Assoc. prof. dr. Marija Stonkienė

marija stonkiene Associate Professor, Doctor
Department of Corporate Communication

Faculty of Communication
Saulėtekis av. 9, I st building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

marija stonkiene Associate Professor, Doctor
Department of Corporate Communication

Faculty of Communication
Saulėtekis av. 9, I st building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

Academic Qualification

1996 - Social Sciences doctoral dissertation „Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas“

Research Interests

 • Legal Regulations of Information and Communication
 • Intellectual Property Protection
 • Science Communication
 • Consumer Communication

Taught Subjects

 • Intellectual Property Law
 • Public Communication Skills

Publications

Monographs

 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Iš Informacijos ir žinių vadyba  verslo organizacijoje: Monografija / Z. O. Atkočiūnienė, E. Janiūnienė, R. Matkevičienė, R. Pranaitis, M. Stonkienė. Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 347–422.
 • STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; MATKEVIČIENĖ, Renata. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų  kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės  nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 352. ISBN 9789955333944.

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Public interest in the Lithuanian media: protection of human rights initiated by individual as a case of the public interest in the Lithuanianian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 95–129.
 • STONKIENĖ, Marija; ŠUPA, Maryja; JANIŪNIENĖ, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186–232.
 • STONKIENĖ, M.; ŠUPA, M.; JANIŪNIENĖ, E. Populiariausių Lietuvos Interneto žiniasklaidos portalų auditorijos į(si)traukimo į turinio kūrimą ir sklaidą galimybės. Informacijos Mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018,  nr. 84, p. 8-27. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 82, p. 36-49. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 
 • STONKIENĖ, Marija. The dimension of social participants in university education quality // Educational alternatives. Burgas: Science Events Ltd., 2018, Vol. 16, p. 178-193. ISSN 1314-7277.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the national higher education system‘s competitiveness: Theoretical model. Competitiveness Review: An International Business Journal, 2016, vol. 26, no. 2, p. 116–131. ISSN 1059-5422.
 • STONKIENĖ, Marija. Modernios akademinių bibliotekų paslaugos: akademinių bibliotekų veiklos kaitos užtikrinimas autorių teisės normomis. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje=Studies in Modern Society, 2016, p. 310–318.
 • STONKIENĖ, Marija, MATKEVIČIENĖ, Renata. Trečiosios universitetų misijos poveikis mokslo žinių sklaidai universitetinėse studijose. Socialinių mokslų studijos. 2014 m. nr. 3, p. 611–632. ISSN 2029-2236.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, t. 70, p. 104–121. ISSN 1392-0561. 
 • STONKIENĖ, Marija. Informacija internete apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, teikiamas studijuoti naudojant informacijos ir ryšių technologijas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, t. 69, p. 59–73. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija.  Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai.  Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, t. 63, p. 65–82. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mišriajam mokymuisi: darbo su virtualia mokymosi aplinka „Moodle“ ypatumai į studentą orientuotame mokymesi. Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika). Vilnius, 2013, Nr. 1 p. 36–54. ISSN 23352493.[Interaktyvus] prieiga per internetą:<http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/6>.
 • STONKIENĖ, Marija. Skaitmeninis informacinis  raštingumas  į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją. Iš  Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice: Collection of Article (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012, p. 133–153. ISBN 978-609-459-030. [Interaktyvus] prieiga per internetą:< http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/14>.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Iš Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius, 2011, p. 72–84. ISBN 9789986342687.
 • STONKIENĖ, Marija; JANIŪNIENĖ, Erika, MATKEVIČIENĖ, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“: kiekybinis tyrimas. Knygotyra, 2010, t. 54, p. 320–338. ISSN 0204–2061.
 • STONKIENĖ,  Marija; ATKOČIŪNIENĖ,  Zenona Ona; MATKEVIČIENĖ,  Renata. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai, 2009, t. 48, p. 9–22. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ,  Marija. Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 7–23. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 98–106. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: mokslinių straipsnių rinkinys [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 1–7. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • STONKIENĖ, Marija. Žinių nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 40, p. 81–95. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Teorinės  informacijos teisės apibrėžtys žinių visuomenės kontekste: dvi informacijos teisės tapatybės. Informacijos mokslai, 2006, Nr. 39, p. 93–103. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Kokybės informacija vartotojų kokybės komunikacijoje. Informacijos mokslai, 2003, Nr. 27, p. 64–74. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams. Informacijos mokslai, 2003, Nr. 25, p. 81– 94. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Komunikacinė paradigma teisės sampratoje. Informacijos mokslai, 2002, Nr. 23, p. 22-–25. ISSN 1392-0561.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisinis informacijos reglamentavimas Lietuvoje: situacijos apžvalga. Informacijos mokslai, 2001, Nr. 17, p. 85–98. ISSN 1392-0561. 
 • STONKIENĖ, Marija. Darbo pasiūlos / paklausos informacijos srautas Lietuvos rajoniniuose laikraščiuose. Informacijos mokslai,  1997, Nr. 1 (6), p. 65–73. ISSN 1392-0561. 

Other scientific publications

 • STONKIENĖ, Marija. Information About Elearning Studies In Higher Education Institutions In Lithuania In The Context Of Ensuring Accessibility To Higher Education. Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, Informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2014 (1), p. 1–11. ISSN 2335-2493.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education Systemʼs Competitiveness Theoretical Model. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business  The Future of Entrepreneurship:  Book of Proceedings, 2014, p. 1543–1556. ISBN: 978-9963-711-27-7.
 • STONKIENĖ, Marija. Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mišriajam mokymuisi: darbo su virtualia mokymosi aplinka „Moodle“ ypatumai į studentą orientuotame mokymesi. Electronic learning, information and communication: theory and practice, 2013, nr. 1,  p. 36–54.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария. Изменения академической этики в  университетaх Литвы: влияние нового управления высшим образованием в Литве. Iнформацйно-документальнi комункацii в глобалiзованому суспiльствi= Information and documentary communications in globalized society: матерiали мiжнародноi наукого-практичноi  конференцii, 21-22 березня 2013,  м. Киiв, Украiна. Киiв: НАУ, 2013,с.163-165. ISBN 978-966-598-805-2.
 • STONKIENĖ, Marija. Skaitmeninis informacinis  raštingumas  į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją. Iš  Electronic learning, information and communication: theory and practice: collection of article (Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012, p. 133–153. ISBN 978-609-459-030-6.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Iš Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius, 2011, p. 72-84.  ISBN 9789986342687.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария.  Правовые  проблемы  открытого  доступа  к  эллектронным  ресурсам    обучения  в  университетах. Управление в социальных и экономических системах: материалы ХX международной научно-практической  конференции, Минск, 20 мая 2011 года. Минск: Изд-во МИУ, 2011, p. 253-255.

Publications for studies

 • STONKIENĖ,  Marija. Konkurencingumas ir jo vertinimo prieigos: teorinis požiūris į konkurencingumą ir konkurencingumą lemiančius veiksnius. Rinkos santykiai aukštajame moksle: akademinis kapitalizmas, naujoji viešoji vadyba ir verslūs universitetai. Verslūs universitetai kaip aukštojo mokslo sektoriaus „įmonės“. Aukštojo mokslo rezultatų savitumų poveikis aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinimui. Tarptautiškumo ir globalizacijos poveikis aukštojo mokslo konkurencingumui. Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo poveikis nacionalinių aukštojo mokslo sistemų plėtotei: aukštojo mokslo sistemų   konkurencingumo didinimas. Aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksniai. Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimo modelis. Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas ir didinimas. Iš: Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė (2014). Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2014. ISBN 978-9955-9334-0-3 (p. 14–54, 61–127, 280–325, 360–371 iš 465 p.; 5,5 a. l).
 • STONKIENĖ,  Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; MILIŠAUSKAITĖ, Inga. Europos Sąjungos ir EAME aukštojo mokslo socialinis matmuo (aukštojo mokslo prieinamumas): Europos Sąjungos ir EAME strateginių nuostatų analizė. Strateginės nacionalinės 2009–2011 m. studijų socialinio matmens (aukštojo mokslo prieinamumo) nuostatos ir jų atitiktis Europos Sąjungos, EAME aukštojo mokslo socialinio matmens strateginėms nuostatom. Lietuvos aukštojo mokslo socialinio matmens (aukštojo mokslo prieinamumo) priemonės ir jų įgyvendinimo 2009–2011 m. veiksmingumas. Iš: Lietuvos studijų politikos ir  EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės  ataskaita (studija). Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2014. ISBN 978-9955-9334-1-0 (p. 91–131, 159–19-, 218–242 iš 373 p.; 2,3 a. l.).
 • STONKIENĖ,  Marija. Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos taikymas studijų reformai vertinti ir tobulinti (MTEP darbo ataskaita: http://mtep.mita.lt/perziura.php?id=9), 2014 m.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai muziejų veiklos aspektai: komunikacijos funkcija. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 54–77. ISSN 2351-5104.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą registruotiems vartotojams:< http://vma.esec.vu.lt/vma/enrol/index.php?id=255>.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos teisė. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą registruotiems vartotojams:  <http://vma.esec.vu.lt/vma/enrol/index.php?id=62>.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo komunikacija: bendrieji pagrindai. Iš Mokslo komunikacija / STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; NEVINSKAITĖ, Laima ir kt. Vilnius, VU, [interaktyvus] prieiga per internetą: <http://vma.esec.vu.lt/vma/course/view.php?id=1016>.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė nuosavybė: Autorių teisė: mokomoji knyga. V. Petro ofsetas, 2011, p. 278. ISBN 9786094202018.
 • STONKIENĖ, Marija. Elektroninė komercija ir elektroniniai sandoriai; Intelektinė nuosavybė komerciniuose sandoriuose. Iš: Komerciniai sandoriai / GRIGALIŪNIENĖ, Rūta; KAPOČIENĖ, Aušra, STONKIENĖ, Marija. Kaunas, LieDM serveris, 2007, [interaktyvus] prieiga per internetą: <http://www.liedm.lt/cms/liedm/app?service=external/ComLiedmCoursesView&p=6480&sp =250>.
 • STONKIENĖ, Marija. International information law: e. course. Hamburg, 2010.
 • ATKOČIŪNIENĖ Zenona; STONKIENĖ, Marija; JANONIS, Osvaldas. Rašto darbų metodiniai nurodymai: Mokomoji metodinė knyga, Vilnius, 2007, p. 120. ISBN 978-9955-33-140-7.
 • STONKIENĖ, Marija. Vartotojai kokybės komunikacijoje. Atkočiūnienė, Z.; Markevičiūtė, L.; Matkevičienė, R.; Stonkienė, M. Kokybės komunikacija ir informacija: Mokomoji knyga, VU leidykla, 2004,  p. 34–80.  ISBN 9986-19-656-6.

Research Projects

 • „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, project manager, VP1-3.2-ŠMM-V-02-003, 2011–2014 m.
 • Project manager, National Research Project “Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga” May-December, 2008.
 • Manager, Project  of Open Society Fund Lithuania, “Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje” (http://www.osf.lt/lt/main.htm), 2002.
 • 2014 m. Lietuvos studijų būklės apžvalga“, project manager, Research and Higher Education Monitoring an Analysis Centre, Vilnius, 2014.
 • „Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius“, expert, VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008, 2013–2015.
 • Vilnius University Faculty of Communication project „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas" (Nr. St22/8, 2013 m.) manager, 2013.
 • „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, expert, VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016/LSS-13600-1541, 2011–2013.
 • „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimo skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP) studijos“, manager, VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-012, 2010–2013.
 • BSR INTERREG III B project „Baltic Sea Virtual Campus“ (BSVC), manager, 2006–2009.
 • BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081 project „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra“, manager, 2007–2008.
 • BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001-02 European Union Invesment in Lithuania project „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“, manager, 2005–2007.
 • USA Democrary Commision project „Demokratiniai procesai regioninėje spaudoje, žurnalistų laisvė ir piliečių teisė į objektyvią informaciją“, manager, 2005–2006.
 • LiedM project „Atviro ir nuotolinio mokymosi magistratūros programa“, manager, 2003–2004.
 • Open Society Fund Lithuania project „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“ (http://www.osf.lt/lt/main.htm), manager, 2002.

Headed of organisational committee for an international or national event

 • Member of the organizing committee of National scientific conference “Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos”, Vilnius , 2013.
 • Member of the organizing committee of National scientific conference “Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste”, Vilnius, 2008.
 • Member of the organizing committee of National scientific conference “Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje”, Vilnius, 2007.
 • Member of the organizing committee of National scientific conference “Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai”, Vilnius, 2006.
 • Member of the organizing committee of National scientific conference Komunikacijos ir informacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos”, Vilnius, 2005.

Conferences

International

 • STONKIENĖ, Marija. Change of Academic Libraries Functionality in the Changing Scholarly Communication System. International scientific conference Communication And Information Sciences In Network Society: Experience And Insights. III, Vilnius University, 9–10 June, 2016, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Atsakinga autorystė: akademinės etikos ir autorių teisės normų sąveika Lietuvos universitetų akademinės etikos kodeksuose. VI International scientific conference Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities Europai, Vytautas Magnus University, St. Ignatius Loyola College, Karalius Mindaugas Vocational Training Center, 26 November, 2015, Lithuania, Kaunas.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness: Theoretical Model. 7th Annual conference of the Euromed academy of business The Future of Entrepreneurship, 2014, Norway, Kristiansand.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария. Изменения академической этики в университетaх Литвы: влияние нового управления высшим образованием в Литве. International scientific conference Iнформацйно-документальнi комункацii в глобалiзованому суспiльств I = Information and documentary communications in globalized society] 21–22 березня 2013, м. Киiв, Украiна.
 • СТОНКИЕНЕ, Мария.  Teisinės universitetų e.mokymosi išteklių atvirosios prieigos problemos = Правовые  проблемы  открытого  доступа  к  эллектронным  ресурсам    обучения  в  университетах. Управление в социальных и экономических системах: ХX международная  научно-практическая  конференция, Минск, 20 мая 2011 года. Minsk institute of management, 2011, Belarus, Minsk.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai žodinės istorijos skaitmeninimo aspektai. International seminar „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“. Genocide and Resistance Research centre of Lithuania, 8–9 February, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija.  Plagiato specifika informacinėje epochoje. International scientific conference Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas, Mykolas Romeris University, 28–30 June, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė elektroninių mokymosi išteklių nuosavybė Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. International scientific conference „e-Education: Science, Study and Business: Conference Proceedings“, 25 November, 2010, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ,  Marija. Atvirosios prieigos prie elektroninės mokslinės informacijos tradicija Lietuvoje. International scientific conference „Innovation and Creativity in e-Learning“, 2008, Lithuania, Kaunas.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ,  Marija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto medijų tyrėjų dokumentinė komunikacija. International scientific conference „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija,“ 2009, Lithuania, Vilnius.

National

 • STONKIENĖ, Marija. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: naujųjų medijų naudojimas asmeninės mokymosi erdvės kūrimui (with assoc. prof. dr. Erika Janiūnienė). National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 29 March, 2019, Vilnius, Lithuania.
 • STONKIENĖ, Marija. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: teisėtas intelektinės nuosavybės objektų naudojimas. National scientific conference Ar Lietuvos teisinė bazė pakankama kovai su piratavimu. Cluster Clear Digital World, 9 July, 2015, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: kitas požiūris į intelektinės nuosavybės apsaugą. National scientific conference Technologijos ir visuomenė. Nauda ir žala, už ir prieš. Kas lieka už kadro, Cluster Clear Digital World, 25 May, 2015, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, Vilnius University Faculty of Communication, 19 March, 2015, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, Vilnius University Faculty of Communication, 14 December, 2012, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo institucijos, mokslininkai ir mokslo kūrinių intelektinė nuosavybė: iššūkiai atvirajai prieigai. National scientific conference „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje“, Kaunas University of Technology, Lithuania Society of Young Researchers, Lithuanian Research Library Consortium, The Association of Lithuanian Serials, 26 September, 2012, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Intelektinė nuosavybė ir atviroji prieiga. National scientific seminar „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, Kaunas University of Technology, Lithuania Society of Young Researchers, Lithuanian Research Library Consortium, The Association of Lithuanian Serials, 9 September, 2012, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. National scientific conference „Mokslas ir etika“, Lithuanian Scientific Society, 10 December, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija.  Plagiato specifika informacinėje epochoje. Presentation in the international scientific conference „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“, Mykolas Romeris University, 28–30 June 2011, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisinės atvirosios prieigos  prie mokslo kūrinių problemos  Lietuvoje. National scientific conference „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: Istorija, tendencijos ir perspektyvos“, 11 December, 2010, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Teisiniai skaitmeninių archyvų veiklos aspektai: intelektinė skaitmeninių objektų nuosavybė. National scientific seminar „Besikeičiantys archyvai: skaitmeninimo projektų patirtis ir perspektyvos“, 10 November, 2010, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Autorių teisės ir šaltinių citavimas. National scientific conference „Tinklaraščių techninė (ne)konferencija T*nklas“, 2009, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Mokslo komunikacijos kaita. National scientific conference „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai. National scientific conference „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2007, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Žinių nuosavybės teisių apauga verslo organizacijoje. National scientific conference „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Informacijos teisės naratyvas: informacijos ir komunikacijos mokslo konceptai teisės doktrinoje. National scientific conference „Komunikacijos ir informacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos“, 2005, Lithuania, Vilnius.
 • STONKIENĖ, Marija. Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje. Discussion „Žiniasklaida – lytiškumo cenzorė“ konferencijoje „Lyčių montažas: posovietinės erdvės paradigmos“, 2003, Lithuania, Vilnius.

Given Public Lectures

 • Public seminar „Paveldas ir muziejų kūrybinė veikla: intelektinės nuosavybės aktualijos“. 14 December 2018. Information: <https://www.ldm.lt/seminaras-paveldas-ir-muzieju-kurybine-veikla-intelektines-nuosavybes-aktualijos/>.
 • Public seminar „Asmens neturtinių teisių (teisė į privatumą, teisė į atvaizdą, asmens duomenys, teisė į garbę ir orumą) apsauga muziejų veikloje“. 7 December 2018. Information: <https://www.ldm.lt/seminaras-asmens-neturtiniu-teisiu-teise-i-privatuma-teise-i-atvaizda-asmens-duomenys-teise-i-garbe-ir-oruma-apsauga-muzieju-veikloje/>.
 • A public lecture „Autorių teisės studijų ir mokslo veikloje“, 29 May, 2015.
 • A public lecture „Informacija internete: kaip užtikrinti atvirąją prieigą?“, XIst science festival „Spaceship Earth“, 11 September, 2014.
 • A public lecture „Mokslinė komunikacija ir intelektinė nuosavybė“, Mykolas Romeris University, 26 Jun, 2013.
 • A public lecture „Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas studijų kokybės gerinimui: privalumai ir trūkumai“, 21 May, 2012.
 • A public lecture „Kursinio darbo rašymas“, 27 May, 2012.
 • A public lecture „Mokslas ir autorių teisės“, 28 April, 2011.
 • A public lecture „Apie citavimo ir plagijavimo problemas rašant mokslinius darbus“, 24 September, 2010.
 • A public lecture „Autorių teisės ir citavimo galimybės“, 29 November, 2009.
 • A public lecture „Kada Jūsų autorių teisės tampa mūsų arba c virsmas cc“, 23 April, 2008.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information