Assoc. prof. dr. Ilona Michailovič

Dr. Ilona Michailovič Associate professor, PhD
Gender Studies Centre

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 3rd building, room 420

Tel. +370 5 219 3028
Email:

 

Dr. Ilona Michailovič Associate professor, PhD
Gender Studies Centre

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 3rd building, room 420

Tel. +370 5 219 3028
Email:

 

Academic Qualification

Education

 • PhD Thesis, Vilnius University, 2001.
 • MA in Law, Vilnius University, 1994.

 

Research interests

 • Gender jurisprudence
 • Gender-based violence
 • Discrimination and human rights
 • Victimology
 • Restorative justice
 • Criminal law

Scientific Production

 Monographs

 • Michailovič, I.; Bikelis, S.; Čepas, A.; Dobrynina, M.; Simaitis, R.; Šneideris, D.; Ūselė, L.; Venckevičienė, J. (2014). Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 978-609-430-235-0 (LTI).

Papers indexed by Scopus

 • Michailovič, I.; Jarutienė, L. (2017). Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ Decisions on Parole Application in Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, 10(1), 236–265. ISSN 2029-0454 Prieiga: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf (LTI).
 • Michailovič, I. (2016). Problems of mediation in domestic violence cases Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 10(2),  280–288. ISSN 1996-7756. (LTI).

Peer reviewed articles

 • MICHAILOVIČ, Ilona. Įkyrus persekiojimas ir jo aukos // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2018, t. 82, p. 86-96.
 • Michailovič, I. Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė. Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto Mokslo darbai, 2017/80, p. 50-60.
  DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11671
 • Michailovič, I. (2017). Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje priėmus nuosprendį. Iš: Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Red. Sakalauskas, G. Vilnius: Žara, p. 233-250. ISBN 978-9986-34-328-8. Prieiga: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf (VU TF).
 • Michailovič, I.; Giedrytė-Mačiulienė, R. (2016). Policy and Practice dealing with Domestic Violence Cases in Lithuania. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 76(3), p. 13-22. ISSN 1407-2971 (LTI).
 • Michailovič, I.; Girdauskas, M. (2016). Socialinio tyrimo išvada nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. p. 417-436. ISBN 978-609-459-668-1 (PDF) ISBN 978-609-459-669-8 (spausdintinis) (LTI).
 • Michailovič, I. (2015). Możliwości realizacji sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu karnym na Litwie. Mediator, 68(1), p. 4-13. 1508-6410. (VU TF ir LTI).
 • Michailovič, I. (2014). Moterų nusikalstamo elgesio problematika. Teisė, 93, p. 82-94. ISSN 1392-1274. (VU TF).
 • Michailovič, I. (2014). Kai kurie smurto artimoje aplinkoje aspektai socialinės kultūrinės lyties požiūriu. Kriminologijos studijos,  2, p. 154-171. ISSN 2351-6097. (LTI).
 • Michailovič, I. (2014). Восстановительное правосудие и особенности медиации в Литве. Вестник Орловского государственного университета, 38(3), p. 43-46. ISSN 1997-9878. (VU TF ir LTI).
 • Michailovič, I. (2014). Atkuriamojo teisingumo galimybės baudžiamojoje justicijoje. Iš: Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Aut. kolektyvas, Švedas, G. (vyr. moksl. red.). p. 77-90. ISBN 978-9955-30-131-8. (VU TF ir LTI).
 • Michailovič, I. (2013). Issues of the Victimisation Experience and Fear of Crime in Lithuania in the Context of Restorative Justice. In: Proceedings. Estonian Academy of Security Sciences,12, p. 189-208. ISSN 1736-8901; ISBN 978-9985-67-228-0 (VU TF ir LTI).
 • Michailovič, I. (2012). Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika. Teisės problemos, 77(3), p. 53-71. ISSN 1392-1592. (VU TF ir LTI).
 • Michailovič, I. (2012). Niektóre zagadnienia problematyki poczucia bezpieczeństwa i strachu przed przestępczością. In: Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Red. Kardas P., Sroka T., Wróbel W., Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2, p. 1431-1445. ISBN 978-83-264-3923-0. (VU TF).
 • Michailovič, I. (2012). Šiuolaikinio miesto gyventojų saugumo jausmas ir nusikalstamumo baimės prevencija. Iš: Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Švedas, G. (Vyr. moksl. red.), p. 567-581. ISBN 978-609-95407-0-2 (VU TF).
 • Michailovič, I. (2012). Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai. Teisė. Mokslo darbai, 82, p. 26-40. ISSN 1392-1274. (VU TF).
 • Michailovič, I. (2009). Kriminalinės viktimizacijos tyrimų aktualijos. Teisė, 70, p. 20-35.
 • Michailovič, I. (2008). Problematyka pozycji ofiary w procesie karnym z perspektywy prawa litewskiego. In: Pozycja ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo krajowe / pod redakcją Tadeusza Cieleckiego, Joanny Beaty Banach-Gutierrez, Arlety Suchorskiej (61-67). Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Sczytnie.
 • Michailovič, I. (2007). Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis [Combating Corruption with the Measures of Criminal Law]. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 20(2), p. 42-54.  Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6036/4944 [žiūrėta 2018-01-29].
 • Michailovič, I. (2007). Wybrane zagadnienia zwalczania korupcji w litewskim prawie karnym. In: Księga poświęcona zagadnieniom polskiego i litewskiego prawa karnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Michailovič, I. (2006). Korupcijos tyrimo problematika. Teisė. Mokslo darbai, 60, p. 68-84.
 • Michailovič, I. (2005). Korupcijos apibrėžimo problematika. Teisė. Mokslo darbai, 54, p. 110-121.
 • Michailovič, I. (2004). Kwestie realizacji mediacji na Litwie. Mediator, 28(1), p. 43-48.
 • Michailovič, I. (2004). Проблематика коррупции по литовскому уголовному кодексу с учетом требований международных  документов // Право Беларуси: истоки, традиции, современность. Новополоцк (Baltarusija), p. 266-268. (Korupcijos problematika pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą remiantis tarptautinių dokumentų reikalavimais).
 • Michailovič, I. (2004). Korupcija pagal Europos Sąjungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai.Teisė. Mokslo darbai, 50, p. 106-112. Prieiga per  internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367189885069/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 • Birmontienė, T.; Michailovič, I.  (2004).  Teisės mokslas. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sudarytojas G. Viliūnas. p. 255-261.
 • Michailovič, I. (2003). Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, p. 89-96. ISBN 1506-1817.
 • Michailovič, I. (2003).  Восстановительное правосудие и институт примирения в литовском уголовном законодательстве. Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на современном этапе (p. 224-232). Университет Гродно.

 • Michailovič, I. (2002). Apie knygą: Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik „Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań“. Teisė. Mokslo darbai, 44, p. 147-150.
 • Michailovič, I. (2001). Laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio problemos. Teisė. Mokslo darbai, 41, p. 113-123.
 • Michailovič, I. (2001). Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje. In: Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis (p. 85-102). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
 • Michailovič, I. (2001). Atkuriamasis teisingumas: genezė ir raida. Teisės problemos, 4, p. 50-62.
 • Michailovič, I. (2001). Laisvės atėmimu nuteistų nepilnamečių resocializacija. Kryžkelė, 1, p. 21-23.
 • Michailovič, I. 

  (2000). 

  Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje.Teisės problemos, 3–4, p. 92–108.
 • Michailovič, I. (2000). Institucijų, atsakingų už vaikų ir jaunimo užimtumą ir nusikaltimų prevenciją funkcijų ir veiklos analizė bei tobulinimo kryptys. In: Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Situacijos analizė ir metodinės rekomendacijos (p.

 • 87–99). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
 • Michailovič, I. (2000). Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje. Teisė. Mokslo darbai,  35, p. 69–79.
 • Michailovič, I. (1999). Nuteistų nepilnamečių socialinė demografinė ir teisinė charakteristika (kriminologinis tyrimas). Teisė. Mokslo darbai, 33(4), p.

 • 58–64.

 • Michailovič, I. et al. (1998). Baudžiamųjų sankcijų darna. Sistemos sukūrimo prielaidos. Vilnius: Teisės institutas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Michailovič, I. (1998). Nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje. Kryžkelė, 1(3), p. 23–24.
 • Michailovič, I. (1998). Istorinės nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje. In: Nepilnamečių justicija Lietuvoje (p. 10-13). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
 • Michailovič, I. (1998). Nepilnamečių teisių apsaugos faktinė situacija ir jos problemos. In Nepilnamečių justicija Lietuvoje (p. 39–41). Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas.
 • Michailovič, I. (1997). Istorinė nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės Lietuvoje patirtis (XIV–XX a.) // Lietuvos teisės tradicijos: Mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 1997 m. sausio 10 d. Justitia, 1997, p. 154–164.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. Vaiko teisių apsauga // Šeimos ir vaikai Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinis komitetas ir Jungtinių Tautų vystymo programa, 1996, p. 77–82.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. (1996). The Protection of Child Rights. Families and Children in Lithuania. Vilnius, p. 94–101.
 • Michailovič, I.; Dapšys, A.; Juršaitė, R. (1996). Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. Žmogaus teisės Lietuvoje. Teoriniai ir praktiniai aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimo institutas, p. 111–124.
 • Michailovič, I. (1995). Nepilnamečių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės ypatumai: įstatymų naujovės, jų taikymo problemos. Teisės problemos, 1, p. 5–11.

Conferences

International and national conferences

 • „Įkyrus persekiojimas ir jo aukos“. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018", 23 March 2018, Vilnius.
 • „Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė“ National scientific conference „Lyčių studijoms Lietuvoje 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos“. Vilnius University, 31 March 2017.
 • „Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų: atlikto tyrimo įžvalgos“. Scientific-practical conference „Resocializacija be įkalinimo: poreikis pažeidėjų elgesio korekcijos sistemos reinvesticijai“. Vilnius, Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, 9 November 2017.
 • Michailovič, I.; Liesis, M. „Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje Lietuvoje“. Vilnius University national scientific-practical conference „Teisės mokslo pavasaris. Baudžiamosios justicijos tyrimai“. Vilnius, 6 February 2017.
 • „Victim-Offender Reconciliation in Domestic Violence Cases in Lithuania“. 16th International Annual Conference of European Society of Criminology „Crime and Crime Control. Structures, Developments and Actors“, 21–24 September, 2016, Munster, Germany.
 • Michailovič, I.; Jarutienė, L. „Lygtinio paleidimo teorijos ir praktikos peripetijos“. Conference of Lithuanian Association of Criminology „Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika“, Vilnius, 8 April 2016.
 • „Restorative Justice and mediation in Lithuania“. International scientific conference „The positive criminology and positive victimology“, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 12–13 January 2016.
 • „Mediacijos veiksmingumo vertinimo kriterijai“. Seminar-discussion of Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania „Probacijos veiksmingumo vertinimas ir jo kriterijai“, Vilnius, 15 September 2015.
 • „Mediation in domestic violence cases“. 14th Annual Conference of European Society of Criminology „Criminology of Europe: Inspiration by Diversity“. Prague, 10–13 September 2014.
 • „Mediacijos galimybės smurto artimoje aplinkoje atvejais“. National conference of Lithuanian Association of Criminology „Kriminologija gali“, 28–30 June 2013, Druskininkai.
 • „Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje“. International scientific conference „Strengthening of Police Capabilities Aimed at Prevention of Juvenile Delinquency through the Implementation of the Restorative Justice Model“, Trakai, 25–26 March 2013.
 • „Mediacijos galimybės smurto artimoje aplinkoje atvejais“. National conference of Lithuanian Association of Criminology „Kriminologija gali“, 28–30 June 2013, Druskininkai.
 • „Mediacija kaip atkuriamojo teisingumo forma globalizacijos sąlygomis“. National scientific practical conference „Mediacija kaip teisinės kultūros tobulinimo instrumentas“. Mykolas Romeris University, Vilnius, 14 November 2013.
 • „Sprawiedliwość naprawcza a demokracja uczestnicząca“ (Atkuriamasis teisingumas ir dalyvaujamoji demokratija). International scientific conference „The Processes of Transnational Governance“. 7 October 2013, University of Warsaw.
 • „Some Issues of the feeling of safety and fear of crime“. Seminar of Baltic Criminologists „The Challenge of Crime in the Globalized World“, Tallinn, 12–13 April 2012.
 • Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika. National scientific conference „Ar egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?“. Lithuanian Association of Criminology, Druskininkai, 29–30 June 2012.
 • „Atkuriamojo teisingumo problematika Lietuvoje“ („Problems of the restorative justice in Lithuania“). International conference „Atkuriamasis teisingumas vs nepilnamečių nusikalstamumas: Baltijos valstybės Europos dimensijoje“ („Restorative Justice vs Juvenile Delinquency: The Baltic States in European Dimension“), 25–27 November 2009, Riga, Latvia.
 • „Problematyka pozycji ofiary w procesie karnym z perspektywy prawa litewskiego“. International conference „Aukos pozicija baudžiamajame procese – Europos standartai ir nacionalinė teisė“ („Pozycja ofiary w postępowaniu karnym – standardy europejskie a prawo krajowe“). 6–7 May 2008, Opole, Poland.
 • „Opferrechte in Litauen“. International conference „Aukų teisės Europos Sąjungos ir gretimose valstybėse“ („Opferrechte in den Staaten der EU und benachbarten Staaten“), German Foundation for International Legal Cooperation, 5–9 October 2008, Budapest, Hungary.
 • „Mediacijos ir atkuriamojo teisingumo galimybės Lietuvoje“. International conference „Rytų ir Centrinės Europos šalių bendradarbiavimas mediacijos ir atkuriamojo teisingumo srityje“, Open Lithuania Foundation, The Polish Mediation Centre, Warsaw, Poland, 21–22 January 2006.
 • „Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis“. International conference of Baltic Criminologists „Kriminologija ir valdžia“, 27–28 October 2006, Vilnius.
 • „Kai kurie korupcijos prevencijos klausimai pagal Lietuvos baudžiamąją teisę“. International conference dedicated to the topicalities of the Lithuanian and Polish criminal law. April, 2005, Lodz, Poland.
 • „Tarpdisciplininis korupcijos vertinimams“. International conference „Teisinis požiūris į korupciją Lietuvoje“. 17–20 June 2004, Sweden, Umea University.
 • „Atkuriamojo teisingumo ir mediacijos galimybės pagal Lietuvos baudžiamuosius įstatymus“. Conference „Teisės mokslas Baltarusijoje šiuolaikiniu etapu“. University of Grodno, Belarus, April, 2003.
 • „Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej“). International scientific conference „Šiuolaikinės Lietuvos ir Lenkijos baudžiamosios teisės tendencijos“, 21–22 June 2002, University of Krakow, Krakow, Poland.
 • „Laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio problemos“. Conference of Vilnius University Faculty of Law „Lietuvos ir Lenkijos baudžiamųjų įstatymų reforma“, 25–26 May 2001.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information