary challenge]. Vytautas Magnus University. 6–7 May, 2016, Kaunas.
 • Audiovizualinė žmonijos atmintis: nuo efemeriškumo iki mėginimų suvaldyti chaosą [Audiovisual Memory  of  Humankind: from Ephemeral Visions to the Attempts to Curb the Chaos]. International Scientific-practical Conference “Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos” [An Academic Library of Generation Z: Services, Spaces and Technologies]. Library of Vilnius University, 15 October, 2015.
 • Vizualioji TV naujienų retorika [Visual Rhetoric of TV News]. International Scientific Conference “Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybiniai diskursai” [Visuality 2015: Intercultural Creative Discourses]. Vilnius Gediminas Technical University, Kazimieras Simonavicius University. 23–24 April, 2015.
 • Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija? [Journalism 2.0. Revolution of Evolution?] International Scientific Conference “Communication and Information Sciences in Network Society: Experience and Insights II”. Vilnius University, Faculty of Communication. 19–20 June, 2014.
 • Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas [Multi-environmental Collision in Medias: The Technological Development Aspect]. International Scientific Conference “Communication and Information Sciences in Network Society: Experience and Insights”. Vilnius University, Faculty of Communication. 16–17 June, 2011.
 • Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai [The Process of Television Transformations: Technological and Communicational Aspects]. International Conference dedicated to the 100th Anniversary of Lithuania press recovery. Vilnius University, Faculty of Communication, 2005.
 • Televizija ir kultūra: patirtis, perspektyvos [Television and Culture: Experiences and Perspectives]. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. International Scientific Conference dedicated to the 70th Anniversary of Lithuanian Academy of Music and Theatre. Vilnius, 2003 m.
 • Training of Journalists in Lithuania. International Conference “Changes in Mass Media and the Training of Journalists”. Lohusalu, 1993.
 • The Prospects for Training Journalists in Lithuanian. International Conference Mass Media Role in the Changing Society. Vilnius University, 1992 m.

National:

 • Kiek dar liko televizijai? National Scientific Conference “Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“. Vilnius University Faculty of Communication. 16 May, 2016.
 • Žiniasklaidos ir žurnalistikos kaita: baimės ir rizikos. Conference “Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism, 2010.
 • Naujosios technologijos ir televizija. Conference “Naujųjų technologijų iššūkiai žiniasklaidai”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism, 2006.
 • Spaudos ir audiovizualinės žiniasklaidos sąsajos. Conference “Lietuvių periodikai – 180 metų”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism. 12 November, 2003.
 • Naujausiosios Lietuvos televizijų tendencijos. Conference “Lietuviškosios TV: tarp misijos ir komercijos”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism. 8 April, 2003.
 • Žurnalistų rengimo problematika. Conference “Žurnalistų rengimo Lietuvoje pradžia”. Vytautas Magnus University. 19 December, 2001, Kaunas.
 • Klasikinė ir interneto televizija. Conference “Internetinės žiniasklaidos problemos ir plėtros tendencijos”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism.14 November, 2001.
 • Efektyvios komunikacijos metodai. Seminar “Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida”. Vilnius University Faculty of Communication, State Public Health Center, International project “Nacionalinių aplinkos sveikatinimo veiksmų planų įgyvendinimas Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovakijoje (PSO/DAAA) ”. 27–28 September, 2001, Birštonas.
 • Objektyvumas: mitas ar realybė? Conference “Objektyvumo problema žiniasklaidoje”. Vilnius University Faculty of Communication Institute of Journalism. 29 November, 2000.
 • Audiovizualinės strategijos kryptys. Conference “Audiovizualinės politikos ir strategijos kryptys. Europos Sąjungos reikalavimai. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Phare SEL”. 14 September, 1999, Vilnius.
 • Visuomeninės televizijos istorinė perspektyva. Conference “Visuomeninė televizija: praradimai, priedermės, viltys”. Lithuanian Academy of Sciences, Lithuanian Radio and Television. 23 April, 1999, Vilnius.

 

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information