Muzeologijos katedra

dokt. Tadas Žižiūnas

Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: 

dokt. Nadzeya Charapan

Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)

El. paštas: 

lekt. Donata Armakauskaitė

doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
 
 

 • Nuo 2014 m. Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantė.
 • Paveldosaugos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas
 • Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas

 • Inovatyvi kultūros komunikacija;
 • Informacinės veiklos vertinimas;
 • Paveldo teorijos ir atminties kultūros studijos;
 • Pažintinė praktika;
 • Paveldo industrijos;
 • Paveldosaugos studijos;
 • Kūrybinių industrijų įvadas

 • Paveldo industrijų potencialas: muziejų socialinio ir ekonominio vaidmens vertinimo galimybės. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Sustainable Partnership Between Museum and Society: Development of Social Capital Through Knowledge and Communication. Tarptautinis seminaras Apheleia: Education, Training and Communication in the Cultural Management of Landscapes“, 2017 m. kovo 29 d.-balandžio 8 d., Mação, Portugalija.

 

Doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290

El. paštas: 


 • Humanitarinių mokslų, menotyros daktaro disertacija „Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.“ (apginta 2013 m.)

 • Kultūrologija
 • Vilniaus kultūrų sąveika
 • Profesinė etika
 • Vilniaus kultūrų sąveika

Moksliniai straipsniai:

 • Blažiūnas, J. 1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 39, Vilnius, 2016, ISSN 1392-0502, p. 69-85.
 • Blažiūnas, J. Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis), in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 38, Vilnius, 2014, ISSN 1392-0502, p. 109-127.
 • Blažiūnas, J. Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai 1927 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2013. P. 147–161.
 • Blažiūnas, J. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos. Sud. Monika Saukaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 215–233.
 • Blažiūnas, J. Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 36. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2012. P. 115–128.

 • Blažiūno, J. vieša paskaita „Apie vienuolius bernardinus Polocko mieste kankinių mirtimi pražuvusius“, UMI galerijoje „Kalnas“, 2016 11 30
 • Blažiūnas, J. Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2011 10 07. Nr. 3348.

 

Asist. dr. Žygintas Būčys

Muzeologijos katedros
asistentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
El. paštas

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ (apginta 2012 m. gruodžio 21 d.).


 •   Muzeologija
 •   Paveldas
 •   XVIII–XIX a. kultūros istorija

Bakalauro studijų programų studentams

 • Paveldo rinkinių valdymas

Magistro studijų programų studentams

 • Muziejų vadyba
 • Muziejinių rinkinių valdymas

Moksliniai straipsniai

 • „Bastionas nuo šiaurės vėtrų“: senienų užuovėjoje, Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 19–28.
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija, Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 19–31.
 • Lietuvos nacionalinis muziejus: visuomenės istorinės atminties išraiškos 1855–1992 m., Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 83–93, ISSN 2029-0101
 • Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191–210, ISBN 978-609-459-014-6
 • Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai, Bibliotheca Lituana II: atminties institucijų rinkiniai (sud. Arvydas Pacevičius), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 477–535, ISBN 978-609-459-014-6
 • The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862–1865, Acta Orietalia Vilnensia, 2012, t. 11, Nr. 2 (2010), p. 117–131, ISSN 1648-2662
 • Vilniaus ložė „Uolusis lietuvis“: tapatybė ir paveldas, Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje (sud. Vytautas Jogėla), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 65–77, ISBN 978-609-8039-20-7
 • Šiuolaikinė nacionalinio muziejaus samprata bei naujo muziejaus kūrimo galimybės Lietuvoje, Vilniaus miesto muziejaus kontekstai (sud. Nastazija Keršytė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 58–64, ISBN 978-9955-868-03-3
 • Rinkinių vadybos metmenys, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas (sud. Lolita Valužienė), Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2008, p. 42–46, ISBN 978-9955-907-00-8
 • The Lithuanian museum system after a period of transition, Museum Aktuell, 2005, Nr. 115, p. 26–30, ISSN 1433-3848
 • Muziejų tinklo administravimas Vakarų šalyse ir Lietuvoje, Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje (sud. Edmundas Žalpys), Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 124–140, ISBN 9986-16-392-7
 • Rinkinių valdymas: formavimas ir dokumentavimas, Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika (sud. Viktoras Liutkus), Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002, p. 46–53, ISBN 9955-9394-3-5
 • Sources of the National Museum of Lithuania, Nordisk Museologi, 2001, Nr. 1–2, p. 193–203, ISSN 1103-8152

Sudaryti leidiniai

 • Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, 475 p.
 • Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys (sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, 360 p.
 • Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania: end of 18th – beginning of 19th century, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, 231 p., ISBN 978-9955-715-92-3
 • Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, 168 p., ISBN 9955-415-31-2 [sud. ir įvadinis str. Karaimikos rinkiniai Lietuvoje, p. 15–18]

 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija XIX a. pab. – XX a. pr., Literatūra ir menas, 2014-04-18, Nr. 16, p. 6–11.
 • Eustachijus Tiškevičius: biografijos eskizas, Nepriklausomybės sąsiuviniai: istorijos ir kultūros žurnalas, 2014, Nr. 2, p. 77–79.
 • Masonai LDK: įtakingųjų ložė, IQ, 2014 rugsėjis, Nr. 9, p. 108–112.

 • 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915)“; projekto vadovas
 • 2014 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“; projekto vadovas
 • LMT projektas „Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“ (Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014 m., vadovas)

 • „Bastionas nuo šiaurės vėtrų“: senienų užuovėjoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Vilnius, 2015 m. gegužės 7–8 d.
 • The Libraries of Masonic Lodges in Vilnius at the beginning of the 19th century. An Attempt of Reconstruction. Tarptautinė mokslinė konferencija Świat jako loża. Obecność wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś. Varšuva, 2015 m. sausio 9–10 d.
 • Collection Development Policy at the National Museum of Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija How to collect history? Talinas, 2014 m. gegužės 22 d.
 • Eustachijaus Tiškevičiaus asmenybės ir veiklos recepcija. Tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Vilnius, 2014 m. balandžio 9–11 d.

Stažuotės

 • 2004 m. Baltijos muzeologijos mokykla (Sigulda, Latvija)
 • 2002, 2004 m. Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų akademija (Maskva, Sankt Peterburgas, Rusija)

 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdomojo komiteto narys nuo 2011 m.
 • LR Kultūros ministerijos muziejų vertinimo komisija, narys nuo 2008 m.
 • ICOM (Tarptautinė muziejų taryba), narys nuo 1995 m.

prof. dr. Pieteris van Menšas

mini pieter-van-mensch(Pieter van Mensch)

Medijų tyrimų laboratorijos
vyriausiasis mokslo darbuotojas

Muzeologijos katedros vedėjas
(iki 2013 08 31)

El. paštas 

 


Socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro disertacija “Towards a Methodology of Museology“ apginta 1993 m. gegužės 31 d.

 


Taikomoji muziejininkystė

 


Mokslo interesai

 • Integralaus ir integruoto požiūrio į paveldą kūrimas
 • Muziejaus darbo etika
 • Senų ir naujų požiūrių į muziejaus praktiką plėtojimas

Moksliniai straipsniai

1. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”: dilemma of collecting controversial objects’, in: Jacques Battesti ed., Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées du société (Le Festin, Bordeaux 2012) 138-145.

2. Peter van Mensch, ‘Catching the space between the objects’, in: Werner van Hoof ed., Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past. Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 October 2011 (Museum Plantin Moretus, Antwerp 2012) 12-19.

3. Peter van Mensch, ‘Integral and integrated: counter-movements in museum practice’, in: Renée Kistemaker, Léontine Meijer-van Mensch & Tamara van Kessel eds., City museums on the move. A dialogue between professionals from African countries, The Netherlands and Belgium (Amsterdam Museum/Reinwardt Academie/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012) 39-43.

4. Peter van Mensch, ‘Spiegels weerspiegeld. Kunst als reflectie op erfgoed’, Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs 2011 (10): 14-15.

5. Peter van Mensch, ‘The musealisation of Knut. Dilemmas in the relationship between zoos and museums’, COMCOL Newsletter 2011 (13): 4-7.

6. Peter van Mensch, ‘”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting controversial contemporary objects’, COMCOL Newsletter 2010 (1) / Collectingnet Newsletter 2010 (11): 3-5.

7. Peter van Mensch, ´Zwischen Aura und Qualität´, in: M. Henker (Herausg.) Alles Qualität … oder was? Wege zu einen guten Museum. 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010) 15-17.

8. Peter van Mensch, ‘Notas sobre os arredores: patrimônio e novas tecnologias’, Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.

9. Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, ‘The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums’, in : Encyclopedia of Library and Information Sciences (Taylor & Francis, New York 2009, third edition) 3874-4147.

10. Peter van Mensch, ‘De tijgers van Zoetermeer’, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg (eds.), 4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 2009) 32-34.

11. Peter van Mensch, ‘Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation’, in: François Mairesse (ed.), L’alienation des collections de musée en question (Mariemont 2009) 69-73.

12. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (eds.), Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie, Amsterdam 2009).

13. Peter van Mensch, ‘Muzeologija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 126-145.

14. Peter van Mensch, ‘Vides anotēšana. Kultūras mantojums un jaunās tehnologijas’, in: Muzejs Mūsdiemu Sabiedrībā. Baltijas Muzeologijas Skolas Raksti 2004-2008 (Muzeju Valsts Pārvalde, Riga 2008) 146-157.

15. Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geld verdienen? De dilemma’s van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden 29, 2008, (1/2): 56-59.

16. Peter van Mensch, 'Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot', in: Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.

17. Peter van Mensch, 'Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of niet?', Lessen (Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden) 3, 2008, (2): 13-17.

18. Peter van Mensch, 'Het museum als inspiratiebron', BeeldFactor (37), in: Atelier (128), katern

19. Peter van Mensch, 'Een integraal perspectief op erfgoed', Oud Nieuws. Tijdschrift over Cultureel Erfgoed en Educatie 2007 (3): 16.

20. Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4): 18-19.

21. Peter van Mensch, ‘Bilježenje ambijenta/Naslijeđe i nove tehnologije’, Vizura, Časopis za savremene vizualne umjetnosti, likovnu krikiku i teoriju [Magazine for contemporary visual arts, art critic and theory] (City Gallery Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2007 (1).

22. Peter van Mensch, 'Afstoten in perspectief: van instelling naar netwerk. Terugblik op twintig jaar selectie en afstoting', in: Petra Timmer & Arjen Kok red., Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties (Boekmanstudies/Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 2007) 208-211.

23. Peter van Mensch, 'Annotating the environment. Heritage and new technologies', Nordisk Museologi 2005 (2): 14-27.

24. Peter van Mensch, 'Musea', Handboek Cultuurbeleid II.11, 1-38.

25. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot', in: Rob van der Laarse & Yme Kuiper red., Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3 (Verloren, Hilversum 2005) 195-210.

26. Peter van Mensch, 'Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed?', in: Rob van der Laarse red., Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Het Spinhuis, Amsterdam 2005) 176-192.

27. Peter van Mensch, 'Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe', in: E. Mizushima (ed.), Museum management in the 21st century (Museum Management Academy, Tokyo 2004) 3-19  

28. Alex de Vries, 'Cultureel erfgoed is van iedereen en van niemand. Peter van Mensch in gesprek met Susan Legêne', in: Cultureel Goed! Underground Theory 2 (ArtEZ, Arnhem 2004) 47-62.

29. Peter van Mensch, 'Obilježja izložbi', Informatica Museologica 34, 2003, (3-4): 6-12.

30. Peter van Mensch, ‘The characteristics of exhibitions’, Museum Aktuell (92), 2003: 3980-3985.

31. Peter van Mensch, 'Convergence and divergence. Museums of science and technology in historical perspective', in: Cyril Simard ed., Des métiers … de la tradition à la creation. Anthologie en faveur d'un patrimoine qui gagne sa vie (Sainte-Foy 2003) 342-352.

32. Peter van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit. Dilemma’s van een contextgeörienteerde ethiek’, Interieurs belicht. Jaarboek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle-Zeist 2001) 46-55.

33. Peter van Mensch, ‘Museum studies in the Netherlands’, in: Matoula Scaltsa red., Museology towards the 21st century. Theory and practice. International Symposium Proceedings [Thessaloniki, 21-24 November 1997] (Thessaloniki 2001) 146-149.

34. Peter van Mensch, 'Museology as a profession', ICOM Study Series 2000 (8): 20-21.

35. Peter van Mensch, 'Nieuwe visies voor de 21ste eeuw', Museumvisie 24, 2000, (1): ii-ix.

36. Peter van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in Nederland', Gewina 23, 2000, (3): 193-206.

37. Peter van Mensch, 'Muzeoloģia ako vedný základ pre múzejnu profesiu', in: Z.Z. Stransky, Muzeologica 1 (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Katedra ekomuzeológie, Banská Štiavnica 2000) 31-36.

38. Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999 (Arnhem 1999) 78-101.

39. Peter van Mensch, ‘Reizen op je eigen verbeeldingskracht’, in: A.Korbee red., Het Reispaleis ‘94-’98 (Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 1998) 44-51.

40. Peter van Mensch, 'Etica y Museologia', Noticias de Antropologia y Arqueologia (Buenos Aires) 2, 1998, (21).

41. Peter van Mensch, 'Een restauratiefilosofie voor roerend industrieel erfgoed', in S. van Genuchten red., Lood om Oud IJzer. Congresverslag (Zwolle 1997) 7-14.

42. Peter van Mensch, ‘L’institutionnalisation de la collecte’, La Vie des Musées 1996 (11): 61-65.

43. Peter van Mensch, 'Towards museums for a new century', in: Museums, space and power. ICOFOM Study Series 22 (Athens 1993 (1996)) 15-18.

44. Peter van Mensch, 'Magpies on Mount Helicon?', in: Martin Schärer, Museum and community II. ICOFOM Study Series 25 (Vevey 1995) 133-138.

45. Peter van Mensch, 'Musea op zoek naar een nieuwe identiteit', Museumvisie 19, 1995, (1): 5-8.

46. Peter van Mensch, 'Museology, museum training and the challenge of a new century', in: P. Dubé & M-C. Rocher eds., Museum trai¬ning: practices and theories. Proceedings ICTOP 1992 (Quebec 1992 (1995)) 147-153.

47. Peter van Mensch, 'Towards a methodology of museology', in: Martin Schärer (ed.) Object – document? ICOFOM Study Series 23 (Vevey 1994) 111-121.

48. Peter van Mensch, O objeto de estudo da museologia. Pretextos Museológicos 1 (Universidade do Rio de Janeiro/Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro 1994).

49. Peter van Mensch, Voor nu en voor later (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993)

50. Peter van Mensch, 'Verzamelen – in wiens belang? Ethische aspecten van verzamelen en verzamelbeleid', Museumvisie 17, 1993, (2): 64-67.

51. Peter van Mensch, 'What museums, what success? Some museums are more equal than others', in: T.Gubbels & A. van Hemel (eds.) Art museums and the price of success (Boekmanstichting, Amsterdam 1993) 105-110.

52. Peter van Mensch, 'Museology and the challenge of a new century', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 50-56.

53. Peter van Mensch, 'Museology and the management of natural and cultural heritage', in: R. de Jong (ed.) Museums & the environment (Southern African Museums Association, Pretoria 1993) 57-62.

54. Peter van Mensch, 'Museology and its use for museums', in: Acta Universita¬tis Umensis 108/Papers in Museology 1 (Stockholm 1992) 78-91.

55. Peter van Mensch, 'Muzejnaja rabota kak professija [Museum work as a profession]', in: Muzejioe delo. Muzej – kultura – obscestvo (Moskva 1992) 231-242.

56. Peter van Mensch, 'Museale ethiek', Museumvisie 15, 1991, (1): 8 10.

57. Peter van Mensch, 'Historische musea op zoek naar identiteit', Leidschrift 7, 1991, (2): 5 15.

58. Peter van Mensch, 'Kontext und Authentizität', in: Alltagsgeschichte in etnographischen Museen. Möglichkeiten der Sammlung und Darstellung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliches Kolloquium, Staatliche Museen zu Berlin/Museum für Volkskunde, 13 17 November 1989 (Berlin 1991) 72 76.

59. Peter van Mensch, 'New directions in museology: new directions in museum education', ICOM Education 1991 (12/13): 63 64.

60. Peter van Mensch, 'Teoria e pratica della museologia nei Paesi Bassi: nuovi paradigmi', L'Ippogrifo 3, 1990, (1): 55 62.

61. Peter van Mensch, 'Op weg naar 2000. Musea in ontwikkeling', Museumvisie 14, 1990, (3): 81 82.

62. Peter van Mensch, 'Methodological museology; or, towards a theory of museum practice', in: Susan Pearce (ed.), Objects of knowledge. New research in museum studies 1 (London 1990) 141 157.

63. Peter van Mensch, 'Objeto museo museologia el "eterno triangulo"', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 47 51.

64. Peter van Mensch, 'El objeto como portador de datos', Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 53 62.

65. Peter van Mensch, ‘Museos y falsificaciones’, Cuadernos Museologia (Lima) 1989: 63-69.

66. Peter van Mensch, 'Forecasting a museological tool?', in: V. Sofka (ed.) Forecasting a museological tool? Museology and futurology. ICOFOM Study Series 16 (Stockholm 1989) 175 178.

67. Peter van Mensch, 'Museums in the Netherlands: an "embarrassment of riches"', Museum 1989 (162): 120 123.

68. Peter van Mensch, 'Museus em movimento uma estimulante visao dinamica sobre interrelacao museologia museus', Cadernos Museologicos (Rio de Janeiro) 1989 (1): 49 54.

69. Peter van Mensch (ed.), Professionalising the Muses. The museum profession in motion (AHA Books, Amsterdam 1989).

70. Peter van Mensch, 'Museologie und Museen', Informationen des Instituts für Museumswesen für die Museen in der DDR 21, 1989, (2): 4 11.

71. Peter van Mensch, 'The extension of the museum concept', Museumvisie (special ICOM'89 issue): 20 24.

72. Peter van Mensch, 'Die Methodik der Museologie und ihre Verwendung in der musealen Praxis', in: Museologie, Neue Wege Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium veranstaltet von den ICOM Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee (München 1989) 48 61.

73. Peter van Mensch, 'Museology and museums', ICOM News 41, 1988, (3): 5 10.

74. Peter van Mensch, 'Strukturalni pristup muzeologiji (A structural approach to museology)', Informatica Museologica 1988, 1 2 (82 ¬84): 99 103.

75. Peter van Mensch, 'Ecomusea, musea tussen mythe en utopie', Natuurhistorisch Cahier 1988 1: 3 8.

76. P.J.A. van Mensch, 'Musea in Nederland: het succes en de twijfel', Jaarverslag 1987 van de Crediet en Effecten Bank, 6 13.

77. Peter van Mensch, 'Negatief verzamelen: hoe onaantastbaar zijn museumcollecties?', Museumvisie 11, 1987, (2): 41 45.

78. Peter van Mensch, 'Museos de historia natural nuevas orientaciones', in: Cuarto encuentro nacional de directores de museos, enadim '87 (Puerto Madryn/Argentinië 1987) 251 ¬255.

79. Peter van Mensch, 'Museums in movement', in: V. Sofka (ed.) Museology and museums. ICOFOM Study Series 12 (Stockholm 1987) 17 20.

80. Peter van Mensch, 'Practice and theory. On museum work as a source of ideas for study and conclusions of general theoretical validity for the museum field', Museological News 1987 (10): 115 118.

81. Peter van Mensch, 'Museology and identity', in: V. Sofka (ed.) Museology and identity. ICOFOM Study Series 10 (Stockholm 1986) 201 209.

82. Peter van Mensch, 'Muzeologija i muzejski predmet kao nosioci podataka/ Museology and the object as data carrier', Informatologia Yugoslavica 18, 1986, (1 2): 35 43.

83. Peter van Mensch, 'Museologie 1982 1986: "did we go too far?"', in: H. Beeftink, H. Meeter & L. Croiset van Uchelen (eds.) Tien jaar Reinwardt Academie een balans (Leiden 1986) 51 58.

84. Peter van Mensch, 'Muzeji i autenticnost', Informatica Museologica 1985 (3 4): 2 4.

85. Peter van Mensch, 'Museums and authenticitis', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 13-20.

86. Peter van Mensch, 'Towards a typology of copies', in: V. Sofka (ed.) Originals and substitutes in museums. ICOFOM Study Series 8 (Stockholm 1985) 123 126.

87. Peter van Mensch, 'Museological relevance of management techniques', in: Peter van Mensch (ed.) The management needs of museum person¬nel. Reinwardt Studies in Museology 5 (Reinwardt Academie, Leiden 1985) 9 15.

88. P.J.A. van Mensch, 'Musea, de traditie van de vernieuwing', in: Jaarverslag 1984 van de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Neder¬landsche Gemeenten, pp. 19 29.

89. Peter van Mensch, 'Reinwardtova akademija i muzeologija [The Reinwardt Academy and museology]', Informatica Museologica 1984 1/3: 6 8.

90. Peter van Mensch, 'Society object museology', in: V. Sofka (ed.) Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 (Stockholm 1984) 18 23.

91. Peter van Mensch, 'Museologie en het object als informatiedrager', Museumvisie 8, 1984, (3): 76 78.

92. Peter van Mensch, 'Musea en onderzoek', Museumvisie 8, 1984, (3): 69 71.

93. Peter van Mensch, 'Het museum en de authenticitis. Wat is een kopie?', Museumvisie 7, 1983, (4): 98 100.

94. Peter van Mensch, 'Natural history museums and actuality', in: Environmental education and natural history museums (Foundation for Environmental Education in Europe, Dijon 1983) 23-28.

95. Peter J.A. van Mensch, Piet J.M. Pouw & Frans F.J. Schouten, 'Methodology of museology and professional training. A contribution to the discussion', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training, ICOFOM Study Series 1 (Stockholm 1983) 81 94.

96. Peter van Mensch, 'Paramusea: paradijs of parasiet?', Museumvisie 6, 1982, (3): 72 75.

97. Peter van Mensch, 'Muiderslot', Woonstede door de eeuwen heen 1981 (50): 56 59.

98. Peter van Mensch, 'Veranderingen in het verzamelbeleid van natuurhistorische musea', Museumvisie 5, 1981, (4): 108 111.

99. P.J.A. van Mensch & E.E. van Mensch, 'De natuurhistorische afdeling van het voormalige Gooisch Museum te Hilversum', Museologia 1980 (15): 43 53.

100. P. van Mensch, Het Muiderslot. Serie Nederlandse Kastelen 42 (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1980).

101. P.J.A. van Mensch, 'Educatie en tentoonstellingen in natuurhistorische musea', Museologia 1978 (11): 3 12; 1979 (12): 27 39; 1980 (14): 3 20.

102. Peter van Mensch, 'Natuurhistorische musea en hun publiek. Ook een vorm van wetenschapsvoorlichting', Intermediair 14, 1978, (40): 17 23.

103. Peter van Mensch, 'De geschiedenis van Sypesteyn', in: Peter van Mensch & André van der Goes, Sypesteyn. Serie Nederlandse Kastelen (ANWB/Nederlandse Kastelenstichting, Muiderberg 1976) 3-23.

Doc. dr. Vykintas Vaitkevičius

vaitkevicius.jpgMuzeologijos katedros
mokslinis redaktorius, docentas

Saulėtekio al. 9, I rūmai
511 kabinetas

Tel. (8-5) 219 3290

El. paštas 

 

Fakultete dirba nuo 2010 m.

 


 • 1996 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) bakalauras;
 • 1998 m. Vilniaus universiteto istorijos (archeologijos specializacijos) magistras;
 • 2000 m. humanitarinių mokslų daktaras, istorija 05H (eksternu). Disetacijos tema „Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)“.

 • Baltų ir senovės lietuvių religija;
 • Kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Lituanistikos šaltinių publikavimas;
 • Kultūros paveldo skaitmeninimas.

Monografijos

Mokslo studijos

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 192 p. ISBN 978-9955-32-342-6
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. ISBN 978-5-417-01086-6
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. ISBN 978-5-417-01070-5
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. ISBN 978-5-417-01038-5
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5-417-01000-2
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. ISBN 9986-23-132-9
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. – 743 p. ISBN 9986-23-037-3
 • Merkinės istorijos bruožai. Sud. A. ČERNIAUSKAS, H. GUDAVIČIUS, V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8

Pažintiniai leidiniai

 • BALTĖNAS, Arūnas; MATULEVIČIENĖ, Saulė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių Lietuva: albumas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-736-52-3
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-9955-38-920-0
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; BALTRŪNAS, Valentinas. Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. – 315 [1] p. ISBN 978-9955-38-157-0 (papildomos laidos: 2009, 2010)

Sudaryti leidiniai

 • Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Ed. by D. VAITKEVIČIENĖ & V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 161 p. ISSN 1392-5520
 • Didžioji knyga apie Lietuvą. Sudarytojas V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-609-01-0145-2
 • Lietuva. Kelių atlasas. Spec. redaktorius V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2010. – 430 p. ISBN 978-9955-38-662-9
 • Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė O. R. ŠAKIENĖ, V. VAITKEVIČIUS, A. LESKAUSKAITĖ, L. SUNGAILIENĖ. Vilnius: Margi raštai, 2009. – 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9
 • Neris tarp Vilniaus ir Kernavės: straipsnių rinkinys. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas: Lututė, 2008. – 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2
 • Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Ed. by V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2007. – 106 p. ISBN 978–9955–18–237–5
 • [VAITKEVIČIUS, Vykintas]. IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p.
 • Merkinės istorijos bruožai. Sud. A. ČERNIAUSKAS, H. GUDAVIČIUS, V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8
 • Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Sud. V. VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – 254 p. ISBN 9986-513-65-0

Tiriamieji straipsniai

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų šventviečių atodangos. Liaudies kultūra, 2016, nr. 4, p. 33–43.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Sacred Sites. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 462–473.
 • PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kur laisvė eina, ten laimė seka [Lietuviška laisvės ir laisvės kovos samprata]. Liaudies kultūra, 2014, nr. 1, p. 17–27.
 • PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą. Lietuvos istorijos studijos, 2014, t. 34, p. 104–130.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti Žemę. Liaudies kultūra, 2014, nr. 2, p. 46–59.
 • ČEPULYTĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš 1949 metų Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124.
 • GRYGUC, Gražyna; KISIELIENĖ, Dalia; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; SKURATOVIČ, Žana; VAITKEVIČIUS, Vykintas; GAIDAMAVIČIUS, Andrejus. Holocene sediment record from Briaunis palaeolake, Eastern Lithuania: history of sedimentary environment and vegetation dynamics. Baltica, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 121–136.
 • PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 235–256.
 • PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 2013, t. 6, p. 94–100.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. In Viekšniai: istorija ir kultūra (Žemaičių praeitis, Kn. 16). Sud. P. ŠVEREBAS. Vilnius, 2013. p. 69–99.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, nr. 4 (151), p. 21–32.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; JUŠKYS, Jonas. Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai. Vilnius, 2013, p. 43–55.
 • FOMIN, Vladislav; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; VITKUTĖ-ADZGAUSKIENĖ, Daiva. Building Knowledge Society in Lithuania – Towards “Heritage-Aware” National Information Infrastructure. Transformations in Business & Economics, 2012, vol. 11, no. 2 (26), pp. 180–201.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 50–61.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Use and Reuse of Ancient Sacred Places in Mikytai, Žemaitija National Park, NW Lithuania. In The Diversity of Sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative – Inari/Aanaar 2010. Ed. by J.-M. MALLARACH, T. PAPAYANNIS, R. VÄISÄNEN. Vantaa, 2012, pp. 75–83.
 • KURILA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, 2011, t. XLI, p. 107–134.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Connecting geography, chronology, and biographies – Framing new Lithuanian standards. In Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT), 2011. Ed. by K. BLIND, K. JAKOBS. Aachen, 2011, pp. 127–138.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Ancient Sacred Places in Lithuania: Crossroads of Geography, Archaeology and Folklore. In Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, Vol. 15). Ed. by D. VAITKEVIČIENĖ, V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2011, pp. 45-55.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių sala istorijos tėkmėje. Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 17-34.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos krikštas: istorija ir tautosaka. Liaudies kultūra, 2011, nr. 2, p. 12-20.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Žiemgalos šventvietės. In Žiemgalos kultūros paveldas. Sud. V. DIDŽPETRIS. Kaunas, 2011, p. 23-50.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, Jevgenijus. Atrandant žemėlapius, arba kartografija – archeologijai. Lietuvos archeologija, t. 36. Vilnius, 2010, p. 9–28.
 • GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Obelių-Kriaunų krašto senosios šventvietės. In Obeliai. Kriaunos. Sud. V. MAČIEKUS. 2-oji papild. laida. Vilnius, 2009, p. 58-85.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Atrandant Kukaveitį. Gimtasai kraštas, 2009, nr. 2, p. 94–99.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų kultūros kontūrai; Baltų religijos centras – ugnis. In Lietuva 1009–2009. Sudarė A. BUTRIMAS, R. JANONIENĖ, T. RAČIŪNAITĖ. Vilnius, 2009, p. 19–25, 26–33.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 53–70.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimas. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 193–198.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, vol. 42, pp. 81–94.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. In Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг. In Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 391–396.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис). In Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, kn. 2. Sud. S. AMBRAZAS, D. MIKULĖNIENĖ. Vilnius, 2009, p. 246–315.
 • RAZAUSKAS, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, pp. 71–77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę. Knygotyra, 2008, nr. 51, p. 267–271.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų mitologijos paveldas. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 54-77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Daugailių šventvietės. In Daugailių kraštas. Sud. R. JURKEVIČIENĖ, R. MALIŠAUSKAS. Utena, 2008, p. 54–60.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Perkūnakiemio mitų pėdsakais. Tautosakos darbai, 2008, t. XXXVI, p. 51–63.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija. Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, nr. 1, p. 70–73
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija ir Neris. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. V. VAITKEVIČIUS, A. ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 10–15.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк, 2008, вып. 3, с. 180–188.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах. Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows. Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, pp. 117–125.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, pp. 155–159.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui. Liaudies kultūra, 2007, nr. 5, p. 79–81.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Aukštaitiški aukurai. In Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas, 2006, p. 7–19.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation. Kultūras Krustpunkti, 2006, 3. laid., p. 82–89.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prussian Romuva Decoded. Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, no. 1, pp. 93–127.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su smailiadugniais dubenimis. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 191–207.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture. Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, pp. 71–86.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos archeologijos tezauro projektas. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 231–236.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Medicina baltiškų šventviečių kontekste. In Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 49–54.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 75–86.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai. Liaudies kultūra, 2005, nr. 6, p. 10–16.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. По поводу классификации священных камней балтов. Материалы по археологии Беларуси, 2005, вып. 9, с. 70–79.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania. Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356.
 • ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы. In Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich. Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Dubysos žemupio šventvietės. In Seredžius (Lietuvos valsčiai, Kn. 9). Vilnius, 2003, p. 124–140.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos. Kultūros paminklai, 2003, nr. 10, p.10–16.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kupolių šventvietės. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX, p. 122–131.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 17–32.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raktas Romuvai. Liaudies kultūra, 2003, nr. 6, p. 14–33.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė. Tautosakos darbai, 2002, t. XVI, p. 165–171.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Renavo apylinkių šventvietės. Žemaičių praeitis, 2001, t. 9, p. 8–14.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant). Liaudies kultūra, 2001, nr. 2, p. 20–27.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Veliuonos apylinkių šventvietės. In Veliuona (Lietuvos valsčiai, Kn. 7). Vilnius, 2001, p. 49–63.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 311–334.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). In Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius, 2001, p. 66–77.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 227–242.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Jaunas mėnulis. Tautosakos darbai, 1999, t. XI, p. 188–194.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 333–350.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521.
 • GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės. In Obeliai, Kriaunos (Lietuvos valsčiai, Kn. 2). Vilnius, 1998, p. 51–80.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 1998, t. IX, p. 204–261.
 • KLIMKA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laukagalio apeiginis akmuo. In Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su pėdomis Lietuvoje. Lituanistica, 1997, nr. 2, p. 30–54.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse. Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su duobutėmis. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 • VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai. Tautosakos darbai, 1996, t. V, p. 169–210.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1996, nr. 2, p. 13–25; 1996, nr. 5, p. 20–31.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės. Liaudies kultūra, 1995, nr. 2, p. 31–33; 1995, nr. 3, p. 11–16.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Stabinės šventvietės klausimu. Kultūros paminklai, 1995, nr. 2, p. 3–11.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1995, nr. 6, p. 24–29.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

Svarbesni enciklopediniai ir kt. informaciniai tekstai

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Excavations in Bajorai Cemetery during 2006-2009. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 145-151.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Kukavetis Sacred Site. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 358-361.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, J. The Search for Barrows in East and South Lithuania in 2008. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 362-365.

Šaltinių publikacijos

Recenzijos

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Šulinys gilus, virvė trumpa [Rec. kn.:] RAČIŪNAITĖ, Rasa; SENVAITYTĖ, Dalia; VAICEKAUSKAS, Arūnas. Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p. Lietuvos etnologija, 2005, nr. 4, p. 159–166.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje. Žiemgala, 2004, nr. 1, p. 45–46.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] LUVEN, Yvonne. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 315–318.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] ЗАЙКОỸСКI Э. М.; ДУЧЫЦ Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX, p. 306–308.

 


 • „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (Lietuvos istorijos institutas, 1995–1996 m., dalyvis);
  „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (Lietuvos istorijos institutas, 1997–2001 m., dalyvis);
 • „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (Geologijos institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas, 1998–1999 m., archeologų grupės vadovas);
 • „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Geologijos institutas, 2000–2001 m., archeologų grupės vadovas);
  „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (Lietuvos istorijos institutas, 2002–2006 m., dalyvis);
 • „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovaujant V. Vaitkevičiui, 2005 m., vadovas);
 • „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, vadovaujant D. Vaitkevičienei, 2003–2006 m., Lietuvos istorijos instituto grupės vadovas);
 • „Urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2006–2008 m., dalyvis);
 • „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (Jungtinė valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų taryba, 2007 m., mokslinės dalies vadovas);
 • „Lietuvos priešistorė modernioje visuomenėje“ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, nuo 2009 m., dalyvis);
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektas CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (nuo 2010 m., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgyvendinamos projekto dalies vadovas).
 • Nuo 2015 m. COST Action CA15201: Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (H2020 lėšomis) Lietuvoje, VU KF vykdomos dalies dalyvis;

 • 2014–2016 m. Europeana Food and Drink (jungtinio Europos Komisijos Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programos lėšomis įgyvendinamo projekto) VU KF grupės dalyvis;

 • 2013–2016 m.: LoCloud (Local Content in a Europeana Cloud) Lietuvoje, VU KF vykdytos dalies dalyvis;

 • 2010–2013 m.: ES 7 Bendrosios programos projekto CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) Lietuvoje, VU KF vykdytos dalies vadovas.


Tarptautinėse konferencijose

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Apidėmė: Deity – Place-name – Memorial site. VI Austmarr (Baltijos jūros kraštų tyrėjų bendrijos), Religion – Language – Practice, Suomija, 2016 m. gruodžio 5 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. Discovering Otherworld: Investigation of the Bajorai Cemetery (SE Lithuania). XXII Europos archeologų asociacijos kongresas, Vilnius, 2016 m. rugsėjo 1 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Велья, Вилия, Нерис: комплексная экспедиция 2007 года“. Вилия-Neris: опыт трансграничного сотрудничества. Baltarusija, 2016 m. balandžio 9 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) tyrinėjimų dešimtmetis“; Naujausi archeologiniai tyrinėjimai. Anykščiai, 2015 m. lapkričio 27 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Orientation of Burials: Mythological Approach to an Archaeological Problem“ (Kartu su D. Vaitkevičiene), The Sea and the Coastlands. Klaipėda, 2015 m. spalio 9 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Natural Holy Places in Transformation: a Case Study of the Palanga Birutė Mound (W Lithuania)“, VII Baltijos jūros regiono šventviečių konferencija. Sankt Peterburgas, 2013 m. gegužės 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Of Gods and Stones: Rediscovering the Stabakūliai“, VI Baltijos jūros regiono šventviečių konferencija, Kaliningradas, 2012 m. gegužės 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „New Patterns in Lithuanian Medieval Archaeology: Investigations of Bajorai Cemetery in 2006–2011“, Baltų archeologijos seminaras. Varšuva, 2012 m. balandžio 18 d.

Nacionalinėse konferencijose

 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Laisvės ir Tėvynės ginti“: 1918–1920 m. Lietuvos savanorių byla“ (Bendraautorius – A. Stalilionis). XI Prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“. Rumšiškės, 2016 m. liepos 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Laidojimo kryptys: mitologinių tyrimų gairės“ (Bendraautorė – D. Vaitkevičienė). XIII Prof. M. Gimbutienės skaitymai. Vilnius. 2016 m. kovo 16 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Baltų šventviečių atodangos“. X Prigimtinės kultūros seminaras „Šventumo pajauta ir išraiška“. Sanklodiškėse (Molėtų r.) 2016 m. kovo 6 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Telkianti šventviečių galia: keliai į Girgždūtę“, IX Prigimtinės kultūros seminaras „Bendrystė: prigimtis, pavidalai, galia“; Rumšiškės, 2015 m. birželio 29 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nesibaigiantys panerio tyrinėjimai: kur ieškoti Neries žemės?“, Kaišiadorių muziejaus konferencija. Paparčiai, 2015 m. lapkričio 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Iš Lietuvos partizaninio karo istorijos: 1944–1945 m. įtvirtinimai“ (Kartu su A. Petrauskiene), Klaipėdos universiteto seminaras Kaune „Šauliai-partizanai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“. Kaunas, 2015 m. balandžio 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva“, VIII Prigimtinės kultūros seminaras „Žmogus, šeima, bendruomenė“, Užutrakis, 2015 m. kovo 14 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Kraštovaizdžio skaitymas“, VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros seminaras „Už disciplinų“; Vilnius, 2014 m. spalio 31 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Šiaurės Lietuvos šventvietės“, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus konferencija „Šiaurės Lietuvos mitologinis paveldas“; 2014 m. spalio 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja“, VII Prigimtinės kultūros seminaras „Žinios, žinojimas ir žinija“. Rumšiškės, 2014 m. birželio 27 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“, VI Prigimtinės kultūros seminaras „Gyvieji ir mirusieji“. Užutrakis, 2014 m. kovo 15 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Lietuva laisva. Man daugiau n i e k o nereikia“ (Bendraautorė – A. Čepulytė), V Prigimtinės kultūros seminaras Rumšiškėse „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė?“, 2013 m. liepos 7 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Senovės lietuvių paskandos, arba Bajorų ekspedicijos atradimai“, X Prof. Marijos Gimbutienės skaitymai Vilniuje. 2013 m. balandžio 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Žemė juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva“, IV Prigimtinės kultūros seminaras Užutrakyje „Žemė Juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios vertybės“, 2013 m. kovo 17 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Bajorų archeologinė ekspedicija: tarp dangaus ir žemės, tarp Vilniaus ir Kauno“, Kaišiadorių muziejaus konferencija „Kaišiadorių kultūros paveldas: vietos dvasia“. 2012 m. rugsėjo 21 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Iš P. Tarasenkos „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos“, Molėtų krašto muziejaus ir Lietuvos archeologijos draugijos konferencijoje, skirtoje P. Tarasenkos 120-osioms gimimo metinėms. 2012 m. rugsėjo 1 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir jos akiračiai“, III Prigimtinės kultūros seminaras Rumšiškėse „Vieta ir erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti“. 2012 m. birželio 3 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas., „Tikėti ir regėti, arba Vilnius – S. Lasavicko religija“, Lietuvos nacionalinio muziejaus konferencija „Vilnius tarp tikrovės ir vizijų“, 2012 m. kovo 29 d.
 • VAITKEVIČIUS, Vykintas. „Kraštovaizdžio skaitymas“, II Prigimtinės kultūros seminaras Užutrakyje „Vietos ir žmonės“. 2012 m. kovo 3 d

Stažuotės

 • 2001 m. Švedijos nacionaliniame muziejuje Stokholme;
 • 2002 m. Kylio universitete Vokietijoje;
 • 2002 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija);
 • 2003 m. Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institute Varšuvoje;
 • 2004 m. Latvijos Kultūros akademijoje Rygoje;
 • 2005 m. Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institute;
 • 2005 m. įvairiose institucijose (Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija).

 • 2016 m. vasario 3 d. Kauno jaunųjų turistų stotyje paskaita „1949-ųjų vasario 16-osios Deklaracijos pėdsakais“;

 • 2016 m. vasario 18 d. Kaišiadorių A. M. Brazausko vardo gimnazijoje paskaita „Bajorų ekspedicijos ieškojimai ir atradimai“;

 • 2016 m. vasario 19 d. Lietuvos kariuomenės Kęstučio mechanizuotam pėstininkų batalione Tauragėje paskaita „1944–1945 m. Lietuvos partizanų įtvirtinimai“;

 • 2016 m. vasario 25 d. Etninės kultūros globos tarybos seminare Šiauliuose „Gyvenamųjų vietų vardai ir vietos bendruomenės tapatybė“;

 • 2016 m. kovo 9 d. LR Seime, konferencijoje Lietuvos vietovardžių tema, pranešimas „Vietovardžių visuminė vertė“;

 • 2016 m. kovo 10 d. nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ renginyje Vilniaus Rotušėje paskaita „Perkūnas, Vytautas, Kazimieras, arba kas pažadins Gedimino kalne miegančią lietuvių kariuomenę?“;

 • 2016 m. gegužės 6 d. Lietuvos studentų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ paskaita „Mūsų Vilnius: tvirtovė ir šventovė“;

 • 2016 m. gegužės 7 d. VI Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Tytuvėnuose (Kelmės r.) pranešimas „Partizaninio karo pradžia Šiluvoje, arba kas padarė tuos miškinius“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2016 m. gegužės 31 d. Šlapelių muziejuje Vilniuje paskaita „Velia, Vilija, Neris: 2007 m. kompleksinė ekspedicija“;

 • 2016 m. rugpjūčio 20 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Kas (at)kurs Lietuvos partizanų archyvą?“;

 • 2016 m. rugpjūčio 24 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Kas naujo Užpelkių kautynių tyrimuose“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2016 m. rugpjūčio 26 d. XIX tradiciniame tarptautiniame nepriklausomos savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ paskaita „Šventovė senovės lietuvio namuose“;

 • 2016 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių r. savivaldybės kraštotyrininkų konferencijoje Naisiuose perskaitytas pranešimas „Naisių archeologinė ekspedicija 2014–2016 metais: paveldas, tyrimai ir visuomenė“ (kartu su A. Kazimieraityte ir Ž. Montvydu);

 • 2016 m. spalio 19 d. Mizgirių gintaro muziejuje-galerijoje Vilniuje paskaita „Baltų šventviečių atodangos“.

 • 2015 m. vasario 10 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete „Laisvės kovų kraštovaizdis: Užpelkių kautynių vietos (Radviliškio r.) tyrimai 2014 m.“ (kartu su A. Petrauskiene, G. Petrausku ir E. Kuckailiu);

 • 2015 m. vasario 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Etninės kultūros vakarų renginyje paskaita „Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja“;

 • 2015 m. gegužės 9 d. V Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Atrandant 1918–1920 m. savanorius: Pumpėnų (Pasvalio r.) atvejis“ (kartu su A. Stalilioniu);

 • 2015 m. rugpjūčio 17 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „Dar kartą apie laisvės kovų kraštovaizdį“;

 • 2015 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje-seminare „Laisvės kovų atmintis“ Pašušvyje pranešimas „1918–1920 m. Pumpėnų savanoriai: kilmė, vertybės, likimai“ (kartu su A. Stalilioniu);

 • 2015 m. rugpjūčio 28 d. XVIII tradiciniame tarptautiniame nepriklausomos savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ paskaita „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis – nauja lietuvių bičiulystės perspektyva“;

 • 2015 m. rugsėjo 19 d. Kultūros paveldo dienų renginyje Biržų Sėlos muziejuje pranešimas „Gyvieji – mirusiems: pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke“;

 • 2015 m. rugsėjo 27 d. Pumpėnų (Pasvalio r.) bendruomenės vakare pranešimas „Atrandant 1918–1920 m. Pumpėnų savanorius“;

 • 2015 m. lapkričio 10 d. Žagarės regioniniame parke paskaita „Joniškio krašto šventvietės: 2015 m. tyrimų patirtis“;

 • 2015 m. lapkričio 11 d. Joniškio Aušros gimnazijoje pamoka „Joniškio krašto šventvietės“;

 • 2015 m. lapkričio 11 d. Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje pamoka „Joniškio krašto šventvietės“;

 • 2015 m. lapkričio 24 d. Rūdiškių gimnazijoje (Trakų r.) paskaita „Dievai ir žmonės: Trakų krašto šventvietės“;

 • 2015 m. gruodžio 11 d. Rūdiškių gimnazijoje paskaita „Rūdiškės Lietuvos istorijos kelyje“.

 • 2014 m. vasario 12 d. Algirdo Brazausko gimnazijoje Kaišiadoryse paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. vasario 14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute paskaita „1949 m. vasario 16 d. deklaracija“ (kartu su D. Juodžiu ir A. Petrauskiene);

 • 2014 m. vasario 25 d. KTU gimnazijoje Kaune paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. kovo 10 d. Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe Vilniuje paskaita „Laisvės kova: kovoti, ne kariauti“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. gegužės 10 d. IV Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Pakeliui į 1949 m. partizanų vadų susitikimą“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. gegužės 21 d. Klaipėdoje paskaita „Balandiškis: ieškojimai ir atradimai“ (kartu su A. Petrauskiene);

 • 2014 m. birželio 18 d. Naisių bendruomenės (Šiaulių r.) vakare pranešimas „Naujausi Naisių krašto tyrinėjimai“;

 • 2014 m. birželio 19 d. vaikų ir jaunimo stovykloje Dengtiltyje (Šiaulių r.) paskaita „Lietuvos archeologija iš arti“;

 • 2014 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje „Laisvės kovų atmintis“ pranešimas „Laisvės kovų kraštovaizdis“;

 • 2014 m. spalio 1 d. Raseinių muziejuje paskaita „Mitų ir istorijos atspindžiai Raseinių valsčiaus Žemės vardyno anketose (1935–1937 m.)“;

 • 2014 m. spalio 8 d. Vilniaus etninės veiklos centro seminare pranešimas „Žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“.

 • 2013 m. sausio 29 d. Vilniaus Etninės veiklos centre paskaita „Iš baltų simbolikos tyrinėjimų: daiktai ir ornamentai“;

 • 2013 m. vasario 16 d. Pašušvio kultūros namuose (Radviliškio r.) „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“ (kartu su A. Čepulyte, A. Kazimieraityte, G. Petrausku ir Ž. Montvydu);

 • 2013 m. vasario 19 d. Vilniaus narų klube pranešimas „Laidojimas vandenyje: idėjos, hipotezės ir faktai“;

 • 2013 m. vasario 21 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete pranešimas „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“ (kartu su A. Čepulyte, A. Kazimieraityte, G. Petrausku ir Ž. Montvydu);

 • 2013 m. kovo 22 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje paskaita „Naujausi Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos tyrinėjimai“ (kartu su G. Petrausku);

 • 2013 m. balandžio 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje pranešimas „Iš Vilniaus mitologijos. Perkūnas, Vytautas, Kazimieras“;

 • 2013 m. balandžio 17 d. Klaipėdoje, Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje, pranešimas „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. gegužės 11 d. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Laisvės kovų samprata“ (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. gegužės 11 d. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąskrydyje Paberžėje (Kėdainių r.) pranešimas „Sugrįžtant į 1949 m. vasarį, partizanų vadų susitikimą“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. rugpjūčio 19 d. Akademinio jaunimo stovykloje „Laisvės kovų atmintis“ pranešimas „Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta“. (Bendraautorė – A. Čepulytė);

 • 2013 m. lapkričio 14 d. vieša paskaita Vilniuje „Šventovių beieškant senovės lietuvio namuose“;

 • 2012 m. vasario 2 d. Vilniaus Etninės veiklos centre paskaita Iš Lietuvos šventviečių tyrinėjimų: šventos Viekšnių pušys;

 • 2012 m. kovo 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė (kartu su A. Čepulyte);

 • 2012 m. kovo 22 d. paskaita Kauno Jaunųjų Turistų Stotyje;

 • 2012 m. balandžo 23 d. edukacinio filmo Dingusios civilizacijos pristatymas;

 • 2012 m. balandžio 27 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje knygos Lietuva: 101 legendinė vieta pristatymas (kartu su D. Vaitkevičiene);

 • 2012 m. gegužės 10 d. Respublikiniame etninės kultūros centrų darbuotojų seminare Salake (Zarasų r.) paskaita Padavimai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje kultūroje;

 • 2012 m. gegužės 12 d. Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio sąskrydyje paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. birželio 9 d. Lenkijos lietuvių bendruomenės renginyje, skirtame vėjo jėgainių problematikai paskaita Kaip suprasti kraštovaizdį;

 • 2012 m. birželio 24 d. Santaros-Šviesos suvažiavime Alantoje (Molėtų r.) paskaita ir ekskursija Daumanto ir Giedraičių valdos;

 • 2012 m. rugpjūčio 20 d. Pašušvio (Radviliškio r.) kultūros namuose paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. rugpjūčio 26 d. XIV Šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje Mėnuo Juodaragis paskaita Senovės lietuvio namai;

 • 2012 m. rugpjūčio 28 d. Pašušvio (Radviliškio r.) kultūros namuose paskaita Iš Balandiškio istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė;

 • 2012 m. rugsėjo 16 d. Europos kultūros paveldo dienų renginiuose paskaita Į Vilnių Neries keliu;

 • 2012 m. rugsėjo 19 d. Europos kultūros paveldo dienų renginiuose paskaita Vilniaus legendos, žvelgiant nuo kalnų;

 • 2012 m. spalio 9 d. radijo paskaita LR Kraštovaizdžio skaitymas.


 • Nuo 1996 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 2003 m. – Tarybos narys, nuo 2006 m. – pirmininko pavaduotojas, 2012–2016 m. – pirmininkas);
 • Nuo 2010 m. Kultūrinių ir dvasinių vertybių, esančių saugomose teritorijose specialistų grupės (CSVPA) narys. Grupė veikia prie pasaulio saugomų teritorijų komiteto (IUCN);
 • 2011–2015 m. Valstybinės paveldosaugos komisijos narys nuo visuomeninių organizacijų;
 • Nuo 2012 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto Geografinė informacija ir Etninės kultūros ekspertų komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys;
 • 2013–2016 m. Lietuvos skaitmeninimo tarybos prie LR Kultūros ministerijos narys;
 • Nuo 2014 m. – Europos paveldo ženklo komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys ir Lietuvos kultūros tarybos ekspertas.
 • Nuo 2006 m. leidinio „Lietuvos archeologijos“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2008 m. leidinio „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2009 m. žurnalo „Liaudies kultūros“ redkolegijos narys;
 • Nuo 2015 m. leidinio „Tautosakos darbai redkolegijos narys.
 • Archeologinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 2012 m. – Šliktinėje (paaukotų dirbinių lobių radimvietė), 2012 m. – Bedugnėje (plokštinis kapinynas), 2013 m. – Pagrendos miške (Lietuvos partizanų bunkeris), 2014–2016 m. Daugėlaičiuose (senovės gyvenvietė), 2006–2016 m. – Bajoruose (plokštinis kapinynas);
 • Kompleksinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 2012–2016 m. – Balandiškyje, Radviliškio r., 2015–2016 m. įvairiose Šiaurės Lietuvos vietovėse.
 • Žilvino Montvydo disertacijos „Lietuvos kultūrinis kraštovaizdis: bendruomenės teritorinis modelis IX–XVI a.“ vadovas (nuo 2014 m.; jungtinė VU, LLTI ir LMTA etnologijos krypties doktorantūra);
 • Šarūnės Balandytės-Valotkienės disertacijos „I–XVI a. laidosena Žemaitijoje: įkapės ir jų dėjimo paprotys“ vadovas (nuo 2013 m.; jungtinė VU, LLTI ir LMTA etnologijos krypties doktorantūra);

 • Jungtinės (VU, LLTI ir LMTA) Etnologijos krypties doktorantūros studijų programos „Tarpdalykiniai tyrimai“ dalyko konsultantas ir egzaminuotojas (nuo 2012 m.);

 • Jungtinės (VU, LLTI ir LMTA) Etnologijos krypties doktorantūros studijų programos doktorantų seminaras (nuo 2012 m.; kartu su R. Laužiku, G. Šmitiene ir D. Vaitkevičiene).

 

 

MK doktorantai

 • Donata Armakauskaitė (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Paveldas kaip ekonominis ir socialinis kapitalas: Lietuvos muziejų veiklos kokybinio vertinimo metmenys
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2014–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas:
 • Nazdeya Charapan (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas:
 • Tadas Žižiūnas (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas:
 • Ingrida Vosyliūtė (įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – doc. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas:
 • Mindaugas Kelpša (įstojo 2012 m.) 
  Disertacijos tema: Analitinis diskursyvaus žinojimo formavimo muziejų ekspozicijose modelis
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2012–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: 

Ingrida Vosyliūtė

Ingrida Vosyliūtė

Muzeologijos katedros
doktorantė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-620) 45193
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2010 metų.

 Atostogose iki 2018-08-31


 •   Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei paveldosaugininko profesinė kvalifikacija;
 •   Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 •   Archeologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 • Kultūros paveldas
 • Archeologija
 • Skaitmeninis paveldas
 • Skaitmeniniai humanitariniai mokslai
 • Socialinės medijos

Bakalauro studijų programų studentams

 • Elektroninės informacijos paslaugos

 


Moksliniai straipsniai

 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96 – 115. ISSN 1392-0561.
 • VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Žvalgomieji tyrinėjimai ir tyrinėjimai Mindaugo g. 8.  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, 2009, p. 422 – 433. ISBN 978-9955-9913-4-2. p. 422-433.


 • Vosyliūtė, I. Archaeology in social media: users, content and communication on Facebook. Tarptautinė konferencija „Skaitmeniniai humanitariniai mokslai“ („Digital Humanities“), 2014, Lozana. http://dh2014.org/
 • Vosyliūtė, I. Communicating and interpreting archaeological heritage in social media: passion for archaeology on Facebook. Tarptautinė konferencija „Kompiuterinės aplikacijos ir kiekybiniai metodai archaeologijoje“ („Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology“), 2014, Paryžius. http://caa2014.sciencesconf.org/
 • Vosyliūtė, I. Digital heritage in social media: the Lithuanian digital heritage landscape on Facebook. Tarptautinis seminaras „Kultūros paveldas, kūrybiniai įrankiai ir archyvai“ ( „Cultural heritage, creative tools and archives“), 2013, Kopenhaga. http://chcta.wordpress.com/programme/
 • Vosyliūtė, I. Connecting Lithuanian archeology to CARARE: our experience.  Tartptautinė baigiamoji CARARE projekto  konferencija, 2012, Kopenhaga. http://www.carare.eu/bul/Activities/CARARE-Final-Conference

 • Nuo 2011 m. EUROPEANA tinklo narė (http://www.europeana.eu)
 • 2013 m. tarptautinio konkurso “Wiki Loves Public Art” (“Wiki myli viešųjų erdvių meną”) vertinimo komisijos narė (http://www.wikilovespublicart.com/)
 • 2013 m. pirmųjų Lietuvoje skaitmeninio kultūros paveldo kūrybinių dirbtuvių (hakatono) Hack4LT organizatorė
 • Nuo 2012 m. VU KF ir VUB rengiamos nacionalinės skaitmeninių humanitarinių mokslų konferencijos „Skaitmeminė atmintis virtualioje erdvėje“ (SAVE) organizatorė
 • 2011 – 2013 m. EUROPEANA Vartotojų įsitraukimo darbo grupės narė

Daugiau informacijos

http://www.linkedin.com/in/ingridavosyliute

 

Doc. dr. Arūnas Puškorius

puskorius

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
El. paštas:

 


 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologinis odinis apavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas“ apginta 2005 m. spalio 28 d.
 • 2006 m. suteikta archeologinių dirbinių restauratoriaus (odos) I kategorija.

 • Kultūros politikos įvadas;
 • Paveldo informacijos ir komunikacijos paradigmos.

 • XIV–XVIII a. odinių dirbinių įvairovė, odininkystės amato raida ir gamybos technologija.
 • Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas.

Moksliniai straipsniai

 • Puškorius A., Viduramžių miestiečių žaislai – odiniai kamuoliukai. In: Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija, I t. Vilnius, 2015, p.73-89.

 • Gleiznienė G., Ragauskienė D., Puškorius A. Prevencinis konservavimas muziejuose: makro- ir mikroaplinkos vertinimas. In: Muziejininkystės studijos, t. IV. Vilnius, 2015, p.160-173.
 • Puškorius A., XVII a. Žagarės miestiečių avalynė. In: Archaeologia Lituana, t. 16. Vilnius, 2015, p.84-101.

 • Puškorius A., Odos radiniai iš 2014 m. archeologinių kasinėjimų L.Stuokos-Gucevičiaus g. 7, Vilniuje. In: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p.549–557.

 • Puškorius A., Renaissance Footwear as a Mark of Social Differentiation, In: Archaeologia Baltica. Ed. Associate Prof Dr Audronė Bliujienė. Klaipėda, 2012. P. 158-173.  Klaipėda University Press. ISSN 1392-5520.
 • Puškorius A. Avalynė Vilniaus Bernardinų bažnyčios freskose. In:Archaeologia Lituana. Vilnius, 2012. P.151-161. Vilniaus universiteto l-kla. ISSN 1392-6748.
 • Puškorius A., Apranga. In: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje. Sud. V.Urbanavičius, Vilnius, 2010, p. 281–294.
 • Puškorius A., Senojo odinio apavo terminija. In: Lietuvos archeologija, t.30, Vilnius, 2007, P.229–256.
 • Puškorius A., Kalėjienė J., XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė. In: Lietuvos pilys, t.1, Vilnius, 2005, p. 56–67.
 • Puškorius A., Veisiejų miesto ir bažnyčios istorijos fragmentai. In: Dainava, Nr. 2(10), Alytus, 2005, p. 3–7.
 • Puškorius A., Archeologinių odinio apavo radinių tyrimų Lietuvoje apžvalga. In: Lituanistica, t. 59, Nr. 3, Vilnius, 2004, p. 47–56.
 • Puškorius A., Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimai. In: Archaeologia Lituana, Nr. 5, Vilnius, 2004, p. 109–116.
 • Puškorius A., Dzirmiškių archeologinis kompleksas. In: Dainava, Nr. 2, Alytus, 2004, p. 3–6.
 • Puškorius A., Archeologijos objektai Alytaus apskrityje. In: Dainava, Nr. 1, Alytus, 2001, p. 18–19.
 • Vedrickienė L., Puškorius A., The investigation and conservation of 16th–17th century archaeological footwear. In: The Conservator as an Investigator, Talinas, 2000, p. 153–154.
 • Puškorius A., Vedrickienė L., XVI–XVII amžiaus odinės avalynės radinių tyrimas ir restauravimas. In: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Nr.3, Vilnius, 1999, p. 256–263.

Mokslo populiarinimo darbai

 • Puškorius A., Restauravimas ir tyrimai.  Spalvotųjų metalų restauravimas. In: Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai. Parodos katalogas. Sud. Puškorius A. Vilnius, 2011, p. 6–7, 24–25.
 • Puškorius A., I 157 reiškia – Jonas Puzinas. In: Gimtoji žemė. Ukmergė, 2005, liep. 12, p. 4.
 • Puškorius A., Žvilgsnis į Alytaus praeitį. Skyriai: Nutrūkusi jotvingių istorija (p.10–23); Baltosios rožės miestas (p.24–41) bendraautorius; Alytus XX a. antrojoje pusėje (p.102-122) bendraautorius. Sud. Bernatavičius G., Alytus, 2003.
 • Puškorius A., Senoji Alytaus Rotušė – savivaldžio miesto simbolis. In: Alytaus naujienos. Alytus, 2002, birž. 15.
 • Alytaus istorijos trio [Garso įrašas, 4 garso diskai]: aštuonių radijo laidų ciklas / įrašant laidas dalyvavo muziejininkai Vitalija Moisaitė, Beta Žaliaduonienė, Anelė Kalašnikovienė, Arūnas Puškorius, Šarūnas Šimkevičius, Giedrius Bernatavičius. Alytus, 2002.
 • Puškorius A., Kultūros paveldas: ką paliksime ainiams? In: Dainavos žodis. Alytus, 1999, lapkr. 17.

 

Doc. dr. Rita Repšienė

repsieneMuzeologijos katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 236 32 90

El. paštas: • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė“ apginta 2001 m.
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros lektorė (nuo 2008)
 • Docentės pareigos nuo 2012 m.

Fakultete dirba nuo 2009:

 • Nuo 2010 – Žurnalistikos instituto lektorė
 • Nuo 2012 – Kūrybinių medijų instituto docentė

Bakalauro studijų programos studentams

 • Kultūros istorija

Magistrantūros studijų programos studentams

 • Kritikos teorija ir kūrybinis teminis rašymas
 • Įvairiaterpė kūrybinė raiška
 • Tarpkultūrinė komunikacija

 • Šiuolaikinės kultūros teorijos
 • Kultūros raida, medijos ir komunikacijos politika
 • Postmoderni kultūrinė antropologija
 • Nacionalumo, tapatybės ir mitologijos tyrinėjimai

Autoriniai darbai (leidiniai)

 • Recepcijos menas, sudarė doc. dr. Rita Repšienė, prof. dr. Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. ISSN 2029-8560. - Lietuvos kultūros tyrimai, 8.
 • Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

 • Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.
 • Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.
 • Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 3.
 • Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.
 • Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.
 • Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. – Kultūrologija, t. 17.
 • Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • Rita Repšienė, Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par excellenceIn: Recepcijos menas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 16-42. - Lietuvos kultūros tyrimai, 8.
 • Rita Repšienė, Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai. In: Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 58–72. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.
 • Rita Repšienė, „Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien. In: Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 14–22. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.
 • Rita Repšienė, Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai. In: Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 30–49. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.
 • Rita Repšienė, Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas). In: Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: LKTI, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-59-0.  − Lietuvos kultūros tyrimai, 3
 • Rita Repšienė, Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, in Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, 2012, p. 296307.
 • Rita Repšienė, Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, in Folklore, Electronic Journal of Folklore, Vol. 50 (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2012, p. 9–28.
 • Rita Repšienė, Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, in Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 2.
 • Rita Repšienė, Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės, inMedijos, politika, vaizduotė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011,  p. 63–78.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32 (1,1 a.l.). Lietuvos kultūros tyrimai, 1.
 • Rita Repšienė, Medijų kultūra, paveldas ir „naujoji“ nemateralioji UNESCO politika, in Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kitos knygos, 2011, p. 112−130. ISBN 978-609-427-062-8.
 • Rita Repšienė, New Narratives, Traditional Values, and National Cultural Distinction: Reimagining Baltic Identity, in Sustainable Heritage, Symposium on European Intangible Cultural Heritage, Budapest, April 23-24, 2010, Edited  by Mihály Hoppál, Budapest: European Folklore Institute, 2010, p. 85–91. ISBN 978-963-88799-5-0;
 • Rita Repšienė, Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika, in Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, sudarė Vytautas Berenis, Vilnius: LKTI, 2010, p. 45–73. – Kultūrologija, 18. ISSN 1822-2242; ISBN 978-9955-868-23-1;
 • Rita Repšienė, Mitologija šiandien: nacionalumo klausimai ir istorinės perspektyvos, in Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Vilnius: KFMI, 2009, p. 30–45. – Kultūrologija, 17. ISSN 1822-2242, ISBN 9978-9955-868-20-0;
 • Rita Repšienė, Lietuvių mitologija: perspektyvos ir galimybės / Lithuanian Mythology: Perspectives and Possibilities, in Perspectives of Baltic Philology. Edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczynska-Hodyl. Poznań: Wydawnistwo "RYS", 2008, p. 197–208. ISBN 978-83-601517-32-1;
 • Rita Repšienė, Stereotipų galia: lietuviškojo tapatumo horizontai (istorija ir tradicijos), in Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, Vilnius: KFMI, 2007, p. 236–254. ISBN 9978-9986-638-93-3;
 • Rita Repšienė, Mitinių prasmių beieškant: Algirdas Julius Greimas, in Asmenybė, menas, istorija, dabartis, sudarė Rasa Vasinauskaitė,Vilnius: KFMI, 2007, p. 110–119. – Kultūrologija, 15. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-01-9, www.minfolit.lt/arch/13501/13662.pdf;

Mokslo straipsniai ir akademinės recenzijos kultūros leidiniuose

 • Rita Repšienė, Dainų ir šokių šventės idealai tikrovės akivaizdoje. In:Kultūros barai,2014, Nr. 12, p. 48–52.
 • Rita Repšienė, Apie kultūros vertybes, prioritetus ir kitus pasirinkimus. In:Kultūros barai, 2014, Nr. 6, p. 2–6.
 • Rita Repšienė, Lietuvių ir lenkų tapatumų bendrybės: istorinės paralelės, sankirtos ir vizijos. In:Metai, 2014, Nr. 1, p. 96–103
 • Rita Repšienė, Nacionalumo atgimimas, arba Kuo stebinsime Europą. In: Kultūros barai, 2013, Nr. 7/8, p. 2–7.  ISSN 0134-3106.
 • Rita Repšienė, Išnykusio proto ieškojimas. In:Kultūros barai, 2013,  Nr. 4, p. 8–14. ISSN 0134-3106.
 • Rita Repšienė, Vilnius, Czesławas Miłoszas ir kitokia dvasios palaima [Rec. Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarė Margarita Matulytė. Vilnius: Apostrofa, 2012]. In:Kultūros barai, 2012, Nr. 11, p. 102−105. ISSN 0134-3106.
 • Rita Repšienė, Kultūros dabartis, sėkmės scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip [Rec. Ruta Sepetys, Tarp pilkų debesų, Vilnius: Alma littera, 2011. 336 p.], Kultūros barai, 2012, Nr. 4, p. 84–87;
 • Rita Repšienė, Tapatybės trajektorijos, (savi)kūros mechanizmai ir herojų skurdas. In:Kultūros barai, 2012, Nr. 7/8, p. 19−24. ISSN 0134-3106.
 • Rita Repšienė, Lituanistika kitapus: akistatos su praeitimi, praradimai ar atradimų džiaugsmas? [Rec. Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. Sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. T. I, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 920 p.], in Kultūros barai, 2011, Nr. 2, p. 90–92.
 • Rita Repšienė, Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių [Rec. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Sudarytojai: Carl Henrik Fredriksson, Almantas Samalavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2010. 328 p.], Literatūra ir menas, Nr. 35 (3299), 2010, rugsėjo 24, p. 4, http://culture.lt/lmenas/?leid_id=3299&kas=straipsnis&st_id=17019; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-09-28-rita-repsiene-vaduojantis-is-praeities-priklausomybes-ir-kitokiu-nelaisviu/50813;
 • Rita Repšienė, Gundymas laisve, arba kapitalizmas kitaip [Rec. Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas,Vilnius: Kitos knygos, 2010. – 272 p.], Kultūros barai, 2010, Nr. 7/8, p. 106–108.
 • Rita Repšienė, Šventoji ideoteka, tautiniai naratyvai ir pasirinkimo laisvė. In: Kultūros barai, 2010, Nr. 12, p. 7–15. ISSN 0134-3106;
 • Rita Repšienė, Nacionalumas XXI amžiuje: tapatumo akibrokštai, gelotofobija ir naujieji naratyvai. In: Kultūros barai, 2010, Nr. 2, p. 2–7. ISSN 0134-3106;
 • Rita Repšienė, In pursuit of the goddess: How one woman defied the odds to restore the feminist principle, in www.eurozine.com/articles/2010-04-19-repsiene-en.html;
 • Rita Repšienė, Mitinis ugnies ir kliūčių ruožas. Apie Mariją Gimbutienę. In: Kultūros barai, 2009, Nr. 1, p. 68–71. ISSN 0134-3106; paskelbta internetiniame eurozine tinkle lietuvių kalba http://www.eurozine.com/articles/article_2010-04-19-repsiene-lt.html;
 • Rita Repšienė, Tapatybės mitologija arba idealūs žaidimai su praeitimi. In: Kultūros barai, 2008, Nr. 11, p. 6–11. ISSN 0134-3106;
 • Rita Repšienė, Stereotipų galia: lietuvių tapatumo bruožai (istorija ir tradicijos), in Kultūros barai, 2007 ,Nr. 10, p. 2–6, Nr. 11, p. 2–7. ISSN 0134-3106;
 • Rita Repšienė, „Kad būtų atkurtos kultūrinės vertybės“: Skiriama Algirdo Juliaus Greimo 90-mečiui. In: Kultūros barai, 2007, Nr. 3, p. 60–64. ISSN 0134-3106;

 •  Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ koordinatorė (2012–2013).
 • Tarptautinio projekto „Kultūros vertybių ir nematerialiojo paveldo reikšmės XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2013−2015) koordinatorė.
 • Tarptautinio projekto „Kultūros paveldo vaidmuo XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2010−2012) koordinatorė.
 • Tarptautinio projekto „Balkanų ir Baltijos šalys Europos Bendrijoje“ (kartu su Bulgarijos Mokslų akademijos Folkloro institutu, 2007−2009) koordinatorė.
 • KFMI koordinuojamo projekto „Lietuvių tautos vienybė: istorija, dabartis, ateities iššūkiai“ (rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, 2007) vykdytoja.

 • Mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ vyriausioji redaktorė nuo 2011 m.
 • Tarptautinis tęstinis leidinys Inimene, tervis ja haigused. Terviseteemaline artiklikogumik "Medica". (Human Health and Illness from Cultural Perspective) Tänapäeva folkloorist 9 ( Contemporary Folklore 9). Edited by Piret Paal and Eda Kalmre Tartu 2010, Tartu 2010: ELM Scholarly Press.
 • Tarptautinis tęstinis leidinysTulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist. (Aliens and Children of Internet. Studies about children and youth culture.). Tänapäeva folkloorist 8 (Contemporary Folklore 8).  Edited by Eda Kalmre. Tartu 2010: ELM Scholarly Press.

 • „Analitinės žurnalistikos“ studijų programos komiteto narė
 • Latvijos Kultūros akademijos mokslo tarybos narė nuo 2014 m.
 • Mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ vyriausioji redaktorė nuo 2011 m.

Prof. dr. Rimvydas Laužikas

Rimvydas LaužikasKomunikacijos fakulteto
strateginės raidos prodekanas

Muzeologijos katedros vedėjas,
profesorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-610) 97 107
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2004 metų.

 


Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ (apginta 2006 m.).


 • Skaitmeninių technologijų naudojimas paveldui ir humanitariniams mokslams
 • Paveldo informacija ir komunikacija
 • Muzeologija
 • Bažnyčių archeologija
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK

Bakalauro studijų programų studentams

 • Skaitmeninė kultūra
 • Kultūros paveldo sklaida
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK XIII-XVIII a.
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Magistro studijų programų studentams

 • Paveldo skaitmeninimas ir informacinės sistemos
 • Informacinių sistemų projektavimas

Monografijos, knygos

 • Čeprackas, Liutauras, Dumanowski, Jarosław, Laužikas, Rimvydas, Pacevičius, Arvydas, iš lenkų kalbos vertė Tomaš Božerocki. Oginskių dvaro virtuvėje. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 127 p. ISBN: 9789955336907
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Jankauskas, Rimantas, Augustinavičius, Renaldas, Šmigelskas, Ramūnas. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos. Monografija. Vilnius: Petro ofsetas, 2015, p. 363: iliustr. ISBN: 9786094204296. Autorinis indėlis: ne mažiau 5,18 autorinių lankų.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Rutkauskaitė, Indrė, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 160 p.: ; iliustr. ISBN 9786094590177.
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Rutkauskaitė, Indrė, Radvilų tėvonija Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 150 p. : iliustr. ISBN 9789955854654.
 • Laužikas, Rimvydas, Istorinė Lietuvos virtuvė : maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius : Briedis, 2014. - 206, [2] p. : iliustr. ISBN 9789955264637.

Mokomieji leidiniai

 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Atminties ženklai: Radvilos : mokomoji knyga. Vilnius : Kultūros paveldo akademija, 2012. 86 p. ISBN 9789986313694.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Laikas : istorijos vadovėlis 12 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2011.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Czas : podręcznik historii dla klasy 11. Cz. 1-2. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Laikas : istorijos vadovėlis 11 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Laužikas, Rimvydas Mickevičius, Karolis Tamkutonytė-Mikailienė, Živilė Kapleris, Ignas, Путь : Учебник истории для 5 класса. Часть I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Kroki : Podręcznik historii dla klasy 6 : część I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Žingsniai : istorijos vadovėlis 6 klasei. I-II dalis. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Istorijos pamoka Dubingiuose. Molėtai, 2009. 64 p.
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC... DEFG... : mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2009. 160 p.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 2. Vilnius, 2008. 92–179 p. : iliustr., žml.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 1. Vilnius, 2008. 86 p. : iliustr., žml.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. II dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 92 p.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. I dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 87 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių mokiniams / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Vilnius 2005, 136 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Gytis Mickevičius. Vilnius 2000, 128 p.
 • Vakarų Europos kultūros raidos bruožai. Knyga mokiniams. Vilnius.,1998, 211 p.

Moksliniai straipsniai

 • Laužikas, Rimvydas. Grafienės Elizos Irenos Romer-Komorovskos skoniai. Lietuvos muziejų rinkiniai, 2016, p. 33–40.

 • Laužikas, Rimvydas. Historical Repast at Vilnius University. Lithuanian Heritage Magazine, 2016, Vol 4 (S3), p. 25-27.

 • Laužikas, Rimvydas. Kurianti Iššūkius: "žmogaus Su Vėliavėle" testas šiuolaikinei Visuomenei. Skiepyti Taikos Idėją žmonių Sąmonėje ,2016, p. 107-114.

 • Laužikas, Rimvydas. Church and Monastery Archaeology. // A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, 2016, p. 474-87.

 • Laužikas, Rimvydas. Maisto reikšmės Kristijono Donelaičio metuose XVIII a. kultūros kontekste. Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių Rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros it tautosakos institutas, 2016, p. 443-60, iliustr. ISBN: 978-609-425-176-4.

 • Laužikas, Rimvydas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII–XVIII a. bajoriškojoje kultūroje.  Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p: 11-31. ISNN: 1392-2831. Prieiga per internetą: http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-1-21.pdf.

 • Laužikas, Rimvydas. Church orientations in Central and Eastern Europe. // Handbook of archaeoastronomy and ethnoastronomy / ed. Clive L.N. Ruggles. New York: Springer New York, 2015, p. 1727–1732.

 • KUNCEVIČIUS, Albinas, Laužikas, Rimvydas,  The Dubingiai Microregion: The Radvila Family Ancestral Home // Lituanus. The Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus. 2015, t. 61:1, p. 21-44. ISSN: 0024-5089.

 • Laužikas, Rimvydas. Homo Ludens: žaidimas, kaip įtraukianti vartotojo sąsaja. Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika. 2015, 2015, p. 38–42.

 • Laužikas, Rimvydas. Teorinė medžiaga. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika interaktyvus], 2015. Prieiga internetu: <http://smpmetodika.ugdome.lt/>.

 • Laužikas, Rimvydas, Varnienė-Janssen, Regina. Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo periodui. Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 23–37.

 • Laužikas, Rimvydas, Jatautis, Šarūnas, Archeologija ir statistinė analizė: taikomosios galimybės. // Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sudarė Algimantas Merkevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592782. p. 443
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Augustinavičius, Renaldas, Šmigelskas, Ramūnas, Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2013, t. 39, p. 11-40.
 • Laužikas, Rimvydas, Dubingių mikroregiono ekonominės raidos specifika I a. - XVI a. viduryje. // Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2013, t. 32, p. 33-63.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-VI amžiais. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2013, nr. 4, p. 32-54.
 • Laužikas, Rimvydas, Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a.-XVI a. viduryje: teorinis modelis. // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2013, t. 59, nr. 4, p. 252-283.
 • Fomin, Vladislav V., Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Building Knowledge Society in Lithuania – Towards „Heritage-Aware” National Information Infrastructure. // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2012, Vol. 11, no. 2, p. 180-201.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2012, t. 58, nr. 1, p. 12-35.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2012, t. 13, p. 7-28.
 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida, Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2012, t. 60, p. 96-115.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2012, nr. 2, p. 12-24.
 • Laužikas, Rimvydas, Terminijos klausimu: priešakiniai, avangardiniai, adventiniai ar progresyvieji tyrimai? // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 283-289.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2010, t. 11, p. 169-187.
 • Laužikas, Rimvydas, Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiai. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2010, t. 36, p. 103-120.
 • Laužikas, Rimvydas, Unikalumas ir entropija kultūros paveldo informacijoje ir komunikacijoje. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 52, p. 23-37.
 • Laužikas, Rimvydas, Digitization as a science. // Archeologia e calcolatori / Istituto di Studi sulle civiltà italiche e del Mediterraneo antico. Firenze : Edizioni All'Insegna del Giglio. ISSN 1120-6861. 2009, vol. 20., p. 247-259.
 • Augustinavičius, Renaldas, Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Territorial model of Eastern Lityhuania during the 1st-15th centuries. // Migracje: Funeralia Lednickie: spotkanie 15. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2013. ISBN 97893138838. p. 59-74.
 • Laužikas, Rimvydas, Lietuvos muziejai 1991-2011 metais: pagrindiniai kiekybiniai veiklų rodikliai, rezultatai ir problemos. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 48-84.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemaitytė, Justina, Komunikacinė veikla Lietuvos muziejuose 2011 metais. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 127-189.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 477-482.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 415-418.
 • Varnienė-Janssen, Regina, Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Juškys, Jonas, Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718 [ISSN 1392-1991]. p. 43-55.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. // Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011) : proceedings of the 7th International Conference, 28-30 September 2011, Berlin / edited by Knut Blind, Kai Jakobs. Aachen : Mainz publishers, 2011. ISBN 9781457720208. p. 127-138.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The Dubingiai castle site church. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 260-266.
 • Fomin, Vladislav V., Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Laužikas, Rimvydas, Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure. // EURAS Proceedings 2012 : Standards and Innovation / eds.: Marta Orviska, Kai Jakobs. Aachen : EURAS, 2012. ISBN 9783861303374. p. 119-130.Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The excavation of the Radziwiłł Palace at the Dubingiai castle site. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010/ edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 234-238.
 • Laužikas, Rimvydas, The Church of St. George in Tauragnai. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 267-270.
 • Kuncevičius, Albinas; Laužikas, Rimvydas; Stankevičiūtė, Daina; Šmigelskas, Ramūnas. Radvilų rūmai Dubingių piliavietėje. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2010. p. 156-162.

Taikomieji mokslo darbai

 • Tarptautinio ISO 21127 standarto „Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information“ pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu
 • Tarptautinio ISO 15898 standarto „Conservation of cultural property - Main general terms and definitions” pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu

Kitos autorinės publikacijos

 • Laužikas, Rimvydas, VOSYLIŪTĖ, Ingrida, JARONIS, Justinas. Beyond the Space: The LoCloud Historical Place Names Micro-service. // CAA2015: Keep the Revolution Going: Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology edited by Stefano Campana, Roberto Scopigno, Gabriella Carpentiero andr Marianna Cirill, 2016, p. 235-40. ISBN: 978178494338.

 • Laužikas, Rimvydas. Reading the Document: Middle Age and Renaissance Space: A Case Study of the Dubingiai Micro-Region in Lithuania. // Conference and School on Records, Archives and Memory Studies: Proceedings. University of Zadar, Croatia. 2015.

 • Laužikas, Rimvydas. Virtual Museum between Web Page and Second Life. // CAA2010 : Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada, Spain, April 2010, 2013, 415-18.

 • Laužikas, Rimvydas. Information Entropy for Archaeological Research. // CAA2010 : Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada, Spain, April 2010, 2013, 477-82.

 • AUGUSTINAVIČIUS, Renaldas, LAUŽIKAS, Rimvydas, KUNCEVIČIUS, Albinas, and JANKAUSKAS, Rimantas. Territorial Model of Eastern Lithuania during the 1st-15th Centuries. // Migracje: Funeralia Lednickie: Spotkanie 15, 2013, 59-74.

 • FOMIN, Vladislav V, VITKUTĖ-ADŽGAUSKIENĖ, Daiva, LAUŽIKAS, Rimvydas. Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure. // Standards and Innovation : 17th EURAS Annual Standardisation Conference : Proceedings, 2012, 119-30.

 • Laužikas, Rimvydas, Molėtų regionas senuosiuose XVI-XIX amžių žemėlapiuose. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra. ISSN 1822-9077. 2012, nr. 6, p. 17-24.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : pranešimų medžiaga, 2012 balandžio 19-20 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. p. 53-58.
 • Laužikas, Rimvydas, Zarasų, Anykščių, Ignalinos regionų katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra.. ISSN 1822-9077. 2010, nr. 4, p. 38-41.
 • Garliauskas, Vidas, Jovaiša, Liudas, Laužikas, Rimvydas, Pacevičius, Arvydas, Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius, 2009. ISBN 9789955333753.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė. // UNESCO programa "Pasaulio atmintis" Lietuvoje. Vilnius : Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2009. ISBN 9789955718031. p. 2-6.
 • Laužikas, Rimvydas, Jankauskas, Rimantas, Dubingių evangelikų reformatų bažnyčia ir Radvilų kapavietė. // Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Atkula, 2009.. ISBN 9789955505785. p. 21-32.
 • Laužikas, Rimvydas, Utenos-Molėtų regiono katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena.. ISSN 1822-9077. 2009, nr. 3, p. 45-50.
 • Jankauskas, Rimantas, Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Striška, Gintautas. Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyrimai. // Kultūros barai. 2006, Nr. 2,. ISSN 0134-3106.
 • Laužikas, Rimvydas, Historius - lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklas : [VU dalyvavimas paveldo ir mokslo duomenų skaitmeninimo projekte "Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrasrtuktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė"]. // Mokslo Lietuva 2011, saus. 6 (Nr. 1). p. 15. ISSN: 1392-7191.
 • Laužikas, Rimvydas, Rekonstruotas Etnokosmologijos muziejus atvėrė duris lankytojams. // Lietuvos muziejai. 2008, Nr. 4, p. 21-23. ISSN: 1648-7109.

 • Projektas „Aruodai“ Archeologijos terminių tezauro rengimo darbo grupės narys, projekto ataskaitos vertintojas. Prieiga per internetą: <http://www.aruodai.lt>; <http://www.lad.if.vu.lt/tezauras.htm>.
 • BARIS mokslinis projektas (Bažnyčių archyvų informacijos sistema), dalyvavimas. Prieiga per internetą:<http://www.kf.vu.lt/baris>.
 • DPE (Digital preservation Europe) projektas, Lietuvos darbo grupė, dalyvavimas. Prieiga per internetą: <http://www.digitalpreservationeurope.eu>.
 • Projektas HISTORIUS-P. Lietuvos nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų infrastruktūrų tinklo kūrimo galimybių studija. Vadovas.
 • Projektas AMBROSIA (“Europeana Food and Drink”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://foodanddrinkeurope.eu/>.
 • Projektas LoCloud (“Local Content in Europeana Cloud”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://locloud.eu>.
 • Projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037. Mokslininkų grupės narys. Prieiga internetu: <http://paveldo-akademija.lt/blog/2012/02/06/lietuvos-valstybes-istakos-dubingiu-mikroregiono-tyrimu-duomenimis-mikroregiono-moksliniu-tyrimu-projektas>.
 • Projektas „Lietuvos muziejų situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Vadovas.
 • Projektas “Istorinių vietovardžių informacijos valdymo įrankio sukūrimas”. Vadovas.
 • Projektas „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinio monitoringo programinės įrangos prototipo sukūrimas panaudojant 3D lazerines technologijas”. Vadovas.

 • Laužikas, Rimvydas. Heritage as the Present: Cultural Heritage Transformations in Digital Culture. Conference and school on authority, provenance, authenticity, evidence. Zadar University. Zadar. 25-28 October, 2016.

 • Laužikas, Rimvydas. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“. XVII-XX amžių Lietuvoje. XI seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“. Rumšiškės, 2016 m. birželio 30 d. – liepos 3 d.

 • Laužikas, Rimvydas, Albinas KUNCEVIČIUS, Tadas ŽIŽIŪNAS, Egidijus ŽILINSKAS. Automated heritage monitoring software prototype implementing 3D technologies. The 44th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Conference (CAA 2016). Oslo, March 29, 2016 – April 2, 2016.

 • Laužikas, Rimvydas, Albinas KUNCEVIČIUS, Ramūnas ŠMIGELSKAS. Dubingių piliavietės perskaitymas: archeologija, antropologija, istorija, skaitmeninės technologijos, architektūra ir komunikacija. (At)koduota istorija architektūroje. Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija. Vilnius-Dubingiai, 2016 m. gegužės 12-14 d.

 • Laužikas, Rimvydas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII – XIX a. bajoriškoje kultūroje . IX seminaras “Prigimtinė kultūra ir laisvė”. Rumšiškės, 2015 m. birželio 26-29 d.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas, VOSYLIŪTĖ, Ingrida and JARONIS, Justinas. Beyond the Space: LoCloud Historic Place Name Service. Europeana Tech Conference 2015 (Paris, February 12-13).

 • Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas, Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas, Lietuva) Radvilų kapavietės tyrimai Dubingiuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“. 2015 m. lapkričio 12–14 d. Valdovų rūmai. Vilnius.
 • Laužikas, R; Jaronis, J; Vosyliūtė, I. (Vilnius university). Beyond the space: the LoCloud Historical Place Names microservice. The EAA 21st annual meeting. Glasgow (2-5 september 2015).
 • Kuncevičius, A; Laužikas, R. (Vilnius university). The preservation of Lithuania’s medieval archaeological heritage in situ: local experience in global contexts. The EAA 21st annual meeting. Glasgow (2-5 september 2015).
 • Rimvydas Laužikas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII ‒ XIX a. bajoriškoje kultūroje. Bendrystė: prigimtis, pavidalai, galia. IX seminaras. Rumšiškės. 2015 m. birželio 26‒29 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Трехмерное сканирование объектов историко-культурного наследия: опыт Вильнюсского университетa // Международный научно-практический семинар „Mузей и вызовы современности:новые подходы и технологии. Минск, Институт культуры Беларуси, 9 декабря 2013 года.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas. The heritage values of Radziwill Palace in Dubingiai. // 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Pilzen, Pilzen University, 4-8 September, 2013
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the church: Communicative approach for understanding of Dubingiai parish community at XV-XVIII Centuries. // Church Archaeology in the Baltic Sea Region . Turku, Finland August 26-30, 2013.
 • Laužikas, Rimvydas. Viduramžių Lietuvos nekrikščioniškos visuomenės specifika: šeimos tapatumas. // Prigimtinės kultūros seminaras „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė? Tapatybės klausimas prigimtinėje kultūroje“. Rumšiškės, 2013 m. liepos 4—7 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the Document: Middle Age and Renaissance Geography // Conference and School on Records, Archives and Memory Studies. Zadar, Croatia, 6 to 10 May, 2013.
 • Laužikas, Rimvydas. Žemė ir asmuo: teritorijos samprata ir socialinė struktūra viduramžių Dubingių mikroregione. // Prigimtinės kultūros seminaras „Žemė juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios vertybės“.Užutrakis, 2013 m. kovo 16–17 d.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D archeologija: sukūrimo, ilgalaikio išsaugojimo ir komunikacijos problemo. // XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. 2012 balandžio 29 d. Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // Marijos Gimbutienės skaitymai. 2012 vasario 19-20 d. Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė. Mokslinė konferencija "Nacionalinė mokslo programa "Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas", 2011-04-28, Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, HISTORIUS: lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas. Mokslinė konferencija "Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės", 2011-12-13, Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. // Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011). 28-30 September 2011, Berlin, Germany.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. // Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. April, 2010. Granada, Spain.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. // Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. April, 2010. Granada, Spain.
 • Laužikas, Rimvydas, Kasdienybės dokumentika “Europeana” skaitmeninėje bibliotekoje. // Vaclovo Biržiškos skaitymai. 2011 gruodžio 2 d., Vilnius.
 • Laužikas, Rimvydas. Digitization like science. // Ideas and instruments in social context : XXIII international congress of history of science and technology. 28 July - 2 August 2009. Budapest, Hungary.

Stažuotės

 • ARIADNE stažuotė Digital Curation Unit, IMIS – Athena Research Centre (Graikija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Digital curation of archaeological knowledge“.Digital Curation Unit, IMIS – Athena Research Centre, Athens, Greece. 12 – 17 June 2016.
 • ERASMUS+ stažuotė Zadaro universitete (Kroatija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence (APAE)“. University of Zadar, Croatia. 25-28 October 2016.
 • ERASMUS stažuotė Zadaro universitete (Kroatija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Conference and School on Records, Archives and Memory Studies“. University of Zadar, Croatia. 6 to 10 May, 2013.

 • LAUŽIKAS, Rimvydas parengė tarptautinės nuotolinės magistro studijų programos “The Cultural Heritage in the Digital Era” (INNOVA MASTER’s Degree in Virtual Heritage) modulį „Cultural Heritage interpretation for the Network Society“. 2014 m.
 •       LAUŽIKAS, Rimvydas; ČEPRACKAS, Liutauras; DUMANOWSKI, Jaroslaw; PACEVIČIUS, Arvydas. Oginskių dvaro virtuvėje [iš lenkų kalbos vertė Tomaš Božerocki]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. p. 127. ISBN 978-9955-33-690-7.
 •       LAUŽIKAS, Rimvydas; ČEPRACKAS, Liutauras; DUMANOWSKI, Jaroslaw; PACEVIČIUS, Arvydas. W Kuchni Ogińskich. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. e-knyga. ISBN 9789955336938.
 •       Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, ŽIŽIŪNAS, Tadas. Erelio vaikai: mokomoji interaktyvi knyga ir mobilioji programėlė. Vilnius: VšĮ „Akademinė leidyba“, 2016.
 •       Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis. Laikas: istorijos vadovėlis 12 klasei. 12 dalis. Vilnius: Briedis, 2016.
 •       LAUŽIKAS, Rimvydas. Alyvuogių aliejaus kelias į Lietuvą. Knyga apie ypač tyrą: Pirmasis lietuviškas alyvuogių aliejaus vadovėlis, leidinio sudarytojas Paulius Jurkevičius. Kaunas: Smagurius, 2015. ISBN 978694037658.
 •       Laužikas, Rimvydas. A Brief Overview of Lithuanian Gastronomic History. Taste Lithuania Nicholson, Beata. Vilnius: Beatos virtuvė, 2015. ISBN 9786098157024.
 •       Laužikas, Rimvydas. Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Briedis, 2014, p. 208. ISBN 9789955264637.
 •       KAPLERIS, Ignas, LAUŽIKAS, Rimvydas, MEIŠTAS, Antanas, MICKEVIČIUS, Karolis, ŽOLYNAS, Mindaugas. Laikas: istorijos vadovėlis 11 klasei. 12 dalis. Vilnius: Briedis, 2010.
 •       Tasting historical Europe: exploring the culinary threads between Austria and Lithuania / editors: Rimvydas LAUŽIKAS, Angelika LEITNER, Ingrida VOSYLIŪTĖ, Zsuzsanna BRUNNER. Vilnius: VšĮ “Akademinė leidyba”, 2015.
 •       Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas. Atminties ženklai: Radvilos: mokomoji knyga. Vilnius: Kultūros paveldo akademija, 2012, p. 86. ISBN 9789986313694.
 •       Laužikas, Rimvydas. Ar tikrai padovanota meškerė gali išmokyti žvejoti? Moderniai visuomenei - naujoviška biblioteka: projekto "Bibliotekos pažangai" (2008-2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų raidai. Vilnius, 2012.

      Yra skaitęs viešų paskaitų ciklus

 • Ne mažiau kaip 100 viešų paskaitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z karrtų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, 3D technologijos taikymo paveldui, Kultūros paveldo skaitmeninimo, Muzeologijos, Kultūros paveldo standartizavimo tematikomis.
 • Tinklaraščio „Lietuvos kulinarinis paveldas“ administravimas. Prieiga per internetą: <http://kulinarinispaveldas.blogspot.com>.
 •  Ne mažiau kaip 50 tekstų ir interviu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z kartų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, Kultūros paveldo skaitmeninimo tematikomis spaudoje.
 •  Dalyvauta ne mažiau kaip 20 laidų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z kartų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, Kultūros paveldo skaitmeninimo, Muzeologijos tematikomis per radiją ir televiziją.

 •       CAA (Computer application in Archaeology tarptautinės organizacijos) ekspertinės mokslinės organizacijos narys.
 •       Virtual Archaeology International Network (INNOVA) ekspertinės mokslinės organizacijos valdybos narys.
 •       EAA (European association of archaeologists) ekspertinės mokslinės organizacijos narys.
 •       Lietuvos archeologijos draugijos ekspertinės mokslinės organizacijos narys (valdybos narys 2010-2016 m.).
 •       Nordic Research School in Information Studies (NORSLIS) ekspertinės mokslinės organizacijos valdybos narys (2008-2013 m.).
 •       Elsevier leidybinės grupės recenzentas.
 •       Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“ ekspertas.
 •       Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 81 „Kultūros paveldo išsaugojimas“ vadovas, ekspertas.
 •       Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 86 „Skaitmeninė geografinė informacija“ ekspertas.
 •       UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ vadovas.
 •       UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ narys.
 •       Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.
 •       Lietuvos kultūros tarybos ekspertas.
 •       International Council of Museums (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos narys
 •       2015 m. Jašiūnų dvaro muziejinės ekspozicijos sukūrimo mokslinis konsultantas.
 •       2014-2015 m. Lietuvos ekspozicijos EXPO 2015 parodoje Milane mokslinis konsultantas.
 •       2013-2015 m. European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO) sukūrimo IKT darbo grupės ekspertas.
 •       2013 m. Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Lietuvos muziejų strategijai“ rengti, nary.
 •       2013 m Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbo grupės „Tremties ir rezistencijos muziejų galimybių studijai” parengti narys.
 •       2012–2014 m Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės, „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys.
 •       20092013 m. Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys.
 •       20072012 m. UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narys.
 •       20062013 m. Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų tarybos narys.
 •       Tarptautinės konferencijos The 2nd Conference of the association of Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), Gothenburg, 2017. Programos komiteto narys.
 •       Tarptautinės konferencijos 22nd Annual Meeting of the European association of archaeologists. Vilnius, 2016. Mokslinio komiteto narys.
 •       Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III. Vilnius, 2016 m. Organizacinio komiteto narys.
 •       Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II. Vilnius, 2014 m. Organizacinio komiteto narys.
 •       Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. I. Vilnius, 2012 m. Organizacinio komiteto narys.
 •       VU socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narys.
 •       Humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties doktorantūros komiteto narys.
 •       Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dokt. Tomos Grašytės disertacijos „Tradicinis muzikantas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“gynimo tarybos pirmininkas, 2017 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Kšyštof Tolkačevski disertacijos „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ gynimo tarybos narys, 2016 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Ingridos Girnienės disertacijos „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą“ gynimo tarybos pirmininkas, 2014 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Aurelijos Vernickaitės disertacijos „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ oponentas, 2014 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Saulės Jokūbauskienės disertacijos „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje” oponentas, 2013 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Vinco Grigo disertacijos „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ oponentas, 2013 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Simonos Petraitytės disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ gynimo tarybos pirmininkas, 2013 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Žyginto Būčio disertacijos „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ oponentas, 2012 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Jūratės Kuprienės disertacijos „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ oponentas, 2012 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Sauliaus Jastiugino disertacijos „Informacinio saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atvejis“ gynimo tarybos narys, 2012 m.
 •       VU Komunikacijos fakulteto dokt. Arūno Gudinavičiaus disertacijos „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu” oponentas, 2012 m.

Apdovanojimai

 • 2009 m. Nacionalinė pažangos premija. Mokslas (kartu su prof. A. Kuncevičiumi ir prof. R. Jankausku).